Plan działalności dla prokuratur rejonowych na obszarze działalności Prokuratury Okręgowej w Gdańsku na rok 2019

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Gdańsku oraz prokuratur podległych za rok 2018

 

Dane dotyczące postępowań zarejestrowanych w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku i podległych jej jednostkach

 

W I półroczu 2017 roku do prokuratur okręgu gdańskiego wpłynęło łącznie  28. 131 spraw w tym: do Prokuratur Rejonowych 27. 871 spraw oraz do wydziałów Prokuratury Okręgowej  260  spraw i tak kolejno:

Prokuratura Rejonowa Gdańsk Oliwa w Gdańsku – 2506

Prokuratura Rejonowa Gdańsk Śródmieście w Gdańsku – 3064

Prokuratura Rejonowa Gdańsk Wrzeszcz w Gdańsku – 2799

Prokuratura Rejonowa w Gdyni – 4492

Prokuratura Rejonowa w Kartuzach – 1345

Prokuratura Rejonowa w Kościerzynie – 842

Prokuratura Rejonowa w Kwidzynie – 1479

Prokuratura Rejonowa w Malborku –1257

Prokuratura Rejonowa w Pruszczu Gdańskim – 1549

Prokuratura Rejonowa w Pucku – 1155

Prokuratura Rejonowa w Sopocie – 1248

Prokuratura Rejonowa w Starogardzie Gdańskim –1639

Prokuratura Rejonowa w Tczewie – 1399

Prokuratura Rejonowa w Wejherowie – 3097

Prokuratura Okręgowa ( Wydz. I – 64 spraw, Wydz. II- 59, Wydz. III – 91, Wydz. V – 26, Wydz. VI – 20)

Załatwiono w  I półroczu 2017 roku łącznie : 27. 388 spraw, w tym Prokuraturach Rejonowych 27.174 spraw oraz  w wydziałach Prokuratury Okręgowej 214 spraw.

Prokuratura Rejonowa Gdańsk Oliwa w Gdańsku – 2455

Prokuratura Rejonowa Gdańsk Śródmieście w Gdańsku – 2962

Prokuratura Rejonowa Gdańsk Wrzeszcz w Gdańsku – 2936

Prokuratura Rejonowa w Gdyni – 4232

Prokuratura Rejonowa w Kartuzach – 1302

Prokuratura Rejonowa w Kościerzynie – 825

Prokuratura Rejonowa w Kwidzynie – 1404

Prokuratura Rejonowa w Malborku –1246

Prokuratura Rejonowa w Pruszczu Gdańskim – 1519

Prokuratura Rejonowa w Pucku – 1249

Prokuratura Rejonowa w Sopocie – 1214

Prokuratura Rejonowa w Starogardzie Gdańskim – 1563

Prokuratura Rejonowa w Tczewie – 1333

Prokuratura Rejonowa w Wejherowie –  2934

Prokuratura Okręgowa ( Wydz. I- 55, Wydz. II- 65, Wydz. III- 59, Wydz. V- 20, Wydz. VI- 15)

Spośród łącznie załatwionych w I półroczu 2017 roku 27.388  spraw zakończono przekazaniem do sądu 6060 spraw co stanowi 28,5% do ogółu zakończonych z wyłączeniem odmów wszczęcia. I tak kolejno zakończono:

– aktem oskarżenia – 4364

–  wnioskiem z art. 335§1 k.p.k.- 1249

– wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania –405

– z art. 324 kpk o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających- 38

– o ukaranie do właściwego sądu wojskowego – 1

– wnioskiem do sądu o rozpatrzenie sprawy w trybie przyśpieszonym – 3

Pozostało do załatwienia na następny okres sprawozdawczy łącznie 8130 spraw.

Środki zapobiegawcze

W I półroczu 2017 roku wobec 483 osób skierowano do sądu wnioski o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania /w tym do listów gończych /. W przypadku  421 osób wnioski zostały uwzględnione. Wobec powyższego skuteczność stosowania tymczasowego aresztowania w okręgu gdańskim na koniec I półrocza 2017 roku wynosi 87,2 % .

Ponadto w toku postępowania przygotowawczego zastosowano wobec podejrzanych 814 środków zapobiegawczych nieizolacyjnych z czego:

– poręczenia majątkowe – 109

– dozory policji – 538

– zakaz opuszczania kraju – 85

– w tym zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy – 16

– nakaz opuszczenia lokalu wspólnie zajmowanego z pokrzywdzonym- 74

Prokuratorzy w I półroczu 2017 roku wydali w 816 sprawach / zakończonych aktem oskarżenia, wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania oraz w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu przyspieszonym/ w stosunku do 873 osób postanowień o zabezpieczeniu majątkowym, a organy egzekucyjne dokonały faktycznego zabezpieczenia mienia na kwotę: 9.462.340 złotych

Ponadto w I półroczu 2017 roku:

– osądzono łącznie 6614 osób, a sądy wydały wyroki skazujące wobec 5614 osób

– w stosunku do  607 osób zaskarżono  orzeczenia sądowe ( wniesiono apelacji -436,wniesiono sprzeciwów-170, wniesiono kasacji- 1)

– sądy rozpoznały apelacje wobec 359 osób, z czego apelacja została uwzględniona
w przypadku 205 osób, co stanowi 57,1 % ogółu rozpoznanych apelacji w I półroczu 2017 roku.

W I półroczu  2017 roku odbyły się  wizytacje  :

19.04.2017r. – 02.05.2017r. – Prokuratura Rejonowa w Gdyni

16.05.2017r. – 29.05.2017r.- Prokuratura Rejonowa w Starogardzie Gdańskim

Przedmiotem wizytacji była ocena organizacji i metod pracy, podziału czynności, sposobu kierowania jednostką, efektywności sprawowania wewnętrznego  nadzoru służbowego, działań podejmowanych w celu poprawy warunków pracy, wypełniania obowiązków zawodowych przez prokuratorów oraz pracowników sekretariatu oraz prawidłowości poziomu pracy w toku realizacji ustawowych zadań prokuratury.

Opracowano:


Wydział I Organizacyjny Prokuratury Okręgowej w Gdańsku  

st. inspektor ds. biurowości Katarzyna Mikuła

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Hanna Labuda
Informację udostępnił: Hanna Labuda
Data wytworzenia informacji: 2017-08-31
Data udostępnienia informacji: 2012-05-18
Liczba odsłon: 3 989