OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SŁUPSKU – PO IV WOS 1111.10.2021

Adres organizatora konkursu: Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76- 200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10

 

Miejsce pracy urzędnika:           Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10

Prokurator Okręgowy w Słupsku, na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy na stanowisko Głównego Księgowego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku :

– 1 stanowisko urzędnicze – w wymiarze pełnego etatu

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014. 400)

Warunki pracy:

Czynniki uciążliwe:

– praca przy monitorze ekranowym ( komputer) powyżej 4h dziennie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. 2021.0.305 t.j.) kierownik jednostki powierza Głównemu Księgowemu obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

prowadzenia rachunkowości jednostki organizacyjnej prokuratury,
wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
dokonywanie wstępnej kontroli:
– zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

– kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

opracowywania planów finansowych,
sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
organizowania pracy i nadzoru nad pracą zespołu księgowego,
sporządzania sprawozdań, bilansów i analiz,
przygotowania wewnętrznych instrukcji z zakresu rachunkowości,
wykonywania elektronicznych dyspozycji finansowych
kontroli dowodów księgowych
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy :

a) niezbędne:

Wymagania niezbędne reguluje ustawa z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury ( Dz.U. 2018.577) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.2021.305 t.j.)

Do konkursu na stanowisko głównego księgowego może przystąpić osoba, która:

ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne przepisy ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego
ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
spełnia jeden z poniższych warunków:
– ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterski, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości

– ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości,

– jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

– posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

na dzień złożenia dokumentów nie podlega zakazowi pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2021.0.289 t.j.)
posiada nieposzlakowaną opinię,
nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe ani nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,
posiada gruntową znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostki sektora finansów publicznych, w szczególności ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości,
posiada umiejętność biegłej obsługi komputera ( środowisko Windows, pakiet biurowy Office Word i Excel).
b) dodatkowe:

znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej prokuratury, a w szczególności:
– ogólnych zasad ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze

( Dz.U.2021.66)

– ogólnych zagadnień ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. 2018.577 ze zm. )

– ogólnych zagadnień rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 kwietnia 2016 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U.2016.508 ze. zm. )

– ogólnych zagadnień zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 marca 2016 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury,

– ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2021.0.289 t.j.)

preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub w zakresie rachunkowości oraz trzyletnie doświadczenie na stanowisku księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych – dodatkowym atutem będzie praca na podobnym stanowisku w sądzie lub prokuraturze,
znajomość obsługi programów bankowych: NBP, BGK
znajomość obsługi programu PŁATNIK,
znajomość techniki pracy biurowej,
odporność na stres,
zdolności analityczne,
umiejętność planowania i organizacji pracy,
predyspozycje do zarządzania zespołem,
dokładność i odpowiedzialność,
wysoka kultura osobista
Dokumenty wymagane na wymienione stanowisko:

wniosek o dopuszczenie do konkursu ze wskazaniem sygnatury,
kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj)
życiorys (CV),
kopia dokumentu tożsamości potwierdzającego obywatelstwo (dotyczy cudzoziemców)
Oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego (dotyczy cudzoziemców),
kopie (odpisy) dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, opis stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia, opinie i inne dokumenty),
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (do pobrania tutaj)
oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych – klauzula informacyjna      (do pobrania tutaj),
oświadczenie kandydata, że nie był(am) karany(a) za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych (do pobrania tutaj),
oświadczenie o niepodleganiu na dzień złożenia podania zakazowi pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2021.0.289 t.j.),
oświadczenie , że nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób niepełnosprawnych
Składane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 10, lub nadesłanie drogą pocztową w terminie do 15 września 2021 r.  z podaniem oznaczenia konkursu PO IV WOS 1111.10.2021. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Inne informacje:

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności

III etap – rozmowa kwalifikacyjna

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia II i III etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej www.slupsk.po.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko stażysty ( docelowo Głównego Księgowego ) w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym, tj. w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Dokumenty osób nie zakwalifikowanych do zatrudnienia oraz oferty odrzucone zostaną po zakończeniu konkursu zwrócone kandydatom.

Prokurator Okręgowy

Krzysztof Młynarczyk

______________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ NA STANOWISKO URZĘDNICZE – PO IV WOS PO IV WOS 1111.9.2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Adres organizatora konkursu: Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76- 200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10

Miejsce pracy urzędnika:           Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10

Prokurator Okręgowy w Słupsku, na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018.577) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy kandydata na :

– 1 stanowisko urzędnicze – analityk kryminalny w wymiarze 3/4 etatu

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. 2014.400)

Warunki pracy:

Czynniki uciążliwe:

–  praca przy monitorze ekranowym ( komputer)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku analityka kryminalnego:

–  przeprowadzanie analiz kryminalnych oraz zapewnienie obsługi technicznej przy wykonywaniu oględzin nośników informatycznych na potrzeby prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego przy użyciu specjalistycznego oprogramowania – na podstawie akt postępowań przygotowawczych i ustalonych okoliczności sprawy oraz opracowywanie na ich podstawie wniosków końcowych,

–   prowadzenie szkoleń prokuratorów i asesorów z zakresu analiz kryminalnych,

–   przygotowywanie i prowadzenie baz danych w Systemach Informatycznych,

– prowadzenie rejestru samodzielnego IX DIA oraz dokumentacji z zakresu administracji Prokuratora Okręgowego tzw. rzeczowego wykazu akt,

–  prowadzenie szkoleń z pracownikami prokuratury w zakresie podstaw pracy w sieci komputerowej, funkcjonowania systemów informatycznych oraz nowo zainstalowanego oprogramowania,

–  zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych,

–  porządkowanie materiału aktowego,

–  archiwizowanie akt,

–  przygotowywanie ekspedycji,

–  obsługa kserokopiarki i faksu,

–  inne czynności sekretarskie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy :

a) niezbędne:

– wykształcenie wyższe na poziomie studiów I stopnia,

– znajomość obsługi komputera,

– pełna zdolność do czynności prawnych,

– niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (przeciwko kandydatowi nie może również toczyć się postępowanie o tego rodzaju przestępstwa)

– komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

– umiejętność planowania i organizacji pracy,

– nieposzlakowana opinia,

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku i pracę przy komputerze,

b) dodatkowe:

– znajomość techniki pracy biurowej,

– kreatywność,

– odporność na stres,

– wiedza ogólna i kultura osobista,

Wymagania konieczne:

Reguluje art.2 ustawy o pracownikach sądów i prokuratur z dnia 18 grudnia 1998r. (Dz.U.2018.577)

Dokumenty wymagane na wymienione stanowisko:

Wniosek o dopuszczenie do konkursu,
Kwestionariusz osobowy ( do pobrania )
Życiorys,
Kserokopia świadectwa potwierdzającego posiadane wykształcenie,
Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
Oświadczenie kandydata, że nie był karany i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych ( do pobrania )
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych ( do pobrania )
Klauzula informacyjna nr 3 – nabór na stanowiska ( do pobrania)
Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 10, lub przesłanie pocztą w terminie do 15 września 2021 r. z podaniem oznaczenia konkursu PO IV WOS 1111.9.2021. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Inne informacje:

I etap konkursu – selekcja wstępna,

II etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności

III etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz informacje o miejscu i terminie przeprowadzenie II i III etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej www.slupsk.po.gov.pl oraz tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko stażysty ( docelowo analityka kryminalnego) w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym tj. w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (059) 84-45-368.

Prokurator Okręgowy

Krzysztof Młynarczyk

______________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ URZĘDNICZY NA STANOWISKO PEŁNOMOCNIKA DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Adres organizatora konkursu: Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76- 200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10

Miejsce pracy urzędnika: Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10

 

Prokurator Okręgowy w Słupsku, na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy kandydata na :

– 1 stanowisko urzędnicze – w wymiarze 1/4 etatu

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014. 400)

Warunki pracy:

Czynniki uciążliwe:

– praca przy monitorze ekranowym ( komputer)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

zgodnie  z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2019.742) polegające w szczególności na:

zapewnieniu ochrony informacji niejawnych w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
zapewnieniu ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
zarządzaniu ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
opracowywaniu i aktualizowaniu planu ochrony informacji niejawnych w tym w razie wprowadzenia stanów nadzwyczajnych i nadzorowaniu jego realizacji;
prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych ;
prowadzeniu zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
prowadzeniu aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i podległych jej jednostkach lub wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto ;
przekazywaniu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub osób wobec, których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia ,
podejmowaniu działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,
zapewnieniu ochrony fizycznej Prokuratury Okręgowej,
przedstawianiu Prokuratorowi Okręgowemu wniosków i propozycji w sprawie właściwej realizacji zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych;
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy :

a) niezbędne:

obywatelstwo polskie,
pełna zdolność do czynności prawnych,
niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
wykształcenie wyższe,
zdolności analityczne,
znajomość metod i techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,
umiejętność planowania i organizacji pracy,
umiejętność pracy w zespole,
samodzielność, obowiązkowość, kreatywność,
komunikatywność,
odporność na stres,
odpowiedni poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.
b) dodatkowe:

odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa
zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW albo SKW.
Wymagania konieczne:

Reguluje art. 2 ustawy o pracownikach sądów i prokuratur z dnia 18 grudnia 1998r. (Dz.U.2018.577) oraz art. 14 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz.U. 2019.742)

Dokumenty wymagane na wymienione stanowisko:

wniosek o dopuszczenie do konkursu ze wskazaniem sygnatury
kwestionariusz osobowy (Kwestionariusz osobowy);
życiorys (CV)
oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
kserokopia poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczające do pracy na stanowisku z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli  „ ściśle tajne” włącznie wydane przez ABW albo SKW,
oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności (Oświadczenie o niekaralności);
oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (Zgoda nabór nr 9);
klauzula informacyjna (Klauzula informacyjna nr 3);
Proszę o nienadsyłanie innych dokumentów niż wskazane powyżej.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 10, lub nadesłanie drogą pocztową w terminie do 15 czerwca 2021 r.  z podaniem oznaczenia konkursu PO IV WOS 1111.8.2021. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Inne informacje:

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności

III etap – rozmowa kwalifikacyjna

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia II i III etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej www.slupsk.po.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko stażysty ( docelowo młodszego referenta) w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym, tj. w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Złożone dokumenty można odebrać do końca miesiąca od zakończenia konkursu w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10. Nie odebrane dokumenty podlegać będą komisyjnemu, trwałemu zniszczeniu.

Prokurator Okręgowy

/Krzysztof Młynarczyk/

______________________________________

Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach – PO IV WOS 1111.3.2021

 Słupsk, dnia 17 maja 2021r.

PO IV WOS 1111.3.2021

Informacja

o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach

Po przeprowadzeniu w dniu 17 maja 2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku III etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do III etapu konkursu przystąpiło 4 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów zgromadzonych podczas II i III etapu niniejszego konkursu:

 1. Chabowska Justyna        6 + 10 = 16 pkt
 2. Kuczkowska Kamila        9 + 9   = 18 pkt
 3. Peplińska Katarzyna       6 + 8   = 14 pkt
 4. Pietrzak Emilia                 6 + 9   = 15 pkt

Mając na uwadze powyższe, Komisja Konkursowa do zatrudnienia na niniejszym stanowisku pracy wyłoniła osobę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

Kuczkowska Kamila.

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 3b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2015.1241 j.t.) Komisja Konkursowa wyłoniła rezerwową listę kandydatów na w/w stanowisko pracy, na której znalazły się osoby, które uzyskały kolejną największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

Chabowska Justyna, Pietrzak  Emilia, Peplińska Katarzyna.

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu, przy czym rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.

Informuję także, iż stosownie do § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.) kandydatowi na w/w stanowisko pracy  przysługuje prawo wglądu do protokołów z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższych protokołów można zrealizować w siedzibie  Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

Prokurator Okręgowy

Krzysztof Młynarczyk

______________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA FINANSOWO – ADMINISTRACYJNEGO W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SŁUPSKU – PO IV WOS 1111.6.2021

Słupsk dnia 11 maja 2021 r.

PO IV WOS 1111.6.2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO

DYREKTORA FINANSOWO – ADMINISTRACYJNEGO

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SŁUPSKU

Adres organizatora konkursu: Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76- 200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10

Miejsce pracy urzędnika:           Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10

Prokurator Okręgowy w Słupsku, na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy na stanowisko Dyrektora FinansowoAdministracyjnego w Słupsku :

– 1 stanowisko urzędnicze – w wymiarze pełnego etatu

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014. 400)

Warunki pracy:

Czynniki uciążliwe:

– praca przy monitorze ekranowym ( komputer) powyżej 4h dziennie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

 1. kierowanie, organizowanie i planowanie pracy Wydziału VII Budżetowo – Administracyjnego w prokuraturze Okręgowej w Słupsku,
 2. planowanie, przygotowywanie i realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych oraz nadzorowanie tych zadań,
 3. współpraca z Głównym Księgowym w zakresie opracowywania planu finansowego Prokuratury,
 4. współpraca z Głównym Księgowym Prokuratury Okręgowej w Słupsku w zakresie niezbędnym do prawidłowego planowania działalności finansowej w okręgu słupskim oraz podejmowania prawidłowych decyzji gospodarczych,
 5. współpraca z Głównym Księgowym Prokuratury Okręgowej w Słupsku w zakresie kontroli i oceny wykonywania budżetu,
 6. opracowywanie projektów zarządzeń i innych pism dotyczących organizacji i funkcjonowania Wydziału VII Budżetowo – Administracyjnego w Prokuraturze okręgowej w Słupsku,
 7. sporządzanie analiz i innych informacji z realizacji działalności jednostki wynikających z przepisów i wytycznych jednostek nadrzędnych,
 8. zapewnienie prawidłowego wykonania zadań związanych z realizacją procedur zamówień publicznych i jego nadzór,
 9. nadzór nad realizacją umów związanych z funkcjonowaniem jednostki,
 10. nadzór nad realizacją spraw administracyjno-gospodarczych oraz spraw socjalno–bytowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy :

 1. a) niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe na poziomie studiów II stopnia
 2. co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata pracy na stanowisku kierowniczym,
 3. doświadczenie w dziedzinie finansów publicznych, prowadzenie inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 5. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (przeciwko kandydatowi nie może również toczyć się postępowanie o tego rodzaju przestępstwa)
 6. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej określonym stanowisku,
 9. zdolności analityczne i kierownicze

b) dodatkowe:

 1. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa z zakresu finansów publicznych, prawa zamówień publicznych i rachunkowości,
 2. umiejętność organizacji pracy,
 3. znajomość metodyki i techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym ( w szczególności umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excel co najmniej na poziomie średnim),
 4. samodzielność, rzetelność, obowiązkowość i odpowiedzialność,
 5. zdolności analityczne,
 6. kreatywność,
 7. umiejętność pracy w zespole,
 8. dyspozycyjność
 9. komunikatywność,
 10. odporność na stres,
 11. wysoka kultura osobista.

Zapewniamy:

 1. stabilne zatrudnienie, po okresie próbnym na podstawie umowy o pracę,
 2. możliwość rozwoju zawodowego,
 3. kreatywną pracę w zespole wieloosobowym,
 4. stabilne wynagrodzenie.

Dokumenty wymagane na wymienione stanowisko:

 1. wniosek o dopuszczenie do konkursu ze wskazaniem sygnatury,
 2. kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj)
 3. Życiorys (CV)
 4. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i wymagane doświadczenie zawodowe ( świadectwa pracy, opis stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia, opinie i inne dokumenty),
 6. oświadczenie o niekaralności ( do pobrania tutaj)
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (do pobrania tutaj)
 8. oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych – klauzula informacyjna      (do pobrania tutaj)
 9. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności,
 11. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób niepełnosprawnych

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 10, lub nadesłanie drogą pocztową w terminie do 15 czerwca 2021 r.  z podaniem oznaczenia konkursu PO IV WOS 1111.6.2021. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Inne informacje:

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności

III etap – rozmowa kwalifikacyjna

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia II i III etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej www.slupsk.po.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko stażysty ( docelowo Dyrektora Finansowo-Administracyjnego) w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym, tj. w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Dokumenty osób nie zakwalifikowanych do zatrudnienia oraz oferty odrzucone zostaną po zakończeniu konkursu zwrócone kandydatom.

Prokurator Okręgowy

/Krzysztof Młynarczyk/

______________________________________

Wyniki II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach – PO IV WOS 1111.3.2021

Słupsk, dnia 10 maja 2021r.

PO IV WOS 1111.3.2021

Wyniki

II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach

Po przeprowadzeniu w dniu 07 maja 2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku drugiego etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do drugiego etapu tego konkursu przystąpiło 10 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

 1. Chabowska Justyna              6 pkt
 2. Charchalis Jakub                    6 pkt
 3. Ćwik Roksana                          4 pkt
 4. Harasiuk Agnieszka             4 pkt
 5. Kiedrowska Weronika       5 pkt
 6. Kuczkowska Kamila             9 pkt
 7. Peplińska Katarzyna            6 pkt
 8. Pietrzak Emilia                        6 pkt
 9. Usunięto                                   —–
 10. Stoltmann Daria                     5 pkt

Zgodnie z § 9 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.), przeprowadzając drugi etap konkursu na staż na stanowisko urzędnicze dokonuje się oceny każdego kandydata wyrażonej w skali punktowej w przedziale od 1 do 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, o ile to możliwe, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy.

Mając na uwadze powyższe, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do III etapu niniejszego konkursu, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy, zakwalifikowały się osoby, które podczas II etapu konkursu uzyskały więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów; to jest następujące osoby:

 1. Chabowska Justyna         6 pkt
 2. Charchalis Jakub                6 pkt
 3. Kuczkowska Kamila         9 pkt
 4. Peplińska Katarzyna       6 pkt
 5. Pietrzak Emilia                    6 pkt

Trzeci etap konkursu polegający na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 17 maja 2021r. o godz. 09.30 w  Sali nr 81 budynku Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Paweł Wnuk

Prokurator Prokuratury Okręgowej

______________________________________

OGŁOSZENIE O II etapie konkursu NA STAŻ na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach – PO IV WOS 1111.3.2021

Słupsk, dnia 29 kwietnia 2021 r.

PO IV WOS 1111.3.2021

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach

Po przeprowadzeniu w dniu 29 kwietnia 2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku I etapu konkursu, to jest selekcji wstępnej zgłoszeń do konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż następujący kandydaci złożyli w wyznaczonym do tego terminie komplet dokumentacji wymaganej dla celów rekrutacyjnych oraz spełniają formalne wymagania związane z tym stanowiskiem pracy, a tym samym zakwalifikowały się do II etapu konkursu:

 1. Borzyszkowska Monika
 2. Chabowska Justyna
 3. Charchalis Jakub
 4. Czaplewska Kamila
 5. Ćwik Roksana
 6. Harasiuk Agnieszka
 7. Kiedrowska Weronika
 8. Kloskowska Justyna
 9. Kubińska Natalia
 10. Kuczkowska Kamila
 11. Olkowski Piotr
 12. Peplińska Katarzyna
 13. Pietrzak Emilia
 14. Rakocz Małgorzata
 15. Sadłowska Dominika
 16. Schefler Weronika
 17. Stoltmann Daria
 18. Walak Agnieszka
 19. Wanke Klaudia
 20. Wirkus Anna
 21. Ziemichód Sebastian

W tym miejscu należy poinformować, iż pozostali kandydaci dla celów rekrutacyjnych nie złożyli kompletu wymaganej dokumentacji, a wiec z tego powodu nie mogą oni zostać dopuszczeni do kolejnego etapu konkursu.

Drugi etap konkursu polegający na sprawdzeniu wiedzy praktycznej z zakresu obsługi komputera odbędzie się w dniu 07 maja 2021 r. o godz. 09.00 w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Paweł Wnuk

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Słupsku

______________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ NA STANOWISKO URZĘDNICZE – PO IV WOS 1111.3.2021

Słupsk dnia, 12 kwietnia 2021r.

PO IV WOS 1111.3.2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Adres organizatora konkursu: Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76- 200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10

Miejsce pracy urzędnika:           Prokuratura Rejonowa w Chojnicach

89-600 Chojnice, ul. Młyńska 30

Prokurator Okręgowy w Słupsku, na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy kandydata na :

– 1 stanowisko urzędnicze – w wymiarze pełnego etatu

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014. 400)

Warunki pracy:

Czynniki uciążliwe:

– praca przy monitorze ekranowym ( komputer) powyżej 4h dziennie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

– przepisywanie na komputerze decyzji i innych pism

– obsługa aplikacji biurowych

– obsługa Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” w zakresie repertoriów Ds., PS, Dor, rejestrów i kontrolek

– porządkowanie materiału aktowego

– archiwizowanie akt

– przygotowywanie ekspedycji

– obsługa kserokopiarki i faksu

– inne czynności sekretarskie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy :

 1. a) niezbędne:

– wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny,

– pełna zdolność do czynności prawnych,

– niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (przeciwko kandydatowi

nie może również toczyć się postępowanie o tego rodzaju przestępstwa)

– komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

– umiejętność planowania i organizacji pracy,

– nieposzlakowana opinia,

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku i pracę przy komputerze,

 1. b) dodatkowe:

– znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem

komputerowym,

– kreatywność,

– odporność na stres,

– wiedza ogólna i kultura osobista,

Wymagania konieczne:

Reguluje art. 2 ustawy o pracownikach sądów i prokuratur z dnia 18 grudnia 1998r. (Dz.U.2018.577)

Dokumenty wymagane na wymienione stanowisko:

 1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 2. Kwestionariusz osobowy  (do pobrania tutaj)
 3. Kserokopia świadectwa potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (do pobrania tutaj)
 5. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (do pobrania tutaj)

Proszę o nienadsyłanie innych dokumentów niż wskazane powyżej.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 10, lub nadesłanie drogą pocztową w terminie do 21 kwietnia 2021 r.  z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Inne informacje:

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności

III etap – rozmowa kwalifikacyjna

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia II i III etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej www.slupsk.po.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko stażysty ( docelowo młodszego referenta) w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym, tj. w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Z-ca Prokuratora Okręgowego

 /Monika Ryszkiewicz-Jakubowska/

______________________________________

Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach – PO IV WOS 1111.6.2020

Słupsk, dnia 13 października 2020r.

PO IV WOS 1111.6.2020

Informacja

o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach

Po przeprowadzeniu w dniu 13 października 2020r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku III etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do III etapu konkursu przystąpiło 5 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów zgromadzonych podczas II i III etapu niniejszego konkursu:

 1. Czajkowska Aleksandra 6 + 10 = 16 pkt
 2. Ginter Patrycja 7 + 10 = 17  pkt
 3. Karpińska Julia 8 + 10 = 18 pkt
 4. Kosidowska-Wera Agata 7 + 7 = 14 pkt
 5. Ziemichód Sebastian 6 + 9 = 15 pkt.

Mając na uwadze powyższe, Komisja Konkursowa do zatrudnienia na niniejszym stanowisku pracy wyłoniła osobę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

Karpińska Julia.

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 3b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2015.1241 j.t.) Komisja Konkursowa wyłoniła rezerwową listę kandydatów na w/w stanowisko pracy, na której znalazły się osoby, które uzyskały kolejną największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

Ginter Patrycja, Czajkowska Aleksandra, Ziemichód Sebastian.

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu, przy czym rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.

Informuję także, iż stosownie do § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.) kandydatowi na w/w stanowisko pracy  przysługuje prawo wglądu do protokołów z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższych protokołów można zrealizować w siedzibie  Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

Zastępca Prokuratora Okręgowego

Monika Ryszkiewicz-Jakubowska

______________________________________

Wyniki II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach – PO IV WOS 1111.6.2020

Słupsk, dnia 05 października 2020r.

PO IV WOS 1111.6.2020

Wyniki

II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach

 

Po przeprowadzeniu w dniu 30 września 2020r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku drugiego etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do drugiego etapu tego konkursu przystąpiło 13 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

 1. Czajkowska Aleksandra 6 pkt
 2. Gibert Andżelika 5 pkt
 3. Ginter Patrycja 7 pkt
 4. Karasiewicz Jakub 4 pkt
 5. Karpińska Julia 8 pkt
 6. Kosidowska-Wera Agata 7 pkt
 7. Kozicka Anna 5 pkt
 8. Łangowska Hanna 1 pkt
 9. Modrzyńska Gabriela 2 pkt
 10. Ossowska Jadwiga 5 pkt
 11. Warsińska Marta 6 pkt
 12. Wieprzowska Paulina 3 pkt
 13. Ziemichód Sebastian 6 pkt

Zgodnie z § 9 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Ministra  Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.), przeprowadzając drugi etap konkursu na staż na stanowisko urzędnicze dokonuje się oceny każdego kandydata wyrażonej w skal punktowej w przedziale od 1 do 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, o ile to możliwe, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy.

Mając na uwadze powyższe, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do trzeciego etapu niniejszego konkursu, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy, zakwalifikowały się osoby, które uzyskały podczas drugiego etapu konkursu więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów; to jest następujące osoby:

 1. Czajkowska Aleksandra 6 pkt
 2. Ginter Patrycja 7 pkt
 3. Karpińska Julia 8 pkt
 4. Kosidowska-Wera Agata 7 pkt
 5. Warsińska Marta 6 pkt
 6. Ziemichód Sebastian 6 pkt

Trzeci etap konkursu polegający na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 13 października 2020r. o godz. 09.30 w  Sali nr 81 budynku Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

 Paweł Wnuk

 Prokurator Prokuratury Okręgowej

______________________________________

Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 1111.6.2020

Słupsk, dnia 22 września 2020 r.

PO IV WOS 1111.6.2020

Informacja w sprawie terminu przeprowadzenia II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach

Niniejszym informuję, iż II etap konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach polegający na sprawdzeniu wiedzy praktycznej kandydatów z zakresu obsługi komputera, zamiast w dniu 24 września 2020r. odbędzie się w nowym terminie, to jest w dniu 30 września 2020r. o godz. 09.00 w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej Paweł Wnuk Prokurator Prokuratury Okręgowej w Słupsku

______________________________________

Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 1111.6.2020

                                                  Słupsk, dnia 15 września 2020 r.

PO IV WOS 1111.6.2020

Lista

kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach

 

Po przeprowadzeniu w dniu 15 września 2020r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku I etapu konkursu, to jest selekcji wstępnej zgłoszeń do konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż następujący kandydaci złożyli w wyznaczonym do tego terminie komplet dokumentacji wymaganej dla celów rekrutacyjnych oraz spełniają formalne wymagania związane z tym stanowiskiem pracy, a tym samym zakwalifikowały się do II etapu konkursu:

 1. Chełmowska Katarzyna
 2. Czajkowska Aleksandra
 3. Dalecka Emilia
 4. Florczak Elżbieta
 5. Gibert Andżelika
 6. Ginter Patrycja
 7. Karasiewicz Jakub
 8. Karpińska Julia
 9. Kosidowska-Wera Agata
 10. Kozicka Anna
 11. Łangowska Hanna
 12. Matyszewska Klaudia
 13. Modrzyńska Gabriela
 14. Myk Martyna
 15. Ossowska Jadwiga
 16. Przydryga Weronika
 17. Stryszyk Magdalena
 18. Synak Agnieszka
 19. Trzebiatowska Emilia
 20. Tyborska Anna
 21. Warsińska Marta
 22. Wieprzowska Paulina
 23. Ziemichód Sebastian

W tym miejscu należy poinformować, iż pozostali kandydaci dla celów rekrutacyjnych nie złożyli kompletu wymaganej dokumentacji, a wiec z tego powodu nie mogą oni zostać dopuszczeni do kolejnego etapu konkursu.

Drugi etap konkursu polegający na sprawdzeniu wiedzy praktycznej z zakresu obsługi komputera odbędzie się w dniu 24 września 2020r. o godz. 09.00 w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Paweł Wnuk

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Słupsku

______________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ NA STANOWISKO URZĘDNICZE

– PO IV WOS 1111.6.2020

Słupsk, dnia 28 sierpnia 2020 r.

PO IV WOS 1111.6.2020

 

OGŁOSZENIE

O KONKURSIE NA STAŻ NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Adres organizatora konkursu: Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76- 200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10

 

Miejsce pracy urzędnika: Prokuratura Rejonowa w Chojnicach

89-600 Chojnice, ul. Młyńska 30

 

Prokurator Okręgowy w Słupsku, na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy kandydata na :

 

– 1 stanowisko urzędnicze – w wymiarze pełnego etatu

 

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014. 400)

 

Warunki pracy:

Czynniki uciążliwe:

– praca przy monitorze ekranowym ( komputer) powyżej 4h dziennie

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

– przepisywanie na komputerze decyzji i innych pism

– obsługa aplikacji biurowych

– obsługa Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” w zakresie repertoriów Ds., PS, Dor, rejestrów i kontrolek

– porządkowanie materiału aktowego

– archiwizowanie akt

– przygotowywanie ekspedycji

– obsługa kserokopiarki i faksu

– inne czynności sekretarskie

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy :

a) niezbędne:

– wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny,

– pełna zdolność do czynności prawnych,

– niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (przeciwko kandydatowi

nie może również toczyć się postępowanie o tego rodzaju przestępstwa)

– komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

– umiejętność planowania i organizacji pracy,

– nieposzlakowana opinia,

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku i pracę przy komputerze,

 

b) dodatkowe:

– znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,

– kreatywność,

– odporność na stres,

– wiedza ogólna i kultura osobista,

 

Wymagania konieczne:

Reguluje art. 2 ustawy o pracownikach sądów i prokuratur z dnia 18 grudnia 1998r. (Dz.U.2018.577)

 

Dokumenty wymagane na wymienione stanowisko:

Wniosek o dopuszczenie do konkursu,
Kwestionariusz osobowy  (do pobrania tutaj)
Kserokopia świadectwa potwierdzającego posiadane wykształcenie,
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (do pobrania tutaj)
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (do pobrania tutaj )
Proszę o nienadsyłanie innych dokumentów niż wskazane powyżej.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 10, lub nadesłanie drogą pocztową w terminie do 04 września 2020 r.  z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Inne informacje:

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności

III etap – rozmowa kwalifikacyjna

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia II i III etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej www.slupsk.po.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko stażysty ( docelowo młodszego referenta) w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym, tj. w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

 

 

 

Prokurator Okręgowy

/Krzysztof Młynarczyk/

______________________________________

Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie – PO IV WOS 1111.3.2020

Słupsk, dnia 14 lipca 2020r.

PO IV WOS 1111.3.2020

Informacja

o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie

 

Po przeprowadzeniu w dniu 14 lipca 2020r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku III etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do III etapu konkursu przystąpiło 9 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów zgromadzonych podczas II i III etapu niniejszego konkursu:

 1. Jasińska Aleksandra 7+10=17 pkt.
 2. Kowalczyk Magdalena 8+8=16 pkt.
 3. Kozicka Anna 7+10=17 pkt.
 4. Łepek Marta 8+9=17 pkt.
 5. Orzłowska Kamila 8+7=15 pkt.
 6. Pasieka Małgorzata 7+8=15 pkt.
 7. Sadowska Magdalena 8+10=18 pkt.
 8. Westfal Paulina 8+8=16 pkt.
 9. Zych Karolina 8+8=16 pkt.

