Sprawy są przyjmowane i załatwiane w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Pisma adresowane do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku można składać:

1) osobiście w Biurze Podawczym w siedzibie jednostki w dniach i godzinach urzędowania,

2) przesyłając na adres Prokuratury Okręgowej w Gdańsku,

3) przesyłając drogą elektroniczną na adres: prokuratura@gdansk.po.gov.pl

Przyjmowanie i załatwianie pism unormowane jest między innymi w następujących aktach prawnych:

1) Ustawie z dnia z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016r. poz. 177)

2) Ustawie z dnia 06.06.1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zmianami),

3) Ustawie z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity:       Dz. U. z 2016r., poz. 1822),

4) Ustawie z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny wykonawczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 665),

5) Ustawie z dnia 24.08.2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. Nr 133, poz. 1713),

6) Ustawie z dnia 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 2137),

7) Ustawie z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

8) Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46),

9) Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 2016 poz. 508),

10) Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz.Urz. MS poz. 83 z późn. zm.),

11) Zarządzeniu Nr 4/18  Prokuratora Okręgowego w Gdańsku z dnia 21 marca 2018r.  w sprawie przyjmowania interesantów w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku.

Rejestracja spraw odbywa się na zasadach określonych Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, które reguluje między innymi kwestie związane ze sposobem rejestracji spraw, a także zakładania i prowadzenia akt. Pisma w sprawach wcześniej nie rejestrowanych podlegają rejestracji we właściwych urządzeniach ewidencyjnych i przekazaniu do załatwienia prokuratorom lub innym pracownikom według aktualnego podziału czynności. Pisma w sprawach zarejestrowanych, dołącza się do tej samej sprawy i przekazuje wyznaczonym do załatwienia prokuratorom lub innym pracownikom.

Prokuratorzy oraz inni pracownicy podejmują czynności przewidziane przepisami prawa dla danego rodzaju spraw, dokonują oceny i decydują o sposobie załatwienia sprawy na podstawie odpowiednich przepisów.

Sprawy są załatwiane i rozstrzygane – co do zasady – w terminach wynikających z przepisów prawa i niezwłocznie, gdy tylko w wyniku podjętych czynności (procesowych, dowodowych i innych) wyjaśnione są okoliczności danej sprawy w takim stopniu, aby możliwe było jej prawidłowe zakończenie. Wyjątkowo w sprawach o znacznym zakresie podmiotowo-przedmiotowym oraz wyższym stopniu skomplikowania, zawiłości bądź złożoności, w ramach zakreślonych ustawami, terminy te ulegają przedłużeniu na mocy decyzji uprawnionych podmiotów.

Stosownie do wyrażonej w art. 10 § 1 kpk zasady legalizmu obowiązującej w polskiej procedurze karnej, organ powołany do ścigania przestępstw, jakim jest prokuratura, obowiązany jest do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, a oskarżyciel publiczny także do wniesienia i popierania oskarżenia – o czyn ścigany z urzędu, niezależnie od woli pokrzywdzonego.

Przedmiotowa zasada doznaje ograniczeń w odniesieniu do pewnej kategorii przestępstw, gdzie ściganie następuje na wniosek osoby uprawnionej. Oznacza to, że postępowanie w sprawach o przestępstwa wnioskowe rozpoczyna się tylko i wyłącznie, w razie złożenia wniosku przez osobę uprawnioną.

Postępowanie przygotowawcze jest wszczynane, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzanie popełnienia przestępstwa. Informacje o popełnionych przestępstwach czerpane są zarówno ze źródeł własnych (wewnętrznych), jak również ze źródeł zewnętrznych. Na każdej osobie ciąży, tzw. społeczny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie, wynikający z art. 304 § 1 kpk. W praktyce oznacza to, iż każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomienia o tym prokuratora lub Policję.

Zgodnie z Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Gdańsku Nr42/18 z dnia 18 marca 2018r. w sprawie przyjmowania interesantów w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku, interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach pracy od 9.00 do 15.00 oraz w każdy poniedziałek do godz. 17. Prokurator Okręgowy lub Zastępca Prokuratora Okręgowego przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godzinach od 9.00 do 11.00, po ich uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie Prokuratora Okręgowego.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Hanna Labuda
Informację udostępnił: Hanna Labuda
Data wytworzenia informacji: 2017-05-23
Data udostępnienia informacji: 2012-04-24
Liczba odsłon: 945