Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Słupsku stanowią:

 1. Prokurator Okręgowy w Słupsku
 2. Zastępca Prokuratora Okręgowego w Słupsku

 

W skład struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku wchodzą:

 1. Wydział I Śledczy,
 2. Wydział IV Organizacyjno – Sądowy,
 3. Wydział VII Budżetowo – Administracyjny,
 4. Samodzielny IX Dział Informatyzacji i Analiz,
 5. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
 6. Starszy Inspektor do Spraw Obronnych,
 7. Audytor wewnętrzny,
 8. Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 

Wydział I Śledczy, kierowany przez Naczelnika, do którego zadań należy:

 1. prowadzenie śledztw własnych i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym,
 2. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o poważne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i poważne przestępstwa finansowo – gospodarcze i skarbowe, inne niż wymienione w § 28 pkt 1 i 2 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 3. prowadzenie i nadzorowanie spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych, inne niż wymienione w § 28 pkt 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 4. prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postepowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw,
 5. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1 – 3, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
 6. koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstw o charakterze kryminalnym i finansowo – skarbowych,
 7. obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w jednostce,
 8. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez prokuratora okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz przedłużanie okresów śledztwa,
 9. sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach prowadzonych w Wydziale, podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach rejonowych przeciwko podejrzanemu,
 10. podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postepowań umorzonych w prokuraturach rejonowych,
 11. nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno–rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach,
 12. koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy,
 13. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała, a także koordynowanie tego typu spraw przez prokuratora wyznaczonego przez Prokuratora Okręgowego,
 14. prowadzenie i nadzorowanie postępowań o poważne przestępstwa z wykorzystaniem Internetu i zaawansowanych technologii informatycznych o których mowa w § 29.2 ust. 2 Regulaminu, a także koordynowanie tego typu                   spraw przez prokuratora koordynatora wyznaczonego przez Prokuratora Okręgowego,
 15. monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki, przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów przed sądem okręgowym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego,
 16. kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie analiz informacji przekazywanych przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń i badań aktowych,
 17. obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych,
 18. sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego,
 19. przygotowywanie wniosków do Prokuratora Regionalnego o wystąpienie         do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o uchylenie prawomocnego postanowienia         o umorzeniu postępowania przygotowawczego przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w podległych prokuraturach rejonowych w trybie                            art. 328 § 1 kpk,
 20. rozstrzygania sporów kompetencyjnych.

W ramach Wydziału wyodrębnia się:

 1. Dział Przestępczości Finansowo – Skarbowej, kierowany przez Kierownika Działu.

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

 

Wydział IV Organizacyjno – Sądowy, kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:

 1. spraw organizacyjnych i kadrowych,
 2. szkolenia prokuratorów i pozostałych pracowników prokuratury okręgowej i podległych jednostek organizacyjnych,
 3. dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych,
 4. skarg i wniosków,
 5. kontaktów z mediami,
 6. udostępniania informacji publicznej,
 7. sprawozdawczości i statystyki,
 8. nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu,
 9. opiniowania kandydatów na stanowisko asesora prokuratury rejonowej oraz ocena pracy asesorów przed wystąpieniem do Prokuratora Generalnego w wnioskiem o przedłużenie okresu powierzenia czynności prokuratorskich,
 10. koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w prokuraturze okręgowej i podległych jej jednostkach,
 11. kontroli realizacji ustawowych zadań przez podległe prokuratury rejonowe poprzez prowadzenie wizytacji, lustracji i badań akt oraz innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym,
 12. dokonywania oceny pracy prokuratorów wykonujących czynności w podległych prokuraturach rejonowych,
 13. dokonywania oceny kwalifikacyjnej kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej,
 14. prowadzenie lub nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądem w sprawach przydzielonych decyzją Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcy,
 15. udziału prokuratora w postępowaniu przed sądem okręgowym oraz sądem odwoławczym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz w sprawach o wykroczenia i w innych postępowaniach przewidzianych przez ustawy, w tym w sprawach o odszkodowanie  i zadośćuczynienie na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991r. o uznaniu                             za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych,
 16. nadzór nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądem,
 17. udziału prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi oraz w innych postępowaniach,
 18. udziału prokuratorów przed sądem w postępowaniu wykonawczym i postępowaniu o ułaskawienie,
 19. prowadzenie spraw o ubezwłasnowolnienie w sytuacjach wskazanych w § 359 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 20. sporządzania powództw i wniosków w postępowaniu cywilnym oraz środków prawnych w postępowaniu administracyjnym na podstawie analizy spraw akt karnych Prokuratury Okręgowej,
 21. analizy uchwał prawa miejscowego pod kątem ich zgodności z prawem,
 22. prowadzenie spraw o roszczenia zwrotne wynikające z art. 557 kpk,
 23. sporządzanie i wnoszenie do Sądu Najwyższego, zgodnie z § 366 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury skarg kasacyjnych oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
 24. udziału prokuratorów w postępowania odwoławczym przed sądem okręgowym w sprawach karnych w przypadkach określonych w § 328 ust. 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 25. kształtowania praktyki w zakresie postępowania sądowego oraz udzielania instruktażu prokuraturom rejonowym w zakresie postępowania cywilnego i administracyjnego,
 26. dokonywania analiz orzecznictwa sądu okręgowego oraz badań zasadności i poziomu środków zaskarżania wnoszonych przez podległe jednostki organizacyjne,
 27. kierowania wniosków o uzasadnienie wyroku sadu odwoławczego, w przypadkach stwierdzenia rażącego naruszenia prawa o którym mowa w art. 523 kpk pod kątem zasadności sporządzenia kasacji,
 28. opiniowania wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz udział w postępowaniu przed sądem okręgowym w tego rodzaju sprawach oraz opiniowania wniosków o kasację i kasacji wnoszonych przez prokuratury rejonowe,
 29. podejmowanie działań w celu zapobieżenia naruszeniom prawa,
 30. przedstawiania Prokuratorowi Regionalnemu stanowiska w zakresie dopuszczalności i celowości wniesienia skargi nadzwyczajnej.

W ramach Wydziału wyodrębnia się:

 1. Dział Postępowania Sądowego, kierowany przez Kierownika Działu.

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału sprawuje Prokurator Okręgowy.

 

Wydział VII Budżetowo – Administracyjny, kierowany przez Dyrektora Wydziału obejmujący zakresem swego działania:

 1. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia,
 2. prowadzenie rachunkowości,
 3. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 4. obsługę spraw administracyjno-gospodarczych,
 5. prowadzenie spraw inwestycji i remontów,
 6. prowadzenie spraw socjalno-bytowych,
 7. zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 8. prowadzenie biblioteki,
 9. obsługę biura podawczego.

Służba BHP w Prokuraturze Okręgowej wykonuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z odrębnymi przepisami i podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Okręgowy.

 

Samodzielny IX Dział Informatyzacji i Analiz obejmujący działania w zakresie:

 1. prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 2. wykonywania zadań związanych w administrowaniem przez prokuratora okręgowego danymi w systemach informatycznych,
 3. koordynowania wprowadzania do praktyki w prokuraturach okręgowych ogólnopolskich oraz lokalnych systemów informatycznych,
 4. prowadzenia stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych Baz Danych,
 5. administrowania elektroniczną skrzynką podawczą prokuratury okręgowej na platformie ePUAP,
 6. zapewnienie technicznej obsługi czynności dokonywanych w postępowaniu karnym z zastosowaniem technik informatycznych,
 7. opracowania w uzgodnieniu w Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych,
 8. współpracy z Wydziałem VII Budżetowo – Administracyjnym w zakresie przygotowania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych,
 9. obsługa wideokonferencji,
 10. zapewnienie przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych,
 11. wykonywania analizy kryminalnej, prowadzenia strony internetowej prokuratury okręgowej,
 12. obsługi Biuletynu Informacji Publicznej.

Nadzór nad Samodzielnym Działem sprawuje kierownik działu.

 

Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, obejmujący zakresem swego działania:

 1. ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych informacji niejawnych,
 2. kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 3. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 4. przeprowadzenie postępowań sprawdzających,
 5. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych w szczególności szacowanie ryzyka,
 6. opracowanie i aktualizacje wymagającą akceptacji kierownika jednostki planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego nadzorowanie jego realizacji,
 7. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do informacji niejawnych oraz osób którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.

W ramach Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych funkcjonuje:

 1. Kancelaria Tajna, kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej, podległego bezpośrednio Pełnomocnikowi Ochrony, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy.

Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

 

 1. W Prokuraturze Okręgowej w Słupsku funkcjonuje Sekretariat prowadzący biurowość w oparciu o zasady rejestracji i sposób prowadzenia spraw dotyczących ustawowych zadań prokuratury i prokuratorów, a także z zakresu administracji prokuratora, w jakim nie dotyczy administrowania prokuraturą.
 2. Pracownicy sekretariatu realizują także czynności w zakresie działania składnicy dowodów rzeczowych i archiwum zakładowego.
 3. Pracownicy sekretariatu wykonują zadania określone w ust. 1 i 2 podlegają Kierownikowi Sekretariatu.
 4. Bezpośredni nadzór nad pracą Sekretariatu sprawuje Naczelnik IV Wydziału Organizacyjno-Sądowego.

 

W Prokuraturze Okręgowej w Słupsku tworzy się samodzielne stanowiska pracy:

 1. Audytora wewnętrznego, do wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
 2. Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do wykonywania zadań określonych w art. 39 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679                           z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 3. Starszego inspektora do Spraw Obronnych, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych,

– podległe bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

Samodzielne stanowiska określone w ust. 1, 2 i 3 obsługuje Wydział IV Organizacyjno – Sądowy.

________________________________

Na podstawie : Zarządzenia NR 29/19 Prokuratora Okręgowego w Słupsku  z dnia 1 kwietnia 2019r. w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz zadań komórek organizacyjnych.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Paweł Wnuk
Informację udostępnił: Mariusz Krupa
Data wytworzenia informacji: 2019-04-02
Data udostępnienia informacji: 2011-09-05
Liczba odsłon: 9 843

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj