Słupsk, dnia 09 lipca 2021r.

PO IV WOS 0610.22.2021

Komunikat nr  22/21

(dotyczy udzielania informacji prasowych podczas urlopu wypoczynkowego Rzecznika Prasowego)

Niniejszym uprzejmie informuję, iż w okresie czasu od dnia 10 lipca do dnia 15 sierpnia 2021r. Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Słupsku  będzie przebywał na urlopie wypoczynkowym.

W okresie urlopu Rzecznika Prasowego w sprawach prowadzonych przez prokuratury rejonowe okręgu słupskiego informacji prasowych udzielać będą poszczególni Prokuratorzy Rejonowi lub ich Zastępcy, natomiast w sprawach prowadzonych przez Prokuraturę Okręgową w Słupsku  tego rodzaju informacji udzielać będzie Pan prokurator Dariusz Iwanowicz (w okresie czasu od dnia 10 lipca do dnia 30 lipca 2021r.) albo Pani prokurator Joanna Kowalska (w okresie czasu od dnia 31 lipca 2021r. do dnia 15 sierpnia 2021r.).

Z  Panem prokuratorem Dariuszem Iwanowiczem  kontakt będzie można nawiązać pod numerem telefonu  +48 059 84 45 347 oraz  +48 507 652 709, natomiast z Panią prokurator Joanną Kowalską  pod numerem telefonu  +48 059 84 45 388 oraz  +48 607 979 907.

Kontakt mailowy z osobą wyznaczoną do udzielania informacji prasowych w sprawach prowadzonych przez Prokuraturę Okręgową w Słupsku w czasie urlopu Rzecznika Prasowego będzie można nawiązać jedynie pod adresem e-mail: sekretariat@slupsk.po.gov.pl.

 Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Słupsku

 Paweł Wnuk

________________________________________________________

OGŁOSZENIE O PRZETARGU dot. samochodu osobowego marki Renault Thalia – drugie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Nazwa i siedziba jednostki : Prokuratura Okręgowa w Słupsku ul. Leszczyńskiego 10, 76-200 Słupsk

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu : 25 czerwca 2021 r. godz. 11.00 – Sala konferencyjna nr 5 – parter budynek Prokuratury Okręgowej w Słupsku ul. Leszczyńskiego 10.

 

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik rzeczowy majątku ruchomego : 
Samochód można oglądać na parkingu Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00

Wszelkich informacji na temat w/w samochodów można uzyskać pod numerem telefonu
059 844 53 00

Rodzaj typ i ilość sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego:

 1. Samochód osobowy marki Renault Thalia , przebieg 260 381 km, benzyna poj. 1390 cm3  kolor niebieski, rok produkcji 2005

Więcej szczegółów w załączonej do ogłoszenia opinii technicznej pojazdu.

Cena wywoławcza :
Renault Thalia : 2050 zł

Wysokość wadium oraz forma, termin, miejsce jego wniesienia:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 205 za Renault Thalia  zł. , Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu i należy wpłacić na konto nr 78 1010 1140 0029 0313 9120 0000 lub w kasie Prokuratury Okręgowej w Słupsku do dnia 23 czerwca 2021 r.  , Kasa czynna pon-pt w godz. 8-13. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub odrzucone , zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg i uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży.

Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

Imię, nazwisko i adres lub nazwę ( firmy ) i siedzibę oferenta

 • Telefon kontaktowy i jeśli posiada oferent adres poczty elektronicznej (e-mail )
 • Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty (oferowana cena nie może być niższa od wywoławczej)
 • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

  Termin, miejsce, i tryb złożenia oferty oraz okres , w którym oferta jest wiążąca:

 Oferty w zamkniętych kopertach należy przesłać listownie za pośrednictwem poczty na adres: Prokuratura Okręgowa w Słupsku ul. Leszczyńskiego 10. 76-200 Słupsk  lub składać osobiście w biurze podawczym Prokuratury Okręgowej w Słupsku ul. Leszczyńskiego 10,
76-200 Słupsk w terminie do dnia 25 czerwca do godz. 10.30.  Oferty złożone po terminie, w niewłaściwym miejscu, niekompletne lub przez oferenta , który nie wniósł wadium zostaną odrzucone. Każda złożona oferta będzie wiążąca w terminie 30 dni o daty złożenia.

 Prokuratura Okręgowa w Słupsku zastrzega prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Opinia techniczna dot. samochodu osobowego Renault Thalia – dokument PDF

________________________________________________________

OGŁOSZENIE O PRZETARGU dot. samochodu osobowego marki Renault Thalia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Nazwa i siedziba jednostki : Prokuratura Okręgowa w Słupsku ul. Leszczyńskiego 10, 76-200 Słupsk

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu : 07 czerwca 2021 r. godz. 11.00 – Sala konferencyjna nr 5 – parter budynek Prokuratury Okręgowej w Słupsku ul. Leszczyńskiego 10.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik rzeczowy majątku ruchomego :

Samochód można oglądać na parkingu Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00

Wszelkich informacji na temat w/w samochodów można uzyskać pod numerem telefonu
059 844 53 00

Rodzaj typ i ilość sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego:

 1. Samochód osobowy marki Renault Thalia , przebieg 260 381 km, benzyna poj. 1390 cm3  kolor niebieski, rok produkcji 2005

Więcej szczegółów w załączonej do ogłoszenia opinii technicznej pojazdu.

Cena wywoławcza :
Renault Thalia : 4100 zł

Wysokość wadium oraz forma, termin, miejsce jego wniesienia:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 410 za Renault Thalia  zł. , Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu i należy wpłacić na konto nr 78 1010 1140 0029 0313 9120 0000 lub w kasie Prokuratury Okręgowej w Słupsku do dnia 2 czerwca 2021 r. do godz. 14.00 , Kasa czynna pon-pt w godz. 12-14. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub odrzucone , zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg i uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży.

Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

 • Imię, nazwisko i adres lub nazwę ( firmy ) i siedzibę oferenta
 • Telefon kontaktowy i jeśli posiada oferent adres poczty elektronicznej (e-mail )
 • Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty (oferowana cena nie może być niższa od wywoławczej)
 • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Termin, miejsce, i tryb złożenia oferty oraz okres , w którym oferta jest wiążąca:

Oferty w zamkniętych kopertach należy przesłać listownie za pośrednictwem poczty na adres: Prokuratura Okręgowa w Słupsku ul. Leszczyńskiego 10. 76-200 Słupsk  lub składać osobiście w biurze podawczym Prokuratury Okręgowej w Słupsku ul. Leszczyńskiego 10,
76-200 Słupsk w terminie do dnia 7 czerwca do godz. 10.30.Oferty złożone po terminie, w niewłaściwym miejscu, niekompletne lub przez oferenta , który nie wniósł wadium zostaną odrzucone. Każda złożona oferta będzie wiążąca w terminie 30 dni o daty złożenia.

Prokuratura Okręgowa w Słupsku zastrzega prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Opinia techniczna dot. samochodu osobowego Renault Thalia – dokument PDF

________________________________________________________

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego za rok 2020:

PO Słupsk

PR Bytów

PR Chojnice

PR Człuchów

PR Lębork

PR Miastko

PR Słupsk

________________________________________________________

Słupsk, dnia 30 lipca 2020r.

PO IV WOS 0610.25.2020

Komunikat nr  25/20

(dotyczy udzielania informacji prasowych podczas urlopu wypoczynkowego Rzecznika Prasowego)

 

Niniejszym uprzejmie informuję, iż w okresie czasu od dnia 01 sierpnia do dnia 01 września 2020r. Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Słupsku  będzie przebywał na urlopie wypoczynkowym.

W okresie urlopu Rzecznika Prasowego w sprawach prowadzonych przez prokuratury rejonowe okręgu słupskiego informacji prasowych udzielać będą poszczególni Prokuratorzy Rejonowi lub ich Zastępcy, natomiast w sprawach prowadzonych przez Prokuraturę Okręgową w Słupsku  tego rodzaju informacji udzielać będzie począwszy od dnia 04 sierpnia 2020r.  Pan prokurator Dariusz Iwanowicz.

W niniejszym okresie czasu  z  Panem prokuratorem Dariuszem Iwanowiczem  kontakt będzie można nawiązać pod numerem telefonu  +48 059 84 45 347 oraz  +48 507 652 709.

Kontakt mailowy w okresie urlopu wypoczynkowego Rzecznika Prasowego w sprawach prowadzonych przez Prokuraturę Okręgową w Słupsku  będzie można nawiązać jedynie pod adresem e-mail: sekretariat@slupsk.po.gov.pl.

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Słupsku

 Paweł Wnuk

________________________________________________________

Słupsk, dnia 2 grudnia 2019 r.

VII WB 261.4.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowaniu w trybie zapytania o cenę na „usługi sprzątania i utrzymania w czystości w obiektach podległych Prokuraturze Okręgowej w Słupsku”

Prokuratura Okręgowa w Słupsku, działając na podstawie art. 86 ust.5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuje:

 1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 230 000,00zł
 2. W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty:

Nr
oferty

Nazwa
i adres wykonawcy

Kwota
brutto całego zadania
( w zł )

1

Agencja
Ochrony „LEX-Crimen” Sp. z o.o. ul. Brzozowa 27, 75-136 Koszalin

224 352,00

2

Jantar
2 Sp. z o.o. ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk

217 990,44

Prokurator Okręgowy

( Katarzyna Mądry )

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – dokument PDF


 

Słupsk, dnia 2 grudnia 2019 r.

VII WB 261.4.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na „usługi sprzątania i utrzymania w czystości w obiektach podległych Prokuraturze Okręgowej w Słupsku”

Zamawiający informuję, że na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, jako najkorzystniejszą ofertę Zamawiający wybrał ofertę nr 2, którą złożyło :

Jantar 2 Sp. z o.o. ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk

Wybrano oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ nie podlega odrzuceniu i wykluczeniu i otrzymała najwyższą ilość punktów w oparciu o kryterium podane w SIWZ.

OCENA PUNKTOWA ZŁOŻONYCH OFERT

Nr
oferty

Wykonawca

Liczba
pkt.
w kryterium CENA

1

Agencja
Ochrony „LEX-Crimen” Sp. z o.o. ul. Brzozowa 27, 75-136 Koszalin

97,16

2

Jantar
2 Sp. z o.o. ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk

100,00

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się jedynym kryterium : ceną ( 100 % ) , Wykonawca złożył ofertę, która spełnia wymagania SIWZ i przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów. Łącznie oferta otrzymała 100 pkt.

Zamawiający jednocześnie zawiadamia, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Prokurator Okręgowy

( Katarzyna Mądry )

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dokument PDF

__________________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT

(dotyczy udzielania informacji prasowych podczas urlopu wypoczynkowego Rzecznika Prasowego)

 

Niniejszym uprzejmie informuję, iż w okresie czasu od dnia 01 do dnia 31 sierpnia  2019r. będę przebywał na urlopie wypoczynkowym.

W okresie mojego urlopu w sprawach prowadzonych przez prokuratury rejonowe okręgu słupskiego informacji prasowych udzielać będą poszczególni Prokuratorzy Rejonowi albo ich zastępcy, natomiast w sprawach prowadzonych przez Prokuraturę Okręgową w Słupsku  tego rodzaju informacji udzielać będzie Pani prokurator Monika Ryszkiewicz  lub osoby wskazane do tego przez Prokuratora Okręgowego w Słupsku.

Z Panią prokurator Moniką Ryszkiewicz  w tym okresie czasu  kontakt będzie można nawiązać pod numerem telefonu  +48 059 84 45 388 oraz  +48 662 005 988.

Kontakt mailowy w okresie urlopu wypoczynkowego Rzecznika Prasowego z osobą wskazaną do udzielania informacji prasowych w sprawach prowadzonych przez Prokuraturę Okręgową w Słupsku  będzie można nawiązać jedynie pod adresem e-mail: sekretariat@slupsk.po.gov.pl.

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Paweł Wnuk

__________________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT – PO VII WB 262.1.2018

Słupsk, dnia  2 marca 2018 r.

PO VII WB 262.1.2018

KOMUNIKAT

Adresaci : Podmioty gospodarcze zainteresowane świadczeniem usług : holowania
i przechowywania pojazdów zabezpieczonych do prowadzonych postępowań na obszarze działania Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz Prokuratury Rejonowej
w Słupsku, Lęborku, Bytowie, Miastku, Człuchowie, Chojnicach

 

W związku ze zbliżającym się upływem terminów obowiązywania umów dotyczących świadczenia usług : holowania i przechowywania pojazdów zabezpieczonych do prowadzonych postępowań Prokuratura Okręgowa w Słupsku zaprasza zainteresowane podmioty świadczące w/w usługi do składania ofert na świadczenie usług  w terminie do dnia 7 marca 2018 r.

Oferty należy przygotować ściśle według przygotowanego wzoru formularza ofertowego

Oferty należy składać pisemnie do Prokuratury Okręgowej w Słupsku lub skan podpisanej oferty należy przesłać na adres : sekretariat@slupsk.po.gov.pl w w/w terminie.

Wartość rocznego zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 Euro i jest prowadzone  na podstawie art.4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych  ( tekst jedn. Dz.U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)


KOMUNIKAT – PO VII WB 262.1.2018  – dokument PDF

Wzór formularza ofertowego   – dokument PDF

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Wojciech Rakowski
Informację udostępnił: Marek Owczarek
Data wytworzenia informacji: 2017-12-29
Data udostępnienia informacji: 2011-11-29
Liczba odsłon: 15 533

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj