Prokuratura Rejonowa w Bytowie

ul. Przemysłowa 32
77 – 100 Bytów

tel.  (59) 822–27–31 lub 822–24–66

fax. (59) 822–27–31

e-mail: bytow@slupsk.po.gov.pl

Obejmuje obszar gmin: Borzytuchom, Bytów, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Studzienice, Tuchomie.

Prokurator Rejowy w Bytowie Ryszard Krzemianowski,   przydzielił sobie do  realizacji  ,   w szczególności:

– pełnienie wewnętrznego nadzoru służbowego,

– ocenę orzeczeń sądowych i podejmowanie decyzji w przedmiocie ich zaskarżania,

– prowadzenie śledztw i nadzorowanie dochodzeń,

– udział w rozprawach i posiedzeniach sądowych,

– analizę spraw długotrwałych,

– współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi w zakresie zwalczania przestępczości,

– utrzymywanie stałych kontaktów z kierownictwem Komendy Powiatowej Policji w Bytowie,

   a zastępcy Prokuratora Rejonowego w Bytowie Małgorzacie Borek   –  w szczególności:

– zastępowanie prokuratora rejonowego w czasie jego nieobecności,

– prowadzenie śledztw osobistych,

– nadzorowanie dochodzeń z rejonu działania Prokuratury Rejonowej w Bytowie

-udział w rozprawach i posiedzeniach sądowych oraz składanie referatów posesyjnych.

-nadzorowanie pracy sekretariatu

 Prokuratura Rejonowa w Chojnicach

ul. Młyńska 30

89 – 600 Chojnice

tel.  (52) 397–66–31 lub 397–28–82

fax. (52)  395-28-80

e-mail: chojnice@slupsk.po.gov.pl

Obejmuje obszar miasta Chojnice oraz gmin: Brusy, Chojnice i Czersk

Prokurator Rejonowy w Chojnicach    Mirosław Orłowski –  przydzielił sobie do realizacji w szczególności:

-ocenę orzeczeń sądowych i podejmowanie decyzji w przedmiocie ich zaskarżenia,

-kontrolę nad pracą prokuratorów w zakresie prowadzenia śledztw

-prowadzenie spraw cywilnych, administracyjnych   oraz   w zakresie innych postępowań określonych przez ustawy oraz branie udziału w rozprawach przed sądem w sprawach cywilnych i ze stosunku pracy

-przeprowadzanie analiz i badań problemowych przewidzianych we własnym planie pracy i harmonogramach prokuratora okręgowego i apelacyjnego,

-akceptację wniosków o tymczasowe aresztowanie w śledztwach oraz nadzorowanie    w śledztwach stosowania innych środków zapobiegawczych,

-utrzymywanie niezbędnych kontaktów z organizacjami samorządu terytorialnego      w zakresie współdziałania w umacnianiu przestrzegania prawa na danym terenie oraz przedstawianie organom samorządu terytorialnego z własnej inicjatywy, bądź na ich wniosek informacji o stanie przestępczości i jej zwalczania na terenie działania prokuratury,

a zastępcy Prokuratora Rejonowego w Chojnicach Stanisławowi Kaszubkowskiemu–  w szczególności:

-zastępowanie prokuratora rejonowego w czasie jego nieobecności

-sprawowanie kontroli nad pracą prokuratorów w zakresie  śledztw i dochodzeń poprzez: żądanie relacji z przebiegu czynności w poszczególnych sprawach, wydawanie poleceń co do kierunku postępowania i treści czynności, zapoznawanie się z aktami prowadzonych postępowań, analizy wykonywanych zadań służbowych,

-analizę przyczyn długotrwałości prowadzonych dochodzeń.

-aprobatę postanowień o zawieszeniu postępowań

  Prokuratura Rejonowa w Człuchowie

ul. Szczecińska 1

77 – 300 Człuchów

tel.  (59) 834–11–54

fax. (59) 834–43–39

e-mail: czluchow@slupsk.po.gov.pl

Obejmuje obszar miasta Człuchów oraz gmin: Czarne, Człuchów, Debrzno, Koczała, Konarzyny, Przechlewo, Rzeczenica.

 

            Prokurator Rejonowy w Człuchowie , Tomasz Klukowski – prokurator prokuratury rejonowej, przydzielił sobie do realizacji   w szczególności:

-czuwanie nad jakością i terminowością postępowań przygotowawczych,

-sprawowanie nadzoru nad praktyką stosowania środków zapobiegawczych, stosowanych przez poszczególnych prokuratorów,

-sprawowanie nadzoru na odcinku udziału prokuratora w postępowaniu sądowym przez przyjmowanie referatów posesyjnych, hospitowanie wystąpień prokuratorskich przed sądem oraz podejmowanie decyzji w sprawie zaskarżania orzeczeń sądowych,

-prowadzenie śledztw osobistych z terenu miasta i gminy w Człuchowie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych z terenu wg imiennego przydziału,

Obowiązki Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Człuchowie pełni Jarosław Kurowski  w szczególności:

-zastępuje prokuratora rejonowego w czasie jego nieobecności,

-prowadzi i nadzoruje postępowania karne z terenu  miast i gmin w Czarnem i Debrznie

-załatwia sprawy cywilne i administracyjne zawisłe w prokuraturze.

– nadzoruje pracę sekretariatu

Prokuratura Rejonowa w Lęborku

ul. Przyzamcze 2

84 – 300 Lębork

tel.  (59) 862–25–40

fax. (59) 862–22–73

e-mail: lebork@slupsk.po.gov.pl

Obejmuje obszar miast : Lębork i Łeba,  oraz gmin: Cewice, Czarna Dąbrówka, Nowa Wieś Lęborska, Potęgowo i Wicko.

 

Prokurator Rejonowy w Lęborku Patryk Wegner– prokurator prokuratury rejonowej , realizuje w szczególności:

 

-pełnienie wewnętrznego nadzoru służbowego,

-ocenę orzeczeń sądowych i decyzji w przedmiocie ich zaskarżania,

-analizowanie przyczyn długotrwałości postępowań,

-udział w sprawach sądowych i posiedzeniach Sądu,

-ocenę zasadności wniosków do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania i konsultacje w zakresie stosowania innych środków zapobiegawczych, a także aprobatę postanowień o zawieszeniu postępowań przygotowawczych,

-przedkładanie informacji organom samorządu terytorialnego w zakresie przestępczości i jej zwalczania,

-udział w szkoleniach funkcjonariuszy policji organizowanych przez kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Lęborku,

 

Zastępca Prokuratora Rejonowego w Lęborku Dorota Frączek w szczególności:

 

-zastępuje prokuratora rejonowego w czasie jego nieobecności,

-uczestniczy w rozprawach sądowych,

– nadzoruje postępowania przygotowawcze prowadzone przez Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Powiatowej Policji (według przydziału).

Prokuratura Rejonowa w Miastku

ul. Grunwaldzka 1b

77 – 200 Miastko

tel.  (59) 857–25–27

fax. (59) 857–51–06

e-mail: miastko@slupsk.po.gov.pl

 

Obejmuje obszar gmin: Kępice, Koczała, Miastko i Trzebielino

 

Prokurator Rejonowy w Miastku Michał Krzemianowski  –   przydzielił sobie do realizacji ,w szczególności :

 

– kierowanie całością pracy prokuratury rejonowej w Miastku

– załatwianie spraw finansowych i gospodarczych

– prowadzenie śledztw i nadzorowanie spraw

– przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków

–     sprawowanie kontroli nad orzecznictwem sądowym w zakresie spraw objętych nadzorem

–     dokonywanie hospitacji spraw sądowych

–    przeprowadzanie okresowych analiz gdzie zapadły wyroki uniewinniające co do osób tymczasowo aresztowanych

–    utrzymywanie kontaktów ze środkami masowego przekazu

–    utrzymywanie stałych kontaktów z kierownictwem policji

 

a zastępcy Prokuratora Rejonowego w Miastku  Oskarowi Krzyżanowskiemu  – w szczególności:

 

-zastępowanie prokuratora rejonowego w czasie jego nieobecności,

-prowadzenie i nadzorowanie postępowań karnych pierwszą , druga i trzecią sprawę z dziesięciu wpisanych do repertorium Ds. z terenu miasta i gminy Miastko, gminy Trzebielino, miasta i gminy Kępice oraz gminy Koczała

-udział w rozprawach sadowych i posiedzeniach sądowych

-przeprowadzanie kontroli spraw zawieszonych

– nadzorowanie załatwiania spraw cywilnych i administracyjnych zawisłych w prokuraturze .

Prokuratura Rejonowa w Słupsku

ul. Leszczyńskiego 10

76 – 200 Słupsk

tel.  (59) 844-53-00

fax. (59) 844-54-17 lub (59) 843–24–64

e-mail: slupsk@slupsk.po.gov.pl

 

Obejmuje obszar miasta Słupska i Ustki oraz gmin: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce , Kobylnica, Słupsk, Smołdzino i Ustka

 

Prokurator Rejonowy Renata Krzaczek-Śniegocka –prokurator prokuratury rejonowej , przydzieliła sobie do realizacji w szczególności:

 

– ocenę wyroków i postanowień sądu i podejmowanie decyzji w przedmiocie wniesienia środka zaskarżenia,

– dbanie o sprawność postępowania,

– prowadzenie lub nadzorowanie postępowań przygotowawczych, a także uczestniczenie w rozprawach i posiedzeniach sądu,

– akceptowanie wniosków o tymczasowe aresztowanie,

– dokonywanie stosownych badań i analiz,

– utrzymywanie stałych kontaktów z kierownictwem Komendy Miejskiej Policji w Słupsku celem należytej współpracy w zakresie terminowości prowadzonych postępowań przygotowawczych, ograniczenia spraw długotrwałych, podniesienie poziomu merytorycznego prowadzonych postępowań przygotowawczych oraz rozwiązywanie problemów wynikających z bieżącej współpracy,

– współdziałanie z organami państwowymi, samorządowymi, a także z organizacjami społecznymi w zapobieganiu przestępczości i innym naruszeniom prawa.

 

a Zastępcy Prokuratora Rejonowego Justynie  Dylewskiej w szczególności:

 

– bezpośredni nadzór nad pracą prokuratorów Działu Śledczego,

– prowadzenie lub nadzorowanie przydzielonych mu spraw, a także:

– utrzymywanie stałych kontaktów z kierownictwem Komendy Miejskiej Policji w Słupsku w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych,

– udział w rozprawach i posiedzeniach sądu,

– sprawuje bezpośredni nadzór nad  przebiegiem wdrażania  Systemu Informatycznego Prokuratury LIBRA oraz nad zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych w systemie

– zastępowanie prokuratora rejonowego w czasie jego nieobecności.

 

p.f. Zastępca Prokuratora Rejonowego Marcin Natkaniec w szczególności:

 

– bezpośredni nadzór nad pracą prokuratorów  Działu Dochodzeniowego,

– prowadzenie lub nadzorowanie przydzielonych mu postępowań,

– udział w rozprawach i posiedzeniach sądu,

– podejmowanie stosownych działań w celu skracania czasu postępowań przygotowawczych,

– utrzymywanie stałych kontaktów z kierownictwem Komendy Miejskiej Policji w Słupsku w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych,

-organizowanie okresowego szkolenia organów państwowych mających uprawnienia oskarżycieli publicznych, a także dokonywanie okresowych kontroli prowadzonych przez te jednostki postępowań przygotowawczych.

– przeprowadzanie hospitacji prokuratorów i asesorów uczestniczących w rozprawach

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Paweł Wnuk
Informację udostępnił: Mariusz Krupa
Data wytworzenia informacji: 2017-06-23
Data udostępnienia informacji: 2015-02-10
Liczba odsłon: 2 608