Mając na uwadze powyższe, Komisja Konkursowa do zatrudnienia na niniejszym stanowisku pracy wyłoniła osobę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

 

Sadowska Magdalena.

 

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 3b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2015.1241 j.t.) Komisja Konkursowa wyłoniła rezerwową listę kandydatów na w/w stanowisko pracy, na której znalazły się osoby, które uzyskały kolejną największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

 

Kozicka Anna, Jasińska Aleksandra, Łepek Marta

 

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu, przy czym rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.

Informuję także, iż stosownie do § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.) kandydatowi na w/w stanowisko pracy  przysługuje prawo wglądu do protokołów z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższych protokołów można zrealizować w siedzibie  Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

Prokurator Okręgowy

Krzysztof Młynarczyk

______________________________________

Wyniki II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie – PO IV WOS 1111.3.2020

Słupsk, dnia 06 lipca 2020 r.

PO IV WOS 1111.3.2020

 

Wyniki
II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie

 

Po przeprowadzeniu w dniu 02 lipca 2020r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku drugiego etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do drugiego etapu tego konkursu przystąpiło 13 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:
1. Gruchała Anna 4 pkt.
2. Jasińska Aleksandra 7 pkt.
3. Kowalczyk Magdalena 8 pkt.
4. Kozicka Anna 7 pkt.
5. Łepek Marta 8 pkt.
6. Modrzyńska Gabriela 1 pkt.
7. Orzłowska Kamila 8 pkt.
8. Pasieka Małgorzata 7 pkt.
9. Prądzińska Marta 6 pkt.
10. Sadowska Magdalena 8 pkt.
11. Trzebiatowska Emilia 4 pkt.
12. Westfal Paulina 8 pkt.
13. Zych Karolina 8 pkt.

Zgodnie z § 9 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.), przeprowadzając drugi etap konkursu na staż na stanowisko urzędnicze dokonuje się oceny każdego kandydata wyrażonej w skal punktowej w przedziale od 1 do 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, o ile to możliwe, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy.

Mając na uwadze powyższe, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do trzeciego etapu niniejszego konkursu, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy, zakwalifikowały się osoby, które uzyskały podczas drugiego etapu konkursu więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów; to jest następujące osoby:

1. Jasińska Aleksandra 7 pkt.
2. Kowalczyk Magdalena 8 pkt.
3. Kozicka Anna 7 pkt.
4. Łepek Marta 8 pkt.
5. Orzłowska Kamila 8 pkt.
6. Pasieka Małgorzata 7 pkt.
7. Prądzińska Marta 6 pkt.
8. Sadowska Magdalena 8 pkt.
9. Westfal Paulina 8 pkt.
10. Zych Karolina 8 pkt.

Trzeci etap konkursu polegający na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 14 lipca 2020r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Paweł Wnuk
Prokurator Prokuratury Okręgowej

______________________________________

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie – PO IV WOS 1111.3.2020

Słupsk, dnia 24 czerwca 2020r.

PO IV WOS 1111.3.2020

Lista

kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie

 

Po przeprowadzeniu w dniu 24 czerwca 2020r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku I etapu konkursu, to jest selekcji wstępnej zgłoszeń do konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż następujący kandydaci złożyli w wyznaczonym do tego terminie komplet dokumentacji wymaganej dla celów rekrutacyjnych oraz spełniają formalne wymagania związane z tym stanowiskiem pracy, a tym samym zakwalifikowały się do II etapu konkursu:

 1. Gruchała Anna
 2. Hapka Agnieszka
 3. Jasińska Aleksandra
 4. Kowalczyk Magdalena
 5. Kozicka Anna
 6. Łepek Marta
 7. Mazur Anna
 8. Modrzyńska Gabriela
 9. Orzłowska Kamila
 10. Pasieka Małgorzata
 11. Pisarska Grażyna
 12. Poloczek Maja
 13. Prądzińska Marta
 14. Sadowska Magdalena
 15. Stanisławska Wioleta
 16. Talarczyk Łukasz
 17. Trzebiatowska Emilia
 18. Westfal Paulina
 19. Zalas Ewelina
 20. Zych Karolina

W tym miejscu należy poinformować, iż pozostali kandydaci dla celów rekrutacyjnych nie złożyli kompletu wymaganej dokumentacji, a wiec z tego powodu nie mogą oni zostać dopuszczeni do kolejnego etapu konkursu.

Drugi etap konkursu polegający na sprawdzeniu wiedzy praktycznej z zakresu obsługi komputera odbędzie się w dniu 02 lipca 2020r. o godz. 09.00 w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Paweł Wnuk

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Słupsku

______________________________________

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.2.2020

Słupsk, dnia 23 czerwca 2020r.

PO IV WOS 1111.2.2020

Informacja

o wynikach konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

 

Po przeprowadzeniu w dniu 23 czerwca 2020r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku III etapu konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do niniejszego etapu konkursu przystąpiło dwóch kandydatów, to jest: Kisielowski Piotr  i  Pliszka Michał, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą łączną liczbę punktów zgromadzonych podczas całego konkursu:

 1. Kisielowski Piotr II etap konkursu: 9,2 pkt.; III etap konkursu: 10 pkt.; łącznie: 19,2 pkt.,
 2. Pliszka Michał – II etap konkursu: 7,2 pkt.; III etap konkursu: 7 pkt.; łącznie: 14,2 pkt.

Mając na uwadze powyższe informuję, iż kandydatem zakwalifikowanym do zatrudnienia na niniejszym stanowisku pracy została osoba, która uzyskała największą łączną liczbę punktów podczas konkursu; to jest:

Kisielowski Piotr.

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 3b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2015.1241 j.t.) Komisja Konkursowa wyłoniła rezerwową listę kandydatów na w/w stanowisko pracy, na której znalazła się osoba, która uzyskała kolejną największą łączną liczbę punktów podczas konkursu; to jest: Pliszka Michał.

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu, przy czym rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.

Informuję także, iż stosownie do § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.) kandydatowi na w/w stanowisko pracy  przysługuje prawo wglądu do protokołu z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny. Prawo wglądu do powyższego protokołu można zrealizować w siedzibie  Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

Prokurator Okręgowy

Krzysztof Młynarczyk

______________________________________

Wyniki II etapu konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.2.2020

Słupsk, dnia 09 czerwca 2020 r.

PO IV WOS 1111.2.2020

 

Wyniki
II etapu konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

 

Po przeprowadzeniu w dniu 09 czerwca 2020r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku II etapu konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do niniejszego etapu konkursu przystąpiło dwóch kandydatów, to jest: Kisielowski Piotr i Pliszka Michał, którzy rozwiązując test z zakresu wiedzy na temat spraw obronnych na 25 pytań udzielili:

1. Kisielowski Piotr – 23 poprawnych odpowiedzi, w związku z czym kandydatowi po tym etapie konkursu po przeliczeniu zostało przyznanych 9,2 pkt.

2. Pliszka Michał – 18 poprawnych odpowiedzi, w związku z czym kandydatowi po tym etapie konkursu po przeliczeniu zostało przyznanych 7,2 pkt.

Zgodnie z § 9 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.), przeprowadzając drugi etap konkursu na stanowisko urzędnicze dokonuje się oceny kandydata wyrażonej w skali punktowej w przedziale od 1 do 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, o ile to możliwe, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy.

Mając na uwadze powyższe, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do III etapu niniejszego konkursu, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy, zakwalifikowali się:

Kisielowski Piotr i Pliszka Michał

jako kandydaci którzy podczas II etapu konkursu uzyskali więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów.

Trzeci etap konkursu polegający na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Joanna Kowalska
Naczelnik Wydziału I Śledczego

______________________________________

Ogłoszenie  o konkursie na staż na stanowisko urzędnicze

Słupsk dnia 4 czerwca 2020 r.

PO IV WOS 1111.3.2020

Ogłoszenie

o konkursie na staż na stanowisko urzędnicze

Adres organizatora konkursu: Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76- 200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10

Miejsce pracy urzędnika: Prokuratura Rejonowa w Człuchowie

77-300 Człuchów, ul. Szczecińska 1

Prokurator Okręgowy w Słupsku, na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy kandydata na :

– 1 stanowisko urzędnicze – w wymiarze pełnego etatu

 

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014. 400)

Warunki pracy:

Czynniki uciążliwe:

– praca przy monitorze ekranowym ( komputer) powyżej 4h dziennie

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

– przepisywanie na komputerze decyzji i innych pism

– obsługa aplikacji biurowych

– obsługa Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” w zakresie repertoriów Ds.,

PS, Dor, rejestrów i kontrolek

– porządkowanie materiału aktowego

– archiwizowanie akt

– przygotowywanie ekspedycji

– obsługa kserokopiarki i faksu

– inne czynności sekretarskie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy :

a) niezbędne:

– wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny,

– pełna zdolność do czynności prawnych,

– niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (przeciwko kandydatowi

nie może również toczyć się postępowanie o tego rodzaju przestępstwa)

– komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

– umiejętność planowania i organizacji pracy,

– nieposzlakowana opinia,

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku i pracę przy komputerze,

b) dodatkowe:

– znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,

– kreatywność,

– odporność na stres,

– wiedza ogólna i kultura osobista,

Wymagania konieczne:

Reguluje art. 2 ustawy o pracownikach sądów i prokuratur z dnia 18 grudnia 1998r. (Dz.U.2018.577)

Dokumenty wymagane na wymienione stanowisko:

Wniosek o dopuszczenie do konkursu,
Kwestionariusz osobowy      (do pobrania tutaj )
Kserokopia świadectwa potwierdzającego posiadane wykształcenie,
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych ( do pobrania tutaj )
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (do pobrania tutaj )
Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwa skarbowe
Oświadczenie, że nie jest prowadzone p –ko kandydatowi postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
Proszę o nienadsyłanie innych dokumentów niż wskazane powyżej.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 10, lub nadesłanie drogą pocztową w terminie do 12 czerwca 2020 r.  z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Inne informacje:

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności

III etap – rozmowa kwalifikacyjna

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia II i III etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej www.slupsk.po.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko stażysty ( docelowo młodszego referenta) w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym, tj. w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

______________________________________

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.2.2020

Słupsk, dnia 28 maja 2020r.

PO IV WOS 1111.2.2020

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

 

Po przeprowadzeniu w dniu 28 maja 2020r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku I etapu konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, to jest  selekcji wstępnej zgłoszeń, Komisja Konkursowa uchwaliła, że do II etapu niniejszego konkursu zakwalifikowali się

 1. Kisielowski Piotr,
 2. Michalski Mariusz,
 3. Pliszka Michał;

a więc kandydaci, którzy  w wyznaczonym do tego terminie złożyli komplet dokumentacji wymaganej dla celów rekrutacyjnych oraz spełniają formalne wymagania związane z tym stanowiskiem pracy.

Drugi etap konkursu polegający na sprawdzeniu wiedzy kandydatów z zakresu     spraw obronnych – w formie pisemnego testu –  odbędzie się w dniu   09  czerwca 2020r.         o godz. 10.00 w  Sali  Konferencyjnej  Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Joanna Kowalska

Naczelnik Wydziału I Śledczego

______________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ NA STANOWISKO URZĘDNICZE – Starszego Inspektora ds. Obronnych – PO IV WOS 1111.2.2020

Słupsk dnia 13  maja 2020 r.

PO IV WOS 1111.2.2020

Ogłoszenie

o konkursie na staż stanowisko urzędnicze

 

Prokurator Okręgowy w Słupsku, na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy kandydata na:

 

starszego inspektora do spraw obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku.

 

1. Ilość wolnych stanowisk: 1 stanowisko w wymiarze 1/2 etatu.

2. Miejsce zatrudnienia: Prokuratura Okręgowa w Słupsku; 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10.

3. Wysokość wynagrodzenia na stanowisku pracy: wynagrodzenie zasadnicze 2000 PLN brutto + dodatek z tytułu wysługi lat.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ustalanie kierunków i zasad wykonywania zadań obronnych w komórkach organizacyjnych i jednostek podległych Prokuratorowi Okręgowemu,
 • wykonywanie i koordynowanie wszystkich czynności zleconych przez Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych Prokuratury Krajowej,
 • opracowywanie i utrzymanie w aktualności planu operacyjnego funkcjonowania Prokuratury Okręgowej i nadzorowanie planowania operacyjnego w podległych jednostkach organizacyjnych w celu zapewnienia właściwego przygotowania ich do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
 • opracowywanie i utrzymanie w aktualności dokumentacji w Prokuraturze Okręgowej na czas wojny,
 • opracowywanie planów (rocznych, także dla podległych jednostek organizacyjnych) szkolenia obronnego,
 • przygotowanie na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny wewnętrznych aktów kierowania oraz realizowanie zadań związanych z przygotowaniem Prokuratury Okręgowej do funkcjonowania w warunkach zagrożenia, w tym organizowanie stałego dyżuru,
 • realizowanie przedsięwzięć związanych z podwyższaniem gotowości obronnej,
 • planowanie, organizowanie i realizacja szkolenia kadry kierowniczej
  w Prokuraturze Okręgowej,
 • opracowywanie projektów ustaleń w sprawie przygotowań obronnych
  w podległych jednostkach organizacyjnych i planów zamierzeń obronnych w Prokuraturze Okręgowej,
 • opracowanie i uzgadnianie planu nadzorów służbowych w jednostkach podległych Prokuraturze Okręgowej w Słupsku,
 • prowadzenie nadzorów służbowych stanu realizacji zadań obronnych w podległych jednostkach organizacyjnych,
 • wykonywanie we współdziałaniu z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym przedsięwzięć zapewniających finansowanie przygotowań obronnych,
 • współpraca z właściwym terytorialnie Szefem Obrony Cywilnej w zakresie działalności prokuratury w tym zakresie,
 • prowadzenie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny wspólnie z komórką       kadrową,
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi właściwych organów państwowych, a w szczególności z resortem obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych w sprawach dotyczących realizacji zadań obronnych,
 • prowadzenie w formie elektronicznej dokumentacji z zakresu administracji Prokuratora Okręgowego,
 • sporządzanie sprawozdań, zestawień dotyczących zadań obronnych realizowanych w Prokuraturze Okręgowej i jednostkach podległych,
 • realizowanie przedsięwzięcia z zakresu zarządzania kryzysowego.
 • prowadzenie rejestrów spraw według klasyfikacji PO SO rzeczowego wykazu akt

5.Niezbędne wymagania związane z danym stanowiskiem pracy:

 • obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe pierwszego stopnia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracy.

6. Dodatkowe wymagania związane z danym stanowiskiem pracy:

 • udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie obronności i obrony cywilnej w jednostce sektora finansów publicznych,
 • znajomość techniki biurowej oraz umiejętność obsługi komputera, w tym korzystania z pakietu aplikacji biurowych,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole, a także kreatywność, zdolności analityczne, komunikatywność, obiektywizm, dyspozycyjność, odporność na stres.

7. Dokumenty wymagane :

 • wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie,
 • kwestionariusz osobowy ( do pobrania tutaj ),
 • życiorys lub CV
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji ( do pobrania tutaj ),,
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie wyższe,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje w zakresie obronności i obrony cywilnej (w przypadku ich posiadania),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w zakresie obronności i obrony cywilnej w jednostce sektora finansów publicznych i inne kwalifikacje zawodowe (w przypadku ich posiadania),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o niekarności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych ( do pobrania tutaj ),

8. Z zatrudnieniem na stanowisku pracy wiąże się obowiązek odbycia stażu urzędniczego zakończonego egzaminem; celem stażu  jest poznanie struktury prokuratury, funkcjonowanie podstawowych komórek organizacyjnych oraz podległych jednostek organizacyjnych prokuratury, jak również tryb załatwiania spraw, które będą należały do zakresu obowiązków na stanowisku pracy.

9. Dokumenty dla celów rekrutacji należy składać w terminie do dnia 22 maja 2020r:

 • bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10,
 • drogą pocztową na wyżej wymieniony adres (za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

10. Zasady konkursu na stanowisko pracy reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. 2014, Poz. 400). Konkurs  składa się z trzech etapów:

 • I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
 • II etap – praktyczne sprawdzenie umiejętności kandydatów,
 • III etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.

11. Lista kandydatów dopuszczonych do  II, a potem do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny ich rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku slupsk.po.gov.pl oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia II i III etapu konkursu. Informacja zawierająca dane kandydata (imię i nazwisko) zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisku pracy zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku www.slupsk.po.gov.pl oraz poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie prokuratury. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki może wyłonić rezerwową listę kandydatów.

12. Dodatkowe informacje na temat procesu rekrutacji na niniejsze stanowisko pracy można uzyskać pod następującym numerem telefonu: 059 84 45 368 .

Prokurator Okręgowy

Krzysztof Młynarczyk

______________________________________

Wzory dokumentów dla kandydatów na stanowisko prokuratora lub asesora

Wzory dokumentów do pobrania, które powinny być złożone przez  kandydatów na stanowisko prokuratora, asesora, asystenta prokuratora:

Uwaga! Szczegóły dotyczące rodzaju wymaganych dokumentów składanych na danym stanowisku należy szukać w treści ogłoszenia o naborze.

Informacja: Dokumenty  PDF można otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat Reader lub innego oprogramowania zgodnego z tym formatem.

_________________________________________________________

Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.2.2020

Słupsk dnia 17 kwietnia 2020 r.

PO IV WOS 1111.2.2020

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Adres organizatora konkursu: Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76- 200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10

 

Miejsce pracy urzędnika: Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10

 

Prokurator Okręgowy w Słupsku, na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy kandydata na :

 

– 1 stanowisko starszego inspektora ds. obronnych – w wymiarze 1/2 etatu

 

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014. 400)

 

Warunki pracy:

Czynniki uciążliwe:

– praca przy monitorze ekranowym ( komputer)

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

– organizowanie i wykonywanie zadań w zakresie przygotowań obronnych oraz

koordynacja i kontrola wykonywania tych zadań w jednostkach organizacyjnych

podległych Prokuratorowi Okręgowemu w Słupsku

– ustalenie działań w tym uzgodnienia w zakresie obronności i zarządzania kryzysowego z Biurem Bezpieczeństwa Wewnętrznego Prokuratury Krajowej i Prokuratorem Okręgowym

– prowadzenie rejestrów spraw według klasyfikacji PO SO rzeczowego wykazu akt

– wykonywanie czynności w zakresie planowania i szkolenia obronnego, a także koordynacji i kontroli realizacji tych zadań

– realizacja przedsięwzięć związanych z podwyższeniem gotowości obronnej, zadań obrony cywilnej we współpracy z właściwymi komórkami ochrony ludności z zakresu ochrony pracowników prokuratury

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy :

a) niezbędne:

– wykształcenie wyższe I-go stopnia,

– doświadczenie w zawodowej służbie wojskowej,

– poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do inf. niejawnych,

– niekaralność i nieposzlakowana opinia

– pełna zdolność do czynności prawnych

 

b) dodatkowe:

– znajomość techniki pracy biurowej,

– umiejętność obsługi komputera ( Microsoft Office – Word, Excel),

– kreatywność,

– odporność na stres,

– wiedza ogólna i kultura osobista,

 

Dokumenty wymagane na wymienione stanowisko:

 1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 2. Kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj);
 3. CV
 4. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
 6. Oświadczenie kandydata, że nie był karany i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (do pobrania tutaj)
 8. Oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich
 9. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (do pobrania tutaj)

Proszę o nienadsyłanie innych dokumentów niż wskazane powyżej.

 

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 10, lub nadesłanie drogą pocztową w terminie do 30 kwietnia 2020 r. z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Inne informacje:

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności

III etap – rozmowa kwalifikacyjna

 

I etap konkursu odbędzie się w dniu 08 maja 2020 r.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia II i III etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej www.slupsk.po.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko stażysty ( docelowo starszego inspektora ds. obronnych) w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym, tj. w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

 

Dokumenty doręczone lub przesłane pocztą po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane (decyduje data doręczenia lub stempla pocztowego). Dokumenty osób nie zakwalifikowanych do zatrudnienia oraz oferty odrzucone zostaną po zakończeniu konkursu zwrócone kandydatom.

 

 

Prokurator Okręgowy

Krzysztof Młynarczyk

______________________________________

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.6.2019

Słupsk, dnia 29 lipca 2019r.

PO IV WOS 1111.6.2019

Informacja

o wynikach konkursu na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

 

Po przeprowadzeniu w dniu 29 lipca 2019r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku trzeciego etapu konkursu na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do trzeciego  etapu konkursu przystąpił 1 kandydat, to jest Jakubowski Wojciech, któremu Komisja podczas tego etapu konkursu przyznała 8 punktów.

Łącznie podczas całego konkursu Jakubowski Wojciech uzyskał 18 pkt.

Mając na uwadze powyższe, Komisja Konkursowa wyłoniła Jakubowskiego Wojciecha do zatrudnienia na niniejszym stanowisku pracy.

Informuję także, iż stosownie do § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.) kandydatowi na w/w stanowisko pracy  przysługuje prawo wglądu do protokołów z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższych protokołów można zrealizować w siedzibie  Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

 

Prokurator Okręgowy

Katarzyna Mądry

______________________________________

Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.4.2019

Słupsk, dnia 24 lipca 2019r.

PO IV WOS 1111.4.2019

Informacja

o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Okręgowej  w Słupsku

 

Po przeprowadzeniu w dniu 24 lipca 2019r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku trzeciego etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do trzeciego etapu tego konkursu przystąpiło 8 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą łączną liczbę punktów zgromadzonych podczas drugiego i trzeciego etapu konkursu:

 

 1. Bransewicz Agnieszka 10 pkt. + 10 pkt. = 20 pkt.
 2. Domaros Aleksandra 6 pkt.  + 10 pkt. = 16 pkt.
 3. Grabert Anna 8 pkt.  +  9 pkt. =  17 pkt.
 4. Jacewicz Agnieszka 6 pkt.  + 10 pkt. = 16 pkt.
 5. Kluz Joanna 10 pkt. +  5 pkt.  = 15 pkt.
 6. Łangowska Sylwia 9 pkt.  + 4 pkt.  = 13 pkt.
 7. Olszak Magdalena 8 pkt.  + 10 pkt. = 18 pkt.
 8. Siedlecka Paulina 7 pkt.  + 3 pkt.   = 10 pkt

 

Mając na uwadze powyższe, Komisja Konkursowa do zatrudnienia na niniejszym stanowisku pracy wyłoniła osobę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

Bransewicz Agnieszka

 

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 3b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2015.1241 j.t.) Komisja Konkursowa wyłoniła rezerwową listę kandydatów na w/w stanowisko pracy, na której znalazły się osoby, które uzyskały kolejną największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

 

Olszak Magdalena, Grabert Anna, Jacewicz Agnieszka, Domaros Aleksandra

 

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu, przy czym rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.

Informuję także, iż stosownie do § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.) kandydatowi na w/w stanowisko pracy  przysługuje prawo wglądu do protokołów z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższych protokołów można zrealizować w siedzibie  Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

 

Prokurator Okręgowy

Katarzyna Mądry

______________________________________

Wyniki II etapu konkursu na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.6.2019

Słupsk, dnia 22 lipca 2019r.

PO IV WOS 1111.6.2019

Wyniki

II etapu konkursu na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

 

Po przeprowadzeniu w dniu 22 lipca 2019r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku drugiego etapu konkursu na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do drugiego etapu tego konkursu przystąpił 1 kandydat, to jest Jakubowski Wojciech, któremu po tym etapie konkursu zostało przyznanych 10 pkt.

Zgodnie z § 9 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.), przeprowadzając drugi etap konkursu na stanowisko urzędnicze dokonuje się oceny kandydata wyrażonej w skali punktowej w przedziale od 1 do 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, o ile to możliwe, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy.

Mając na uwadze powyższe, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do III etapu niniejszego konkursu, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy, zakwalifikował się:

Jakubowski Wojciech,

 

jako kandydat który podczas II etapu konkursu uzyskał więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów.

Trzeci etap konkursu polegający na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 29 lipca 2019r. o godz. 10.00 w Sali  nr 81 Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Irena Wojcieszak

Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego

______________________________________

Wyniki II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.4.2019

Słupsk, dnia 17 lipca 2019r.

PO IV WOS 1111.4.2019

Wyniki

II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Okręgowej  w Słupsku

 

Po przeprowadzeniu w dniu 17 lipca 2019r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku drugiego etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Okręgowej  w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do drugiego etapu tego konkursu przystąpiło 13 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

 1. Bransewicz Agnieszka…………10 pkt.
 2. Domaros Aleksandra…………6 pkt.
 3. Głuszyk Natalia…………………3 pkt.
 4. Grabert Anna……………………8 pkt.
 5. Jacewicz Agnieszka……………6 pkt
 6. Kluz Joanna………………………10 pkt.
 7. Łangowska Sylwia………………9 pkt.
 8. Olszak Magdalena………………8 pkt.
 9. Siedlecka Paulina………………7 pkt.
 10. Świątek-Brzezińska Anna…5 pkt.
 11. Tempska Ewa……………………3 pkt.
 12. Twardowska Justyna…………3 pkt.
 13. Zieliński Marek…………………1 pkt.

 

Zgodnie z § 9 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.), przeprowadzając drugi etap konkursu na staż na stanowisko urzędnicze dokonuje się oceny każdego kandydata wyrażonej w skal punktowej w przedziale od 1 do 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, o ile to możliwe, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy. Mając na uwadze powyższe, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do trzeciego etapu niniejszego konkursu, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy, zakwalifikowały się osoby, które uzyskały podczas drugiego etapu konkursu więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów; to jest następujące osoby:

 1. Bransewicz Agnieszka 10 pkt.
 2. Domaros Aleksandra 6 pkt.
 3. Grabert Anna 8 pkt.
 4. Jacewicz Agnieszka 6 pkt
 5. Kluz Joanna 10 pkt.
 6. Łangowska Sylwia 9 pkt.
 7. Olszak Magdalena 8 pkt.
 8. Siedlecka Paulina 7 pkt.

 

 

Trzeci etap konkursu polegający na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 24 lipca 2019r. o godz. 10.00 w Sali nr 81 Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Irena Wojcieszak

Prokurator Prokuratury Okręgowej

______________________________________

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.6.2019

Słupsk, dnia 15 lipca 2019r.

PO IV WOS 1111.6.2019

Lista

kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko pełnomocnika

ds. ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

 

 

Po przeprowadzeniu w dniu 15 lipca 2019r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku I etapu konkursu, to jest selekcji wstępnej zgłoszeń do konkursu na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do niniejszego konkursu przystąpiła tylko jedna osoba, to jest Jakubowski Wojciech, który  w wyznaczonym do tego terminie złożył komplet dokumentacji wymaganej dla celów rekrutacyjnych oraz spełnia formalne wymagania związane z tym stanowiskiem pracy.

W związku z powyższym  Komisja Konkursowa uchwaliła, że Jakubowski Wojciech zakwalifikował się do II etapu niniejszego konkursu.

Drugi etap konkursu polegający na sprawdzeniu wiedzy kandydata z zakresu ochrony informacji niejawnych – w formie pisemnego testu – odbędzie się w dniu 22 lipca 2019r. o godz. 10.00 w Sali  nr 81 Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Irena Wojcieszak

Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego

______________________________________

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.4.2019

Słupsk, dnia 08 lipca 2019r.

PO IV WOS 1111.4.2019

Lista

kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu

na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

 

Po przeprowadzeniu w dniu 08 lipca 2019r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku I etapu konkursu, to jest selekcji wstępnej zgłoszeń do konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż spośród osób, które przystąpiły do niniejszego konkursu, następujący kandydaci złożyli w wyznaczonym do tego terminie komplet dokumentacji wymaganej dla celów rekrutacyjnych oraz spełniają formalne wymagania związane z tym stanowiskiem pracy, a tym samym zakwalifikowały się do II etapu konkursu:

 1. Bransewicz Agnieszka
 2. Domaros Aleksandra
 3. Głuszyk Natalia
 4. Grabert Anna
 5. Jacewicz Agnieszka
 6. Klatka Małgorzata
 7. Kluz Joanna
 8. Łangowska Sylwia
 9. Markuszewski Adrian
 10. Mączka Agata
 11. Olszak Magdalena
 12. Sapis Lucyna
 13. Siedlecka Paulina
 14. Stępień Rafał
 15. Szewczyk Andżelika
 16. Sznajder Marzena
 17. Świątek-Brzezińska Anna
 18. Tempska Ewa
 19. Twardowska Justyna
 20. Warfołomiejew Monika
 21. Zieliński Marek

Drugi etap konkursu polegający na sprawdzeniu wiedzy praktycznej z zakresu obsługi komputera odbędzie się w dniu 17 lipca 2019r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Irena Wojcieszak

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Słupsku

______________________________________

Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach – PO IV WOS 1111.3.2019

Słupsk, dnia czerwca 2019 r.

PO IV WOS 1111.3.2019

Informacja
o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach

 

Po przeprowadzeniu w dniu 25 czerwca 2019r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku trzeciego etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do trzeciego etapu tego konkursu przystąpiło 3 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą łączną liczbę punktów zgromadzonych podczas drugiego i trzeciego etapu konkursu:

 

1. Słomińska Natalia 7 pkt. + 8 pkt. = 15 pkt.
2. Studnicka Anna 8 pkt. + 9 pkt. = 17 pkt.
3. Tinelt Katarzyna 8 pkt. + 10 pkt. = 18 pkt.

Mając na uwadze powyższe, Komisja Konkursowa do zatrudnienia na niniejszym stanowisku pracy wyłoniła osobę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

Tinelt Katarzyna

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 3b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2015.1241 j.t.) Komisja Konkursowa wyłoniła rezerwową listę kandydatów na w/w stanowisko pracy, na której znalazły się osoby, które uzyskały kolejną największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

Studnicka Anna, Słomińska Natalia

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu, przy czym rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.

Informuję także, iż stosownie do § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.) kandydatowi na w/w stanowisko pracy przysługuje prawo wglądu do protokołów z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższych protokołów można zrealizować w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

Prokurator Okręgowy

Katarzyna Mądry

______________________________________

Wyniki II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach – PO IV WOS 1111.3.2019

Słupsk, dnia 18 czerwca 2019r.

PO IV WOS 1111.3.2019

Wyniki

II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach

Po przeprowadzeniu w dniu 18 czerwca 2019r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku drugiego etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do drugiego etapu tego konkursu przystąpiło 7 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

 1. Galczak Anna 1 pkt.
 2. Gibczyński Sylwester 5 pkt.
 3. Ramlow Karina 3 pkt.
 4. Słomińska Natalia 7 pkt.
 5. Studnicka Anna 8 pkt.
 6. Tinelt Katarzyna 8 pkt.
 7. Ziemichód Sebastian 5 pkt.

Zgodnie z § 9 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.), przeprowadzając drugi etap konkursu na staż na stanowisko urzędnicze dokonuje się oceny każdego kandydata wyrażonej w skal punktowej w przedziale od 1 do 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, o ile to możliwe, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy.

Mając na uwadze powyższe, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do trzeciego etapu niniejszego konkursu, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy, zakwalifikowały się osoby, które uzyskały podczas drugiego etapu konkursu więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów; to jest następujące osoby:

 1. Słomińska Natalia 7 pkt.
 2. Studnicka Anna 8 pkt.
 3. Tinelt Katarzyna 8 pkt.

Trzeci etap konkursu polegający na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019r. o godz. 11.00 w Sali  nr 81 Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

 Paweł Wnuk

Prokurator Prokuratury Okręgowej

______________________________________

Ogłoszenie o konkursie na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.4.2019

Słupsk dnia 24 maja 2019r.

PO IV WOS 1111.4.2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Adres organizatora konkursu:

Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76- 200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10

Miejsce pracy urzędnika:

Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10

Prokurator Okręgowy w Słupsku, na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy kandydata na :

– 1 stanowisko urzędnicze – w wymiarze pełnego etatu

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014. 400)

Warunki pracy:

Czynniki uciążliwe:

– praca przy monitorze ekranowym ( komputer) powyżej 4h dziennie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

– przepisywanie na komputerze decyzji i innych pism

– obsługa aplikacji biurowych

– obsługa Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” w zakresie repertoriów Ds., PS, Dor, rejestrów i kontrolek

– porządkowanie materiału aktowego

– archiwizowanie akt

– przygotowywanie ekspedycji

– obsługa kserokopiarki i faksu

– inne czynności sekretarskie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy :

a) niezbędne:

– wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny,

– pełna zdolność do czynności prawnych,

– niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (przeciwko kandydatowi

nie może również toczyć się postępowanie o tego rodzaju przestępstwa)

– komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

– umiejętność planowania i organizacji pracy,

– nieposzlakowana opinia,

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku i pracę przy komputerze,

 

b) dodatkowe:

– znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem

komputerowym,

– kreatywność,

– odporność na stres,

– wiedza ogólna i kultura osobista,

Wymagania konieczne:

Reguluje art. 2 ustawy o pracownikach sądów i prokuratur z dnia 18 grudnia 1998r. (Dz.U.2018.577)

Dokumenty wymagane na wymienione stanowisko:

 1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 2. Kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj)
 3. Kserokopia świadectwa potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (do pobrania tutaj)
 5. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (do pobrania tutaj)

Proszę o nienadsyłanie innych dokumentów niż wskazane powyżej.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 10, lub nadesłanie drogą pocztową w terminie do 14 czerwca 2019 r.  z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Inne informacje:

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności

III etap – rozmowa kwalifikacyjna

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia II i III etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej www.slupsk.po.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko stażysty ( docelowo młodszego referenta) w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym, tj. w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Złożone dokumenty można odebrać do końca miesiąca od zakończenia konkursu w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10. Nie odebrane dokumenty podlegać będą komisyjnemu, trwałemu zniszczeniu.

Prokurator Okręgowy

/Katarzyna Mądry/

______________________________________

Ogłoszenie o konkursie na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach – PO IV WOS 1111.3.2019

Słupsk dnia 23  maja 2019 r.

PO IV WOS 1111.3.2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Adres organizatora konkursu:

Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76- 200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10

 Miejsce pracy urzędnika:          

Prokuratura Rejonowa w Chojnicach

89-600 Chojnice, ul. Młyńska 30

 

Prokurator Okręgowy w Słupsku, na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy kandydata na :

– 1 stanowisko urzędnicze – w wymiarze pełnego etatu

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014. 400)

Warunki pracy:

Czynniki uciążliwe:

– praca przy monitorze ekranowym ( komputer) powyżej 4h dziennie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

– przepisywanie na komputerze decyzji i innych pism

– obsługa aplikacji biurowych

– obsługa Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” w zakresie repertoriów Ds., PS, Dor, rejestrów i kontrolek

– porządkowanie materiału aktowego

– archiwizowanie akt

– przygotowywanie ekspedycji

– obsługa kserokopiarki i faksu

– inne czynności sekretarskie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy :

a) niezbędne:

– wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny,

– pełna zdolność do czynności prawnych,

– niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (przeciwko kandydatowi

nie może również toczyć się postępowanie o tego rodzaju przestępstwa)

– komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

– umiejętność planowania i organizacji pracy,

– nieposzlakowana opinia,

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku i pracę przy komputerze,

b) dodatkowe:

– znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem

komputerowym,

– kreatywność,

– odporność na stres,

– wiedza ogólna i kultura osobista,

Wymagania konieczne:

Reguluje art. 2 ustawy o pracownikach sądów i prokuratur z dnia 18 grudnia 1998r. (Dz.U.2018.577)

Dokumenty wymagane na wymienione stanowisko:

 1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 2. Kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj)
 3. Kserokopia świadectwa potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (do pobrania tutaj)
 5. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (do pobrania tutaj)

Proszę o nienadsyłanie innych dokumentów niż wskazane powyżej.

 

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 10, lub nadesłanie drogą pocztową w terminie do 31 maja 2019 r.  z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Inne informacje:

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności

III etap – rozmowa kwalifikacyjna

 

I etap konkursu odbędzie się w dniu 10 czerwca 2019 r.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia II i III etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej www.slupsk.po.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko stażysty ( docelowo młodszego referenta) w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym, tj. w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Złożone dokumenty można odebrać do końca miesiąca od zakończenia konkursu w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10. Nie odebrane dokumenty podlegać będą komisyjnemu, trwałemu zniszczeniu.

Prokurator Okręgowy

/Katarzyna Mądry/

______________________________________

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.2.2019

Słupsk, dnia 8 maja 2019 r.

PO IV WOS 1111.2.2019

 

Informacja

o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku po III etapie konkursu

Po przeprowadzeniu w dniu 07 maja 2019 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do III etapu tego konkursu przystąpiło 3 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą łączną liczbę punktów zgromadzonych podczas II i III etapu konkursu:

 1. Stanisławka Izabela 36 pkt + 8 pkt = 44 pkt
 2. Szymczak-Budnik Aleksandra 41 pkt + 9 pkt = 50 pkt
 3. Warfołomiejew Monika 33 pkt + 9 pkt = 42 pkt

Mając na uwadze powyższe, Komisja Konkursowa do zatrudnienia na niniejszym stanowisku pracy wyłoniła osobę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

Szymczak-Budnik Aleksandra

Jednocześnie Komisja Konkursowa wyłoniła osoby rezerwowe na w/w stanowisko pracy, które uzyskały kolejną największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

Stanisławka Izabela i Warfołomiejew Monika

 

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu, przy czym rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.

Informuję także, iż kandydatowi na w/w stanowisko pracy przysługuje prawo wglądu do protokołów z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższych protokołów można zrealizować w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

 

Prokurator Okręgowy

Katarzyna Mądry

______________________________________

Wyniki II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.2.2019

Słupsk, dnia 26 kwietnia 2019r.

PO IV WOS 1111.2.2019

 

Wyniki

II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku

Po przeprowadzeniu w dniu 26 kwietnia 2019r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do II etapu tego konkursu przystąpiło 3 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

 1. Stanisławka Izabela 36 pkt
 2. Szymczak-Budnik Aleksandra 41 pkt
 3. Warfołomiejew Monika 33 pkt

Zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 02 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko  asystenta prokuratora (Dz.U. 2016, Poz. 1838), do III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora mogą być dopuszczani kandydaci, którzy uzyskali dotychczas co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 4 punkty z pracy pisemnej.

Mając na uwadze powyższe, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do III etapu niniejszego konkursu, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowały się następujące osoby:

 1. Stanisławka Izabela
 2. Szymczak-Budnik Aleksandra
 3. Warfołomiejew Monika

Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 07 maja 2019r. o godz. 10.00 w Sali nr 81 Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

 

Sekretarz Komisji Konkursowej

Paweł Wnuk

prokurator Prokuratury Okręgowej

___________________________________

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.2.2019

Słupsk, dnia 8 marca 2019r.

PO IV WOS 1111.2.2019

OGŁOSZENIE

 

Prokurator Okręgowy w Słupsku działając na podstawie art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze ( Dz.U.2017.1767 ze zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta pro­kuratora (Dz.U.2016.1838 ) ogłasza:

 • konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku

Liczba wolnych stanowisk: 1

Na stanowisko asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce,
 • ukończył 24 lata.

Do zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu należy załączyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisko asystenta prokuratury,
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenia studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub zaświadczenie o   zdanym egzaminie magisterskim albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 180 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze,
 5. oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 6. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (do pobrania w tym miejscu).

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, w szczególności potwierdzające zdanie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami, ze wskazaniem oznaczenia konkursu, należy złożyć osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku albo listownie (liczy się data stempla pocztowego ) w terminie do dnia:

11 kwietnia 2019r.

na adres:

Prokuratura Okręgowa ul. Leszczyńskiego 10 76-200 Słupsk

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

II etap – testu który obejmuje 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata, praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego ( czas 90 minut).

III etap – rozmowy kwalifikacyjnej.

Po stwierdzeniu, że zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne i złożone zostało w terminie wskazanym w ogłoszeniu a kandydat spełnia wymogi formalne przystąpienia do konkursu, komisja konkursowa ustala listę kandydatów (zawierającą imiona i nazwiska kandydatów ) dopuszczonych do etapu drugiego konkursu, która zmieszczona zostanie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 7 dni przez terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu jest dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia lub udostępnienia. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów.

Informacja o wynikach drugiego etapu konkursu zamieszczona zostanie w miejscu powszechnie dostępnym w Prokuraturze Okręgowej w Słupsk oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informację o wynikach konkursu prokurator organizujący konkurs umieszcza w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku i w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o wynikach konkursu jest dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania.

Informacja o wynikach konkursu zawiera:

 • imię i nazwisko oraz wynik kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na tym stanowisku, albo informację , że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów,
 • rezerwową listę kandydatów obejmującą ich imiona i nazwiska oraz wyniki kandydatów znajdujących się na tej liście albo informację, że taka lista nie została sporządzona.

Osoba zatrudniona w wyniku konkursu, podejmująca po raz pierwszy pracę asystenta prokuratora odbywa staż asystencki w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury, w której jest zatrudniona. Staż trwa 6 miesięcy. Z obowiązku odbycia stażu zwolnione są osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.

Prokurator Okręgowy

Katarzyna Mądry

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.2.2019 – dokument PDF

Informacja: Niektóre z wzorów dokumentów wymaganych do złożenia przez kandydata są dostępne na stronie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, link do strony: „Druki do pobrania”

_____________________________________

Ogłoszenie o wolnym etacie asesorskim w Prokuraturze Okręgu Słupskiego – PO IV WOS 1110.13.2018

Słupsk, dnia 5 grudnia 2018r.

PO IVWOS 1110.13.2018

OGŁOSZENIE

o wolnym etacie asesorskim w Prokuraturze Okręgu Słupskiego

 

Prokurator Okręgowy w Słupsku uprzejmie informuje o wolnym etacie asesorskim w prokuraturze okręgu słupskiego:

• 1 etat w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji i spełniające wymogi do mianowania na stanowisko asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 ze zm.), winny zgłosić swoją kandydaturę poprzez złożenie stosownego wniosku adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Słupsku i oznaczonego sygnaturą niniejszego naboru PO IV WOS 1110.13.2018

Do wniosku, zgodnie z warunkami określonymi w art. 75 § 1 ust. 1-6 i 8 oraz art. 77 § 1 w zw. z art. 174 § 1 i § la cyt. wyżej ustawy, jakie winien spełniać kandydat na asesora, należy złożyć osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku albo listownie (liczy się data stempla pocztowego ) na adres:

Prokuratura Okręgowa

ul. Leszczyńskiego 10

76-200 Słupsk

następujące dokumenty:

1. aktualną ankietę personalną,

2. życiorys napisany własnoręcznie,

3. oryginał, odpis lub poświadczoną notarialnie kserokopię dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce,

4. oryginał, odpis lub poświadczoną notarialnie kserokopię dokumentu poświadczającego złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego lub dokument potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego lub adwokackiego, w przypadku, gdy kandydat jest adwokatem lub radcą prawnym oraz dokument potwierdzający wykonywanie zawodu radcy prawnego lub adwokata przez co najmniej 3 lata lub dokument potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego lub adwokackiego, jeżeli kandydat przez co najmniej rok był zatrudniony na stanowisku asystenta prokuratora lub asystenta sędziego łub wykonywał czynności związane z tworzeniem lub stosowaniem prawa w urzędach obsługujących organy państwowe lub posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych,

5. oświadczenie kandydata o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także, że nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, jak również oświadczenie, czy był karany lub toczą się przeciwko niemu postępowania o wykroczenie,

6. oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego albo informację o nieskładaniu takiego oświadczenia oraz oświadczenie dot. art. 75 § 1 pkt 8 ustawy Prawo o prokuraturze ( kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r.),

7.  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby,

8. zaświadczenie wystawione przez uprawnionego (co najmniej 5 letni staż pracy w zawodzie) lekarza medycyny pracy ze wskazaniem prawidłowego stanowiska (oraz aktualnych podstaw prawnych), o które ubiega się kandydat stwierdzające jego zdolność, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków asesora, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz.U. 2018.619)

9. zaświadczenie psychologiczne wystawione przez uprawnionego psychologa ze wskazaniem prawidłowego stanowiska (oraz aktualnych podstaw prawnych), o które ubiega się kandydat stwierdzające zdolność, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków asesora, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz.U. 2018.619),

10. oświadczenie kandydata zawierające informację o jego ewentualnym wcześniejszym ubieganiu się o mianowanie na stanowisko asesorskie ewentualnie na stanowiska prokuratorskie lub sędziowskie (ze wskazaniem dat i jednostek prokuratury łub sądów),

11.  oświadczenie kandydata, co do możliwości i warunków rozwiązania stosunku pracy, o ile pozostaje aktualnie w stosunku pracy,

12.  świadectwa pracy (bądź ich uwierzytelnione kserokopie) z okresów poprzedniego zatrudnienia,

13.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby powyższego naboru (do pobrania w tym miejscu),

Dokumenty osobowe złożone przez osobę, która zostanie mianowana asesorem, zostaną dołączone do jej akt osobowych, zaś dokumenty osobowe w postaci urzędowych odpisów bądź zaświadczeń złożone przez osoby, które nie zostaną zatrudnione zostaną im zwrócone.

Termin posiedzenia kolegium opiniującego wnioski kandydatów na asesora zostanie wyznaczony w terminie późniejszym.

Wnioski, do których nie dołączono wszystkich dokumentów, spełniających powyższe kryteria, pozostawione zostaną bez rozpoznania z uwagi na brak warunków formalnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 59 844 53 68

Termin zgłoszeń upływa: 4 stycznia 2019r.

 

Prokurator Okręgowy

Katarzyna Mądry

Informacja: Niektóre z wzorów dokumentów wymaganych do złożenia przez kandydata są dostępne na stronie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, link do strony: „Druki do pobrania”

______________________________________

Ogłoszenie o wolnym etacie asesorskim w Prokuraturze Okręgu Słupskiego – PO IV WOS 1110.12.2018

Słupsk, dnia 29 listopada 2018r.

PO IV WOS 1110.12.2018

OGŁOSZENIE

o wolnym etacie asesorskim w Prokuraturze Okręgu Słupskiego

 

Prokurator Okręgowy w Słupsku uprzejmie informuje o wolnym etacie asesorskim w prokuraturze okręgu słupskiego:

• 1 etat w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji i spełniające wymogi do mianowania na stanowisko asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 ze zm.), winny zgłosić swoją kandydaturę poprzez złożenie stosownego wniosku adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Słupsku i oznaczonego sygnaturą niniejszego naboru PO IV WOS 1110.12.2018

 

Do wniosku, zgodnie z warunkami określonymi w art. 75 § 1 ust. 1-6 i 8 oraz art. 77 § 1 w zw. z art. 174 § 1 i § la cyt. wyżej ustawy, jakie winien spełniać kandydat na asesora, należy złożyć osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku albo listownie (liczy się data stempla pocztowego ) na adres:

Prokuratura Okręgowa

ul. Leszczyńskiego 10

76-200 Słupsk

następujące dokumenty:

1. aktualną ankietę personalną,

2. życiorys napisany własnoręcznie,

3. oryginał, odpis lub poświadczoną notarialnie kserokopię dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce,

4. oryginał, odpis lub poświadczoną notarialnie kserokopię dokumentu poświadczającego złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego lub dokument potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego lub adwokackiego, w przypadku, gdy kandydat jest adwokatem lub radcą prawnym oraz dokument potwierdzający wykonywanie zawodu radcy prawnego lub adwokata przez co najmniej 3 lata lub dokument potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego lub adwokackiego, jeżeli kandydat przez co najmniej rok był zatrudniony na stanowisku asystenta prokuratora lub asystenta sędziego lub wykonywał czynności związane z tworzeniem lub stosowaniem prawa w urzędach obsługujących organy państwowe lub posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych,

5. oświadczenie kandydata o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także, że nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, jak również oświadczenie, czy był karany lub toczą się przeciwko niemu postępowania o wykroczenie,

6. oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego albo informację o nieskładaniu takiego oświadczenia oraz oświadczenie dot. art. 75 § 1 pkt 8 ustawy Prawo o prokuraturze ( kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r.),

7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby,

8. zaświadczenie wystawione przez uprawnionego (co najmniej 5 letni staż pracy w zawodzie) lekarza medycyny pracy ze wskazaniem prawidłowego stanowiska (oraz aktualnych podstaw prawnych), o które ubiega się kandydat stwierdzające jego zdolność, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków asesora, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz.U. 2018.619)

9. zaświadczenie psychologiczne wystawione przez uprawnionego psychologa ze wskazaniem prawidłowego stanowiska (oraz aktualnych podstaw prawnych), 0 które ubiega się kandydat stwierdzające zdolność, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków asesora, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz.U. 2018.619),

10. oświadczenie kandydata zawierające informację o jego ewentualnym wcześniejszym ubieganiu się o mianowanie na stanowisko asesorskie ewentualnie na stanowiska prokuratorskie lub sędziowskie (ze wskazaniem dat i jednostek prokuratury lub sądów),

11. oświadczenie kandydata, co do możliwości i warunków rozwiązania stosunku pracy, o ile pozostaje aktualnie w stosunku pracy,

12. świadectwa pracy (bądź ich uwierzytelnione kserokopie) z okresów poprzedniego zatrudnienia,

13. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby powyższego naboru (do pobrania w tym miejscu),

Dokumenty osobowe złożone przez osobę, która zostanie mianowana asesorem, zostaną dołączone do jej akt osobowych, zaś dokumenty osobowe w postaci urzędowych odpisów bądź zaświadczeń złożone przez osoby, które nie zostaną zatrudnione zostaną im zwrócone.

Termin posiedzenia kolegium opiniującego wnioski kandydatów na asesora zostanie wyznaczony w terminie późniejszym.

Wnioski, do których nie dołączono wszystkich dokumentów, spełniających powyższe kryteria, pozostawione zostaną bez rozpoznania z uwagi na brak warunków formalnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 59 844 53 68

Termin zgłoszeń upływa: 28 grudnia 2018r.

 

Prokurator Okręgowy

Katarzyna Mądry

* Informacja: Niektóre z wzorów dokumentów wymaganych do złożenia przez kandydata są dostępne na stronie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, link do strony: „Druki do pobrania”

________________________________________________

Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach – PO IV WOS 1111.5.2018

Słupsk, dnia 18 października 2018r.

PO IV WOS 1111.5.2018

Informacja

o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach

 

Po przeprowadzeniu w dniu 18 października 2018r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku trzeciego etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do trzeciego etapu tego konkursu przystąpiło 10 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą łączną liczbę punktów zgromadzonych podczas drugiego i trzeciego etapu konkursu:

 

 1. Ginter Patrycja                7 pkt. + 7 pkt.  = 14 pkt.
 2. Modrzejewska Agata        7 pkt. + 7 pkt.  = 14 pkt.
 3. Piesik Paulina                  9 pkt. + 8 pkt.  = 17 pkt.
 4. Pluto Prądzyński Piotr       8 pkt. + 8 pkt.  = 16 pkt.
 5. Rudnik Karolina                9 pkt. + 7 pkt.  = 16 pkt.
 6. Słomińska Natalia             9 pkt. + 8 pkt.  = 17 pkt.
 7. Szczepańska Nikoletta       9 pkt. + 10 pkt. = 19 pkt.
 8. Szultka Magdalena            8 pkt. + 10 pkt. = 18 pkt.
 9. Tyborska Katarzyna          8 pkt. + 8 pkt.   = 16 pkt.
 10. Walczak Michalina             8 pkt. + 10 pkt. = 18 pkt.

 

Mając na uwadze powyższe, Komisja Konkursowa do zatrudnienia na niniejszym stanowisku pracy wyłoniła osobę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

Szczepańską Nikolettę.

 

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 3b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2015.1241 j.t.) Komisja Konkursowa wyłoniła rezerwową listę kandydatów na w/w stanowisko pracy, na której znalazły się osoby, które uzyskały kolejną największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

 

Szultka Magdalena   i   Walczak Michalina.

 

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu, przy czym rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.

Informuję także, iż stosownie do § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.) kandydatowi na w/w stanowisko pracy  przysługuje prawo wglądu do protokołów z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższych protokołów można zrealizować w siedzibie  Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

 

Prokurator Okręgowy

Katarzyna Mądry

Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach – dokument PDF

__________________________________________________________________

Wyniki II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach – PO IV WOS 1111.5.2018

Słupsk, dnia 09 października 2018r.

 PO IV WOS 1111.5.2018

 

Wyniki

II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach

 

 

Po przeprowadzeniu w dniu 05 października 2018r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku drugiego etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do drugiego etapu tego konkursu przystąpiło 21 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

 

 1. Borzyszkowska Anna……….0 pkt.
 2. Gatz Magdalena……………….3 pkt.
 3. Ginter Patrycja…………………7 pkt.
 4. Karasiewicz Jakub…………….5 pkt.
 5. Kulesza Agnieszka…………….0 pkt.
 6. Modrzejewska Agata………….7 pkt.
 7. Orlikowska Paulina…………..5 pkt.
 8. Piesik Paulina…………………..9 pkt.
 9. Pietrzak Emilia…………………3 pkt.
 10. Pluto Prądzyński Piotr……….8 pkt.
 11. Rink Anna………………………..5 pkt.
 12. Rudnik Karolina………………..9 pkt.
 13. Skiba Anna……………………….4 pkt.
 14. Słomińska Natalia……………..9 pkt.
 15. Szczepańska Nikoletta………..9 pkt.
 16. Szultka Magdalena…………….8 pkt.
 17. Tyborska Katarzyna…………..8 pkt.
 18. Walczak Michalina…………….8 pkt.
 19. Wawrzyniak Helena…………..5 pkt.
 20. Winiarska Wioletta…………….5 pkt.
 21. Ziemichód Sebastian…………..5 pkt.

 

Zgodnie z § 9 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.), przeprowadzając drugi etap konkursu na staż na stanowisko urzędnicze dokonuje się oceny każdego kandydata wyrażonej w skal punktowej w przedziale od 1 do 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, o ile to możliwe, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy.

Mając na uwadze powyższe, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do trzeciego etapu niniejszego konkursu, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy, zakwalifikowały się osoby, które uzyskały podczas drugiego etapu konkursu więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów; to jest następujące osoby:

 1. Ginter Patrycja………………7 pkt.
 2. Modrzejewska Agata………7 pkt.
 3. Piesik Paulina………………..9 pkt.
 4. Pluto Prądzyński Piotr ……8 pkt.
 5. Rudnik Karolina……………..9 pkt.
 6. Słomińska Natalia…………..9 pkt.
 7. Szczepańska Nikoletta……..9 pkt.
 8. Szultka Magdalena…………..8 pkt.
 9. Tyborska Katarzyna…………8 pkt.
 10. Walczak Michalina………….8 pkt.

 

Trzeci etap konkursu polegający na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 18 października 2018r. o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń nr 67 Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Paweł Wnuk

Prokurator Prokuratury Okręgowej

_____________________________________________

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach – PO IV WOS 1111.5.2018

Słupsk, dnia 27 września 2018r.

PO IV WOS 1111.5.2018

Lista

kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach

 

Po przeprowadzeniu w dniu 27 września 2018r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku I etapu konkursu, to jest selekcji wstępnej zgłoszeń do konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż z pośród osób, które przystąpiły do niniejszego konkursu, następujący kandydaci złożyli w wyznaczonym do tego terminie, to jest do dnia 12 września 2018r. komplet dokumentacji wymaganej dla celów rekrutacyjnych oraz spełniają formalne wymagania związane z tym stanowiskiem pracy, a tym samym zakwalifikowały się do II etapu konkursu:

 1. Bławat Magdalena
 2. Borowa Marta
 3. Borzyszkowska Anna
 4. Doroziński Piotr
 5. Drzycimska Danuta
 6. Gatz Magdalena
 7. Ginter Patrycja
 8. Karasiewicz Jakub
 9. Kitowska Sandra
 10. Klunder Monika
 11. Kosecka Katarzyna
 12. Kuklińska Karolina
 13. Kulesza Agnieszka
 14. Łońska Małgorzata
 15. Mikulska Dorota
 16. Modrzejewska Agata
 17. Myszka Patrycja
 18. Nita Martyna
 19. Orlikowska Paulina
 20. Piesik Paulina
 21. Pietrzak Emilia
 22. Pluto Prądzyński Piotr
 23. Pszeniczna Beata
 24. Rink Anna
 25. Rudnik Karolina
 26. Sarnowska Marlena
 27. Skiba Anna
 28. Skórczewska Martyna
 29. Skwierawska Magdalena
 30. Słomińska Natalia
 31. Spierewka Marceli
 32. Szczepańska Nikoletta
 33. Szultka Magdalena
 34. Szyngwelska Patrycja
 35. Trzebiatowska Barbara
 36. Tyborska Katarzyna
 37. Walczak Michalina
 38. Warnke Sławomir
 39. Wawrzyniak Helena
 40. Winiarska Wioletta
 41. Ziemichód Sebastian

Drugi etap konkursu polegający na sprawdzeniu wiedzy praktycznej z zakresu obsługi komputera odbędzie się w dniu 05 października 2018r. o godz. 09.30 w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Paweł Wnuk

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach – PO IV WOS 1111.5.2018 – dokument PDF

_________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ NA STANOWISKO URZĘDNICZE – PO IV WOS 1111.5.2018

Słupsk dnia 22 sierpnia 2018 r.

PO IV WOS 1111.5.2018

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Adres organizatora konkursu: Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76- 200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10

Miejsce pracy urzędnika:           Prokuratura Rejonowa w Chojnicach

89-600 Chojnice, ul. Młyńska 30

Prokurator Okręgowy w Słupsku, na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy kandydata na :

– 1 stanowisko urzędnicze – w wymiarze pełnego etatu

 Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014. 400)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

– przepisywanie na komputerze decyzji i innych pism

– obsługa aplikacji biurowych

– obsługa Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” w zakresie repertoriów Ds., PS, Dor, rejestrów i kontrolek

– porządkowanie materiału aktowego

– archiwizowanie akt

– przygotowywanie ekspedycji

– obsługa kserokopiarki i faksu

– inne czynności sekretarskie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy :

 1. a) niezbędne:

– wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny,

– pełna zdolność do czynności prawnych,

– niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (przeciwko kandydatowi nie może również toczyć się postępowanie o tego rodzaju przestępstwa)

– komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

– umiejętność planowania i organizacji pracy,

– nieposzlakowana opinia,

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku i pracę przy komputerze,

 1. b) dodatkowe:

– znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,

– kreatywność,

– odporność na stres,

– wiedza ogólna i kultura osobista,

Wymagania konieczne:

Reguluje art. 2 ustawy o pracownikach sądów i prokuratur z dnia 18 grudnia 1998r. (Dz.U.2018.577)

Dokumenty wymagane na wymienione stanowisko:

 1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 2. Kwestionariusz osobowy,
 3. Życiorys (CV lub napisany odręcznie)
 4. Kserokopia świadectwa potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
 6. Oświadczenie kandydata, że nie był karany i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,

Dokumenty należy złożyć w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 10, lub przesłać pocztą w terminie do 12 września 2018 r.

Inne informacje:

I etap konkursu – selekcja wstępna zgłoszeń odbędzie się w dniu 19 września 2018 r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia II i III etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej www.slupsk.po.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Prokurator Okręgowy

/Katarzyna Mądry/

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ NA STANOWISKO URZĘDNICZE – PO IV WOS 1111.5.2018 – dokument PDF

____________________________________________________________________

INFORMACJA o wynikach konkursu na asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.3.2018

Słupsk,  17 maja 2018r.

PO IV WOS 1111.3.2018

 

INFORMACJA

o wynikach konkursu na asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku

 

Po przeprowadzeniu w okresie od 17 kwietnia 2018r. do 14 maja 2018r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku informuję, Ze kandydatem do zatrudnienia na tym stanowisku został

Pan Michał Czech, który łącznie uzyskał łącznie 44 pkt.

Jednocześnie informuję, iż utworzona została rezerwowa lista kandydatów, na której znaleźli się :

 1. Tomasz Pieślak, który uzyskał łącznie 38,5 pkt,
 2. Cezary Skowroński, który uzyskał łącznie 36,5 pkt

 

Prokurator Okręgowy

Katarzyna Mądry

INFORMACJA o wynikach konkursu na asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.3.2018 – dokument PDF

_____________________________________________________

Wyniki drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta Prokuratury Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.3.2018

Słupsk, 2 maja  2018r.

PO IV WOS 1111.3.2018

 

Wyniki

drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta

Prokuratury Rejonowej w Słupsku

 

Po przeprowadzeniu w dniu 26 kwietnia 2018r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta Prokuratury Rejonowej w Słupsku  komisja konkursowa ustaliła, iż do tego etapu przystąpiło 6 kandydatów. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

 

Karolina Drążkiewicz –  13 pkt (test) 4 pkt (śr. z kazusów),   łącznie 17 pkt

Cezary Skowroński   –  25 pkt (test) 5,5 pkt ( śr. z kazusów), łącznie 30,5 pkt

Barbara Krupa-Włodarczyk –-15 pkt (test) 5,5 pkt (śr. z kazusów), łącznie 20,5 pkt

Tomasz Pieślak  – 23 pkt (test) 7,5 pkt ( śr. z kazusów), łącznie 30,5 pkt

Anna Gronowska – 11 pkt (test) 4 pkt ( śr. z kazusów), łącznie 15 pkt

Michał Czech    – 32 pkt (test) 4,5 pkt ( śr. z kazusów), łącznie 36,5 pkt

 

Zgodnie z §9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko  asystenta prokuratora, do trzeciego etapu są dopuszczani kandydaci , którzy uzyskali dotychczas co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 4 punkty z pracy pisemnej.

Komisja stwierdziła, iż do trzeciego etapu konkursu polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej  zakwalifikowali się :

 

 1. Michał Czech, który uzyskał 36,5 pkt,
 2. Cezary Skowroński, który uzyskał 30, 5 pkt,
 3. Tomasz Pieślak , który uzyskał 30,5 pkt

 

Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 15 maja 2018r. g. 10.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Przewodniczący Komisji

Jacek Korycki

Prokurator Prokuratury Okręgowej

__________________________________________________

Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.8.2018

Słupsk, dnia 24 kwietnia 2018r.

PO IV WOS 1111.8.2018

Informacja

o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze

Rejonowej w Słupsku

 

Po przeprowadzeniu w dniu 24 kwietnia 2018r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku III etapu konkursu na staż urzędniczy na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do III etapu konkursu przystąpiło 7 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów zgromadzonych podczas II i III etapu konkursu:

 

 1. Cheba Anna – 7 pkt + 5 pkt =12 pkt
 2. Jaczyńska Magdalena – 9 pkt + 10 pkt = 19 pkt
 3. Kawałko Arkadiusz – 8 pkt + 6 pkt =14 pkt
 4. Krugły Marta – 7 pkt + 7 pkt = 14 pkt
 5. Łuczak Marta – 9 pkt + 9 pkt = 18 pkt
 6. Tkaczyk Iwona – 7 pkt + 6 pkt = 13 pkt
 7. Wowk Oliwia – 7 pkt + 5 pkt =12 pkt

 

Mając na uwadze powyższe, Komisja Konkursowa do zatrudnienia na niniejszym stanowisko pracy wyłoniła osobę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu, tj:

Magdalenę Jaczyńską

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 3 b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U.2015.1241t.j) Komisja konkursowa wyłoniła rezerwową listę kandydatów na w/w stanowisko pracy, na której znalazły się osoby, które uzyskały kolejną największą liczbę punktów podczas całego konkursu tj:

Marta Łuczak, Kawałko Arkadiusz, Krugły Marta

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydatów, bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osoba odbywającą staż urzędniczy przed zakończeniem tego stażu, przy czym lista rezerwowa kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.

Informuję również, iż stosownie do § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 stycznia 2018r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze (Dz.U 2014.400 tj) kandydatowi na w/w stanowisko pracy przysługuje prawo wglądu do protokołów z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższych protokołów można zrealizować w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku ul. Leszczyńskiego 10 w pok. Nr 68 III piętro budynku.

 

Prokurator Okręgowy

/ Katarzyna Mądry /

Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.8.2018 – dokument PDF

____________________________________________________________________________________

Wyniki II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.1.2018

Dot. PO IV WOS 1111.1.2018

Wyniki

II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze
w Prokuraturze Rejonowej w  Słupsku

Po przeprowadzeniu w dniu 16 kwietnia 2018r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do II etapu tego konkursu przystąpiło 15 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

 1. Cheba Anna – 7 pkt
 2. Fedon Krzysztof – 0 pkt
 3. Jaczyńska Magdalena – 9 pkt
 4. Kawałko Arkadiusz – 8 pkt
 5. Krugły Marta – 7 pkt
 6. Kucińska Karolina – 2 pkt
 7. Łuczak Marta – 9 pkt
 8. Małek Justyna – 2 pkt
 9. Rodziewicz Alicja – 4 pkt
 10. Rutkowska Daria – 5 pkt
 11. Stanecka-Al.-Mashareqa Marzena – 1 pkt
 12. Tkaczyk Iwona – 7 pkt
 13. Wiśniewska Dorota – 4 pkt
 14. Wowk Oliwia – 7 pkt
 15. Zieliński Marek – 1 pkt

Zgodnie z 9 ust. pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 17.01.2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania  konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 t.j), przeprowadzając II etap konkursu na staż urzędniczy dokonuje się oceny każdego kandydata wyrażonej w skali punktowej w przedziale od 1 do 10,
a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych  do III etapu konkursu.

Mając powyższe na uwadze, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do III etapu konkursu, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej
w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy, zakwalifikowały się osoby, które uzyskały podczas drugiego etapu konkursu więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów, tj. następujące osoby:

 1. Cheba Anna – 7 pkt
 2. Jaczyńska Magdalena – 9 pkt
 3. Kawałko Arkadiusz – 8 pkt
 4. Krugły Marta – 7 pkt
 5. Łuczak Marta – 9 pkt
 6. Tkaczyk Iwona – 7 pkt
 7. Wowk Oliwia – 7 pkt

Trzeci etap konkursu polegający na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się 24 kwietnia 2018r.godz. 10:30 w Sali posiedzeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10, III piętro sala nr 67.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Jacek Korycki

prokurator prokuratury okręgowej

 

Wyniki II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.1.2018 – dokument PDF

_______________________________________________________

INFORMACJA o wynikach I etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.3.2018

Słupsk, 17 kwietnia 2018r.

PO IV WOS 1111.3.2018

INFORMACJA

o wynikach I etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku

Na podstawie § 7 ust.l pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora ( Dz. U. 2016.1838) informuję, iż do drugiego etapu konkursu zostali zakwalifikowani:

 1. Tomasz Pieślak,
 2. Michał Czech,
 3. Karolina Drążkiewicz,
 4. Cezary Skowroński,
 5. Anna Gronowska,
 6. Barbara Krupa-Włodarczyk

Jednocześnie przypominam, iż III etap konkursu odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku (sala konferencyjna na parterze) w dniu 26 kwietnia 2018r.  godz. 10.00.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Jacek Korycki

prokurator prokuratury okręgowej

INFORMACJA o wynikach I etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.3.2018 – dokument PDF


Słupsk, 19 kwietnia 2018r.

SPROSTOWANIE

Informujemy, iż w powyższej treści komunikatu doszło do omyłki pisarskiej. W dniu  26 kwietnia 2018r.  o godz. 10.00 odbędzie się II etap konkursu  a nie jak błędnie podano III etap.

Naczelnik

Wydziału IV Organizacyjnego

Beata Buchwald

Prokurator Prokuratury Okręgowej

_______________________________________________________

Informacja dotycząca II etap konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.1.2018

Słupsk, dnia  6  kwietnia 2018r.

Dot. PO IV WOS 1111.1.2018

INFORMACJA

Informujemy, że II etap konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2018r. godz. 10:00 w budynku Prokuratury Okręgowej w Słupsku ul. Leszczyńskiego 10.

Osoby zakwalifikowane proszę o zabranie dowodu tożsamości.

Informacja dotycząca II etap konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.1.2018 – dokument PDF

_______________________________________________________

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.1.2018

Słupsk, dnia  5  kwietnia 2018r.

Dot. PO IV WOS 1111.1.2018

 

L I S T A  O S Ó B

zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze
w Prokuraturze Rejonowej w  Słupsku

 1. Cheba Anna
 2. Chwieduk Karolina
 3. Fedon Krzysztof
 4. Gronowska Anna
 5. Jaczyńska Magdalena
 6. Kawałko Arkadiusz
 7. Krugły Marta
 8. Kucińska Karolina
 9. Kuprasiewicz Emilia
 10. Łuczak Marta
 11. Małek Justyna
 12. Mikołajek Anna
 13. Rodziewicz Alicja
 14. Rutkowska Daria
 15. Stanecka-Al.-Mashareqa Marzena
 16. Tkaczyk Iwona
 17. Winczewska Edyta
 18. Wiśniewska Dorota
 19. Wowk Oliwia
 20. Zieliński Marek

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.1.2018 – dokument PDF

_______________________________________________________

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.3.2018

Słupsk,     16   marca 2018r.

PO IV WOS 1111.3.2018

Ogłoszenie

 o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w

Prokuraturze Rejonowej w Słupsku

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku, na podstawie art. 180 § 1 i 2  ustawy  z dnia 28 stycznia 2016r.  Prawo  o prokuraturze (Dz. U. z 2016r.,  poz. 177)  oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016r., poz. 183) ogłasza konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej  w Słupsku ul. Leszczyńskiego 10, 76-200 Słupsk.

Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora – 1

Miejsce pracy – Prokuratura Rejonowa w Słupsku

Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego w Słupsku.

Konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydata(ów), niezbędnych do wykonywania obowiązków asystenta prokuratora.

Asystent prokuratora, w zastępstwie i na podstawie pisemnego upoważnienia prokuratora,  jest uprawniony do:

 1. wykonywania bieżących czynności nadzoru nad dochodzeniem;
 2. przeprowadzania w toku postępowania przygotowawczego czynności procesowych:
 • przesłuchania świadka,
 • zatrzymania rzeczy i przeszukania,
 • oględzin,
 • eksperymentu.

Asystent prokuratora wykonuje samodzielnie czynności administracyjne związane z prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych oraz z przygotowaniem decyzji kończących te postępowania (art. 100a ust. 2 i 3 cyt. wyżej ustawy o prokuraturze).

Do zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu na stanowisko asystenta prokuratora należy załączyć:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;
 2. życiorys i informację o zatrudnieniu i przebiegu pracy zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. oświadczenie , o którym mowa w art. 180§6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r.  Prawo  o prokuraturze;
 5. oświadczenie , że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 6. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

Wniosek o dopuszczenie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Wydziale IV Organizacyjno-Sądowym  Prokuratury Okręgowej w Słupsku, pok. 68 lub przesłać pocztą na adres Prokuratury Okręgowej w Słupsku do dnia 6 kwietnia  2018r.

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu  konkursu umieszczona zostanie w siedzibie prokuratury w miejscu powszechnie dostępnym oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej – po wstępnej selekcji zgłoszeń, w terminie do 18 kwietnia 2018r.

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ulicy Leszczyńskiego 10 (parter, sala konferencyjna) :

Konkurs składa się z trzech etapów:

I. wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II. testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;

III. rozmowy kwalifikacyjnej.

 

I etap – 17 kwietnia   godz.  10:00

II etap – 26 kwietnia  godz.  10:00

Drugi etap konkursu trwa 90 minut. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie testowe komisja przyznaje 1 punkt. Każdą pracę pisemną komisja ocenia w skali od 0 do 9 punktów.

Podczas trzeciego etapu konkursu komisja sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zadań asystenta prokuratora i ocenia je w skali od 0 do 9 punktów, biorąc pod uwagę umiejętność szybkiego podejmowania decyzji dot. postępowania w dochodzeniu, poprawność formułowania wniosków w zakresie planowania czynności w dochodzeniu, umiejętność oceny prawidłowości kierunków postępowania w dochodzeniu oraz zakres przedmiotowego i podmiotowego dochodzenia oraz umiejętność oceny prawidłowości wszczynania dochodzenia.

Do trzeciego etapu mogą być zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali z konkursu co najmniej 29 punktów, w tym z części pisemnej – co najmniej 4 pkt.

Do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora zostają zakwalifikowani kandydaci, którzy w trakcie konkursu uzyskali najwyższą liczbę punktów.

Po zakończeniu konkursu komisja niezwłocznie oblicza liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i wskazuje kandydata, który uzyskał liczbę najwyższą.

Po przeprowadzeniu konkursu, sekretarz komisji sporządza protokół przebiegu konkursu obejmujący w szczególności:

 • listę kandydatów, którzy przystąpili do konkursu;
 • wyniki uzyskane przez poszczególnych kandydatów;
 • wskazanie kandydata – albo listę kandydatów – zakwalifikowanych na stanowisko asystenta prokuratora; ewentualnie listy kandydatów rezerwowych.

Lista kandydatów biorących udział w konkursie, wyniki poszczególnych kandydatów, listę kandydatów na stanowisko asystenta prokuratora lub informację, że żaden kandydat nie uzyskał wymaganej liczby punktów, a także listę kandydatów rezerwowych albo informację, że lista taka nie została sporządzona zostanie umieszczona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prokurator Okręgowy

Katarzyna Mądry

 ______________________________________________________________

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ NA STANOWISKO URZĘDNICZE – PO IV WOS 1111.1.2018

Słupsk, dnia  7 marca 2018r.

PO IV WOS 1111.1.2018

 

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE NA STAŻ NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Adres organizatora konkursu:       

Prokuratura Okręgowa w Słupsku  76-200 Słupsk,   ul.Leszczyńskiego 10   

Miejsce pracy urzędnika:

Prokuratura Rejonowa w Słupsku  76-200 Słupsk,   ul.Leszczyńskiego 10   

Prokurator Okręgowy w Słupsku, na podstawie art.3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. 2017.246) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy kandydata na:

– 1 stanowisko urzędnicze – w wymiarze pełnego etatu

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości  z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.  z 2014r. poz.400)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

– przepisywanie na komputerze decyzji i innych pism

– obsługa aplikacji biurowych

– obsługa Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” w zakresie repertoriów Ds., PS, Dor, rejestrów i kontrolek

– porządkowanie materiału aktowego

– archiwizowanie akt

– przygotowywanie ekspedycji

– obsługa kserokopiarki i faksu

– inne czynności sekretarskie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 a) niezbędne:

 – wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny

– pełna zdolność do czynności prawnych,

– niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (przeciwko kandydatowi nie może się również toczyć postępowanie o tego rodzaju przestępstwa),

– komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

– umiejętność planowania i organizacji pracy,

– nieposzlakowana opinia,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku i pracę przy komputerze,

 

b) dodatkowe:

– znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się  sprzętem komputerowym,

– kreatywność,

– komunikatywność,

– odporność na stres,

– wiedza ogólna i kultura osobista,

 

Wymagania konieczne:

Reguluje art. 2  ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998r. (Dz.U. 2017.246)

Dokumenty wymagane na wymienione stanowisko:

 1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 2. Kwestionariusz osobowy,
 3. Życiorys (CV lub napisany odręcznie)
 4. Kserokopia świadectwa potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
 6. Oświadczenie kandydata, że nie był karany i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Dokumenty należy złożyć w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 10 ,   lub przesłać pocztą w terminie do 28 marca 2018r.

 

Inne informacje:

I etap konkursu – selekcja wstępna zgłoszeń odbędzie się w dniu 04 kwietnia 2018r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia II i III etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej www.slupsk.po.gov.pl oraz tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

 

 Prokurator Okręgowy

/ Katarzyna Mądry /

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ NA STANOWISKO URZĘDNICZE – PO IV WOS 1111.1.2018 – dokument PDF

_______________________________________________________________________________________________________

Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze – inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.10.2017

 Słupsk, dnia 30  stycznia 2018r.

 PO IV WOS 1111.10.2017

Informacja
o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze – inspektora ds. obronnych

w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

 

Po przeprowadzeniu w dniu 30 stycznia 2018r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku III etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze – inspektora ds. obronnych  w Prokuraturze Okręgowej  w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do III  etapu tego konkursu przystąpiło 2 kandydatów:

 

 1. Andrzej Mikołajczyk
 2. Piotr Knut

 

Mając na uwadze wyniki II etapu konkursu oraz  wyniki rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami Komisja Konkursowa do zatrudnienia na niniejszym stanowisku pracy wyłoniła :

 

Pana Piotra Knuta

 

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 3b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2015.1241 j.t.) Komisja Konkursowa wyłoniła rezerwową listę kandydatów na w/w stanowisko pracy, na której znalazła się osoba, która uzyskała kolejny najlepszy wynik konkursu:

Pan Andrzej Mikołajczyk  

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu, przy czym rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.

Informuję także, iż stosownie do § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.) kandydatowi na w/w stanowisko pracy przysługuje prawo wglądu do protokołów z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższych protokołów można zrealizować w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

 

Prokurator Okręgowy

Katarzyna Mądry

_______________________________

Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze – inspektora ds. BHP w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.9.2017

 Słupsk, dnia 29 stycznia 2018r.

 PO IV WOS 1111.9.2017

Informacja
o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze – inspektora ds. BHP  

w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

 

Po przeprowadzeniu w dniu 26 stycznia 2018r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku III etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze – inspektora ds. BHP  w Prokuraturze Okręgowej  w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do III  etapu tego konkursu przystąpiło 3 kandydatów:

 1. Andrzej Mikołajczyk
 2. Dariusz Słomiński,
 3. Leszek Socha.

Mając na uwadze wyniki II etapu konkursu oraz  wyniki rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami Komisja Konkursowa do zatrudnienia na niniejszym stanowisku pracy wyłoniła :

Pana Dariusza Słomińskiego.

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 3b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2015.1241 j.t.) Komisja Konkursowa wyłoniła rezerwową listę kandydatów na w/w stanowisko pracy, na której znalazła się osoba, która uzyskała kolejny najlepszy wynik konkursu:

Pan Andrzej Mikołajczyk

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu, przy czym rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.

Informuję także, iż stosownie do § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.) kandydatowi na w/w stanowisko pracy przysługuje prawo wglądu do protokołów z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższych protokołów można zrealizować w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

Prokurator Okręgowy

Katarzyna Mądry

_______________________________

Lista kandydatów na stanowisko urzędnicze – inspektora ds. Obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku dopuszczonych do III etapu konkursu – PO IV WOS 1111.10.2017

Słupsk, 19 stycznia  2018r.

PO IV WOS  1111.10.2017

 

Lista  kandydatów na   stanowisko   urzędnicze  –  inspektora  ds.

Obronnych  w  Prokuraturze   Okręgowej w  Słupsku  dopuszczonych               

do    III  etapu konkursu

 

Po przeprowadzeniu w dniu 19 stycznia 2018r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku  II etapu  konkursu na stanowisko inspektora ds. obronnych  w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku , Komisja Konkursowa zakwalifikowała do III etapu konkursu następujące osoby:

 

 1. Piotr Knut
 2. Andrzej Mikołajczyk,

 

Jednocześnie informuje, iż III etap konkursu, polegający na praktycznym sprawdzeniu umiejętności kandydatów   oraz rozmowy kwalifikacyjnej  odbędzie się w dniu 30  stycznia 2018r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku (parter) przy ul. Leszczyńskiego 10.

 

Przewodniczący

Komisji Konkursowej

Jacek Korycki

Prokurator Prokuratury Okręgowej

_______________________________

Lista kandydatów na stanowisko urzędnicze – inspektora BHP w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku dopuszczonych do III etapu konkursu – PO IV WOS 1111.9.2017

Słupsk, 18 stycznia  2018r.

PO IV WOS  1111.9.2017

 

Lista kandydatów na  stanowisko urzędnicze – inspektora BHP

w  Prokuraturze   Okręgowej w  Słupsku  dopuszczonych  do

III  etapu konkursu

 

Po przeprowadzeniu w dniu 18 stycznia 2018r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku  II etapu  konkursu na stanowisko inspektora BHP w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku , Komisja Konkursowa zakwalifikowała do III etapu konkursu następujące osoby:

 

 1. Dariusz Słomiński,
 2. Andrzej Mikołajczyk,
 3. Leszek Socha.

 

Jednocześnie informuje, iż III etap konkursu, polegający na praktycznym sprawdzeniu umiejętności kandydatów   oraz rozmowy kwalifikacyjnej  odbędzie się w dniu 26 stycznia 2018r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku (parter) przy ul. Leszczyńskiego 10.

Przewodniczący

Komisji Konkursowej

Jacek Korycki

Prokurator Prokuratury Okręgowej

_______________________________

Lista kandydatów na stanowisko urzędnicze – inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku dopuszczonych do II etapu konkursu – PO IV WOS 1111.10.2017

Słupsk, 11 stycznia 2018r.

PO IV WOS  1111.10.2017

 

Lista kandydatów na  stanowisko urzędnicze – inspektora ds. obronnych 

w  Prokuraturze   Okręgowej w  Słupsku  dopuszczonych  do

II etapu konkursu

 

Po przeprowadzeniu w dniu 11 stycznia 2018r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku  selekcji wstępnej zgłoszeń do konkursu na stanowisko inspektora ds. obronnych  w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa zakwalifikowała do II etapu konkursu następujące osoby:

 

 1. Piotr Knut,
 2. Andrzej Mikołajczyk

 

Jednocześnie informuje, iż II etap konkursu, polegający na praktycznym sprawdzeniu umiejętności kandydatów odbędzie się w dniu 19 stycznia 2018r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku (parter) przy ul. Leszczyńskiego 10.

 

Przewodniczący

Komisji Konkursowej

Jacek Korycki

Prokurator Prokuratury Okręgowej

_______________________________

O g ł o s z e n i e o wolnych etatach asesorskich w Prokuraturach Rejonowych w Słupsku i Chojnicach – PO IV WOS 1110.1.2018

Słupsk,  10  stycznia 2018r.

PO IV WOS 1110.1.2018

 

O g ł o s z e n i e

o wolnych etatach asesorskich w Prokuraturach Rejonowych

w Słupsku i Chojnicach

 

           Prokurator Okręgowy w Słupsku informuje, iż dysponuje jednym  wolnym etatem asesorskim   w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku oraz  jednym wolnym etatem  asesorskim w prokuraturze rejonowej  w Chojnicach .

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie niżej wskazanych  dokumentów:

– wniosku adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora

Okręgowego w Słupsku ,

– życiorysu,

– akt osobowych ze wszystkich okresów zatrudnienia  kandydata ( z wyjątkiem  okresu aplikacji w KSSiP),

– aktualnej ankiety  personalnej  podpisanej przez  osobę ubiegającą  się o mianowanie,

– informacji o karalności z Krajowego Rejestru Karnego,

– zaświadczenia  lekarza medycyny pracy ze wskazaniem prawidłowego stanowiska, o które ubiega się kandydat oraz prawidłowej podstawy prawnej , t.j. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych  kandydatów do objęcia urzędu sędziego  ( D. U. z 2014r., poz. 1293, ze zm.). Zaświadczenie musi być wydane przez  uprawnionego lekarza. Zgodnie z § 7 cyt. rozporządzenia lekarzem uprawnionym jest lekarz, który został wpisany  do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne, prowadzonego  na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 229§8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy ( D.U. z 2014r., poz 1502, ze zm.) i ma prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej pięcioletni staż w zawodzie,

– zaświadczenia psychologicznego ze wskazaniem prawidłowego stanowiska, o które ubiega się kandydat oraz prawidłowej podstawy prawnej , t.j. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych  kandydatów do objęcia urzędu sędziego  ( D. U. z 2014r., poz. 1293, ze zm.). Zaświadczenie musi być wydane przez  uprawnionego psychologa. Zgodnie z § 8 cyt. rozporządzenia psychologiem  uprawnionym jest psycholog, który został wpisany  do rejestru prowadzonego   przez komendanta wojewódzkiego Policji na podstawie  art. 15c ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji ( D. U. z 2012r., poz. 576, z 2013r., poz. 829, z 2014r., poz. 295 oraz z 2015r., poz. 1505),

– oświadczenia lustracyjnego  lub  informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego  oraz oświadczenie  dot. art. 75 § 1 pkt 8 ustawy – Prawo o prokuraturze ( chodzi o kandydatów urodzonych przez 1 sierpnia 1972r.),

– dyplomu ukończenia  studiów prawniczych,

– dokumentu potwierdzającego  złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego albo dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu radcowskiego lub adwokackiego , w przypadku, gdy kandydat jest radca prawnym  lub adwokatem,

– oświadczenia kandydata w zakresie art.  75 § 1 pkt 1 ustawy – Prawo o prokuraturze – o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego  i korzystaniu w pełni  z praw cywilnych  i obywatelskich, a także , iż nie był  prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

– oświadczenia kandydata co do możliwości i warunków rozwiązania stosunku pracy ( chodzi o możliwość rozwiązania  takiego stosunku po  zakwalifikowaniu kandydata do objęcia stanowiska asesora) ,

– świadectwa pracy z okresów uprzedniego zatrudnienia,

– oświadczenia kandydata o wcześniejszym  ubieganiu się o mianowanie na stanowiska asesorskie ( ze wskazaniem dat i jednostek prokuratury) ewentualnie na stanowiska prokuratorskie lub sędziowskie

osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku ul. Leszczyńskiego 10 albo listownie na adres:

Prokuratura Okręgowa w Słupsku

ul. Leszczyńskiego 10

 76-200 Słupsk

Termin zgłoszeń upływa 10 lutego 2018r.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą , decyduje data stempla pocztowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Wydziale IV Organizacyjnym Prokuratury Okręgowej w Słupsku tel. 59 844 53 368 lub 59 844 53 370.

Termin zwołania posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej w Słupsku, na którym rozpatrzone zostaną przedmiotowe wnioski o mianowanie na stanowiska asesorów  podany zostanie do wiadomości w terminie późniejszym.

Naczelnik

Wydziału IV Organizacyjnego

Beata Buchwald

Prokurator Prokuratury Okręgowej

_______________________________

Lista kandydatów na stanowisko urzędnicze – inspektora BHP w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku dopuszczonych do II etapu konkursu – PO IV WOS 1111.9.2017

Słupsk, 9 stycznia 2018r.

PO IV WOS  1111.9.2017

Lista kandydatów na  stanowisko urzędnicze – inspektora BHP

w  Prokuraturze   Okręgowej w  Słupsku  dopuszczonych  do

II etapu konkursu

 

Po przeprowadzeniu w dniu 9 stycznia 2018r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku  selekcji wstępnej zgłoszeń do konkursu na stanowisko inspektora BHP w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku , Komisja Konkursowa zakwalifikowała do II etapu konkursu następujące osoby:

 1. Andrzej Mikołajczyk
 2. Dariusz Słomiński
 3. Leszek Socha
 4. Daniel Riopka

Jednocześnie informuje, iż II etap konkursu, polegający na praktycznym sprawdzeniu umiejętności kandydatów odbędzie się w dniu 18 stycznia 2018r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku (parter) przy ul. Leszczyńskiego 10.

Przewodniczący

Komisji Konkursowej

Jacek Korycki

Prokurator Prokuratury Okręgowej


Wyniki II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach – PO IV WOS 1111.8.2017

Słupsk, dnia 15 grudnia 2017r.

PO IV WOS 1111.8.2017

 

Wyniki

II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze

w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach

 

Po przeprowadzeniu w dniu 15 grudnia 2017r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku drugiego etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do drugiego etapu tego konkursu przystąpiło 13 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

 

 1. Andrejczuk Joanna ………….8 pkt.
 2. Chełmowska Karolina ………7 pkt.
 3. Ćwik Roksana ………………….7 pkt.
 4. Dalecka Ewa ……………………5 pkt.
 5. Dolat Michalina ………………4 pkt.
 6. Donarska Kamila …………….5 pkt.
 7. Gołębiewska Justyna ……….6 pkt.
 8. Lick Martyna ………………….7 pkt.
 9. Majkowska Katarzyna ……..6 pkt.
 10. Miszke Piotr …………………..6 pkt.
 11. Ostrowska Anna ……………..8 pkt.
 12. Zdebska Monika ……………..9 pkt.
 13. Zych Daria ……………………..8 pkt.

  

Zgodnie z § 9 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.), przeprowadzając drugi etap konkursu na staż na stanowisko urzędnicze dokonuje się oceny każdego kandydata wyrażonej w skal punktowej w przedziale od 1 do 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, o ile to możliwe, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy.

Mając na uwadze powyższe, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do trzeciego etapu niniejszego konkursu, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy, zakwalifikowały się osoby, które uzyskały podczas drugiego etapu konkursu więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów; to jest następujące osoby:

 1. Andrejczuk Joanna …………..8 pkt.
 2. Chełmowska Karolina ……….7 pkt.
 3. Ćwik Roksana …………………..7 pkt.
 4. Gołębiewska Justyna …………6 pkt.
 5. Lick Martyna ……………………7 pkt.
 6. Majkowska Katarzyna ……….6 pkt.
 7. Miszke Piotr …………………….6 pkt.
 8. Ostrowska Anna ……………….8 pkt.
 9. Zdebska Monika ……………….9 pkt.
 10. Zych Daria ……………………….8 pkt.

 

Trzeci etap konkursu polegający na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 22 grudnia 2017r. o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń nr 67 Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Paweł Wnuk

Prokurator Prokuratury Okręgowej

Wyniki II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach – PO IV WOS 1111.8.2017   – dokument PDF


Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach – PO IV WOS 1111.8.2017

Słupsk, dnia 08 grudnia 2017r.

PO IV WOS 1111.8.2017

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach

Po przeprowadzeniu w dniu 08 grudnia 2017r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku selekcji wstępnej zgłoszeń do konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do drugiego etapu tego konkursu, zakwalifikowali się następujący kandydaci:

 1. Joanna Andrejczuk
 2. Daria Zych
 3. Alicja Czaplewska
 4. Piotr Miszke
 5. Emilia Pietrzak
 6. Ewa Dalecka
 7. Katarzyna Majkowska
 8. Karolina Chełmowska
 9. Małgorzata Kostka
 10. Monika Zdebska
 11. Martyna Lick
 12. Adriana Chełmowska
 13. Natalia Sznul
 14. Justyna Gołębiewska
 15. Michalina Dolat
 16. Karolina Behrendt
 17. Anna Ostrowska
 18. Sylwia Olik
 19. Roksana Ćwik
 20. Katarzyna Szulc
 21. Kamila Donarska
 22. Wioletta Piątek
 23. Alicja Noga
 24. Katarzyna Wałdoch-Kujawa
 25. Sandra Czeplińska
 26. Klaudia Słomińska
 27. Justyna Czarnowska
 28. Anna Piekarska
 29. Idalia Czapiewska
 30. Sandra Kitowska

Drugi etap konkursu polegający na sprawdzeniu wiedzy praktycznej z zakresu obsługi komputera odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Paweł Wnuk

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Słupsku


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze – inspektor do spraw obronnych – PO IV WOS 1111.10.2017

Słupsk, dnia 1 grudnia 2017r.

PO IV WOS 1111.10.2017

 

Ogłoszenie

o konkursie na stanowisko urzędnicze – inspektor do spraw obronnych

 

Prokurator Okręgowy w Słupsku ogłasza konkurs na następujące stanowisko urzędnicze:

inspektor do spraw obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku.

1. Ilość wolnych stanowisk: 1 stanowisko w wymiarze 1/2 etatu.

2. Miejsce zatrudnienia:

Prokuratura Okręgowa w Słupsku; 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10.

3. Wysokość wynagrodzenia na stanowisku pracy: wynagrodzenie zasadnicze 1650 PLN brutto + dodatek z tytułu wysługi lat.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ustalanie kierunków i zasad wykonywania zadań obronnych w komórkach organizacyjnych i jednostek podległych Prokuratorowi Okręgowemu,
 • wykonywanie i koordynowanie wszystkich czynności zleconych przez Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych Prokuratury Krajowej,
 • opracowywanie i utrzymanie w aktualności planu operacyjnego funkcjonowania Prokuratury Okręgowej i nadzorowanie planowania operacyjnego w podległych jednostkach organizacyjnych w celu zapewnienia właściwego przygotowania ich do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
 • opracowywanie i utrzymanie w aktualności dokumentacji w Prokuraturze Okręgowej na czas wojny,
 • opracowywanie planów (rocznych, także dla podległych jednostek organizacyjnych) szkolenia obronnego,
 • przygotowanie na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny wewnętrznych aktów kierowania oraz realizowanie zadań związanych z przygotowaniem Prokuratury Okręgowej do funkcjonowania w warunkach zagrożenia, w tym organizowanie stałego dyżuru,
 • realizowanie przedsięwzięć związanych z podwyższaniem gotowości obronnej,
 • planowanie, organizowanie i realizacja szkolenia kadry kierowniczej w Prokuraturze Okręgowej,
 • opracowywanie projektów ustaleń w sprawie przygotowań obronnych w podległych jednostkach organizacyjnych i planów zamierzeń obronnych w Prokuraturze Okręgowej,
 • opracowanie i uzgadnianie planu nadzorów służbowych w jednostkach podległych Prokuraturze Okręgowej w Słupsku,
 • prowadzenie nadzorów służbowych stanu realizacji zadań obronnych w podległych jednostkach organizacyjnych,
 • wykonywanie we współdziałaniu z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym przedsięwzięć zapewniających finansowanie przygotowań obronnych,
 • współpraca z właściwym terytorialnie Szefem Obrony Cywilnej w zakresie działalności prokuratury w tym zakresie,
 • prowadzenie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny wspólnie z kadrową,
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi właściwych organów państwowych, a w szczególności z resortem obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych w sprawach dotyczących realizacji zadań obronnych,
 • prowadzenie w formie elektronicznej dokumentacji z zakresu administracji Prokuratora Okręgowego,
 • sporządzanie sprawozdań, zestawień dotyczących zadań obronnych realizowanych w Prokuraturze Okręgowej i jednostkach podległych,
 • realizowanie przedsięwzięcia z zakresu zarządzania kryzysowego.

5. Niezbędne wymagania związane z danym stanowiskiem pracy:

 • obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nie karalność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe pierwszego stopnia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracy.

6. Dodatkowe wymagania związane z danym stanowiskiem pracy:

 • udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie obronności i obrony cywilnej w jednostce sektora finansów publicznych,
 • znajomość techniki biurowej oraz umiejętność obsługi komputera, w tym korzystania z pakietu aplikacji biurowych,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność,
 • zdolności analityczne,
 • komunikatywność,
 • obiektywizm,
 • dyspozycyjność,
 • odporność na stres.

7. Kandydat na stanowisko pracy winien złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie,
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • życiorys lub CV zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji,
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie wyższe,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje w zakresie obronności i obrony cywilnej,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w zakresie obronności i obrony cywilnej w jednostce sektora finansów publicznych i inne kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o niekarności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe.

8. Z zatrudnieniem na stanowisku pracy wiąże się obowiązek odbycia stażu urzędniczego zakończonego egzaminem; celem stażu  jest poznanie struktury prokuratury, funkcjonowanie podstawowych komórek organizacyjnych oraz podległych jednostek organizacyjnych prokuratury, jak również tryb załatwiania spraw, które będą należały do zakresu obowiązków na stanowisku pracy.

9. Dokumenty dla celów rekrutacji należy składać w terminie do dnia 22 grudnia 2017r:

 • bezpośrednio w sekretariacie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10,
 • drogą pocztową na wyżej wymieniony adres (za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

10. Zasady konkursu na stanowisko pracy reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. 2014, Poz. 400). Konkurs  składa się z trzech etapów:

 • I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
 • II etap – praktyczne sprawdzenie umiejętności kandydatów,
 • III etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.

11. Lista kandydatów dopuszczonych do  II, a potem do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny ich rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku slupsk.po.gov.pl oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia II i III etapu konkursu. Informacja zawierająca dane kandydata (imię i nazwisko) zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisku pracy zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku www.slupsk.po.gov.pl oraz poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie prokuratury. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki może wyłonić rezerwową listę kandydatów.

12. Dodatkowe informacje na temat procesu rekrutacji na niniejsze stanowisko pracy można uzyskać pod następującym numerem telefonu: 059 84 45 370.

Prokurator Okręgowy

Katarzyna Mądry

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze – inspektor do spraw obronnych – PO IV WOS 1111.10.2017 – dokument PDF


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze – inspektor do spraw BHP – PO IV WOS 1111.9.2017

Słupsk, dnia 1 grudnia 2017r.

PO IV WOS 1111.9.2017

 

Ogłoszenie

o konkursie na stanowisko urzędnicze – inspektor do spraw BHP

 

Prokurator Okręgowy w Słupsku ogłasza konkurs na następujące stanowisko urzędnicze:

inspektor do spraw BHP w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku.

1. Ilość wolnych stanowisk: 1 stanowisko w wymiarze 1/4 etatu.

2. Miejsce zatrudnienia:

Prokuratura Okręgowa w Słupsku; 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10.

3. Wysokość wynagrodzenia na stanowisku pracy: wynagrodzenie zasadnicze 810 PLN brutto + dodatek z tytułu wysługi lat.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • czuwanie nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, a nadto przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
 • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • dbanie o przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrolowanie wykonania wniosków wynikających z dokonanych w tym zakresie ustaleń,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, stwierdzonych i podejrzewanych chorób zawodowych oraz w formie elektronicznej dokumentacji z zakresu administracji Prokuratora Okręgowego,
 • prowadzenie wstępnych szkoleń dla pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 • zapewnienie konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne działanie,
 • wykonywanie innych zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 109, Poz. 704 z późn. zm.) oraz czynności zleconych przez kierownictwo Prokuratury Okręgowej.

5. Niezbędne wymagania związane z danym stanowiskiem pracy:

 • obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nie karalność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe pierwszego stopnia i co najmniej 2 letni staż zawodowy,
 • zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy lub średnie wykształcenie i co najmniej 4 letni staż zawodowy,
 • ukończone szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby BHP,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracy.

6. Dodatkowe wymagania związane z danym stanowiskiem pracy:

 • udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • znajomość techniki biurowej oraz umiejętność obsługi komputera, w tym korzystania z pakietu aplikacji biurowych,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność,
 • zdolności analityczne,
 • komunikatywność,
 • obiektywizm,
 • dyspozycyjność,
 • odporność na stres.

7. Kandydat na stanowisko pracy winien złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie,
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • życiorys lub CV zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji,
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie wyższe oraz zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby BHP,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i inne kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o niekarności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe.

8. Z zatrudnieniem na stanowisku pracy wiąże się obowiązek odbycia stażu urzędniczego zakończonego egzaminem; celem stażu  jest poznanie struktury prokuratury, funkcjonowanie podstawowych komórek organizacyjnych oraz podległych jednostek organizacyjnych prokuratury, jak również tryb załatwiania spraw, które będą należały do zakresu obowiązków na stanowisku pracy.

9. Dokumenty dla celów rekrutacji należy składać w terminie do dnia 22 grudnia 2017r:

 • bezpośrednio w sekretariacie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10,
 • drogą pocztową na wyżej wymieniony adres (za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

10. Zasady konkursu na stanowisko pracy reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. 2014, Poz. 400). Konkurs  składa się z trzech etapów:

 • I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
 • II etap – praktyczne sprawdzenie umiejętności kandydatów,
 • III etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.

11. Lista kandydatów dopuszczonych do  II, a potem do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny ich rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku slupsk.po.gov.pl oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia II i III etapu konkursu. Informacja zawierająca dane kandydata (imię i nazwisko) zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisku pracy zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku www.slupsk.po.gov.pl oraz poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie prokuratury. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki może wyłonić rezerwową listę kandydatów.

12. Dodatkowe informacje na temat procesu rekrutacji na niniejsze stanowisko pracy można uzyskać pod następującym numerem telefonu: 059 84 45 370.

Prokurator Okręgowy

Katarzyna Mądry

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze – inspektor do spraw BHP – PO IV WOS 1111.9.2017 – dokument PDF


OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ NA STANOWISKO URZĘDNICZE – PO IV WOS 1111.8.2017

Słupsk, dnia  8  listopada 2017r.

PO IV WOS 1111.8.2017

 

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE NA STAŻ NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Adres organizatora konkursu:        Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76-200 Słupsk,   ul. Leszczyńskiego 10   

 

Miejsce pracy urzędnika            Prokuratura Rejonowa w Chojnicach

89-600 Chojnice, ul. Młyńska 30

Prokurator Okręgowy w Słupsku, na podstawie art.3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. 2017.246) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy kandydata na:

– 1 stanowisko urzędnicze – w wymiarze pełnego etatu

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości  z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.  z 2014r. poz.400)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

– przepisywanie na komputerze decyzji i innych pism

– obsługa aplikacji biurowych

– obsługa Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” w zakresie repertoriów Ds., PS, Dor, rejestrów i kontrolek

– porządkowanie materiału aktowego

– archiwizowanie akt

– przygotowywanie ekspedycji

– obsługa kserokopiarki i faksu

– inne czynności sekretarskie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 a) niezbędne:

 – wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny

– pełna zdolność do czynności prawnych,

– niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (przeciwko kandydatowi nie może się również toczyć postępowanie o tego rodzaju przestępstwa),

– komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

– umiejętność planowania i organizacji pracy,

– nieposzlakowana opinia,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku i pracę przy komputerze,

b) dodatkowe:

– znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się  sprzętem komputerowym,

– kreatywność,

– komunikatywność,

– odporność na stres,

– wiedza ogólna i kultura osobista,

 

Wymagania konieczne:

Reguluje art. 2  ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998r. (Dz.U. 2017.246)

Dokumenty wymagane na wymienione stanowisko:

 1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 2. Kwestionariusz osobowy,
 3. Życiorys (CV lub napisany odręcznie)
 4. Kserokopia świadectwa potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
 6. Oświadczenie kandydata, że nie był karany i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Dokumenty należy złożyć w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 10 ,   lub przesłać pocztą w terminie do 30 listopada 2017r.

 

Inne informacje:

I etap konkursu – selekcja wstępna zgłoszeń odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017r.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia II i III etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej www.slupsk.po.gov.pl oraz tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku i Prokuratury Rejonowej w Chojnicach.

Prokurator Okręgowy

 / Katarzyna Mądry /

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ NA STANOWISKO URZĘDNICZE – PO IV WOS 1111.8.2017 – dokument PDF


Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko audytora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.3.2017

Słupsk, dnia 20 września 2017r.

PO IV WOS 1111.3.2017

Informacja

o wynikach konkursu na staż na stanowisko audytora

w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

 

Po przeprowadzeniu w dniu 20 września 2017r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku trzeciego etapu konkursu na staż na stanowisko audytora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do trzeciego etapu tego konkursu przystąpiło 2 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą łączną liczbę punktów zgromadzonych podczas drugiego i trzeciego etapu konkursu:

 

 1. Błażejczyk Wojciech – II etap konkursu: 6 pkt.; III etap konkursu: 9 pkt.; łącznie: 15 pkt.,
 2. Ochniowska Małgorzata – II etap konkursu: 5,2 pkt.; III etap konkursu: 10 pkt.; łącznie: 15,2 pkt.

 

Mając na uwadze powyższe informuję, iż kandydatem zakwalifikowanym do zatrudnienia na niniejszym stanowisku pracy została osoba, która uzyskała największą łączną liczbę punktów podczas konkursu; to jest:

Ochniowska Małgorzata.

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 3b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2015.1241 j.t.) Komisja Konkursowa wyłoniła rezerwową listę kandydatów na w/w stanowisko pracy, na której znalazła się osoba, która uzyskała kolejną największą łączną liczbę punktów podczas konkursu; to jest:

 

Błażejczyk Wojciech.

 

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu, przy czym rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.

Informuję także, iż stosownie do § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.) kandydatowi na w/w stanowisko pracy  przysługuje prawo wglądu do protokołu z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższego protokołu można zrealizować w siedzibie  Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

Prokurator Okręgowy

Katarzyna Mądry

 

Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko audytora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.3.2017 – dokument PDF


Wyniki II etapu konkursu na staż na stanowisko audytora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.3.2017

Słupsk, dnia 08 września 2017r.

PO IV WOS 1111.3.2017

Wyniki

II etapu konkursu na staż na stanowisko audytora

w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

 

 

Po przeprowadzeniu w dniu 08 września 2017r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku drugiego etapu konkursu na staż na stanowisko audytora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do drugiego etapu tego konkursu przystąpiło 2 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

 1. Błażejczyk Wojciech – 15 poprawnych odpowiedzi co odpowiada 6 pkt.
 2. Ochniowska Małgorzata – 13 poprawnych odpowiedzi co odpowiada 5,2 pkt.

  

Zgodnie z § 9 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.), przeprowadzając drugi etap konkursu na staż na stanowisko urzędnicze dokonuje się oceny każdego kandydata wyrażonej w skal punktowej w przedziale od 1 do 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, o ile to możliwe, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy.

 

Mając na uwadze powyższe, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do trzeciego etapu niniejszego konkursu, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy, zakwalifikowały się osoby, które uzyskały więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów; to jest następujące osoby:

 1. Błażejczyk Wojciech – 15 poprawnych odpowiedzi co odpowiada 6 pkt.
 2. Ochniowska Małgorzata – 13 poprawnych odpowiedzi co odpowiada 5,2 pkt.

 

Trzeci etap konkursu polegający na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 20 września 2017r. o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń nr 67 Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Beata Buchwald

Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego

 

Wyniki II etapu konkursu na staż na stanowisko audytora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.3.2017 – dokument PDF

 


Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na staż na stanowisko audytora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.3.2017

Słupsk, dnia 29 sierpnia 2017r.

PO IV WOS 1111.3.2017

Lista

kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na staż na stanowisko audytora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

 

Po przeprowadzeniu w dniu 29 sierpnia 2017r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku I etapu konkursu na staż na stanowisko audytora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, to jest  selekcji wstępnej zgłoszeń, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do drugiego etapu tego konkursu, zakwalifikowali się następujący kandydaci:

 1. Błażejczyk Wojciech,
 2. Ochniowska Małgorzata,
 3. Wilczyńska Iwona.

 

Drugi etap konkursu polegający na praktycznym sprawdzeniu umiejętności kandydatów w formie pisemnego testu, w szczególności z zakresu finansów publicznych i rachunkowości  budżetowej oraz uregulowań prawnych dotyczących sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego, a także przepisów regulujących ustrój i organizację prokuratury odbędzie się w dniu 08 września 2017r. o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń nr 67 Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Beata Buchwald

Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na staż na stanowisko audytora w Prokuraturze Okręgowej w Słupskudokument PDF


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze – audytor wewnętrzny PO IV WOS 1111.3.2017

Słupsk, dnia 6 czerwca 2017r.

 PO IV WOS 1111.3.2017 

 

Ogłoszenie

o konkursie na stanowisko urzędnicze – audytor wewnętrzny 

 

Prokurator Okręgowy w Słupsku ogłasza konkurs na następujące stanowisko urzędnicze:

audytor wewnętrzny w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku.

1. Ilość wolnych stanowisk: 1 stanowisko w wymiarze 1/2 etatu.

2. Miejsce zatrudnienia:

Prokuratura Okręgowa w Słupsku; 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10.

3. Wysokość wynagrodzenia na stanowisku pracy: wynagrodzenie podstawowe 1850 PLN brutto + dodatek z tytułu zajmowanego stanowiska: 800 PLN brutto.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

a) zadania określone w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 j.t.),

b) zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 września 2015r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu Dz.U.2015.1480).

5. Niezbędne wymagania związane z danym stanowiskiem pracy; audytorem wewnętrznym może być osoba, która:

a) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) posiada wyższe wykształcenie,

e) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:

 • jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
 • złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
 • uprawnienia biegłego rewidenta, lub
 • dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:

a) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego,

b) realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w Ustawie z dnia 16 listopada 2016r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 2016. 1947),

c) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w Ustawie z dnia 23 grudnia 1994r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. 2015. 1096 oraz 2016. 677).

6. Dodatkowe wymagania związane z danym stanowiskiem pracy:

a) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w jednostce sektora finansów publicznych,

b) znajomość techniki biurowej oraz umiejętność obsługi komputera, w tym korzystania z pakietu aplikacji biurowych,

c) umiejętność organizacji pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole,

d) kreatywność,

e) zdolności analityczne,

f) komunikatywność,

g) obiektywizm,

h) dyspozycyjność,

i) odporność na stres.

7. Kandydat na stanowisko pracy winien złożyć następujące dokumenty:

a) wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie,

b) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

c) życiorys lub CV zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji,

d) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,

e) kserokopia dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie wyższe,

f) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego,

g) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i inne kwalifikacje zawodowe,

h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

i) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) oświadczenie o niekarności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

k) oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe.

8. Z zatrudnieniem na stanowisku pracy audytora wewnętrznego wiąże się obowiązek odbycia 6 miesięcznego stażu urzędniczego zakończonego egzaminem; celem stażu  jest poznanie struktury prokuratury, funkcjonowanie podstawowych komórek organizacyjnych oraz podległych jednostek organizacyjnych prokuratury, jak również tryb załatwiania spraw, które będą należały do zakresu obowiązków na stanowisku pracy; w przypadku wykazania posiadania wiedzy w powyższym zakresie istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku odbywania stażu urzędniczego lub jego części.

9. Dokumenty dla celów rekrutacji należy składać w terminie do dnia 31 lipca 2017r:

a) bezpośrednio w sekretariacie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10,

b) drogą pocztową na wyżej wymieniony adres (za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

10. Konkurs na stanowisko pracy audytora wewnętrznego składa się z trzech etapów:

 • I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 • II etap – praktyczne sprawdzenie umiejętności kandydatów w formie pisemnego testu, w szczególności z zakresu finansów publicznych i rachunkowości  budżetowej oraz uregulowań prawnych dotyczących sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego, a także przepisów regulujących ustrój i organizację prokuratury,
 • III etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.

11. Szczegółowe informacje o miejscu i terminie przeprowadzenia poszczególnych etapów konkursu wraz z listą osób, które zostały do nich zakwalifikowane, zostaną każdorazowo zamieszczone na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku slupsk.po.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, nie później niż 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

12. Dodatkowe informacje na temat procesu rekrutacji na niniejsze stanowisko pracy można uzyskać pod następującym numerem telefonu: 059 84 45 368.

Prokurator Okręgowy

Katarzyna Mądry

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze – audytor wewnętrzny PO IV WOS 1111.3.2017 – dokument PDF


Ogłoszenie o wolnym etacie prokuratorskim w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 110.11.2017

Słupsk, dnia 30 maja  2017r.

PO IV WOS 110.11.2017

Ogłoszenie

o wolnym etacie prokuratorskim w Prokuraturze  Rejonowej

w Słupsku

Prokurator Okręgowy w Słupsku informuje, iż w Monitorze Polskim – Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23 maja  2017r. Poz. 464  opublikowane zostało Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 15 maja 2017r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich.

Zgodnie ze wskazanym Obwieszczeniem, Prokurator Okręgowy w Słupsku dysponuje etatem prokuratorskim w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku.

Osoby zainteresowane ofertą, które spełniają warunki do objęcia stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej mogą zgłosić swoją kandydaturę na wolne stanowisko  prokuratorskie do Prokuratora Okręgowego w Słupsku  w terminie miesiąca od dnia opublikowania niniejszego Obwieszczenia, to jest w terminie do dnia  23 czerwca  2017r. osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku albo listownie na adres:

Prokuratura Okręgowa

ul. Leszczyńskiego 10

76-200 Słupsk

W przypadku przesłania dokumentów pocztą, decyduje data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje w przedmiotowym zakresie można uzyskać w  Wydziale IV Organizacyjno-Sądowym Prokuratury Okręgowej w Słupsku pod numerem telefonu: 59 844 53 368  lub 59 844 53 370.

Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego

Beata Buchwald

Prokurator Prokuratury Okręgowej


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze – audytor wewnętrzny – PO IV WOS 1111.2.2017

Słupsk, dnia 8 maja 2017r.

 PO IV WOS 1111.2.2017  

 

Ogłoszenie

o konkursie na stanowisko urzędnicze – audytor wewnętrzny 

 

Prokurator Okręgowy w Słupsku ogłasza konkurs na następujące stanowisko urzędnicze:

audytor wewnętrzny w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku.

1. Ilość wolnych stanowisk: 1 stanowisko w wymiarze 1/2 etatu.

2. Miejsce zatrudnienia: Prokuratura Okręgowa w Słupsku; 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10.

3. Data rozpoczęcia zatrudnienia: 01 czerwca 2017r.

4. Wysokość wynagrodzenia na stanowisku pracy: wynagrodzenie podstawowe 1850 PLN brutto + dodatek z tytułu zajmowanego stanowiska: 800 PLN brutto.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

a) zadania określone w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 j.t.),

b) zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 września 2015r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu Dz.U.2015.1480).

6. Niezbędne wymagania związane z danym stanowiskiem pracy; audytorem wewnętrznym może być osoba, która:

a) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) posiada wyższe wykształcenie,

e) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:

 • jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
 • złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
 • uprawnienia biegłego rewidenta, lub
 • dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:

a) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego,

b) realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w Ustawie z dnia 16 listopada 2016r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 2016. 1947),

c) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w Ustawie z dnia 23 grudnia 1994r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. 2015. 1096 oraz 2016. 677).

7. Dodatkowe wymagania związane z danym stanowiskiem pracy:

a) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w jednostce sektora finansów publicznych,

b) znajomość techniki biurowej oraz umiejętność obsługi komputera, w tym korzystania z pakietu aplikacji biurowych,

c) umiejętność organizacji pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole,

d) kreatywność,

e) zdolności analityczne,

f) komunikatywność,

g) obiektywizm,

h) dyspozycyjność,

i) odporność na stres.

8. Kandydat na stanowisko pracy winien złożyć następujące dokumenty:

a) wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie,

b) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

c) życiorys lub CV zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji,

d) ekserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,

e) kserokopia dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie wyższe,

f) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego,

g) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i inne kwalifikacje zawodowe,

h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

i) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) oświadczenie o niekarności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

k) oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe.

9. Z zatrudnieniem na stanowisku pracy audytora wewnętrznego wiąże się obowiązek odbycia 6 miesięcznego stażu urzędniczego zakończonego egzaminem; celem stażu  jest poznanie struktury prokuratury, funkcjonowanie podstawowych komórek organizacyjnych oraz podległych jednostek organizacyjnych prokuratury, jak również tryb załatwiania spraw, które będą należały do zakresu obowiązków na stanowisku pracy; w przypadku wykazania posiadania wiedzy w powyższym zakresie istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku odbywania stażu urzędniczego lub jego części.

10. Dokumenty dla celów rekrutacji należy składać w terminie do dnia 22 maja 2017r:

a) bezpośrednio w sekretariacie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10,

b) drogą pocztową na wyżej wymieniony adres (za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

11. Konkurs na stanowisko pracy audytora wewnętrznego składa się z trzech etapów:

 • I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 • II etap – praktyczne sprawdzenie umiejętności kandydatów w formie pisemnego testu, w szczególności z zakresu finansów publicznych i rachunkowości  budżetowej oraz uregulowań prawnych dotyczących sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego, a także przepisów regulujących ustrój i organizację prokuratury,
 • III etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.

12. Szczegółowe informacje o miejscu i terminie przeprowadzenia poszczególnych etapów konkursu wraz z listą osób, które zostały do nich zakwalifikowane, zostaną każdorazowo zamieszczone na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku slupsk.po.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, nie później niż 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

13. Dodatkowe informacje na temat procesu rekrutacji na niniejsze stanowisko pracy można uzyskać pod następującym numerem telefonu: 059 84 45 368.

Prokurator Okręgowy

Katarzyna Mądry

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze – audytor wewnętrzny PO IV WOS 1111.2.2017 – dokument PDF


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze – audytor wewnętrzny – PO IV WOS 1111.1.2017

Słupsk, dnia 30 marca 2017r.

 PO IV WOS 1111.1.2017

 

Ogłoszenie

o konkursie na stanowisko urzędnicze – audytor wewnętrzny 

 

Prokurator Okręgowy w Słupsku ogłasza konkurs na następujące stanowisko urzędnicze:

audytor wewnętrzny w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku.

 1. Ilość wolnych stanowisk: 1 stanowisko w wymiarze 1/2 etatu.
 2. Miejsce zatrudnienia: Prokuratura Okręgowa w Słupsku; 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10.
 3. Data rozpoczęcia zatrudnienia: 01 czerwca 2017r.
 4. Wysokość wynagrodzenia na stanowisku pracy: wynagrodzenie zasadnicze 1850 PLN brutto + dodatek z tytułu zajmowanego stanowiska: 800 PLN brutto.
 5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
  a) zadania określone w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 j.t.),
  b) zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 września 2015r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu Dz.U.2015.1480).
 6. Niezbędne wymagania związane z danym stanowiskiem pracy; audytorem wewnętrznym może być osoba, która:
  a) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego,   przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  c) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  d) posiada wyższe wykształcenie,
  e) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
 • jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
 • złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
 • uprawnienia biegłego rewidenta, lub
 • dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:

a) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego,
b) realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w Ustawie z dnia 16 listopada 2016r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 2016. 1947),
c) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w Ustawie z dnia 23 grudnia 1994r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. 2015. 1096 oraz 2016. 677).

7.Dodatkowe wymagania związane z danym stanowiskiem pracy:

a) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w jednostce sektora finansów publicznych,

b) znajomość techniki biurowej oraz umiejętność obsługi komputera, w tym korzystania z pakietu aplikacji biurowych,

c) umiejętność organizacji pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole,

d) kreatywność,

e) zdolności analityczne,

f) komunikatywność,

g) obiektywizm,

h) dyspozycyjność,

i) odporność na stres.

8. Kandydat na stanowisko pracy winien złożyć następujące dokumenty:

a) wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie,

b) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

c) życiorys lub CV zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji,

d) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,

e) kserokopia dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie wyższe,

f) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego,

g) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i inne kwalifikacje zawodowe,

h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

i) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) oświadczenie o niekarności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

k) oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe.

9. Z zatrudnieniem na stanowisku pracy audytora wewnętrznego wiąże się obowiązek odbycia 6 miesięcznego stażu urzędniczego zakończonego egzaminem; celem stażu  jest poznanie struktury prokuratury, funkcjonowanie podstawowych komórek organizacyjnych oraz podległych jednostek organizacyjnych prokuratury, jak również tryb załatwiania spraw, które będą należały do zakresu obowiązków na stanowisku pracy; w przypadku wykazania posiadania wiedzy w powyższym zakresie istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku odbywania stażu urzędniczego lub jego części.

10. Dokumenty dla celów rekrutacji należy składać w terminie do dnia 28 kwietnia 2017r:

a) bezpośrednio w sekretariacie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10,

b) drogą pocztową na wyżej wymieniony adres (za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

11. Konkurs na stanowisko pracy audytora wewnętrznego składa się z trzech etapów:

 • I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 • II etap – praktyczne sprawdzenie umiejętności kandydatów w formie pisemnego testu, w szczególności z zakresu finansów publicznych i rachunkowości  budżetowej oraz uregulowań prawnych dotyczących sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego, a także przepisów regulujących ustrój i organizację prokuratury,
 • III etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.

12. Szczegółowe informacje o miejscu i terminie przeprowadzenia poszczególnych etapów konkursu wraz z listą osób, które zostały do nich zakwalifikowane, zostaną każdorazowo zamieszczone na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku slupsk.po.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, nie później niż 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

13. Dodatkowe informacje na temat procesu rekrutacji na niniejsze stanowisko pracy można uzyskać pod następującym numerem telefonu: 059 84 45 368.

Prokurator Okręgowy

Katarzyna Mądry

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze – audytor wewnętrzny PO IV WOS 1111.1.2017 – dokument PDF


Ogłoszenie o  wolnych  etatach  prokuratorskich  w Prokuraturach  Rejonowych w Prokuraturach Rejonowych w Lęborku i Chojnicach 

Słupsk,  29 grudnia   2016r.

PO II K 113.43.2016

O g ł o s z e n i e

o wolnych etatach prokuratorskich w Prokuraturach Rejonowych

w Lęborku i Chojnicach

Prokurator Okręgowy w Słupsku informuje, iż w Monitorze Polskim – Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia  2016r. Poz. 1203  opublikowane zostało Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 7 grudnia  2016r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich.

Zgodnie ze wskazanym obwieszczeniem, Prokurator Okręgowy w Słupsku dysponuje po jednym etacie prokuratorskim w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach  i Prokuraturze Rejonowej w Lęborku.

Osoby zainteresowane ofertą, spełniające warunki do objęcia stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej,  mogą zgłosić  swoją kandydaturę na jedno wolne stanowisko  prokuratorskie do Prokuratora Okręgowego w Słupsku  w terminie miesiąca od obwieszczenia, t.j. do 15 stycznia  2017r.

osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku albo listownie na adres:

Prokuratura Okręgowa

ul. Leszczyńskiego 10

76-200 Słupsk

W przypadku przesłania dokumentów pocztą , decyduje data stempla pocztowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Wydziale II Organizacyjno-Sądowym Prokuratury Okręgowej w Słupsku tel. 59 844 53 368 lub 59 844 53 370.

Naczelnik Wydziału II Organizacyjno-Sądowego

Beata Buchwald

Prokurator Prokuratury Okręgowej

 


Ogłoszenie o  wolnych  etatach  prokuratorskich  w Prokuraturach  Rejonowych w Bytowie, Miastku i Słupsku oraz o wolnych etatach asesorskich w Prokuraturach Rejonowych w Słupsku, Lęborku i Chojnicach oraz o wolnych etatach asesorskich w Prokuraturach Rejonowych w Słupsku, Człuchowie, Lęborku i Chojnicach  

 

Słupsk,  27 października  2016r.

PO II K 113.34.2016

Ogłoszenie

o wolnych etatach prokuratorskich w Prokuraturach Rejonowych w Bytowie, Miastku i Słupsku oraz o wolnych etatach asesorskich w Prokuraturach Rejonowych w Słupsku, Człuchowie, Lęborku i Chojnicach

Prokurator Okręgowy w Słupsku informuje, iż w Monitorze Polskim – Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016r. Poz. 990  opublikowane zostało Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 12 października 2016r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich.

Zgodnie ze wskazanym obwieszczeniem, Prokurator Okręgowy w Słupsku dysponuje aktualnie po jednym etacie prokuratorskim w Prokuraturze Rejonowej w Bytowie i Miastku oraz dwoma etatami prokuratorskimi w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku.

Osoby zainteresowane ofertą, spełniające warunki do objęcia stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej,  mogą zgłosić  swoją kandydaturę na jedno wolne stanowisko  prokuratorskie do Prokuratora Okręgowego w Słupsku  w terminie miesiąca od obwieszczenia, t.j. do 19 listopada 2016r.

Jednocześnie Prokurator Okręgowy w Słupsku informuje, iż aktualnie dysponuje dwoma etatami asesorskimi w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku  oraz po jednym etacie asesorskim w Prokuraturach Rejonowych w Człuchowie, Lęborku i Chojnicach.

Osoby zainteresowane ofertą, spełniające warunki do objęcia stanowiska asesora prokuratury rejonowej proszone są o złożenie:

–  wniosku do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Słupsku,

–  życiorysu,

– ankiety personalnej, kserokopii dokumentu poświadczającego zdanie egzaminu prokuratorskiego,

–  informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,

–  zaświadczenia lekarskiego  o zdolności do pełnienia funkcji asesora

osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku albo listownie na adres:

Prokuratura Okręgowa

ul. Leszczyńskiego 10

76-200 Słupsk

Termin zgłoszeń upływa  31 grudnia 2016r.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą , decyduje data stempla pocztowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Wydziale II Organizacyjno-Sądowym Prokuratury Okręgowej w Słupsku tel. 59 844 53 368 lub 59 844 53 370.

Termin zwołania posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej w Słupsku, na którym rozpatrzone zostaną przedmiotowe wnioski o mianowanie na stanowisko asesora podany zostanie do wiadomości w terminie późniejszym.

Naczelnik Wydziału II Organizacyjno-Sądowego

Beata Buchwald

Prokurator Prokuratury Okręgowej


Ogłoszenie o wolnych etatach prokuratorskich w Prokuraturach Rejonowych w Bytowie, Miastku i Słupsku oraz o wolnych etatach asesorskich w Prokuraturach Rejonowych w Słupsku, Lęborku i Chojnicach oraz o wolnych etatach asesorskich w Prokuraturach Rejonowych w Słupsku, Człuchowie, Lęborku i Chojnicach – PO II K 113.34.2016 – dokument PDF

 


Słupsk, dnia 20 czerwca 2016r.

PO I K 113.14.2016

Informacja

o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze

w Prokuraturze Rejonowej w Lęborku

 

Po przeprowadzeniu w dniu 20 czerwca 2016r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku trzeciego etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Lęborku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do trzeciego etapu tego konkursu przystąpiło 6 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą łączną liczbę punktów zgromadzonych podczas drugiego i trzeciego etapu konkursu:

 

 1. Adler Jacek – II etap konkursu: 8 pkt.; III etap konkursu: 7 pkt.; łącznie: 15 pkt.
 2. Bendig Marta – II etap konkursu: 6 pkt.; III etap konkursu: 8 ; łącznie: 14 pkt.
 3. Bigus Katarzyna – II etap konkursu: 8 pkt.; III etap konkursu: 10 pkt.; łącznie: 18 pkt.
 4. Fatyga Natalia – II etap konkursu: 8 pkt.; III etap konkursu: 7 pkt.; łącznie: 15 pkt.
 5. Groth Piotr – II etap konkursu: 7 pkt.; III etap konkursu: 9 pkt.; łącznie: 16 pkt.
 6. Hat Magdalena – II etap konkursu: 10 pkt.; III etap konkursu: 10 pkt.; łącznie: 20 pkt.

  

Mając na uwadze powyższe informuję, iż kandydatem zakwalifikowanym do zatrudnienia na niniejszym stanowisku pracy została osoba, która uzyskała największą łączną liczbę punktów podczas konkursu; to jest:

 1. Hat Magdalena – II etap konkursu: 10 pkt.; III etap konkursu: 10 pkt.; łącznie: 20 pkt.

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 3b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2015.1241 j.t.) Komisja Konkursowa wyłoniła rezerwową listę kandydatów na w/w stanowisko pracy, na której znalazły się osoby, które uzyskały kolejną największą łączną liczbę punktów podczas konkursu; to jest:

 

 1. Bigus Katarzyna – II etap konkursu: 8 pkt.; III etap konkursu: 10 pkt.; łącznie: 18 pkt.
 2. Groth Piotr – II etap konkursu: 7 pkt.; III etap konkursu: 9 pkt.; łącznie: 16 pkt.

 

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu, przy czym rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.

Informuję także, iż stosownie do § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.) kandydatowi na w/w stanowisko pracy  przysługuje prawo wglądu do protokołu z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższego protokołu można zrealizować w siedzibie  Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

p.o. Prokurator Okręgowy

Katarzyna Mądry

Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Lęborku – PO I K 113.14.2016 – dokument PDF


Słupsk, dnia 09 czerwca 2016r.

PO I K 113.14.2016    

Wyniki

II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze

w Prokuraturze Rejonowej w Lęborku

 

Po przeprowadzeniu w dniu 08 czerwca 2016r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku drugiego etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Lęborku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do drugiego etapu tego konkursu przystąpiło 8 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

 

 1. Adler Jacek – 8 pkt.
 2. Bendig Marta – 6 pkt.
 3. Bigus Katarzyna – 8 pkt.
 4. Fatyga Natalia – 8 pkt.
 5. Groth Piotr – 7 pkt.
 6. Hat Magdalena – 10 pkt.
 7. Kupczyk Aleksandra – 4 pkt.
 8. Plichta Katarzyna – 5 pkt.

  

Zgodnie z § 9 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.), przeprowadzając drugi etap konkursu na staż na stanowisko urzędnicze dokonuje się oceny każdego kandydata wyrażonej w skal punktowej w przedziale od 1 do 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, o ile to możliwe, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy.

Mając na uwadze powyższe, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do trzeciego etapu niniejszego konkursu, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy, zakwalifikowały się osoby, które uzyskały więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów; to jest następujące osoby:

 1. Adler Jacek – 8 pkt.
 2. Bendig Marta – 6 pkt.
 3. Bigus Katarzyna – 8 pkt.
 4. Fatyga Natalia – 8 pkt.
 5. Groth Piotr – 7 pkt.
 6. Hat Magdalena – 10 pkt.

 

Trzeci etap konkursu polegający na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 20 czerwca 2016r. o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń nr 67 Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Paweł Wnuk

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Wyniki II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Lęborku – PO I K 113.14.2016 – dokument PDF


Słupsk, dnia 28 kwietnia 2016r.

PO I K 113.14.2016

 

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE NA STAŻ NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Adres organizatora konkursu:       

Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76-200 Słupsk,   ul.Leszczyńskiego 10   

 

Miejsce pracy urzędnika

Prokuratura Rejonowa w Lęborku

84-300 Lębork, ul. Przyzamcze 2

Prokurator Okręgowy w Słupsku, na podstawie art.3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. 2015.1241.) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy kandydata na:

– 1 stanowisko urzędnicze – w wymiarze pełnego etatu

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości  z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.  z 2014r. poz.400)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

– przepisywanie na komputerze decyzji i innych pism

– obsługa aplikacji biurowych

– obsługa Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” w zakresie repertoriów Ds., PS, Dor, rejestrów i kontrolek

– porządkowanie materiału aktowego

– archiwizowanie akt

– przygotowywanie ekspedycji

– obsługa kserokopiarki i faksu

– inne czynności sekretarskie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 a) niezbędne:

 – wykształcenie średnie

– pełna zdolność do czynności prawnych,

– niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (przeciwko kandydatowi nie może się również toczyć postępowanie o tego rodzaju przestępstwa),

– komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

– umiejętność planowania i organizacji pracy,

– nieposzlakowana opinia,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku i pracę przy

komputerze,

 

b) dodatkowe:

– znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się  sprzętem komputerowym,

– kreatywność,

– komunikatywność,

– odporność na stres,

– wiedza ogólna i kultura osobista,

 

Wymagania konieczne:

Reguluje art.2  ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998r. (Dz.U. 2015.1241)

Dokumenty wymagane na wymienione stanowisko:

 1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 2. Kwestionariusz osobowy,
 3. Życiorys (CV lub napisany odręcznie)
 4. Kserokopia świadectwa potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
 6. Oświadczenie kandydata, że nie był karany i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Dokumenty należy złożyć w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 10 ,   lub przesłać pocztą w terminie do 19 maja 2016r.

Inne informacje:

I etap konkursu – selekcja wstępna zgłoszeń odbędzie się w dniu 25 maja 2016r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia II i III etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej www.slupsk.po.gov.pl oraz tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku i Prokuratury Rejonowej w Lęborku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (059) 84-45-368.

p.o. Prokurator Okręgowy

/ Katarzyna Mądry /

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ NA STANOWISKO URZĘDNICZE – PO I K 113.14.2016 – dokument PDF

 


 

Słupsk, dnia 31 marca 2016r.

PO I K 113.3.2016

Informacja

o wynikach konkursu na staż na stanowisko analityka kryminalnego

w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

 

Po przeprowadzeniu w dniu 31 marca 2016r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku trzeciego etapu konkursu na staż na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku informuję, iż kandydatem zakwalifikowanym do zatrudnienia na tym stanowisku pracy został:

Pan Suchodolski Paweł, który łącznie zdobył 12 pkt.

 

Jednocześnie informuję, iż na niniejsze stanowisko pracy została utworzona lista rezerwowa  kandydatów, na której znalazła się:

 

            Pani Pawluk Emilia, która zdobyła 11 pkt.

Prokurator Okręgowy

Marcin Włodarczyk

Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO I K 113.3.2016 – dokument PDF


Słupsk, dnia 23 marca 2016r.

PO I K 113.3.2016

Wyniki

II etapu konkursu na staż na stanowisko analityka kryminalnego

w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

 

Po przeprowadzeniu w dniu 22 marca 2016r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku drugiego etapu konkursu na staż na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do drugiego etapu tego konkursu przystąpiło 6 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

 1. Diemietiew Grzegorz – 0 pkt.
 2. Pawluk Emilia – 3 pkt.
 3. Rak Jacek – 0 pkt.
 4. Ratajski Paweł – 1 pkt.
 5. Suchodolski Paweł – 3 pkt.
 6. Wólczyński Krzysztof – 0 pkt.

  

Zgodnie z § 9 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze, przeprowadzając drugi etap konkursu dokonuje się oceny każdego kandydata wyrażonej w skal punktowej w przedziale od 1 do 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, o ile to możliwe, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy.

Mając na uwadze powyższe, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do trzeciego etapu niniejszego konkursu, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy – zakwalifikowały się następujące osoby:

 1. Pawluk Emilia, która zdobyła 3 pkt.
 2. Suchodolski Paweł, który zdobył 3 pkt.

Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 31 marca 2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

 Beata Szafrańska

wykonująca zadania Naczelnika Wydziału I Organizacyjnego

Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Wyniki II etapu konkursu na staż na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO I K 113.3.2016 – dokument PDF


Słupsk, dnia   10  marca 2016r.

PO I K 113.7.2016

 

Ogłoszenie

o wolnym etacie

asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Lęborku

                                                 

Prokurator Okręgowy w Słupsku informuje, że dysponuje jednym wolnym etatem asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Lęborku.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie stosownych dokumentów:

– wniosku adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Słupsku,

– życiorysu,

– ankiety personalnej,

– kserokopii dokumentu poświadczającego zdanie egzaminu prokuratorskiego,

– informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącego danej osoby,

– zaświadczenia stwierdzającego, że jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia funkcji asesora,

osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupski, bądź listownie na adres:

Prokuratura Okręgowa w Słupsku

ul. Leszczyńskiego 10

76-200 Słupsk

 

Termin zgłoszeń upływa 22 kwietnia 2016r.

W przypadku nadesłania dokumentów pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 59 8445368.

Data zwołania posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej w Słupsku, na którym rozpatrywane będą podania o mianowanie na stanowisko asesora podana zostanie do wiadomości w terminie późniejszym.

Wykonujący zadania

Naczelnika

Wydziału I Organizacyjnego

( Beata Szafrańska )

Prokurator Prokuratury Okręgowej

Ogłoszenie o wolnym etacie asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Lęborku – PO I K 113.7.2016 – dokument PDF

 


 

Słupsk, dnia 10 marca 2016r.

PO I K 113.3.2016

Lista

kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu

na staż na stanowisko analityka kryminalnego

w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

 

 

Po przeprowadzeniu w dniu 10 marca 2016r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku selekcji wstępnej zgłoszeń do konkursu na staż na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do drugiego etapu tego konkursu, polegającego na sprawdzeniu wiedzy teoretycznej oraz praktycznej wymaganej na w/w stanowisku pracy, zakwalifikowali się następujący kandydaci:

 1. Diemietiew Grzegorz,
 2. Pawluk Emilia,
 3. Perzyna Patrycja,
 4. Rak Jacek,
 5. Ratajski Paweł,
 6. Suchodolski Paweł,
 7. Wólczyński Krzysztof.

 

Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 22 marca 2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

 Beata Szafrańska

wykonująca zadania Naczelnika Wydziału I Organizacyjnego

Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na staż na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO I K 113.3.2016 – dokument PDF


Słupsk, dnia 23 lutego 2016 r.

I K 113/38/15

 

INFORMACJA

o wynikach konkursu na asystenta prokuratora

w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

Po przeprowadzeniu w okresie od 9 lutego 2016 r. do 22 lutego 2016 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku informuję, że kandydatem zakwalifikowanym do zatrudnienia na tym stanowisku została

Pani Ewa Werenc, która zdobyła łącznie 51 pkt.

 

Jednocześnie informuję, że utworzona została rezerwowa lista kandydatów, na której znaleźli się:

 

 1. Martyna Powarzyńska, która zdobyła łącznie 49 pkt.
 2. Ewelina Minginowicz, która zdobyła łącznie 45 pkt.
 3. Krzysztof Pawluk, który zdobył łącznie 42 pkt.

 

Prokurator Okręgowy

Marcin Włodarczyk

INFORMACJA o wynikach konkursu na asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – I K 113/38/15 – dokument PDF

 


 

Słupsk, dnia 16 lutego 2016 r.

I K 113/38/15

 

Wyniki drugiego etapu konkursu na asystenta prokuratora

w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

 

Po przeprowadzeniu w dniu 15 lutego 2016 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa ustaliła, że do etapu tego przystąpiło 10 kandydatów. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

 1. Jaromir Betka – 16 pkt (test) + 7 pkt (kazusy), łącznie 23 pkt.
 2. Marta Iwanowska – 22 pkt (test) + 7 pkt (kazusy), łącznie 29 pkt.
 3. Ewelina Minginowicz – 28 pkt (test) + 8 pkt (kazusy), łącznie 36 pkt.
 4. Krzysztof Pawluk – 27 pkt (test) + 7 pkt (kazusy), łącznie 34 pkt.
 5. Patrycja Perzyna – 19 pkt (test) + 7 pkt (kazusy), łącznie 26 pkt.
 6. Martyna Powarzyńska – 33 pkt (test) + 8 pkt (kazusy), łącznie 41 pkt.
 7. Joanna Rakowska – 18 pkt (test) + 8 pkt (kazusy), łącznie 26 pkt.
 8. Jakub Sycz – 31 pkt (test) + 8 pkt (kazusy), łącznie 39 pkt.
 9. Danuta Wałęga – 26 pkt (test) + 5 pkt (kazusy), łącznie 31 pkt.
 10. Ewa Werenc – 35 pkt (test) + 9 pkt (kazusy), łącznie 44 pkt.

 

Zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora do trzeciego etapu są dopuszczani kandydaci, którzy z testu i pracy pisemnej otrzymali co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 4 punkty z pracy pisemnej.

Komisja stwierdziła, że do trzeciego etapu konkursu, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, zakwalifikowali się następujący kandydaci:

 1. Ewa Werenc, która zdobyła 44 pkt.
 2. Martyna Powarzyńska, która zdobyła 41 pkt.
 3. Jakub Sycz, który zdobył 39 pkt.
 4. Ewelina Minginowicz, która zdobyła 36 pkt.
 5. Krzysztof Pawluk, który zdobył 34 pkt.
 6. Danuta Wałęga, która zdobyła 31 pkt.
 7. Marta Iwanowska, która zdobyła 29 pkt.

 

Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 22 lutego 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Z-ca Prokuratora Okręgowego

Marek Buchwald

Wyniki drugiego etapu konkursu na asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – I K 113/38/15  –  dokument PDF


Słupsk, dnia 12 lutego 2016r.

PO I K 113.4.2016

Ogłoszenie
o wolnych etatach
asesorskich w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach i
w Słupsku

Prokurator Okręgowy w Słupsku informuje, że dysponuje jednym wolnym etatem asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach i dwoma wolnymi etatami asesorskimi w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie stosownych dokumentów:
– wniosku adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Słupsku,
– życiorysu,
– ankiety personalnej,
– kserokopii dokumentu poświadczającego zdanie egzaminu prokuratorskiego,
– informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącego danej osoby,
– zaświadczenia stwierdzającego, że jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia funkcji asesora,

osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupski, bądź listownie na adres:

Prokuratura Okręgowa w Słupsku
ul. Leszczyńskiego 10
76-200 Słupsk

Termin zgłoszeń upływa 14 marca 2016r.

W przypadku nadesłania dokumentów pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 59 8445368.

Data zwołania posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej w Słupsku, na którym rozpatrywane będą podania o mianowanie na stanowisko asesora podana zostanie do wiadomości w terminie późniejszym.

Naczelnik
I Wydziału Organizacyjnego
( Beata Szafrańska )
Prokurator Prokuratury Okręgowej

Ogłoszenie o wolnych etatach asesorskich w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach i w Słupsku – PO I K 113.4.2016 – dokument PDF


Słupsk, dnia   11 lutego 2016r.

PO I K 113.3.2016

 

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ

NA STANOWISKO ANALITYKA KRYMINALNEGO

 

 adres organizatora konkursu:  

Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76-200 Słupsk,   ul.Leszczyńskiego 10  

 

miejsce pracy analityka kryminalnego :

I Wydział Organizacyjny

Dział ds. Informatyzacji i Analiz

Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76-200 Słupsk, ul.Leszczyńskiego 10

Prokurator Okręgowy w Słupsku, na podstawie art.3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2015.1241) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy kandydata na:

– 1 stanowisko analityka kryminalnego

w wymiarze pełnego etatu

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. 2014.400).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. przeprowadzanie analiz kryminalnych przy użyciu specjalistycznego oprogramowania – na podstawie akt postępowań przygotowawczych i ustalonych okoliczności sprawy oraz opracowywanie na ich podstawie wniosków końcowych,
 2. zapewnienie obsługi technicznej punktów dostępowych zewnętrznych baz danych CBD-SIP, KCIK i KRK,
 3. zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych i ich ochrony,
 4. przedstawienie propozycji zakupu sprzętu informatycznego i dobór licencjonowanego oprogramowania na potrzeby analiz kryminalnych, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego oraz innych elementów infrastruktury technicznej systemu informatycznego,
 5. opracowanie analiz i informacji w ramach zadań Działu do spraw Informatyzacji i Analiz

Warunki uczestnictwa w stażu:

Reguluje art.2 pkt ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998r. /Dz.U. 2015.1241)

a) Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe I stopnia , preferowane wykształcenie wyższe informatyczne,

– pełna zdolność do czynności prawnych,

– nieposzlakowana opinia,

– niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe ( przeciwko kandydatowi nie może się toczyć postępowanie o tego rodzaju przestępstwa)

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

– sprawne posługiwanie się sprzętem komputerowym,

– znajomość aplikacji MS Windows XP, MS Office z uwzględnieniem biegłej znajomości EXCEL

– umiejętność planowania i organizacji pracy

b) wymagania dodatkowe:

– zdolności analityczne,

– znajomość techniki pracy biurowej,

– kreatywność,

– komunikatywność,

– odporność na stres,

– wiedz ogólna i kultura osobista,

– umiejętność pracy w zespole,

– znajomość problematyki postępowań karnych oraz funkcjonowania prokuratury,

– przeszkolenie lub wiedza w zakresie prowadzenia analiz kryminalnych,

– doświadczenie w pracy w wyspecjalizowanych komórkach analitycznych organów ścigania.

 

Dokumenty wymagane na wymienione stanowisko:

 1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu
 2. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 3. Życiorys (własnoręcznie napisany lub CV)
 4. Kserokopia dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
 6. Ewentualne certyfikaty w zakresie zarządzania urządzeniami sieciowymi i serwerami
 7. Oświadczenie kandydata, że nie był karany i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Dokumenty należy złożyć w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 10 ,   lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do 04 marca 2016r.  do nr PO I K 113.3.2016

 

Inne informacje:

I etap konkursu – selekcja wstępna zgłoszeń odbędzie się w dniu 10 marca 2016r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia II i III etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej www.slupsk.po.gov.pl oraz tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (059) 84-45-368.

 

Z-ca Prokuratora Okręgowego

 / Marek Buchwald /

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ NA STANOWISKO ANALITYKA KRYMINALNEGO – PO I K 113.3.2016   – dokument PDF


Słupsk, dnia   9  lutego 2016r.

I K 113/38/15

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu

na stanowisko asystenta prokuratora

w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

 1. Betka Jaromir
 2. Bugajski Daniel
 3. Grobelna Dorota
 4. Grudziecki Marek
 5. Iwanowska Marta
 6. Maciejewska-Wyryszuk Adrianna
 7. Minginowicz Ewelina
 8. Pawluk Krzysztof
 9. Perzyna Patrycja
 10. Powarzyńska Martyna
 11. Rakowska Joanna
 12. Siłka Anna
 13. Sobocińska Joanna
 14. Surowiecka Klaudia
 15. Sycz Jakub
 16. Wałęga Danuta
 17. Werenc Ewa

Przewodniczący Komisji

/Zbigniew Majchrzak /

Prokurator Prokuratury Okręgowej

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – I K 113/38/15 – dokument PDF

 


 

Słupsk, dnia 04 stycznia 2016r.

 I K 113/37/15

 

 

 

 

Komunikat w sprawie wyników III etapu konkursu

na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie

Komisja konkursowa zawiadamia, że na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie został wyłoniony Pan:

– Łukasz Drapała

 

 

Ponadto komisja konkursowa, na podstawie art. 3b ust. 5 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. 2015.1241) tworzy listę rezerwową według uzyskanych punktów , na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu:

 

 1. Natalia Kuryłowicz-Kuć

 

 1. Magdalena Sadowska

 

 

Prokurator Okręgowy

 / Marcin Włodarczyk /

Komunikat w sprawie wyników III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie – I K 113/37/15 – dokument PDF


Słupsk , dnia 21 grudnia 2015r.

I K 113/37/15

Lista kandydatów

zakwalifikowanych do III etapu konkursu na stanowisko urzędnicze

w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie

z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego

 

 1. Drapała Łukasz
 2. Kolter Patrycja
 3. Kuryłowicz-Kuć Natalia
 4. Sadowska Magdalena

 

                                                                                 

Naczelnik

I Wydziału Organizacyjnego

/ Beata Szafrańska /

Prokurator Prokuratury Okręgowej

Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie – I K 113/37/15  – dokument PDF


 

Słupsk , dnia 14 grudnia  2015r.

I K 113/37/15

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu  na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie z obowiązkiem odbycia stażu  urzędniczego

1. Drapała Łukasz

2.Hapka Karolina

3.Kolter Patrycja

4. Kuryłowicz-Kuć Natalia

5. Ryduchowska Katarzyna

6.Sadowska Magdalena

7.Wera Magdalena

Termin drugiego etapu konkursu – egzamin praktyczny , obsługa komputera wyznacza się na 21 grudnia 2015r. (poniedziałek) godz. 10:30.  w  sali konferencyjnej  ( parter) w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Termin trzeciego etapu konkursu – rozmowa kwalifikacyjna – wyznacza się na 04 stycznia 2016r. (poniedziałek) godzina 10:30 w salce konferencyjnej (III piętro) w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Naczelnik

Wydziału I Organizacyjnego

/ Beata Szafrańska /

Prokurator Prokuratury Okręgowej

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego IK 113/37/15 – dokument PDF

 


 

Słupsk, dnia    9   grudnia 2015r.

I K 113/  38  /15
 

O g ł o s z e n i e
 o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

Prokuratura Okręgowa w Słupsku, na podstawie art. 100c ust. 1 i 2  ustawy o prokuraturze z 20.06.1985r. (Dz. U. z 2011r. nr 270, poz. 1599 z póź. zm..) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2015r., poz. 1436)  ogłasza   konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku ul. Leszczyńskiego 10, 76-200 Słupsk.

Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora – 1

Miejsce pracy – Prokuratura Okręgowa  w Słupsku

Przewidywane wynagrodzenie –  2.700 zł brutto.

Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego.

Konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydata(ów), niezbędnych do wykonywania obowiązków asystenta prokuratora.

Asystent prokuratora, w zastępstwie i na podstawie pisemnego upoważnienia prokuratora, jest uprawniony do:

1)     wykonywania bieżących czynności nadzoru nad dochodzeniem;

2)     przeprowadzania w toku postępowania przygotowawczego czynności procesowych:

a)     przesłuchania świadka,

b)     zatrzymania rzeczy i przeszukania,

c)     oględzin,

d)    eksperymentu.

Asystent prokuratora wykonuje samodzielnie czynności administracyjne związane z prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych oraz
z przygotowaniem decyzji kończących te postępowania (art. 100a ust. 2 i 3 cyt. wyżej ustawy o prokuraturze).

Do zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu na stanowisko asystenta prokuratora należy załączyć:

1)       wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;

2)       życiorys i informację o zatrudnieniu i przebiegu pracy zawodowej;

3)       oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;

4)       oświadczenie , o którym mowa w art. 100c ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze;

5)       oświadczenie , że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

6)       aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

7)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

Wniosek o dopuszczenie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Wydziale I Organizacyjnym Prokuratury Okręgowej w Słupsku, pok. 68 lub przesłać pocztą na adres Prokuratury Okręgowej w Słupsku do dnia 29 stycznia 2016r.

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu umieszczona zostanie w siedzibie prokuratury w miejscu powszechnie dostępnym oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej – po wstępnej selekcji  zgłoszeń, w terminie  około 10 lutego 2016r.

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ulicy Leszczyńskiego 10 (parter, sala konferencyjna) :

II etap – 15 lutego 2016r. godz. 10:00

III etap – 22 lutego 2016r. godz. 10:00

Konkurs składa się z trzech etapów:

I.                    wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II.                 testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru  z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;

III.               rozmowy kwalifikacyjnej.

Drugi etap konkursu trwa 90 minut .Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie testowe komisja przyznaje 1 punkt. Każdą pracę pisemną  komisja ocenia w skali od 0 do 9 punktów.

Podczas trzeciego etapu konkursu komisja sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zadań asystenta prokuratora i ocenia je w skali od 0 do 9 punktów, biorąc pod uwagę umiejętność szybkiego podejmowania decyzji dot. postępowania w dochodzeniu, poprawność formułowania wniosków w zakresie planowania czynności w dochodzeniu, umiejętność oceny prawidłowości kierunków postępowania w dochodzeniu oraz zakres przedmiotowego i podmiotowego dochodzenia oraz umiejętność oceny prawidłowości wszczynania dochodzenia.

Do trzeciego etapu  mogą być zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali z konkursu co najmniej 29 punktów, w tym z części pisemnej – co najmniej 4 pkt.

Do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora zostają zakwalifikowani kandydaci, którzy w trakcie konkursu uzyskali najwyższą liczbę punktów.

Po zakończeniu konkursu komisja niezwłocznie oblicza liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i wskazuje kandydata, który uzyskał liczbę najwyższą.

Po przeprowadzeniu konkursu, sekretarz komisji sporządza protokół przebiegu konkursu obejmujący w szczególności:

1)    listę kandydatów, którzy przystąpili do konkursu;

2)    wyniki uzyskane przez poszczególnych kandydatów;

3)    wskazanie kandydata – albo listę kandydatów – zakwalifikowanych na stanowisko asystenta prokuratora; ewentualnie listy kandydatów rezerwowych.

Lista kandydatów biorących udział w konkursie, wyniki poszczególnych kandydatów, listę kandydatów na stanowisko asystenta prokuratora lub informację, że żaden kandydat nie uzyskał wymaganej liczby punktów, a także listę kandydatów rezerwowych albo informację, że lista taka nie została sporządzona zostanie umieszczona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prokurator Okręgowy

( Marcin Włodarczyk )

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – dokument PDF


I K 113/37/15

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

Adres organizatora konkursu:       Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76-200 Słupsk,   ul.Leszczyńskiego 10  

 

 

Miejsce pracy urzędnika          Prokuratura Rejonowa w Człuchowie

77-300 Człuchów, ul.Szczecińska 1

Prokurator Okręgowy w Słupsku, na podstawie art.3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2011r. nr 109, poz. 639 z późn.zm.) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy kandydata na:

– 1 stanowisko urzędnicze – w wymiarze pełnego etatu

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. z 2014r. poz.400)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

– przepisywanie na komputerze decyzji i innych pism

– obsługa aplikacji biurowych

– obsługa Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” w zakresie repertoriów Ds., PS, Dor, rejestrów i kontrolek

– porządkowanie materiału aktowego

– archiwizowanie akt

– przygotowywanie ekspedycji

– obsługa kserokopiarki i faksu

– inne czynności sekretarskie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 a) niezbędne:

 

– wykształcenie średnie

– pełna zdolność do czynności prawnych,

– niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (przeciwko kandydatowi nie może się również toczyć postępowanie o tego rodzaju przestępstwa),

– komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

– umiejętność planowania i organizacji pracy,

– nieposzlakowana opinia,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku i pracę przy

komputerze,

b) dodatkowe:

– znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,

– kreatywność,

– komunikatywność,

– odporność na stres,

– wiedza ogólna i kultura osobista,

 

Wymagania konieczne:

Reguluje art.2 2 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998r. (Dz.U. 2011.109.639)

Dokumenty wymagane na wymienione stanowisko:

 1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 2. Kwestionariusz osobowy,
 3. Życiorys (CV lub napisany odręcznie)
 4. Kserokopia świadectwa potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
 6. Oświadczenie kandydata, że nie był krany i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Dokumenty należy złożyć w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 10 ,  lub przesłać pocztą w terminie do 03 grudnia 2015r.

 

Inne informacje:

I etap konkursu – selekcja wstępna zgłoszeń odbędzie się w dniu 14 grudnia 2015r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia II i III etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej www.slupsk.po.gov.pl oraz tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (059) 84-45-368.

 

Prokurator Okręgowy

/ Marcin Włodarczyk /

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ NA STANOWISKO URZĘDNICZE – I K 113/37/15 – dokument PDF


I K 113/29/15

Wyniki konkursu z dnia 9 listopada 2015 roku na asystenta Prokuratora
w Prokuraturze Rejonowej Słupsku.

                       

Po przeprowadzeniu w dniu 9 listopada 2015r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku konkursu na stanowisko asystenta w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku, Komisja Konkursowa ustaliła, że poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

 1. Krzysztof Pawluk – 26 pkt (test) + 12 pkt (kazusy), łącznie 38 pkt.
 2. Martyna Powarzyńska – 27 pkt (test) + 10 pkt (kazusy), łącznie 37 pkt.
 3. Robert Łukaszewicz – 23 pkt (test) + 8 pkt (kazusy), łącznie 31 pkt.
 4. Kamil Młynarkiewicz – 19 pkt (test) + 8 pkt (kazusy), łącznie 27 pkt.
 5. Judyta Czuba – 18 pkt (test) + 7 pkt (kazusy), łącznie 25 pkt.
 6. Joanna Rakowska – 16 pkt (test) + 6 pkt (kazusy), łącznie 22 pkt.

 

Żadna z osób nie zakwalifikowała się do zatrudnienia na stanowisko asystenta Prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku z uwagi na nie osiągnięcie minimum 28 pkt. z części testowej konkursu (Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na asystenta prokuratora).

Naczelnik

Wydziału I Organizacyjnego

 / Beata Szafrańska /

prokurator prokuratury okręgowej

Wyniki konkursu z dnia 9 listopada 2015 roku na asystenta Prokuratora w Prokuraturze Rejonowej Słupsku – I K 113/29/15 – dokument PDF


I K 113/29/15

KOMUNIKAT

w sprawie konkursu na asystenta prokuratora

 

 

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora rozpocznie się :

godz. 10:00 , 09 listopada 2015r. ( poniedziałek)

w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10, na parterze, w sali konferencyjnej .

/ wymagany dowód osobisty /

Naczelnik

Wydziału I Organizacyjnego

/Beata Szafrańska /

Prokurator Prokuratury Okręgowej

KOMUNIKAT w sprawie konkursu na asystenta prokuratora – I K 113/29/15 – dokument PDF


I K 113/29/15

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta

prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku

 

 

 1. Marta Agata Sikora zam. Chełmża
 2. Krzysztof Pawluk zam. Słupsk
 3. Aleksandra Roksana Młynarkiewicz zam. Słupsk
 4. Ryszard Borucki zam. Szczecin
 5. Kamil Mateusz Młynarkiewicz zam. Słupsk
 6. Martyna Katarzyna Powarzyńska zam. Słupsk
 7. Robert Łukaszewicz zam. Słupsk
 8. Joanna Rakowska zam. Słupsk
 9. Judyta Czuba zam. Słupsk

Prokurator Okręgowy

 / Marcin Włodarczyk /

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – dokument PDF


I K 113/35/15

 

Ogłoszenie

o wolnym etacie

asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach

                                                                 

                                                            

Prokurator Okręgowy w Słupsku informuje, że dysponuje jednym wolnym etatem asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie stosownych dokumentów:

– wniosku adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Słupsku,

– życiorysu,

– ankiety personalnej,

– kserokopii dokumentu poświadczającego zdanie egzaminu prokuratorskiego,

– informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącego danej osoby,

– zaświadczenia stwierdzającego, że jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia funkcji asesora,

osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupski, bądź listownie na adres:

Prokuratura Okręgowa w Słupsku

ul. Leszczyńskiego 10

76-200 Słupsk

 

Termin zgłoszeń upływa 06 listopada 2015r.

W przypadku nadesłania dokumentów pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 59 8445368.

Data zwołania posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej w Słupsku, na którym rozpatrywane będą podania o mianowanie na stanowisko asesora podana zostanie do wiadomości w terminie późniejszym.

 

Naczelnik

I Wydziału Organizacyjnego

( Beata Szafrańska )

Prokurator Prokuratury Okręgowej

Ogłoszenie o wolnym etacie asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach – dokument PDF


Słupsk, dnia 25 września 2015r.

I K 113/33/15

 

Ogłoszenie

o wolnym etacie

asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku

 

                                                                                                                              

Prokurator Okręgowy w Słupsku informuje, że dysponuje jednym wolnym etatem asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku od 1 maja 2015r.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie stosownych dokumentów:

– wniosku adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Słupsku,

– życiorysu,

– ankiety personalnej,

– kserokopii dokumentu poświadczającego zdanie egzaminu prokuratorskiego,

– informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącego danej osoby,

– zaświadczenia stwierdzającego, że jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia funkcji asesora,

osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupski, bądź listownie na adres:

Prokuratura Okręgowa w Słupsku

ul. Leszczyńskiego 10

76-200 Słupsk

 

Termin zgłoszeń upływa 30 października 2015r.

W przypadku nadesłania dokumentów pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 59 8445368.

Data zwołania posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej
w Słupsku, na którym rozpatrywane będą podania o mianowanie na stanowisko asesora podana zostanie do wiadomości w terminie późniejszym.

 

Naczelnik

I Wydziału Organizacyjnego

( Beata Szafrańska )

Prokurator Prokuratury Okręgowej

Ogłoszenie o wolnym etacie asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – dokument PDF

 


 

Słupsk, dnia   24 sierpnia 2015r.

I K 113/ 29 /15

 

Ogłoszenie

o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora

w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku

Prokuratura Okręgowa w Słupsku, na podstawie art. 100c ust. 1 i 2 ustawy o prokuraturze z 20.06.1985r. (Dz. U. z 2011r. nr 270, poz. 1599 z póź. zm..) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. Nr 210, poz. 1257)
o g ł a s z a   konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku ul. Leszczyńskiego 10, 76-200 Słupsk.

Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora – 1

Miejsce pracy – Prokuratura Rejonowa w Słupsku

Przewidywane wynagrodzenie – 2.700 zł brutto.

Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego.

Konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydata(ów), niezbędnych do wykonywania obowiązków asystenta prokuratora.

Asystent prokuratora, w zastępstwie i na podstawie pisemnego upoważnienia prokuratora, jest uprawniony do:

 1. wykonywania bieżących czynności nadzoru nad dochodzeniem;
 2. przeprowadzania w toku postępowania przygotowawczego czynności procesowych:

a) przesłuchania świadka,

b) zatrzymania rzeczy i przeszukania,

c) oględzin,

d) eksperymentu.

Asystent prokuratora wykonuje samodzielnie czynności administracyjne związane z prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych oraz
z przygotowaniem decyzji kończących te postępowania (art. 100a ust. 2 i 3 cyt. wyżej ustawy o prokuraturze).

Do zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu na stanowisko asystenta prokuratora należy załączyć:

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys i informację o zatrudnieniu i przebiegu pracy zawodowej,
 • kopię dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych
  w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,
 • oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 • trzy aktualne fotografie zgodne z wymogami obowiązującymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wniosek o dopuszczenie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w I Wydziale Organizacyjnym Prokuratury Okręgowej w Słupsku, pok. 68 lub przesłać pocztą na adres Prokuratury Okręgowej w Słupsku do dnia 30 września 2015r.

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ulicy Leszczyńskiego 10- w dniu 09 listopada 2015r.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu umieszczona zostanie w siedzibie prokuratury w miejscu powszechnie dostępnym oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej – po wstępnej selekcji zgłoszeń, w terminie około 15 października 2015r.

Konkurs przeprowadzony zostanie w formie pisemnej.

Praca konkursowa składać się będzie z dwóch części:

a) testu z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury;

b) kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia decyzji kończącej postępowanie przygotowawcze lub innej decyzji procesowej związanej z prowadzeniem lub   nadzorowaniem postępowania przygotowawczego.

Konkurs trwa 90 minut i składa się z przygotowanych 36 pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz dwóch kazusów. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie testowe komisja przyznaje 1 punkt. Każdy z kazusów komisja ocenia w skali od 0 do 6 punktów.

Do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora mogą być zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali z części testowej konkursu co najmniej 28 punktów, a z części zawierającej kazusy – co najmniej 8 punktów.

Po zakończeniu konkursu komisja niezwłocznie oblicza liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i wskazuje kandydata, który uzyskał liczbę najwyższą.

Po przeprowadzeniu konkursu, sekretarz komisji sporządza protokół przebiegu konkursu obejmujący w szczególności:

 • listę kandydatów, którzy przystąpili do konkursu;
 • wyniki uzyskane przez poszczególnych kandydatów;
 • wskazanie kandydata – albo listę kandydatów – zakwalifikowanych na stanowisko asystenta prokuratora;
 • uzasadnienie wyboru kandydata w drodze głosowania, jeżeli było ono przeprowadzone.

Lista kandydatów biorących udział w konkursie, wyniki poszczególnych kandydatów, listę kandydatów na stanowisko asystenta prokuratora lub informację, że żaden kandydat nie uzyskał wymaganej liczby punktów, a także listę kandydatów rezerwowych albo informację, że lista taka nie została sporządzona zostanie umieszczona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prokurator Okręgowy

 ( Marcin Włodarczyk )

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – dokument PDF

 


 

 

Słupsk, dnia 28  kwietnia 2015r.

I K 113/15/15

 Ogłoszenie

o wolnym etacie

asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku

 

Prokurator Okręgowy w Słupsku informuje, że dysponuje jednym wolnym etatem asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku  od 1 maja 2015r.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie stosownych dokumentów:

– wniosku adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Słupsku,

– życiorysu,

– ankiety personalnej,

– kserokopii dokumentu poświadczającego zdanie egzaminu prokuratorskiego,

– informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącego danej osoby,

–  zaświadczenia stwierdzającego, że jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia funkcji asesora,

osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupski, bądź listownie na adres:

Prokuratura Okręgowa w Słupsku

ul. Leszczyńskiego 10

76-200 Słupsk

Termin zgłoszeń upływa 12 czerwca 2015r.

W przypadku nadesłania dokumentów pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 59 8445368.

Data zwołania posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej  w Słupsku, na którym rozpatrywane będą podania o mianowanie na stanowisko asesora podana zostanie do wiadomości w terminie późniejszym.

Naczelnik

I Wydziału Organizacyjnego

w/z

( Zbigniew Majchrzak )

Prokurator Prokuratury Okręgowej

Ogłoszenie o wolnym etacie asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – dokument PDF

 


 

Słupsk, dnia 28  stycznia 2015r.

 I K 113/42/14

Komunikat w sprawie wyników III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku

Komisja konkursowa zawiadamia, że na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej  w Słupsku została wyłoniona Pani:

– Sylwia Przysiecka

Ponadto komisja konkursowa, na podstawie art. 3b ust. 5 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. nr 109, poz.639) tworzy listę rezerwową według uzyskanych punktów , na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu:

1.      Monika Bęben

2.      Agnieszka Wodzińska

3.      Angelika Leik

Prokurator Okręgowy

/ Marcin Włodarczyk /

Komunikat w sprawie wyników III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku I K 113/42/14 – dokument PDF

Informacja: Dokumenty  PDF można otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat Reader lub innego oprogramowania zgodnego z tym formatem.

 


 

Słupsk, dnia  26 stycznia 2015r.

 I K 113/40/14

 

 

Komunikat w sprawie wyników III etapu konkursu na stanowisko

Administratora systemu informatycznego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego

Komisja konkursowa zawiadamia, że na stanowisko administratora systemu informatycznego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku został wyłoniony Pan:

– Przemysław Widawski

 

 

Ponadto komisja konkursowa, na podstawie art. 3b ust. 5 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. nr 109, poz.639) tworzy listę rezerwową według uzyskanych punktów , na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu:

 

 1. Rafał Świętochowski

 

 

 Prokurator Okręgowy

 / Marcin Włodarczyk /

Komunikat w sprawie wyników III etapu konkursu na stanowisko Administratora systemu informatycznego  w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego I K 113/40/14– dokument PDF

Informacja: Dokumenty  PDF można otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat Reader lub innego oprogramowania zgodnego z tym formatem.


Słupsk , dnia 26 stycznia 2015r.

 I K 113/42/15

Lista kandydatów

zakwalifikowanych do III etapu konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego        

 

 

 1. Bęben Monika
 2. Damska Magdalena
 3. Gworek Karolina Maria
 4. Leik Angelika
 5. Nejman Magdalena
 6. Przysiecka Sylwia
 7. Seweryńska Joanna
 8. Wodzińska Agnieszka

Termin III etapu konkursu wyznaczony jest na 28 stycznia 2015r. (środa) godz. 10:00. w sali konferencyjnej ( III piętro) w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Każdy kandydat powinien mieć przy sobie dowód tożsamości.

 

                                                                    

Naczelnik

I Wydziału Organizacyjnego

/ Beata Szafrańska /

Prokurator Prokuratury Okręgowej

Lista kandydatów  zakwalifikowanych do III etapu konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego I K 113/42/15 – dokument PDF

Informacja: Dokumenty  PDF można otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat Reader lub innego oprogramowania zgodnego z tym formatem.


Słupsk , dnia 20 stycznia 2015r.

I K 113/40/14

Lista kandydatów

zakwalifikowanych do III etapu konkursu na stanowisko administratora systemu informatycznego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego

 

 

 1. Świętochowski Rafał
 2. Widawski Przemysław
 3. Wieczorek Krzysztof

Termin III etapu konkursu wyznaczony jest się na 26 stycznia 2015r. (poniedziałek) godz. 11:00. w sali konferencyjnej ( III piętro) w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Każdy kandydat powinien mieć przy sobie dowód tożsamości.

 

 

                                                                    

Naczelnik

I Wydziału Organizacyjnego

 / Beata Szafrańska /

Prokurator Prokuratury Okręgowej

Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu  na stanowisko administratora systemu informatycznego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku z obowiązkiem odbycia stażu  urzędniczego I K 113/40/14 – dokument PDF

Informacja: Dokumenty  PDF można otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat Reader lub innego oprogramowania zgodnego z tym formatem.

 


Słupsk, dnia    13   stycznia 2015r.

I K 113/42/14

Lista kandydatów

zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze

w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego

 

 1. Bajtek Monika
 2. Bęben Monika
 3. Bieleń Natalia
 4. Boniek Anna
 5. Borodziuk Joanna
 6. Broll Małgorzata
 7. Cheda Malwina
 8. Ciepiel Przemysław
 9. Damska Magdalena
 10. Drozd Renata
 11. Drozdowska Patrycja
 12. Duda Aleksandra
 13. Faligowska Aleksandra
 14. Fijałkowska Mirella
 15. Gajewska Magdalena
 16. Giez Marta
 17. Godlewska Jolanta
 18. Grudniewska Luiza
 19. Grudzień Weronika
 20. Grzech Karolina
 21. Gworek Karolina Maria
 22. Iwan Katarzyna
 23. Jaczyńska Magdalena
 24. Janicka Romualda
 25. Jankowska Marta
 26. Jarystow Radosław
 27. Kamel Jolanta
 28. Kardas Beata
 29. Klimczak Kamila
 30. Klomfas Kamil
 31. Konopacka-Szczerba Marzena
 32. Kozak Agnieszka
 33. Kraska Liliana
 34. Krzyżek Dominika
 35. Kuźnicka Celina
 36. Leik Angelika
 37. Lewandowska Marta
 38. Licowała Joanna
 39. Łukaszuk Małgorzata
 40. Malecka Dorota
 41. Malinowska Joanna
 42. Mańczak Karolina
 43. Marciuch Sylwia
 44. Mazur Anna
 45. Mesek Alicja Jadwiga
 46. Mezger Marika
 47. Mielczarek Paulina
 48. Misiuk Magdalena
 49. Mucha Katarzyna
 50. Mularczyk Mateusz
 51. Nejman Magdalena
 52. Pakuła Bożena
 53. Perchacz Krzysztof
 54. Petlakowska Sylwia
 55. Piotrowska Malwina
 56. Poprawa Katarzyna
 57. Porożyńska Anna
 58. Przyłoga Małgorzata
 59. Przymorska-Cieślak Elwira
 60. Przysiecka Sylwia
 61. Puć Anna
 62. Pytlak Karolina
 63. Rabend Radosław
 64. Rabenda Karolina
 65. Rogaczewska Karolina
 66. Sewerńska Joanna
 67. Skoczeń Krystian
 68. Skóra Wiktor
 69. Stojanowska Karolina
 70. Stola Dorota
 71. Szczęsna Sandra
 72. Szłykowicz Piotr
 73. Szwed Marta
 74. Szymańska Patrycja
 75. Urbanowicz Anna
 76. Wodzińska Agnieszka
 77. Wojtakowska Aneta
 78. Wójcikowska Elżbieta
 79. Zalejska Katarzyna
 80. Zaręba Beata
 81. Zblewska-Zając Bogumiła
 82. Zelga Anna
 83. Zielonka Sandra
 84. Ziembicka Ewa
 85. Zimna Joanna
 86. Ziółkowska Jolanta
 87. Żuchowska Małgorzata
 88. Żukowska Beata

 

 

 

Termin drugiego etapu konkursu – egzamin praktyczny, obsługa komputera – wyznacza się na:

20 stycznia 2015r. godzina 11.00kandydaci od 1do 44,

– 21 stycznia 2015r. godzina 11.00 – kandydaci od nr 45 do 88,

w sali konferencyjnej (parter) w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Termin trzeciego etapu konkursu – rozmowa kwalifikacyjna – wyznacza się na
28 stycznia 2015r. godzina 10.00 w sali konferencyjnej (III piętro) w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Każdy kandydat powinien mieć przy sobie dowód to tożsamości.

Naczelnik

I Wydziału Organizacyjnego

 ( Beata Szafrańska)

Prokurator Prokuratury Okręgowej

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego I K 113/42/14 – dokument PDF

Informacja: Dokumenty  PDF można otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat Reader lub innego oprogramowania zgodnego z tym formatem.

 


Słupsk , dnia  9 stycznia 2015r.

I K 113/40/14

Dodatkowa lista kandydatów

zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko administratora systemu informatycznego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego

 

 

 1. Wieczorek Krzysztof
 2. Romiński Rafał

 

Termin II etapu konkursu – egzamin praktyczny – wyznacza się na dzień

16 stycznia 2015r. (piątek) godz.11:00 w sali konferencyjnej na parterze w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku.

Termin III etapu konkursu – rozmowa kwalifikacyjna –wyznaczony jest na

26 stycznia 2015r. (poniedziałek) godz. 11:00. w sali konferencyjnej ( III piętro)

w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Każdy kandydat powinien mieć przy sobie dowód tożsamości.

 

                                                                    

Z-ca Prokurator Okręgowy

/ Marek Buchwald /

Dodatkowa lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko administratora systemu informatycznego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego – dokument PDF

 


 

Słupsk , dnia  08 stycznia 2015r.

I K 113/40/14

Lista kandydatów

zakwalifikowanych do II etapu konkursu  na stanowisko administratora systemu informatycznego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku z obowiązkiem odbycia stażu  urzędniczego

1.      Deskiewicz Andrzej

2.      Krzyżaniak Henryk

3.      Ostrowska Marzena

4.      Świętochowski Rafał

5.      Widawski Przemysław

Termin II etapu konkursu – egzamin praktyczny – wyznacza się na dzień 16 stycznia 2015r. (piątek) godz.11:00 w sali konferencyjnej na parterze w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku.

Termin III etapu konkursu – rozmowa kwalifikacyjna –wyznaczony jest na  26 stycznia 2015r. (poniedziałek) godz. 11:00.  w  sali konferencyjnej  ( III piętro) w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Każdy kandydat powinien mieć przy sobie dowód tożsamości.

Prokurator Okręgowy

/ Marcin Włodarczyk /

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko administratora systemu informatycznego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego I K 113/40/14 – dokument PDF

Informacja: Dokumenty  PDF można otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat Reader lub innego oprogramowania zgodnego z tym formatem.

 


 

Słupsk, dnia 30 grudnia 2014r.

 I K 113/38/14

Komunikat w sprawie wyników III etapu konkursu na stanowisko

informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego

Komisja konkursowa zawiadamia, że na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku została  zakwalifikowana Pani:

– Marzena Ostrowska

Ponadto komisja konkursowa, na podstawie art. 3b ust. 5 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. nr 109, poz.639) tworzy 2 osobową listę rezerwową według uzyskanych punktów , na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu:

1.  Konrad Tórz

2.  Ariel Kusyk

Prokurator Okręgowy

/ Marcin Włodarczyk /

Komunikat w sprawie wyników III etapu konkursu na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego – dokument PDF

Informacja: Dokumenty  PDF można otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat Reader lub innego oprogramowania zgodnego z tym formatem.


Słupsk, dnia 15 grudnia 2014r.

I K 113/41/14

O g ł o s z e n i e

o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku

Prokuratura Okręgowa w Słupsku, na podstawie art. 100c ust. 1 i 2 ustawy
o prokuraturze z 20.06.1985r. (Dz. U. z 2011r. nr 270, poz. 1599 j.t.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. Nr 210, poz. 1257) o g ł a s z a konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku ul. Leszczyńskiego 10, 76-200 Słupsk.

Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora – 1
Miejsce pracy – Prokuratura Rejonowa w Słupsku
Przewidywane wynagrodzenie – 2.700 zł brutto.

Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego.

Konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydata(ów), niezbędnych do wykonywania obowiązków asystenta prokuratora.

Asystent prokuratora, w zastępstwie i na podstawie pisemnego upoważnienia prokuratora, jest uprawniony do:
1) wykonywania bieżących czynności nadzoru nad dochodzeniem;
2) przeprowadzania w toku postępowania przygotowawczego czynności procesowych:
a) przesłuchania świadka,
b) zatrzymania rzeczy i przeszukania,
c) oględzin,
d) eksperymentu.
Asystent prokuratora wykonuje samodzielnie czynności administracyjne związane z prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych oraz
z przygotowaniem decyzji kończących te postępowania (art. 100a ust. 2 i 3 cyt. wyżej ustawy o prokuraturze).

Do zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu na stanowisko asystenta prokuratora należy załączyć:

1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora,
2) kwestionariusz osobowy,
3) życiorys i informację o zatrudnieniu i przebiegu pracy zawodowej,
4) kopię dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych
w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,
5) oryginał lub urzędowo poświadczone zaświadczenia o ukończeniu aplikacji prokuratorskiej lub aplikacji ogólnej,
6) oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
8) trzy aktualne fotografie zgodne z wymogami obowiązującymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wniosek o dopuszczenie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w I Wydziale Organizacyjnym Prokuratury Okręgowej w Słupsku, pok. 68 lub przesłać pocztą na adres Prokuratury Okręgowej w Słupsku do dnia
31 stycznia 2015 r.

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ulicy Leszczyńskiego 10.
O dokładnym terminie konkursu, zgłaszający się do udziału w nim, będzie pisemnie powiadomiony – po selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu umieszczona zostanie
w siedzibie prokuratury w miejscu powszechnie dostępnym oraz opublikowana
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Jednocześnie informuję, że konkurs na stanowisko asystenta prokuratora składa się z trzech etapów:

Praca konkursowa składać się będzie z dwóch części:

a) testu z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury;
b) kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia decyzji kończącej postępowanie przygotowawcze lub innej decyzji procesowej związanej z prowadzeniem lub nadzorowaniem postępowania przygotowawczego.

Konkurs trwa 90 minut i składa się z przygotowanych 36 pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz dwóch kazusów. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie testowe komisja przyznaje 1 punkt. Każdy z kazusów komisja ocenia w skali od 0 do 6 punktów.

Do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora mogą być zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali z części testowej konkursu co najmniej 28 punktów, a z części zawierającej kazusy – co najmniej 8 punktów.

Po zakończeniu konkursu komisja niezwłocznie oblicza liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i wskazuje kandydata, który uzyskał liczbę najwyższą.

Po przeprowadzeniu konkursu, sekretarz komisji sporządza protokół przebiegu konkursu obejmujący w szczególności:

1) listę kandydatów, którzy przystąpili do konkursu;
2) wyniki uzyskane przez poszczególnych kandydatów;
3) wskazanie kandydata – albo listę kandydatów – zakwalifikowanych na stanowisko asystenta prokuratora;
4) uzasadnienie wyboru kandydata w drodze głosowania, jeżeli było ono przeprowadzone.

Lista kandydatów biorących udział w konkursie, wyniki poszczególnych kandydatów, listę kandydatów na stanowisko asystenta prokuratora lub informację, że żaden kandydat nie uzyskał wymaganej liczby punktów, a także listę kandydatów rezerwowych albo informację, że lista taka nie została sporządzona zostanie umieszczona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prokurator Okręgowy

( Marcin Włodarczyk )

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko asystenta prokuratura w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku I K 113/41/14– dokument PDF

Informacja: Dokumenty  PDF można otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat Reader lub innego oprogramowania zgodnego z tym formatem.

 


 

Słupsk, dnia  15 grudnia 2014r.

 I K 113/42/14

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Adres organizatora konkursu:      

Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76-200 Słupsk,   ul.Leszczyńskiego 10  

 

Miejsce pracy urzędnika:

Prokuratura Rejonowa w Słupsku

76-200 Słupsk, ul.Leszczyńskiego 10

Prokurator Okręgowy w Słupsku, na podstawie art.3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2011r. nr 109, poz. 639 z późn.zm.) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy kandydata na:

– 1 stanowisko urzędnicze – w wymiarze pełnego etatu

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. z 2014r. poz.400)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

– przepisywanie na komputerze decyzji i innych pism

– obsługa aplikacji biurowych

– obsługa Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” w zakresie repertoriów Ds., PS, Dor, rejestrów i kontrolek

– porządkowanie materiału aktowego

– archiwizowanie akt

– przygotowywanie ekspedycji

– obsługa kserokopiarki i faksu

– inne czynności sekretarskie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 a) niezbędne:

 – wykształcenie średnie

– pełna zdolność do czynności prawnych,

– niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (przeciwko kandydatowi nie może się również toczyć postępowanie o tego rodzaju przestępstwa),

– komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

– umiejętność planowania i organizacji pracy,

– nieposzlakowana opinia,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku i pracę przy

komputerze,

 b) dodatkowe:

– znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,

– kreatywność,

– komunikatywność,

– odporność na stres,

– wiedza ogólna i kultura osobista,

 

Wymagania konieczne:

Reguluje art.2 2 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998r. (Dz.U. 2011.109.639)

Dokumenty wymagane na wymienione stanowisko:

 1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 2. Kwestionariusz osobowy,
 3. Życiorys (CV lub napisany odręcznie)
 4. Kserokopia świadectwa potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
 6. Oświadczenie kandydata, że nie był krany i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Dokumenty należy złożyć w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 10 ,  lub przesłać pocztą w terminie do 5 stycznia 2015r.

 

Inne informacje:

I etap konkursu – selekcja wstępna zgłoszeń odbędzie się w dniu 12 stycznia 2015r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia II i III etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej www.slupsk.po.gov.pl oraz tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (059) 84-45-368.

                                                                       Prokurator Okręgowy

 

                                                                       / Marcin Włodarczyk /

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ NA STANOWISKO URZĘDNICZE I K 113/42/14 – dokument PDF

Informacja: Dokumenty  PDF można otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat Reader lub innego oprogramowania zgodnego z tym formatem.

 


 

Słupsk, dnia  12  grudnia 2014r.

I K 113/41/14

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ

NA STANOWISKO ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

 

Adres organizatora konkursu:

Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76-200 Słupsk,   ul.Leszczyńskiego 10  

 

 

Miejsce pracy administratora

systemu informatycznego :

I Wydział Organizacyjny

Dział ds. Informatyzacji i Analiz

Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76-200 Słupsk, ul.Leszczyńskiego 10


Prokurator Okręgowy w Słupsku, na podstawie art.3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2011r. nr 109, poz. 639 z późn.zm.) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy kandydata na:

– 1 stanowisko administratora systemu informatycznego

w wymiarze pełnego etatu

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. Nr 21, poz.129).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Wykonywanie czynności związanych z obsługą użytkowników Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra2” oraz zarządzanie serwerami i usługami informatycznymi prokuratury
 2. Zarządzanie sprzętem, usługami gwarancyjnymi i licencjami,
 3. Instalowanie sprzętu komputerowego, jego konfiguracja i pomoc użytkownikom w zakresie obsługi sprzętu,
 4. Planowanie rozbudowy infrastruktury informatycznej,
 5. Prowadzenie szkoleń z pracownikami w zakresie podstaw pracy w sieci komputerowej,
 6. Zapewnienie obsługi technicznej Punktu Informacyjnego KRK i stanowisk dostępowych KCIK i CBD-SIP,
 7. Ochrona i zabezpieczenie danych osobowych
 8. Prowadzenie dokumentacji polityki bezpieczeństwa
 9. Wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych systemu informatycznego Prokuratury

Warunki uczestnictwa w stażu:

Reguluje art.2 pkt 1-6 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998r. /Dz.U. 2011.109.639 z późn.zm./

a)  Wymagania niezbędne:

 

– pełna zdolność do czynności prawnych,

– nieposzlakowana opinia,

– niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe przestępstwa,

– przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

 

b)   wymagania pożądane:

– wykształcenie wyższe II stopnia z tytułem magistra kierunkowe

– praktyczna znajomość budowy oraz działania sprzętu komputerowego

( w tym głównie sieciowe i serwery) oraz umiejętność zarządzania usługami sieciowymi i telekomunikacyjnymi,

– znajomość standardów przetwarzania i bezpieczeństwa informacji

– praktyczna znajomość przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, głównie dot. przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych

– znajomość zagadnień z zakresu tworzenia i administrowania serwisem oraz pocztą.

– bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows Serwer,

– doświadczenie w administrowaniu środowiskiem MS SQL,

– dobra znajomość zagadnień sieciowych: protokołu TCP/IP, firewalli, routerów, switchy itp.,

 

Dokumenty wymagane na wymienione stanowisko:

 1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu
 2. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 3. Życiorys (własnoręcznie napisany lub CV)
 4. Kserokopia dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
 6. Ewentualne certyfikaty w zakresie zarządzania urządzeniami sieciowymi i serwerami
 7. Oświadczenie kandydata, że nie był karany i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Dokumenty należy złożyć w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 10 ,   lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do 2 stycznia 2015r. do nr I K 113/ 41/ 14.

 

 

Inne informacje:

I etap konkursu – selekcja wstępna zgłoszeń odbędzie się w dniu 7 stycznia 2015r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia II i III etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej www.slupsk.po.gov.pl oraz tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (059) 84-45-368.

 

Prokurator Okręgowy

/ Marcin Włodarczyk /

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ NA STANOWISKO ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO I K 113/41/14 – dokument PDF

Informacja: Dokumenty  PDF można otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat Reader lub innego oprogramowania zgodnego z tym formatem.

 


 

Słupsk , dnia  12  grudnia 2014r.

I K 113/38/14

Lista kandydatów

zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko informatyka Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego        

 1. Dyryło Waldemar
 2. Kusyk Ariel
 3. Ostrowska Marzena
 4. Skoczeń Krystian
 5. Tórz Konrad
 6. Wasiński Paweł
 7. Wietrzyński Tomasz
 8. Zych Andrzej

 

Termin II etapu konkursu – egzamin praktyczny -wyznacza się na 22 grudnia 2014r. (poniedziałek) godz. 11:00. w sali konferencyjnej ( parter) w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Termin III etapu konkursu – rozmowa kwalifikacyjna -wyznacza się na 29 grudnia 2014r. (poniedziałek) godz. 11:00. w sali konferencyjnej ( III piętro) w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Każdy kandydat powinien mieć przy sobie dowód tożsamości.

 

                                                                    

Naczelnik

I Wydziału Organizacyjnego

 

/ Beata Szafrańska /

Prokurator Prokuratury Okręgowej

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko informatyka I K 113/38/14 – dokument PDF

Informacja: Dokumenty  PDF można otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat Reader lub innego oprogramowania zgodnego z tym formatem.


 

Słupsk , dnia 20 listopada 2014r.

I K 113/38/14

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ

NA STANOWISKO   INFORMATYKA

 

 

 

Adres organizatora konkursu:      

Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76-200 Słupsk,   ul.Leszczyńskiego 10  

 

 

Miejsce pracy informatyka :

I Wydział Organizacyjny

Wydział ds. Informatyzacji i Analiz

Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76-200 Słupsk, ul.Leszczyńskiego 10

Prokurator Okręgowy w Słupsku, na podstawie art.3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2011r. nr 109, poz. 639 z późn.zm.) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy kandydata na:

– 1 stanowisko informatyka – w wymiarze 1 etatu

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. Nr 21, poz.129).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

– obsługa i serwisowanie sprzętu i systemów informatycznych Prokuratury

– wykonywanie bieżących prac konserwacyjnych i naprawczych sprzętu komputerowego

– udział w instalowaniu nowo zakupionego sprzętu , jego konfiguracji i przeszkalanie użytkowników w zakresie obsługi sprzętu komputerowego

– reagowanie na wszystkie zgłoszenia o nieprawidłowościach działania systemów informatycznych i usuwanie zaistniałych usterek,

– uaktualnianie i konfiguracja baz danych

– tworzenie kopii zapasowych baz danych oraz ich odzyskiwanie

– pomoc w prowadzeniu ewidencji sprzętu komputerowego

– rozwiązywanie problemów w systemach i aplikacjach użytkowników

Warunki uczestnictwa w stażu:

Reguluje art.2 pkt 1-6 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998r. /Dz.U. 2011.109.639 z późn.zm./

 1. Wymagania niezbędne:

 – pełna zdolność do czynności prawnych,

– nieposzlakowana opinia,

– niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe przestępstwa,

– przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

 

 1. b) wymagania pożądane:

– wykształcenie wyższe pierwszego stopnia informatycznego lub inne   techniczne,

– mile widziane doświadczenie zawodowe,

– bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows Serwer,

– doświadczenie w administrowaniu środowiskiem MS SQL,

– dobra znajomość zagadnień sieciowych: protokołu TCP/IP, firewalli, routerów, switchy itp.,

– wiedza umożliwiająca naprawę, rozbudowę komputera

– umiejętność serwisowania sprzętu,

– umiejętność analitycznego myślenia,

– znajomość zagadnień z zakresu tworzenia i administrowania serwisem oraz pocztą.

 

Dokumenty wymagane na wymienione stanowisko:

 1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu
 2. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 3. Życiorys (własnoręcznie napisany lub CV)
 4. Kserokopia dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
 6. Oświadczenie kandydata, że nie był krany i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Dokumenty należy złożyć w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 10 ,   lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do 5 grudnia 2014r.      do nr /I K 113/ 38/ 14/.

 

 

Inne informacje:

I etap konkursu – selekcja wstępna zgłoszeń odbędzie się w dniu 12 grudnia 2014r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia II i III etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej www.slupsk.po.gov.pl oraz tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (059) 84-45-368.

 

Prokurator Okręgowy

/ Marcin Włodarczyk /

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ  NA STANOWISKO   INFORMATYKA    I K 113/38/14 – dokument PDF

Informacja: Dokumenty  PDF można otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat Reader lub innego oprogramowania zgodnego z tym formatem.


 

Słupsk , dnia 11 września 2014r.

I K 113/21/14

 

Komunikat w sprawie wyników III etapu konkursu na stanowisko

urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku

z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego

Komisja konkursowa zawiadamia, że na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku została zakwalifikowana:

– Karolina Skowrońska

  Ponadto komisja konkursowa, na podstawie art. 3b ust. 5 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. nr 109, poz.639) tworzy 2 osobową listę rezerwową według uzyskanych punktów , na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu:

 

1. Marzena Ostrowska

2. Anna Pietrzak

 

                                                                                  Prokurator Okręgowy

 

                                                                                  / Marcin Włodarczyk /

Komunikat w sprawie wyników III etapu konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego – dokument PDF

 Informacja: Dokumenty  PDF można otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat Reader lub innego oprogramowania zgodnego z tym formatem.

 


 

Słupsk , dnia 02 września 2014r.

 I K 113/21/14

Lista kandydatów

zakwalifikowanych do III etapu konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego        

 

 

 1. Kawecka Agnieszka
 2. Medwich Michał
 3. Nowicka Michalina
 4. Ostrowska Marzena
 5. Pietrzak Anna
 6. Pruszek Monika
 7. Skowrońska Karolina
 8. Smolak Justyna
 9. Waleszczyk Magdalena

Termin III etapu konkursu wyznacza się na 10 września 2014r. (środa) godz. 11:00. w sali konferencyjnej ( III piętro) w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Każdy kandydat powinien mieć przy sobie dowód tożsamości.

 

                                                                    

Naczelnik

 I Wydziału Organizacyjnego

 / Beata Szafrańska /

Prokurator Prokuratury Okręgowej

Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu  na staż  urzędniczy I K 113/21/14 – dokument PDF

Informacja: Dokumenty  PDF można otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat Reader lub innego oprogramowania zgodnego z tym formatem.

 


Słupsk, dnia 8 sierpnia 2014r.

 

I K 113/21/14

Lista kandydatów

Zakwalifikowanych do II etapu konkursu na staż urzędniczy:

 1. Adamczyk Małgorzata
 2. Barwik Monika
 3. Bielawska Izabela
 4. Biluk Wiesława
 5. Brach Agnieszka
 6. Bransewicz Agnieszka
 7. Brzezowska Agnieszka
 8. Chruszczewska Kamila
 9. Cisakowska Jolanta
 10. Czochra Agnieszka
 11. Czyżewska Karina
 12. Dajer Róża
 13. Dołżycka – Piekarska Anna
 14. Dołżycka Agnieszka
 15. Dreliszak Aleksandra
 16. Drozd Renata
 17. Dziduch Katarzyna
 18. Fedejko Anna
 19. Gilińska Katarzyna
 20. Góźdź Jakub
 21. Gralak Karolina
 22. Gregorowicz-Orlikowska Magdalena
 23. Grzech Karolina
 24. Herda Iwona
 25. Iciachowska Marzena
 26. Jadłowska Paulina
 27. Jakubek Joanna
 28. Janczak Łukasz
 29. Janusz Adela
 30. Jaroszewicz Aleksandra
 31. Jarynkiewcz Karolina
 32. Jedliński Arkadiusz
 33. Jełkaszew Anna
 34. Kańciurzewska Paulina
 35. Karcz Joanna
 36. Karpińska Wioleta
 37. Karpowska Dagmara
 38. Kawecka Agnieszka
 39. Kawecka Katarzyna
 40. Kocyła Paulina
 41. Kołodziej Kamila
 42. Kowalska Aleksandra
 43. Lemankiewicz Helena
 44. Lewandowska Marta
 45. Lewicka Anna
 46. Madej Anita
 47. Mazur Aneta
 48. Medwid Michał
 49. Miecznikowska Magdalena
 50. Mikołajczyk Monika
 51. Młynarczyk Marta
 52. Najmrocka Aneta
 53. Nazarewicz Anna
 54. Nowicka Michalina
 55. Olszak Magdalena
 56. Ostrowska Marzena
 57. Pawińska Ewa
 58. Pawlak Katarzyna
 59. Petlakowska Sylwia
 60. Piechowska Anna
 61. Pietras Sylwia
 62. Pietrowicz Paweł
 63. Pietrzak Anna
 64. Pietrzak Dorota
 65. Porucka Katarzyna
 66. Posmykiewicz Joanna
 67. Pruszek Monika
 68. Przyłudzka Katarzyna
 69. Przysiecka Sylwia
 70. Puć Anna
 71. Rabenda Karolina
 72. Rodzińska Agnieszka
 73. Ronowska Liliana
 74. Rumińska Monika
 75. Sitnik Magdalena
 76. Skowrońska Karolina
 77. Skóra Monika
 78. Słomiński Kamil
 79. Smolak Justyna
 80. Sokołowski Artur
 81. Sroczyńska Anna
 82. Strzelecka Anna
 83. Sutor Barbara
 84. Szabłowińska Anna
 85. Szmidt Alicja
 86. Szostakiewicz Paulina
 87. Szymczak Katarzyna
 88. Śliwka Adam
 89. Śmigiel Anna
 90. Świnder Magdalena
 91. Taczała Julita
 92. Toczyńska Anna
 93. Urbanowicz Anna
 94. Waleszczyk Magdalena
 95. Wełnicka Paulina
 96. Wodzińska Agnieszka
 97. Wojciechowski Artur
 98. Wojtas Barbara
 99. Wójcik Katarzyna
 100. Wróbel Grzegorz
 101. Ziemann Michalina
 102. Zięba Marta
 103. Zimna Joanna
 104. Zmełty Magdalena

Termin II etapu konkursu wyznacza się na 26 sierpnia 2014r. godz. 9.00 dla kandydatów od numeru 1 do numer 52 włącznie oraz na dzień 27 sierpnia godz. 9.00 dla kandydatów od numeru 53 do numeru 104.

Kandydaci powinni się stawić w sali konferencyjnej parter w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Każdy kandydat powinien mieć przy sobie dowód tożsamości.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu zamieszczona będzie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej www.slupsk.po.gov.pl wraz z terminem III etapu konkursu.

 

Naczelnik   

I Wydziału Organizacyjnego

/Beata Szafrańska/

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na staż urzędniczy I K 113/21/14 – dokument PDF

Informacja: Dokumenty  PDF można otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat Reader lub innego oprogramowania zgodnego z tym formatem.

 


 

Słupsk, dnia  14 lipca 2014 r.

I K 113/25/14

W załączonym dokumencie PDF zamieszczono ogłoszenie z dnia 11 lipca 2014r. o wolnym etacie asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Lęborku.

Ogłoszenie z dnia 11 lipca 2014r. o wolnym etacie asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Lęborku I K 113/25/14 – dokument PDF


 

Słupsk, dnia  17 czerwca 2014 r.

I K 113/21/14

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Adres organizatora konkursu:

Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76- 200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10

 

Miejsce pracy urzędnika:                     

Prokuratura Rejonowa w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10

Prokurator Okręgowy w Słupsku, na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2011r. nr 109, poz. 639 z późn.zm.) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy kandydata na :

– 1 stanowisko urzędnicze – w wymiarze pełnego etatu

 

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. z 2014r.. poz. 400)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

– przepisywanie na komputerze decyzji i innych pism

– obsługa aplikacji biurowych

– obsługa Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” SIP-2 w zakresie repertoriów Ds., PS, Dor, Ko, rejestrów i kontrolek

– porządkowanie materiału aktowego

– archiwizowanie akt

– przygotowywanie ekspedycji

– obsługa kserokopiarki i faksu

– inne czynności sekretarskie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy :

a) niezbędne:

 

– wykształcenie średnie,

– pełna zdolność do czynności prawnych,

– niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (przeciwko kandydatowi nie może również toczyć się postępowanie o tego rodzaju przestępstwa)

– komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

– umiejętność planowania i organizacji pracy,

– nieposzlakowana opinia,

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku i pracę przy komputerze,

b) dodatkowe:

– znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,

– kreatywność,

– odporność na stres,

– wiedza ogólna i kultura osobista,

Wymagania konieczne:

 

Reguluje art.2 ustawy o pracownikach sądów i prokuratur z dnia 18 grudnia 1998r. (Dz.U.2011.109.639)

Dokumenty wymagane na wymienione stanowisko:

 

 1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 2. Kwestionariusz osobowy,
 3. Życiorys,
 4. Kserokopia świadectwa potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
 6. Oświadczenie kandydata, że nie był karany i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,

 

Dokumenty należy złożyć w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 10, lub przesłać pocztą w terminie do 30 lipca 2014r.

Inne informacje:

I etap konkursu – selekcja wstępna zgłoszeń odbędzie się w dniu 06 sierpnia 2014r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz informacje o miejscu i terminie przeprowadzenie II i III etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej www.slupsk.po.gov.pl oraz tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (059) 84-45-368.

Prokurator Okręgowy

/Marcin Włodarczyk/

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku I K 113/21/14 – dokument PDF

Informacja: Dokumenty  PDF można otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat Reader lub innego oprogramowania zgodnego z tym formatem.

 


 

Słupsk, dnia  04 lutego 2014 r.

I K 113/6/14

 

O g ł o s z e n i e

o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku, na podstawie art. 100c ust. 1 i 2 ustawy  o prokuraturze z 20.06.1985r. (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. Nr 210, poz. 1257)   o g ł a s z a   konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 10, 76-200 Słupsk.

Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora – 1

Miejsce pracy – 1

Przewidywane wynagrodzenie – 2.700 zł. brutto.

Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego.

Konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydata(ów), niezbędnych do wykonywania obowiązków asystenta prokuratora.

Asystent prokuratora, w zastępstwie i na podstawie pisemnego upoważnienia prokuratora, jest uprawniony do:

1)    wykonywania bieżących czynności nadzoru nad dochodzeniem;

2)    przeprowadzania w toku postępowania przygotowawczego czynności procesowych:

a)    przesłuchania świadka,

b)    zatrzymania rzeczy i przeszukania,

c)     oględzin,

d)    eksperymentu.

Asystent prokuratora wykonuje samodzielnie czynności administracyjne związane z prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych oraz  z przygotowaniem decyzji kończących te postępowania (art. 100a ust. 2 i 3 cyt. wyżej ustawy o prokuraturze).

Do zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu na stanowisko asystenta prokuratora należy załączyć:

1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora,

2) kwestionariusz osobowy,

3) życiorys i informację o zatrudnieniu i przebiegu pracy zawodowej,

4) kopię dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,

5) oryginał lub urzędowo poświadczone zaświadczenia o ukończeniu aplikacji prokuratorskiej lub aplikacji ogólnej,

6) oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,

8) trzy aktualne fotografie zgodne z wymogami obowiązującymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wniosek o dopuszczenie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w I Wydziale Organizacyjnym Prokuratury Okręgowej w Słupsku, pok. 68 lub przesłać pocztą na adres Prokuratury Okręgowej w Słupsku do dnia  14 marca 2014 r.

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ulicy Leszczyńskiego 10.

O dokładnym terminie konkursu, zgłaszający się do udziału w nim, będzie pisemnie powiadomiony – po selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu umieszczona zostanie w siedzibie prokuratury w miejscu powszechnie dostępnym oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jednocześnie informuję, że konkurs na stanowisko asystenta prokuratora składa się z trzech etapów:

Praca konkursowa składać się będzie z dwóch części:

a)     testu z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury,

b)    kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia decyzji kończącej postępowanie przygotowawcze lub innej decyzji procesowej związanej z prowadzeniem lub nadzorowaniem postępowania przygotowawczego.

Konkurs trwa 90 minut i składa się z przygotowanych 36 pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz dwóch kazusów. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie testowe komisja przyznaje 1 punkt. Każdy z kazusów komisja ocenia w skali od 0 do 6 punktów.

Do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora mogą być zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali z części testowej konkursu co najmniej 28 punktów, a z części zawierającej kazusy – co najmniej 8 punktów.

Po zakończeniu konkursu komisja niezwłocznie oblicza liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i wskazuje kandydata, który uzyskał liczbę najwyższą.

Po przeprowadzeniu konkursu, sekretarz komisji sporządza protokół przebiegu konkursu obejmujący w szczególności:

1) listę kandydatów, którzy przystąpili do konkursu,

2) wyniki uzyskane przez poszczególnych kandydatów,

3) wskazanie kandydata – albo listę kandydatów – zakwalifikowanych na stanowisko asystenta prokuratora,

4) uzasadnienie wyboru kandydata w drodze głosowania, jeżeli było ono przeprowadzone.

Lista kandydatów biorących udział w konkursie, wyniki poszczególnych kandydatów, listę kandydatów na stanowisko asystenta prokuratora lub informację, że żaden kandydat nie uzyskał wymaganej liczby punktów, a także listę kandydatów rezerwowych albo informację, że lista taka nie została sporządzona zostanie umieszczona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prokurator Okręgowy

  ( Marcin Włodarczyk )

O g ł o s z e n i e o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku I K 113/6/14 – dokument PDF

Informacja: Dokumenty  PDF można otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat Reader lub innego oprogramowania zgodnego z tym formatem.


 

PROKURATURA  OKRĘGOWA

w  Słupsku

76-200 Słupsk

ul. Leszczyńskiego 10

tel. 59 844-53-00 fax: 59 843-24-42

Ogłoszenie z dnia 1 października  2013r. o wolnych etatach

asesorskich w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku i Człuchowie

 

                                                                 

                                                        Słupsk, dnia      października 2013r.

I K 113/37/13

Ogłoszenie z dnia 1 października 2013r. o wolnych etatach asesorskich w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku i Człuchowie.

Prokurator Okręgowy w Słupsku informuje, że dysponuje jednym wolnym etatem asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie oraz będzie dysponował jednym wolnym etatem asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku od 1 stycznia 2014r.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie stosownych dokumentów (wniosku adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Słupsku, życiorysu, ankiety personalnej, kserokopii dokumentu poświadczającego zdanie egzaminu prokuratorskiego. informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącego danej osoby oraz zaświadczenia stwierdzającego, że jest zdolny, że względu na stan zdrowia, do pełnienia funkcji asesora) osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupski, bądź listownie na adres:

Prokuratura Okręgowa w Słupsku

ul. Leszczyńskiego 10

76-200 Słupsk

Termin zgłoszeń upływa 31 października 2013r.

W przypadku nadesłania dokumentów pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  59 8445368.

Data zwołania posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej
w Słupsku, na którym rozpatrywane będą podania o mianowanie na stanowisko asesora podana zostanie do wiadomości w terminie późniejszym.

 

                                                                            Naczelnik

                                                               I Wydziału Organizacyjnego

 

                                                                     ( Beata Szafrańska )

                                                         Prokurator Prokuratury Okręgowej


 

Słupsk, dnia 10 maja 2013 r.

I K 113/19/13

 

 

OGŁOSZENIE

 

o naborze na wolne stanowisko pracownik gospodarczy – konserwator
w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

 

 

PROKURATURA OKRĘGOWA 
W SŁUPSKU

poszukuje kandydata na stanowisko pracownik gospodarczy-konserwator
w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

sygnatura konkursu: I K 113/19/13

liczba etatów: jeden

miejsce pracy: Słupsk

Główne obowiązki:

–        sprawdzanie stanu technicznego sprzętu i urządzeń

–        naprawa i konserwacja urządzeń nie podlegających naprawom serwisowym

–        usuwanie nieskomplikowanych awarii i usterek powstałych w konsekwencji eksploatacji sprzętu i urządzeń

–        przygotowanie pomieszczeń do remontów i wykonywanie drobnych prac remontowych zleconych przez Prokuratora Okręgowego

–        usuwanie i naprawa szkód powstałych w wyniku działań warunków atmosferycznych

–        dbałość o czystość i estetykę na terenie Prokuratury Okręgowej w Słupsku

–        prowadzenie samochodu służbowego

–        obsługa codzienna służbowego pojazdu osobowego i utrzymanie pojazdu
w czystości

–        niezbędne formalności administracyjne związane z eksploatacją pojazdu

Wykształcenie: zasadnicze

Wymagania stawiane kandydatom:

–        pełna zdolność do czynności prawnych

–        niekaralność

–        nieposzlakowana opinia

–        samodzielność, dyspozycyjność

–        komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

–        organizowanie pracy własnej

–        zdolności i umiejętności techniczne

–        uprawnienia elektryczne do 1 KW wykonawczo-eksplatacyjne – ważne co najmniej na 3 lata

–        umiejętności wykonywania drobnych napraw: ślusarskich, stolarskich, hydraulicznych (wymiana zamka, uszczelki itp.)

–        umiejętności wykonywania prac dot. utrzymania porządku na terenie posesji (obsługa kosiarki)

–        prawo jazdy kat.B (co najmniej 2 lata)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

–        życiorys i list motywacyjny

–        kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe

–        zaświadczenie o niekaralności

–        oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

–        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

–        kopia dowodu osobistego

–        kopia prawa jazdy

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 24 maja 2013 r.

na adres:

PROKURATURA OKRĘGOWA

ul. Leszczyńskiego 10

76-200 SŁUPSK

Inne informacje:

Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadomieni.


Słupsk, dnia 26 marca 2013r.

 

I K 113/12/13

 

 

 O g ł o s z e n i e

o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora

w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku

Prokuratura Okręgowa w Słupsku, na podstawie art. 100c ust. 1 i 2  ustawy o prokuraturze z 20.06.1985r. (Dz. U. z 2011r. nr 270, poz. 1599 j.t.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. Nr 210, poz. 1257)  ogłasza   konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku ul. Leszczyńskiego 10, 76-200 Słupsk.

Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora – 1

Miejsce pracy – Słupsk

Przewidywane wynagrodzenie –  2.700 zł brutto.

Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego.

Konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydata(ów), niezbędnych do wykonywania obowiązków asystenta prokuratora.

Asystent prokuratora, w zastępstwie i na podstawie pisemnego upoważnienia prokuratora, jest uprawniony do:

1)    wykonywania bieżących czynności nadzoru nad dochodzeniem;

2)    przeprowadzania w toku postępowania przygotowawczego czynności procesowych:

a)    przesłuchania świadka,

b)    zatrzymania rzeczy i przeszukania,

c)     oględzin,

d)    eksperymentu.

Asystent prokuratora wykonuje samodzielnie czynności administracyjne związane z prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych oraz z przygotowaniem decyzji kończących te postępowania (art. 100a ust. 2 i 3 cyt. wyżej ustawy o prokuraturze).

Do zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu na stanowisko asystenta prokuratora należy załączyć:

1)      wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora,

2)      kwestionariusz osobowy,

3)      życiorys i informację o zatrudnieniu i przebiegu pracy zawodowej,

4)      kopię dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,

5)      oryginał lub urzędowo poświadczone zaświadczenia o ukończeniu aplikacji prokuratorskiej lub aplikacji ogólnej,

6)      oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

7)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,

8)      trzy aktualne fotografie zgodne z wymogami obowiązującymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wniosek o dopuszczenie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w I Wydziale Organizacyjnym Prokuratury Okręgowej w Słupsku, pok. 68 lub przesłać pocztą na adres Prokuratury Okręgowej w Słupsku do dnia 30 kwietnia 2013r.

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ulicy Leszczyńskiego 10.

O dokładnym terminie konkursu, zgłaszający się do udziału w nim, będzie pisemnie powiadomiony – po selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu umieszczona zostanie w siedzibie prokuratury w miejscu powszechnie dostępnym oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jednocześnie informuję, że konkurs na stanowisko asystenta prokuratora składa się z trzech etapów:

Praca konkursowa składać się będzie z dwóch części:

a)    testu z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury;

b)    kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia decyzji kończącej postępowanie przygotowawcze lub innej decyzji procesowej związanej z prowadzeniem lub nadzorowaniem postępowania przygotowawczego.

Konkurs trwa 90 minut i składa się z przygotowanych 36 pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz dwóch kazusów. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie testowe komisja przyznaje 1 punkt. Każdy z kazusów komisja ocenia w skali od 0 do 6 punktów.

Do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora mogą być zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali z części testowej konkursu co najmniej 28 punktów, a z części zawierającej kazusy – co najmniej 8 punktów.

Po zakończeniu konkursu komisja niezwłocznie oblicza liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i wskazuje kandydata, który uzyskał liczbę najwyższą.

Po przeprowadzeniu konkursu, sekretarz komisji sporządza protokół przebiegu konkursu obejmujący w szczególności:

1)    listę kandydatów, którzy przystąpili do konkursu;

2)    wyniki uzyskane przez poszczególnych kandydatów;

3)    wskazanie kandydata – albo listę kandydatów – zakwalifikowanych na stanowisko asystenta prokuratora;

4)    uzasadnienie wyboru kandydata w drodze głosowania, jeżeli było ono przeprowadzone.

Lista kandydatów biorących udział w konkursie, wyniki poszczególnych kandydatów, listę kandydatów na stanowisko asystenta prokuratora lub informację, że żaden kandydat nie uzyskał wymaganej liczby punktów, a także listę kandydatów rezerwowych albo informację, że lista taka nie została sporządzona zostanie umieszczona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prokurator Okręgowy

 

                                                                        ( Marcin Włodarczyk )

 


I K 113/55/12

 

 

 

                        Komunikat w sprawie wyników III etapu konkursu na stanowisko

                          analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

                                          z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego

Komisja konkursowa zawiadamia, że na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku został zakwalifikowany

– Marek Owczarek – 20 pkt

 

 

Ponadto komisja konkursowa, na podstawie art. 3b ust. 5 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. nr 109, poz.639) tworzy 2 osobową listę rezerwową według uzyskanych punktów , na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu.

Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.

 

1.  Mariusz Kwartnik – 10 pkt

2.  Marlena Rybka – 9 pkt.


I K 113/55/12

Lista kandydatów

zakwalifikowanych do II etapu konkursu  na stanowisko analityka kryminalnego  z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego

 1. Banat Kamil
 2. Brzezicki Łukasz
 3. Calińska Marlena
 4. Dobieńko Edyta
 5. Drużba Piotr
 6. Góźdź Jakub
 7. Jakubowski Grzegorz
 8. Jastrzębska Sylwia
 9. Kalinowska Joanna
 10. Kiszka Robert
 11. Kornas Maciej
 12. Kratyński Hubert
 13. Kubera Michał
 14. Kul-Maślanka Kinga
 15. Kwartnik Mariusz
 16. Łopato Magdalena
 17. Owczarek Marek
 18. Pietrowicz Paweł
 19. Puścian Jakub
 20. Rybka Marlena
 21. Sech Mariusz
 22. Sienkiewicz Weronika
 23. Sieradz-Giers Karolina
 24. Skrzeczkowski Adam
 25. Trzciałkowski Arkadiusz
 26. Trzciński Zenon
 27. Weiland Mateusz
 28. Wojciechowski Artur

Termin II etapu konkursu wyznacza się na 15 listopada  2012r. (czwartek ) godz. 10:00.

 

Kandydaci powinni się stawić na  sali konferencyjnej  ( parter) w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Każdy kandydat powinien mieć przy sobie dowód tożsamości.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku www.slupsk.gov.pl  wraz z terminem III etapu konkursu.


I K 113/55/12

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Adres organizatora konkursu:               

Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10

Miejsce pracy:

I Wydział Organizacyjny

Dział ds. Informatyzacji i Analiz

Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10

Prokurator Okręgowy w Słupsku, na podstawie art. 3b ustawy z dnia  18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2011 r. nr 109, poz. 639 z późn. zm.) organizuje w drodze konkursu nabór na stanowisko analityka kryminalnego z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego. Z odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację ogólną sędziowską lub prokuratorską bądź wykażą się zaświadczeniem o odbyciu takiego stażu w sądzie lub prokuraturze.

– 1 stanowisko – w wymiarze pełnego etatu

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. Nr 21, poz. 129).

Zakres zadań na stanowisku analityka kryminalnego:

 1. przeprowadzanie analiz kryminalnych przy użyciu specjalistycznego oprogramowania – na podstawie akt postępowań przygotowawczych
  i ustalonych okoliczności sprawy oraz opracowywanie na ich podstawie wniosków końcowych,
 2. zapewnienie obsługi technicznej punktów dostępowych zewnętrznych baz danych CBD-SIP, KCIK i KRK,
 3. zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych i ich ochrony,
 4. przedstawianie propozycji zakupu sprzętu informatycznego i dobór licencjonowanego oprogramowania na potrzeby analiz kryminalnych, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego oraz innych elementów infrastruktury technicznej systemu informatycznego,
 5. opracowywanie analiz i informacji w ramach zadań Działu do spraw Informatyzacji i Analiz.

Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego: 

– na stanowisku stażysty – 1700 zł.

– na stanowisku analityka kryminalnego – 2830 zł.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

a)      niezbędne:

– wykształcenie wyższe I stopnia i uzyskanie tytułu zawodowego, preferowane wykształcenie wyższe informatyczne,

– pełna zdolność do czynności prawnych,

– niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (przeciwko kandydatowi nie może się również toczyć postępowanie o tego rodzaju przestępstwa),

– umiejętność planowania i organizacji pracy,

– nieposzlakowana opinia,

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku i pracę przy komputerze,

– sprawne posługiwanie się sprzętem komputerowym,

– znajomość aplikacji MS Windows XP, MS Office z uwzględnieniem biegłej znajomości EXCEL,

b)     dodatkowe:

– zdolności analityczne,

– znajomość techniki pracy biurowej,

– kreatywność,

– komunikatywność,

– odporność na stres,

– wiedza ogólna i kultura osobista,

– umiejętność pracy w zespole,

– znajomość problematyki postępowań karnych oraz funkcjonowania prokuratury,

– przeszkolenie lub wiedza w zakresie prowadzenia analiz kryminalnych,

– doświadczenie w pracy w wyspecjalizowanych komórkach analitycznych organów ścigania.

Wymagania konieczne:

Reguluje art. 2 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1125 z późn. zm.).

Dokumenty wymagane na wymienione stanowisko:

 1. wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. życiorys,
 4. kserokopia dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
  i uprawnienia,
 6. oświadczenie kandydata, że nie był karany i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy złożyć w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku,
ul. Leszczyńskiego 10 lub przesłać pocztą w terminie do 31 paździenika 2012 r.

 

Konkurs na stanowisko analityka kryminalnego składa się z trzech etapów:

 Etap pierwszy  – selekcja wstępna zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

Etap drugi – sprawdzenie umiejętności obsługi komputera i znajomości programów komputerowych,

Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna, której przedmiotem będzie ocena umiejętności kandydata dotycząca wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu etapu pierwszego konkursu, ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu drugiego.

Sekretarz komisji, na polecenie przewodniczącego komisji, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia etapu drugiego konkursu, zamieszcza na stronie internetowej prokuratury www.slupsk.po.gov.pl oraz w jej siedzibie ogłoszenie zawierające:

 1. listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu,
 2. dokładne wskazanie daty, miejsca i godziny rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu etapu drugiego konkursu, ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu trzeciego ze wskazaniem liczby uzyskanych punktów.

Sekretarz komisji, na polecenie przewodniczącego komisji, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia etapu trzeciego konkursu, zamieszcza na stronie internetowej prokuratury oraz w jej siedzibie ogłoszenie zawierające:

 1. listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu,
 2. dokładne wskazanie daty, miejsca i godziny rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu dla poszczególnych kandydatów.

Po przeprowadzeniu etapu trzeciego konkursu komisja niezwłocznie podejmuje uchwałę o zakwalifikowaniu kandydatów na stanowisko analityka kryminalnego.

Lista kandydatów zakwalifikowanych na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej prokuratury.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (059) 84-45-368.

Prokurator Okręgowy

 

/ Marcin Włodarczyk /

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Jacek Korycki
Informację udostępnił: Marek Owczarek
Data wytworzenia informacji: 2018-01-09
Data udostępnienia informacji: 2019-04-26
Liczba odsłon: 49 827

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj