Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Słupsku stanowią:

 •  Prokurator Okręgowy w Słupsku,
 •  Zastępca Prokuratora Okręgowego w Słupsku.

W skład struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku wchodzą:

 1. Wydział I Śledczy;
 2. Wydział IV Organizacyjno– Sądowy;
 3. Wydział VII Budżetowo-Administracyjny;
 4. Samodzielny IX Dział  Informatyzacji i Analiz;
 5. Samodzielny  Dział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
 6. Starszy Inspektor do spraw obronnych;
 7. Audytor wewnętrzny;
 8. Inspektor Ochrony Danych (dawny: Administrator bezpieczeństwa informacji).

 

Wydział I Śledczy, kierowany przez Naczelnika, do którego zadań należy:

1)    prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach
o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym;

2)    prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach
o poważne przestępstwa p-ko obrotowi gospodarczemu i poważne  przestępstwa finansowo – gospodarcze i skarbowe, inne niż wymienione w § 28 pkt 1 i 2 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;

3)     prowadzenie i nadzorowanie spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych inne niż wymienione w § 28 pkt. 3 Regulaminu;

4)    prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw;

5)    udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych
w pkt 1-3, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

6)    koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstw o charakterze kryminalnym i finansowo – skarbowych;

7)    obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w jednostce

8)    sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez prokuratora okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz przedłużanie okresów śledztwa;

9)    sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach prowadzonych w tym Wydziale; podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego  umorzonego prawomocnie  w prokuraturach rejonowych przeciwko podejrzanemu

10) podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo  postępowań   umorzonych w prokuraturach rejonowych

11)  nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym
w ustawie o Policji i innych ustawach;

12)koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy;

13)prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała, a także koordynowanie tego typu spraw przez prokuratora koordynatora wyznaczonego przez Prokuratora Okręgowego,

14)prowadzenie i nadzorowanie postępowań o poważne przestępstwa
z wykorzystaniem Internetu i zaawansowanych technologii informatycznych
o których mowa w § 29.2 ust. 2 Regulaminu, a także koordynowanie tego typu spraw przez prokuratora koordynatora wyznaczonego przez Prokuratora Okręgowego;

15)monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie

prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym

prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów przed sądem okręgowym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego;

16)kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie, analiz informacji przekazywanych przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń i badań aktowych;

2. W ramach Wydziału wyodrębnia się:

1)    Dział Przestępczości Finansowo – Skarbowej, kierowany przez Kierownika Działu.

3. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

 

Wydział IV Organizacyjno – Sądowy kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:

1)   spraw organizacyjnych i kadrowych;

2)   szkolenia prokuratorów i pozostałych pracowników prokuratury okręgowej
i podległych jednostek organizacyjnych;

3)   dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników prokuratury okręgowej
i podległych prokuratur rejonowych;

4)   skarg i wniosków;

5)   kontaktów z mediami;

6)   udostępniania informacji publicznej;

7)   sprawozdawczości i statystyki;

8)   nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu;

9)  opiniowania kandydatów na stanowisko asesora prokuratury rejonowej  oraz ocena pracy asesorów przed wystąpieniem do Prokuratora Generalnego
z wnioskiem o przedłużenie okresu powierzenia pełnienia czynności prokuratorskich;

10) koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w prokuraturze okręgowej i podległych jej jednostkach;

11)kontroli realizacji ustawowych zadań przez podległe prokuratury rejonowe poprzez prowadzenie wizytacji, lustracji i badań akt oraz innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym;

12)dokonywania oceny pracy prokuratorów wykonujących czynności
w podległych prokuraturach rejonowych;

13) dokonywania oceny kwalifikacyjnej kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej;

14) prowadzenia lub nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach karnych oraz sprawowania funkcji oskarżyciela publicznego przed sądem –
w sprawach przydzielonych decyzją Prokuratora Okręgowego lub jego zastępcy;

15) udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądem okręgowym oraz sądem odwoławczym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz w sprawach o wykroczenia i w innych postępowaniach przewidzianych przez ustawy, w tym w sprawach
o odszkodowanie i zadośćuczynienie na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych;

16) nadzoru nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych
w postępowaniu przed sądem;

17) udziału prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi oraz w innych postępowaniach;

18) udziału prokuratorów przed sądem w postępowaniu wykonawczym
i postępowaniu o ułaskawienie;

19) prowadzenia spraw o ubezwłasnowolnienie  w sytuacjach wskazanych w § 359 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;

20) sporządzania powództw i wniosków w postępowaniu cywilnym oraz środków prawnych w postępowaniu administracyjnym na podstawie analizy spraw akt karnych Prokuratury Okręgowej;

21) analizy uchwał prawa miejscowego pod kątem ich zgodności z prawem;

22) prowadzenia spraw o roszczenia zwrotne  trybie art. 557 kpk;

23) sporządzania i wnoszenia do Sądu Najwyższego, zgodnie z § 366 Regulaminu, skarg kasacyjnych oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;

24) udziału prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem okręgowym w sprawach karnych w przypadkach określonych w § 328.3  Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;

25) kształtowania praktyki w zakresie postępowania sądowego oraz udzielania instruktażu prokuraturom rejonowym w zakresie postępowania cywilnego
i administracyjnego;

26) dokonywania analiz orzecznictwa sądu okręgowego oraz badań zasadności
i poziomu środków zaskarżania wnoszonych przez podległe jednostki organizacyjne;

27) kierowania wniosków o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego,
w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 523 kpk – pod kątem zasadności sporządzenia kasacji;

28) opiniowania wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz udział
w postępowaniu przed sądem okręgowym w tego rodzaju sprawach oraz opiniowania wniosków o kasację i kasacji wnoszonych przez prokuratury rejonowe;

29) podejmowania działań w celu zapobieżenia naruszeniom prawa.

30) obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w jednostce

oraz   w zakresie spraw prowadzonych w podległych prokuraturach   rejonowych;

31) sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych   rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego

32) przygotowywania wniosków do Prokuratora Regionalnego o wystąpienie do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w podległych prokuraturach rejonowych w trybie art. 328 § 1 kpk;

33) rozstrzygania sporów kompetencyjnych;

2.   W ramach Wydziału wyodrębnia się:

1)    Dział Postępowania Sądowego, kierowany przez Kierownika Działu.

3. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału sprawuje Prokurator Okręgowy.

Wydział VII Budżetowo – Administracyjny, kierowany przez Dyrektora Wydziału , obejmujący zakresem  działania:

 

1)    zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia;

2)    prowadzenie rachunkowości;

3)    zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzieleniem zamówień publicznych;

4)    obsługę spraw administracyjno – gospodarczych;

5)    prowadzenie spraw inwestycji i remontów;

6)    prowadzenie spraw socjalno – bytowych;

7)    zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

8)    prowadzenie biblioteki.

9)    obsługa biura podawczego

2. Służba BHP w Prokuraturze Okręgowej wykonuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z odrębnymi przepisami i podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

3.   Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Okręgowy.

Samodzielny IX Dział Informatyzacji i Analiz, obejmujący działania
w zakresie:

1)    prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;

2)    wykonywania zadań związanych z administrowaniem przez prokuratora okręgowego danymi w systemach informatycznych;

3)    koordynowania wprowadzania do praktyki w prokuraturach okręgowych ogólnopolskich oraz lokalnych systemów informatycznych;

4)    prowadzenia stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, systemu Informacyjnego Schengen, Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;

5)    administrowania elektroniczną skrzynka podawczą prokuratury okręgowej na platformie ePUAP;

6)    zapewnienie technicznej obsługi czynności dokonywanych w postępowaniu karnym z zastosowaniem technik informatycznych;

7)    opracowania w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;

8)    współpracy z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym w zakresie przygotowania  wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;

9)    obsługa wideokonferencji;

10)         zapewnienia przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;

11)         wykonywania analizy kryminalnej, prowadzenia strony internetowej prokuratury okręgowej;

12)obsługi Biuletynu Informacji Publicznej.

2. Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

 

 

 

Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kierowany przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, obejmujący zakresem swego działania:

1)    ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych informacji niejawnych;

2)    kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;

3)    szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

4)    przeprowadzenie postępowań sprawdzających;

5)    zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych w szczególności szacowanie ryzyka;

6)    opracowanie i aktualizacje wymagającą akceptacji kierownika jednostki planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej w tym
w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego nadzorowanie jego realizacji;

7)    prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę
w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do informacji niejawnych oraz osób którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.

2. W ramach Samodzielnego Działu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych funkcjonuje:

 1. kancelaria tajna, kierowana przez kierownika kancelarii tajnej, podległego bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy.

3. Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem do spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

 

W Prokuraturze Okręgowej w Słupsku funkcjonuje sekretariat prowadzący biurowość w oparciu o zasady rejestracji i sposób prowadzenia spraw dotyczących ustawowych zadań prokuratury i prokuratorów, a także z zakresu administracji prokuratora, w jakim nie dotyczy administrowania prokuraturą.

2. Pracownicy sekretariatu realizują także czynności w zakresie działania składnicy dowodów rzeczowych i archiwum zakładowego.

3. Pracownicy sekretariatu wykonujący zadania określone w ust. 1 i 2 podlegają kierownikowi sekretariatu.

4. Bezpośredni nadzór nad pracą sekretariatu sprawuje Naczelnik Wydziału II Organizacyjno – Sądowego.

W Prokuraturze Okręgowej w Słupsku tworzy się samodzielne stanowiska pracy:

 

1. Audytora wewnętrznego, do wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

2. Inspektor Ochrony Danych (dawny: Administrator Bezpieczeństwa Informacji), do wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2014r. poz.1182/, oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego RODO.

3. Starszego inspektora do spraw obronnych, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronnych państwa zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych.

 

podległe bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

Samodzielne stanowiska określone w ust. 1, 2 i 3 obsługuje Wydział IV Organizacyjno – Sądowy.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Paweł Wnuk
Informację udostępnił: Mariusz Krupa
Data wytworzenia informacji: 2017-12-19
Data udostępnienia informacji: 2011-09-05
Liczba odsłon: 3 046