Kierownictwo Prokuratury Okręgowej

 1.  Krzysztof Młynarczyk –Prokurator Okręgowy, kieruje Prokuraturą Okręgową w Słupsku, będąc prokuratorem przełożonym prokuratorów podległej prokuratury okręgowej oraz prokuratorów rejonowych i prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania tej prokuratury okręgowej.
  W ramach realizacji tego zadania, mającego na celu strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw na obszarze słupskiego okręgu prokuratorskiego – wykonuje następujące czynności:

1/ ustala kierunki działania prokuratury okręgowej oraz planuje i organizuje pracę tej jednostki,

2/ wydaje zarządzenia, wytyczne i polecenia służbowe, z zastrzeżeniem art. 7  § 3 ustawy o prokuraturze,

3/ informuje Prokuratora Regionalnego o ważniejszych problemach prawnych
i faktycznych związanych z działalnością prokuratury okręgowej,

4/ reprezentuje prokuraturę okręgową na zewnątrz w bezpośrednich kontaktach
z organami państwowymi i samorządowymi funkcjonującymi na terenie jej właściwości działania oraz współdziała z nimi w zakresie przewidzianym
w ustawach,

5/ sprawuje bieżącą kontrolę nad realizacją zadań przekazanych do realizacji przez Prokuratora Krajowego  i Prokuratora Regionalnego,

6/ sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego i z tego tytułu podejmuje działania dla zapewnienia prawidłowej i sprawnej realizacji zadań służbowych wykonywanych przez prokuratorów tej komórki organizacyjnej, poprzez:

–  przydzielanie indywidualnie do prowadzenia postępowań przygotowawczych,

– przyjmowanie referatów przed podjęciem decyzji w przedmiocie stosowania, odstąpienia od stosowania lub uchylenia środków zapobiegawczych, zawieszenia postępowania i wyłączenia materiałów do odrębnego postępowania,

– wykonywanie czynności nadzoru procesowego w zakresie określonym przepisami kodeksu postępowania karnego i w ramach tego rozstrzyga zażalenia w trybie instancyjnym,

– akceptowanie wniosków składanych na rozprawach przed sadem I i II instancji,

-przydzielanie wokand oraz odbieranie referatów posesyjnych i dokonywanie ocen trafności orzeczeń wydanych w tych sprawach, a także podejmowanie decyzji o ich zaskarżeniu, bądź cofnięciu apelacji,

– akceptuje projekty kasacji i odpowiedzi na kasacje,

– zatwierdzanie  propozycje wniosków o wymiar kary przewidzianej w art. 32 pkt.5 kk.

7/ sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego, a także bezpośrednio nadzoruje pracę Samodzielnego Działu ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz audytora wewnętrznego, inspektora ochrony danych osobowych i starszego inspektora do spraw obronnych,

8/ wykonuje zadania z zakresu spraw osobowych ogółu pracowników podległych m jednostek organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem czynności i decyzji kadrowych określonych w § 90 ust. 1 Regulaminu, dbając również o dobór odpowiednich kadr w tych jednostkach,

9/ wydaje zarządzenia o przeprowadzeniu wizytacji lub lustracji w podległej mu prokuraturze rejonowej oraz zatwierdza przedstawione przez zespół wizytacyjny oceny pracy kontrolowanej jednostki i prokuratora rejonowego a także podpisuje i przesyła do tej jednostki zalecenia powizytacyjne i polustracyjne,

10/ rozpatruje, w zakresie należącym do jego właściwości, skargi na czynności lub zachowania prokuratorów i innych pracowników prokuratury okręgowej
i podległych jednostek oraz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków,

11/ podejmuje decyzje w przedmiocie rozpoznania sporów kompetencyjnych pomiędzy jednostkami w zakresie właściwości miejscowej,

12/ utrzymuje kontakty ze środkami społecznego przekazu oraz nadzoruje bezpośrednio pracę rzecznika prasowego,

13/ zarządza pełnienie dyżurów  przez prokuratorów po godzinach urzędowania i w dni ustawowo wolne od pracy oraz święta, także w zakresie przewidzianym w § 52 ust. 6 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,

14/ formułuje żądania wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, a nadto rozstrzyga  o zasadności skierowania do sądu dyscyplinarnego wniosku o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prokuratora wobec którego jest przełożonym, wydaje decyzje i składa wnioski w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej w stosunku do mianowanych pracowników administracyjnych oraz aplikantów –w ramach uprawnień  kierownika urzędu,

15/ realizuje zadania z zakresu nadzoru nad kontrolą operacyjną sprawowaną przez  Policję i Straż Graniczną,

16/ zapewnia ochronę informacji niejawnych oraz – jako Administrator Danych Osobowych  – ochronę danych przetwarzanych w podległej jednostce,

17/ wykonuje, jako dysponent trzeciego stopnia i w ramach przyznanych mu kompetencji, zadania w zakresie dysponowania środkami budżetowymi podległej mu prokuratury okręgowej oraz prokuratur rejonowych na obszarze działania tej prokuratury okręgowej według wskazań ujętych w § 105 Regulaminu,

18/  zapewnia rzetelną i terminową sprawozdawczość statystyczną,

19/ czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów prokuratury,

20/ zapewnia prawidłową realizację obowiązków w sprawie przekazywania gromadzenia, przetwarzania i otrzymywania informacji kryminalnych przez powszechne jednostki organizacyjne prokuratury,

21/ podejmuje decyzje o wdrożeniu zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych, stosownie do zasad określonych w Regulaminie oraz decyzje o przejęciu z prokuratur rejonowych postępowań przygotowawczych do dalszego prowadzenia przez Wydział I Śledczy,

22/ podpisuje postanowienia o przedłużeniu okresu śledztwa w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratorów rejonowych,
a także kieruje wnioski o przedłużenie okresu śledztwa do Prokuratora Regionalnego w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratorów Wydziału I Śledczego i Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego  na okres powyżej 1 roku,

23/ występuje do Sądu Apelacyjnego z wnioskami o przedłużenie czasu
trwania tymczasowego aresztowania na okres przekraczający 12 miesięcy stosownie do uregulowania zawartego w treści art. 263 § 4 kpk,

24/ podpisuje, zgodnie z zasadami obowiązującymi w jednostkach organizacyjnych prokuratury:

a/ pisma adresowane do Prokuratora Regionalnego zawierające wniosek
o wystąpienie  o wydanie postanowienia przewidzianego w art. 328 k.p.k.,

b/ pisma o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k.,

c/ kasacje w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych oraz ze stosunku pracy i z zakresu ubezpieczenia społecznego,

d/ pisma kierowane do Dyrektorów Departamentów i Biur Prokuratury Krajowej, Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej  i Korupcji Prokuratury Krajowej /w trybie § 48 ust. 3 Regulaminu, Prokuratora Regionalnego i Naczelników Wydziałów Prokuratury Regionalnej, wnioski o udzielenie międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach karnych, a nadto pisma do naczelnych i centralnych organów państwowych oraz przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych,

25/ dokonuje okresowej oceny stanu zagrożenia przestępczością i jej zwalczaniu na terenie objętym działalnością prokuratur okręgu słupskiego, a następnie informuje prokuratora regionalnego o wnioskach wynikających z tej oceny,
26/ przydziela zadania operacyjne koordynatorom i realizatorom oraz zatwierdza Karty Realizacji Zadań Operacyjnych,

27/ sprawuje nadzór nad realizacją zadań operacyjnych w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i czasu wojny,

28/ podejmuje decyzje o reklamowaniu pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz zawiadamia o ustaniu przyczyn reklamowania,

29/ wydaje wytyczne w sprawie wykonywania zadań obronnych w prokuraturach okręgu słupskiego,

30/ realizuje przedsięwzięcia z zakresu zarządzania kryzysowego i współpracy cywilno-wojskowej

31/ sprawuje nadzór nad zapewnieniem w podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a nadto kontroluje realizację podejmowanych działań mających na celu zabezpieczenie obiektów tych jednostek – w ramach ochrony przeciwpożarowej – przed pożarem lub innym miejscowym zagrożeniem.

32/ wykonuje zadania określone w art. 3 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 stycznia  2016r. Prawo o prokuraturze poprzez prowadzenie postępowań przygotowawczych, branie udziału w postępowaniu sądowym w I i II instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym a także postępowaniu wykonawczym, sporządzanie środków odwoławczych od orzeczeń, kasacji i odpowiedzi na kasacje oraz wniosków o wznowienie postępowania,

33/ wyraża zgodę na cofnięcie apelacji  prokuratora w sprawach obsadzanych w trybie § 328 ust. 3 regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

 

 1. Prokurator Monika Ryszkiewicz-Jakubowska, Zastępca Prokuratora Okręgowego,
  w ramach powierzonych zadań:

1/ zastępuje Prokuratora Okręgowego w czasie jego nieobecności w pracy we wszystkich czynnościach wymienionych w ust.1 przy czym zadania obejmujące nadzór nad działalnością Samodzielnego Działu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych  oraz w  sprawach określonych w ust. 1 pkt. 7, pkt. 12 i 14 podejmuje, w zastępstwie, na podstawie odrębnego upoważnienia wydanego przez Prokuratora Okręgowego,

2/ sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Wydziału I Śledczego oraz  Samodzielnego  Działu  Informatyzacji   i Analiz,  z tego tytułu:

a/ czuwa nad właściwym planowaniem oraz organizacją i techniką pracy
w nadzorowanych wydziale i dziale w ramach ustalonych kierunków działania tych komórek organizacyjnych,

b/ dba o sprawność postępowania i efektywność podejmowanych czynności oraz należytą kulturę pracy prokuratorów oraz innych pracowników wykonujących zadania w nadzorowanych przez niego wydziałach,

3/ przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu stanowisko w przedmiocie zasadności przejęcia z prokuratur rejonowych postępowań przygotowawczych do dalszego prowadzenia przez  Wydział I Śledczy,

4/ przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu stanowisko w przedmiocie wniosków o przedłużenie okresu śledztwa na okres powyżej 1 roku w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratorów Wydziału I Śledczego i Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego oraz wnioski kierowane do Sądu Apelacyjnego o przedłużenie czasu trwania tymczasowego aresztowania na okres przekraczający 12 miesięcy w zakresie określonym w art. 263 § 4 kpk,

5/ akceptuje wnioski o wymiar kary  za wyjątkiem  przewidzianej w art. 32 pkt.5 kk oraz wnioski składane na rozprawach przed sądem I i II instancji w sprawach prowadzonych przez Wydział I Śledczy , odbiera referaty posesyjne w tych sprawach i dokonuje oceny trafności orzeczeń wydanych w tych sprawach  a także  podejmuje decyzje o ich zaskarżeniu, o cofnięciu apelacji, akceptuje projekty kasacji i odpowiedzi na kasacje,

6/ przyjmuje referaty od prokuratorów Wydziału I Śledczego przed podjęciem przez nich decyzji w przedmiocie stosowania, odstąpienia od stosowania lub uchylenia środków zapobiegawczych, zawieszenia postępowania i wyłączenia materiałów do odrębnego postępowania, a także przed skierowaniem do sądu wniosku w trybie art. 335 kpk,

7/ akceptuje przedkładane do podpisu Prokuratorowi Okręgowemu, a kierowane do Prokuratora Regionalnego informacje, pisma i wnioski dotyczące spraw prowadzonych i  załatwianych przez Wydział I Śledczy oraz Samodzielny Dział Informatyzacji i Analiz,

 

8/ informuje na bieżąco Prokuratora Okręgowego o wynikach pracy Wydziału I Śledczego i Samodzielnego Działu Informatyzacji i Analiz oraz o ważniejszych problemach faktycznych i prawnych związanych z ich merytoryczną działalnością,

9/ współdziała z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Śledczego, a także innych organów powołanych do ścigania przestępstw,

10/ sprawuje nadzór nad prawidłowością przygotowania i przekazania informacji do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,

11/ przeprowadza zlecone przez Prokuratora Okręgowego badania kontrolne akt
oraz sporządza analizy problemowe i opracowuje informacje z zakresu działania podległych jednostek organizacyjnych,

12/ zatwierdza, pod względem merytorycznym, dokumenty finansowe dotyczące działalności prokuratury okręgowej,

13/ sprawując bezpośredni nadzór nad pracą Działu do spraw Informatyzacji i Analiz:

a/ zapewnia prawidłową i sprawną realizację zadań przez podległych  pracowników, a mianowicie: administratora systemu informatycznego i informatyków, a także egzekwuje indywidualną odpowiedzialność tych pracowników za efekty podejmowanych działań,

b/ sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością podległych jej pracowników w zakresie realizacji powierzonych im obowiązków służbowych określonych odrębnie w zakresie ich czynności, w tym nad realizacją analiz kryminalnych,

14/ sprawuje bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra 2” oraz rozwiązuje bieżące problemy związane z tym zadaniem,

15/ nadzoruje funkcjonowanie punktów dostępowych zewnętrznych baz danych, w tym Krajowego Rejestru Karnego i Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, SIS, koordynuje wprowadzanie do praktyki ogólnopolskich oraz lokalnych systemów informatycznych,

16/ wykonuje zadania związane z administrowaniem przez Prokuratora Okręgowego danymi w systemach informatycznych, a także przygotowuje projekty zarządzeń dotyczących spraw związanych z informatyzacją,

17/ kontroluje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w prokuraturze okręgowej i prokuraturach  rejonowych,

18/ koordynuje wspólne działania Prokuratury Okręgowej w Słupsku z Wydziałem ds. SIRENE Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej  Policji oraz koordynuje współpracę z Krajowym Biurem Odzyskiwania Mienia,

19/ koordynuje realizację  zadania związanego  z realizacją ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności dba o dobór materiałów podlegających publikacji oraz sprawuje nadzór nad ich wprowadzaniem do Biuletynu Informacji Publicznej, aktualizacją i zmianami,

20/ koordynuje redagowanie  strony internetowej Prokuratury Okręgowej w  Słupsku,

21/ sprawuje nadzór nad administrowaniem elektroniczną skrzynką podawczą prokuratury okręgowej na platformie e PUAP,

22/ sprawuje nadzór nad techniczną obsługą czynności dokonywanych w postępowaniu karnym z zastosowaniem technik informatycznych,

23/ sprawuje nadzór nad sprawną obsługą wideokonferencji,

24/ współpracuje z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym w zakresie  przygotowania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego  zakupu sprzętu lub usług informatycznych a także w zakresie opracowania budżetu w części dotyczącej wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych,

25/ sprawuje nadzór w zakresie całokształtu prac dotyczących przygotowania i zabezpieczenia funkcjonowania stałego dyżuru,

26/ koordynuje opracowywanie planów zamierzeń obronnych i planów szkolenia obronnego zgodnie z głównymi kierunkami przygotowań obronnych
i  jednolitym programem szkolenia obronnego prokuratur,

27/ koordynuje realizacje przydzielonych zadań operacyjnych wynikających z kart  realizacji zadań   operacyjnych w stanie gotowości obronnej państwa  czasu kryzysu i czasu wojny,

28/ wykonuje zadania określone w art. 3 §1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze w sprawach indywidualnie przydzielonych przez Prokuratora Okręgowego poprzez:

– prowadzenie postępowań przygotowawczych,

– branie udziału w postępowaniu sądowym w I i II instancji  oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym a także postępowaniu wykonawczym,

– sporządzanie środków odwoławczych od orzeczeń, kasacji i odpowiedzi na kasacje, wniosków o wznowienie postępowania w sprawach,

29/ koordynuje działalność w zakresie ścigania przestępstw prowadzonych w okręgu słupskim przez inne organy,

30/ wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego.

  

Wydział I Śledczy

 

 1. Prokurator  Joanna Kowalska – Naczelnik Wydziału I Śledczego:

1/ kieruje Wydziałem I Śledczym i z tego tytułu:

a/ dba o właściwą organizację pracy podległych prokuratorów zapewniającą prawidłowość i sprawność działania oraz możliwość egzekwowania indywidualnej odpowiedzialności każdego z tych prokuratorów za realizację powierzonych mu obowiązków służbowych,

b/ czuwa nad sprawnym przebiegiem śledztw prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratorów podległego mu Wydziału, głównie pod kątem prawidłowości, terminowości i poziomu wykonywanych czynności,

c/ nadzoruje terminowość i poziom opracowania wniosków o przedłużenie okresu śledztwa i tymczasowego aresztowania,

d/ przedstawia Zastępcy Prokuratora Okręgowego stanowisko w przedmiocie zasadności przejęcia z prokuratur rejonowych postępowań przygotowawczych do dalszego prowadzenia przez Wydział I Śledczy,

e/ opracowuje, po analizie, projekty decyzji Prokuratora Okręgowego o przejęciu postępowań do prowadzenia w Wydziale I Śledczym, a po przejęciu spraw przydziela je podległym prokuratorom,

f/ przydziela wokandy prokuratorom  Wydziału I Śledczego

g/ sporządza okresowe analizy i informacje z zakresu działania Wydziału
I Śledczego, ze szczególnym uwzględnieniem efektów pracy śledczej,

h/ sprawuje bezpośredni nadzór  w podległym Wydziale, nad zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych w systemie informatycznym oraz prawidłowym  i terminowym rejestrowaniem danych w formie elektronicznej,

2/ wykonuje zadania określone w art. 3 §1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze poprzez:

– prowadzenie postępowań przygotowawczych,

– branie udziału w postępowaniu sądowym w I i II instancji  oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym a także postępowaniu wykonawczym,

– sporządzanie środków odwoławczych od orzeczeń, kasacji i odpowiedzi na kasacje, wniosków o wznowienie postępowania w sprawach,

3/ przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu stanowisko w przedmiocie wdrożenia nadzoru służbowego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego,

4/ przedkłada Naczelnikowi Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego propozycje wniosków o reklamowanie pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

5/ realizuje przydzielone zadania operacyjne przez koordynatora wynikające
z Kart Realizacji Zadań Operacyjnych w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i czasu wojny,

6/ wykonuje inne zlecone czynności.

 1. Prokuratorzy:

– Maria Pawłyna:

– Renata Szamiel

– Robert Firlej

– Jacek Kamiński

– Marek Buchwald

– Dariusz Kloc

1/ wykonują zadania określone w art. 3 §1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze poprzez:

– prowadzenie postępowań przygotowawczych,

– branie udziału w postępowaniu sądowym w I i II instancji  oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym a także postępowaniu wykonawczym,

– sporządzanie środków odwoławczych od orzeczeń, kasacji i odpowiedzi na kasacje, wniosków o wznowienie postępowania w sprawach,

2/ sprawują zwierzchni nadzór służbowy nad postępowaniami prowadzonymi w podległych prokuraturach rejonowych, wdrożony według kryteriów określonych w Regulaminie wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,

3/ sporządzają wnioski o wznowienie  postępowania w sprawach prowadzonych w Wydziale oraz podejmują decyzję w przedmiocie podjęcia na nowo umorzonych postępowań oraz w przedmiocie wznowienia postępowań umorzonych w prokuraturach rejonowych,

4/ nadzorują  zgodność z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania  w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach,

5/ wykonują inne zlecone przez prokuratora przełożonego bądź zwierzchnika służbowego czynności.

przy czym :

– prokurator Maria Pawłyna

a/ czuwa nad prawidłowym opracowaniem projektów postanowień i wniosków w przedmiocie podjęcia na nowo umorzonego postępowania  przygotowawczego,  a   także wznowienia postępowania  przygotowawczego umorzonego   prawomocnie  przeciwko podejrzanemu w podległych jednostkach, które przedstawia za pośrednictwem Naczelnika Wydziału I Śledczego – Prokuratorowi Okręgowemu do podpisu,

b/sprawuje nadzór służbowy nad postępowaniami prowadzonymi w Prokuraturach Rejonowych w Lęborku i Bytowie, wdrożony według kryteriów określonych  w Regulaminie wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,

c/ opracowuje przydzielone przez Naczelnika Wydziału I Śledczego informacje  mające charakter stały, a zlecone przez jednostki nadrzędne,

d/ wykonuje zadania koordynatora z zakresu spraw dotyczących przemocy w rodzinie oraz wykonuje zadania koordynatora w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy,

e/ wykonuje zadania zawarte w wytycznych Prokuratora Generalnego z dnia 30 listopada 2012r. PG VII G 021/23/12 dotyczących spraw, w których pokrzywdzeni uzyskali uprawnienia do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia.

– prokurator Jacek Kamiński

a/ monitoruje i ocenia zasadność skarg wnoszonych w trybie przepisów ustawy z   dnia 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez zbędnej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz.1843 z późn. zm.) oraz przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu wnioski z dokonanych analiz,

b/ sprawuje nadzór służbowy nad postępowaniami prowadzonymi w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku, wdrożony według kryteriów określonych w Regulaminie wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,

c/ koordynuje prowadzone w okręgu słupskim postępowania dotyczące  przestępstw popełnionych przez funkcjonariuszy i pracowników Policji, zgodnie z zasadami określonymi w pismach Prokuratora Krajowego z dnia 8 sierpnia 2007r. nr PR III 801/4/07 i 30 listopada 2007r. nr PR III 801/4/07 uaktualnione pismem z dnia 27.01.2011r. nr PG II P 503/5/11,

d/ opracowuje, przydzielone  przez Naczelnika Wydziału I Śledczego, informacje mające stały charakter, a zlecone przez jednostki nadrzędne,

e/ koordynuje współpracę z organami celnymi zgodnie z pismem Zastępcy Prokuratora Generalnego z dnia 26.01.2011 r. nr PG III PZ 072/75/10,

f/ koordynuje prowadzone w okręgu słupskim wszystkie postępowania dotyczące handlu ludźmi zgodnie z pismem Zastępcy Prokuratora Generalnego z dnia 19.07.2011 r. sygn. PG III PZ 404/21/11,

g/ monitoruje sprawy prowadzone z zawiadomienia Najwyższej Izby Kontroli.

– prokurator Robert Firlej

a/ wykonuje zadania koordynatora działań karno-prawnych w zakresie zwalczania przestępczości związanej z wykorzystywaniem seksualnym dzieci /pedofilii/ w sposób określony w piśmie Prokuratora Krajowego z dnia 28 sierpnia 2007r. nr PR III Ko 3429/07, a ponadto jako koordynator w zakresie prowadzenia postępowań karnych o czyny z art.304 kk /w sprawach tzw. „lichwy”/ udziela w tym zakresie stosownego instruktażu,

b/ sprawuje nadzór służbowy nad postępowaniami prowadzonymi w Prokuraturach Rejonowych w Chojnicach, Człuchowie i Miastku, wdrożony według kryteriów określonych w Regulaminie wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,

c/ koordynuje postępowania prowadzone w podległych jednostkach dotyczące   błędów medycznych, których skutkiem jest uszczerbek na zdrowiu,

d/ opracowuje, przydzielone mu przez Naczelnika Wydziału I Śledczego, informacje mające stały charakter.

– prokurator Renata Szamiel

a/ wykonuje zadania koordynatora w sprawach dotyczących ochrony środowiska.

– prokurator Dariusz Kloc

a/ wykonuje zadania koordynatora w sprawach o przestępstwa o charakterze terrorystycznym i katastrof.

                       

          W skład Wydziału I Śledczego wchodzi Dział Przestępczości Finansowo-Skarbowej. 

 1.  Piotr Nierebiński – Kierownik Działu Przestępczości Finansowo-Skarbowej w Wydziale I Śledczym:

1/ kieruje Działem Przestępczości  Finansowo-Skarbowej w Wydziale I Śledczym i  z tego tytułu:

a/ dba o właściwą organizację pracy podległych prokuratorów zapewniającą  prawidłowość i sprawność działania oraz możliwość egzekwowania indywidualnej odpowiedzialności każdego z tych prokuratorów za realizację powierzonych mu obowiązków służbowych,

b/ czuwa nad sprawnym przebiegiem śledztw prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratorów podległego mu Działu, na bieżąco informuje Naczelnika Wydziału I Śledczego o biegu postępowań prowadzonych w tym Dziale i o ważniejszych problemach  prawnych dotyczących przedmiotowych postępowań,

c/ nadzoruje terminowość i poziom opracowania wniosków o przedłużenie okresu śledztwa i tymczasowego aresztowania w sprawach prowadzonych przez Dział  Przestępczości Finansowo-Skarbowej i przedkłada do  akceptacji Naczelnikowi Wydziału I Śledczego,

d/ sporządza okresowe analizy i informacje z zakresu działania podległego Działu, ze szczególnym uwzględnieniem efektów pracy śledczej,

e/ sprawuje bezpośredni nadzór w podległym Dziale nad zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych w systemie informatycznym oraz prawidłowym i terminowym rejestrowaniem danych w formie elektronicznej,

2/ wykonuje zadania określone w art. 3 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze poprzez:

– prowadzenie postępowań przygotowawczych przydzielonych przez Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Słupsku

– branie udziału w postępowaniu sądowym w I i II instancji  oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym a także postępowaniu wykonawczym,

– sporządzanie środków odwoławczych od orzeczeń, kasacji i odpowiedzi na kasacje, wniosków o wznowienie postępowania w sprawach,

3/ koordynuje postępowania przygotowawcze podległych prokuratur  dotyczące wyłudzeń podatku VAT,

4/ wykonuje inne zlecone czynności.

 1. Prokuratorzy:

– Zbigniew Synak

– Tomasz Walendziak

– Renata Śniegocka, delegowana z Prokuratury Rejonowej w Słupsku do wykonywania czynności służbowych w Dziale Przestępczości Finansowo-Skarbowej Wydziału I Śledczego Prokuratury Okręgowej w Słupsku,

 

w ramach powierzonych obowiązków :

1/  wykonują zadania określone w art. 3 §1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze poprzez:

– prowadzenie postępowań przygotowawczych,

– branie udziału w postępowaniu sądowym w I i II instancji  oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym a także postępowaniu wykonawczym,

– sporządzanie środków odwoławczych od orzeczeń, kasacji i odpowiedzi na kasacje, wniosków o wznowienie postępowania w sprawach,

2/ sprawują zwierzchni nadzór służbowy nad postępowaniami prowadzonymi w podległych prokuraturach rejonowych, wdrożony według kryteriów określonych w Regulaminie wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach indywidualnie przydzielonych,

3/ rozpoznają wnioski o przedłużenie śledztwa w sprawach prowadzonych przez prokuratury rejonowe,

4/ sporządzają wnioski o wznowienie  postępowania w sprawach prowadzonych w Wydziale oraz podejmują decyzję w przedmiocie podjęcia na nowo umorzonych postępowań oraz w przedmiocie wznowienia postępowań umorzonych  w prokuraturach rejonowych,

5/ nadzorują  zgodność z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania  w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach,

przy czym:

prokuratorzy Wydziału I Śledczego zastępują innych prokuratorów w czasie  ich nieobecności w zakresie wskazanym przez Naczelnika Wydziału I Śledczego lub Kierownika Działu Przestępczości Finansowo-Skarbowej,

przy czym :

– Naczelnika Wydziału I Śledczego w czasie jego nieobecności zastępuje Kierownik Działu Przestępczości Finansowo-Skarbowej,

                       

 

Wydział IV Organizacyjno-Sądowy

 

 1. Prokurator Irena Wojcieszak, p.f. Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego w ramach powierzonych obowiązków:

1/ kieruje  Wydziałem IV Organizacyjno-Sądowym  i  z tego tytułu:

a/ dba o właściwą organizację pracy w kierowanej przez siebie komórce organizacyjnej oraz podległym Dziale, zapewniając prawidłową realizację zadań służbowych przez podległych prokuratorów oraz możliwość egzekwowania ich indywidualnej odpowiedzialności za efekty podejmowanych działań,

b/ czuwa nad sprawnym przebiegiem wykonania zadań będących w zakresie działania  Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego, a zwłaszcza spraw organizacyjnych i kadrowych, szkoleń prokuratorów i pozostałych pracowników prokuratur okręgu słupskiego, kontroli realizacji ustawowych zadań przez podległe prokuratury rejonowe drogą prowadzenia wizytacji, lustracji różnych innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym oraz dokonywania ocen pracy prokuratorów i ocen kwalifikacyjnych pracowników prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych, a nadto sprawozdawczości i statystyki oraz udostępniania informacji publicznej, a także udziału prokuratora w postępowaniu sądowym,

c/ sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą sekretariatu Prokuratury Okręgowej  i działalnością jego administracyjnych agend zgodnie z § 56 ust. 3 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016r. /Dz. Urz. 2016, poz. 83 z późn. zm./ w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach  organizacyjnych prokuratury, a także nad czynnościami kontrolnymi kierownika sekretariatu – inspektora ds. biurowości dla zapewnienia prawidłowego stosowania zasad biurowości w praktyce prokuratur okręgu słupskiego,

2/ podejmuje zadania z zakresu spraw osobowych prokuratorów oraz pracowników prokuratur okręgu słupskiego w ramach kompetencji podległej jej komórki organizacyjnej łącznie z opracowywaniem, w tym zakresie, stosownych wniosków, pism i informacji,

3/ wykonuje zadania z zakresu planowania i organizacji pracy, a w szczególności:

a/ przygotowuje, pod względem merytorycznym i organizacyjnym, założenia wraz  z materiałami na narady służbowe, posiedzenia kolegium oraz inne spotkania o charakterze służbowym organizowane na szczeblu prokuratury okręgowej,

b/ opracowuje, w oparciu o materiały przedstawione przez poszczególne komórki organizacyjne prokuratury okręgowej, projekt harmonogramu działań prokuratur okręgu słupskiego na dany rok oraz informacje uogólniające efekty działalności prokuratur okręgu słupskiego,

c/ przygotowuje informacje o obsadzie etatowej, sytuacji finansowej i płacowej oraz obciążeniu pracą w poszczególnych jednostkach organizacyjnych okręgu słupskiego, a także sporządza i przedstawia opracowane osobiście lub przez inne komórki organizacyjne projekty zarządzeń /poleceń służbowych/ Prokuratora Okręgowego oraz informacje i innego rodzaju pisma również podpisywane przez kierownika jednostki,

4/ podejmuje, z polecenia Prokuratora Okręgowego, czynności mające na celu wykonanie – zgodnie z ustalonymi zasadami – zadań polegających na dokonywaniu:

a/  ocen pracy prokuratorów wykonujących czynności w podległych prokuraturach rejonowych,

b/ ocen kwalifikacyjnych pracowników Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych,

5/ dokonuje, na bieżąco, kontroli realizacji Harmonogramu pod względem terminowości i kompletności wykonania zaplanowanych czynności kontrolnych  i analitycznych, informując o poczynionych w tym zakresie ustaleniach Prokuratora Okręgowego,

6/ wykonuje określone czynności i opracowuje stosowne materiały w związku z uprawnieniami Prokuratora Okręgowego w zakresie postępowań służbowych  i dyscyplinarnych ( § 1 ust. 1 pkt 14 niniejszego zarządzenia ),

7/  wykonuje zadania określone w art. 3 §1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze w sprawach indywidualnie przydzielonych przez Prokuratora Okręgowego poprzez:

– prowadzenie postępowań przygotowawczych,

– branie udziału w postępowaniu sądowym w I i II instancji  oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym a także postępowaniu wykonawczym,

– sporządzanie środków odwoławcze od orzeczeń, kasacji i odpowiedzi na kasacje, wniosków o wznowienie postępowania w sprawach,

8/ realizuje przydzielone zadania operacyjne przez koordynatora wynikające
z Kart Realizacji Zadań Operacyjnych w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i czasu wojny,

9/ przyjmuje od Naczelników Wydziałów i pozostałych komórek organizacyjnych propozycje wniosków o reklamowaniu pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia  mobilizacji i w czasie wojny oraz po konsultacji ze starszym Inspektorem ds. obronnych przedkłada wnioski Prokuratorowi Okręgowemu,

10/ przygotowuje rozpoznanie wpływających do Prokuratury Okręgowej w Słupsku skarg i wniosków obywateli oraz czuwa nad zgodnym z przepisami załatwianiem tych skarg przez podległe prokuratury rejonowe, a także sporządza okresowe analizy i sprawozdania dotyczące wpływu skarg i wniosków oraz sposobu ich załatwienia i wykorzystania,

11/ dokonuje zleconych przez Prokuratora Okręgowego analiz danych statystycznych obrazujących efekty działania prokuratur okręgu słupskiego na tle wyników uzyskiwanych przez inne prokuratury okręgu apelacji gdańskiej,

12/ wykonuje czynności nadzoru procesowego w postępowaniach będących we właściwości działania prokuratur rejonowych okręgu słupskiego i w ramach tego rozstrzyga w trybie instancyjnym zażalenia dotyczące prowadzonych postępowań przygotowawczych,

13/ przygotowuje decyzje Prokuratora Okręgowego w zakresie rozstrzygnięć sporów kompetencyjnych o właściwość miejscową,

14/ czuwa nad prawidłowym opracowaniem projektów postanowień i wniosków kierowanych do Prokuratora Generalnego w trybie art. 328 par. 1 kpk, które przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu do podpisu,

15/ czuwa nad prawidłowym opracowaniem oceny i stanowiska w przedmiocie dopuszczalności i celowości wniesienia przez Prokuratora Generalnego skargi nadzwyczajnej,

16/ zastępuje prokuratora Zbigniewa Majchrzaka w czasie jego nieobecności,

17/ wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego.

 1. Prokurator Zbigniew Majchrzak, Wizytator, w ramach powierzonych obowiązków:

1/ wykonuje zadania zaplanowane w Harmonogramie ważniejszych przedsięwzięć Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz zlecone dodatkowo czynności analityczno-kontrolne podejmowane w ramach organizowanych wizytacji, lustracji i innych badań aktowych obejmujących sprawy prowadzone w prokuraturach okręgu słupskiego,

2/ bierze udział w pracach zespołu powołanego przez Prokuratora Okręgowego  w zakresie dokonania oceny asesorów w okresie wykonywania przez nich powierzonych czynności prokuratorskich przed upływem okresu asesury i wystąpieniem z wnioskiem o przedłużenie wotum oraz sporządza w tym zakresie stosowne sprawozdania wraz z wnioskami i zaleceniami do wykorzystania przez komisję kwalifikacyjną,

3/ dokonuje oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko prokuratorskie oraz przygotowuje stosowną dokumentację niezbędną do skierowanie wniosku o powołanie kandydata na stanowisko prokuratora,

4/ wykonuje określone czynności i opracowuje stosowne materiały w związku z uprawnieniami Prokuratora Okręgowego w zakresie spraw dyscyplinarnych,

5/ dokonuje zleconych mu przez Prokuratora Okręgowego analiz danych statystycznych obrazujących efekty działania prokuratur okręgu słupskiego na tle wyników uzyskiwanych przez inne prokuratury okręgu apelacji gdańskiej,

6/ opracowuje informacje zlecone przez Prokuratora Okręgowego z zakresu bieżącej działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i podległych prokuratur rejonowych, obejmujące głównie problematykę karną z uwzględnieniem także wniosków wynikających z ustaleń wizytacyjnych i innych badań aktowych,

7/ przygotowuje rozpoznanie wpływających do Prokuratury Okręgowej w Słupsku skarg i wniosków obywateli oraz czuwa nad zgodnym z przepisami załatwianiem tych skarg przez podległe prokuratury rejonowe, a także sporządza okresowe analizy i sprawozdania dotyczące wpływu skarg i wniosków oraz sposobu ich załatwienia i wykorzystania,

8/ wykonuje zadania określone w art. 3 §1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze poprzez:

– prowadzenie postępowań przygotowawczych,

– branie udziału w postępowaniu sądowym w I i II instancji  oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym a także postępowaniu wykonawczym,

– sporządzanie środków odwoławczych od orzeczeń, kasacji i odpowiedzi na kasacje, wniosków o wznowienie postępowania,

9/ realizuje przydzielone zadania operacyjne przez koordynatora wynikające
z Kart Realizacji Zadań Operacyjnych,

10/ wykonuje czynności nadzoru procesowego w przydzielonych przez Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego postępowaniach, będących we właściwości działania prokuratur rejonowych okręgu słupskiego i w ramach tego rozstrzyga w trybie instancyjnym zażalenia dotyczące prowadzonych postępowań przygotowawczych,

11/ przygotowuje decyzje Prokuratora Okręgowego w zakresie rozstrzygnięć sporów kompetencyjnych o właściwość miejscową,

12/ wykonuje czynności związane z opracowaniem projektów postanowień i wniosków kierowanych do Prokuratora Generalnego w trybie art. 328 par. 1 kpk,   które za pośrednictwem Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu do podpisu,

13/ wykonuje inne czynności zlecone mu przez Prokuratora Okręgowego lub Naczelnika IV Wydziału Organizacyjno-Sądowego,

14/ zastępuje Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego podczas jego nieobecności.

 1. Prokurator Jacek Korycki, w ramach powierzonych obowiązków:

1/ przygotowuje pod względem  formalnym i merytorycznym konkursy na staż urzędniczy, egzaminy dla uczestników tego stażu oraz konkursy na stanowisko asystenta prokuratora, podejmuje działania związane z organizacją stażu  urzędniczego,

2/ podejmuje czynności kontrolne i analityczne w ramach zleconych badań aktowych w sprawach karnych obejmujących głównie postępowania zakończone przez asesorów w okresie wykonywania przez nich powierzonych czynności prokuratorskich przed upływem pierwszego i drugiego roku ukończenia stażu asesorskiego oraz sporządza w tym zakresie stosowne sprawozdania wraz z wnioskami i zaleceniami do wykorzystania przez komisję kwalifikacyjną,

3/ przygotowuje, pod względem merytorycznym i organizacyjnym, posiedzenia komisji kwalifikacyjnej oceniającej pracę asesorów,

4/ wykonuje indywidualnie przydzielone mu przez Prokuratora Okręgowego czynności z zakresu spraw osobowych ogółu pracowników będących we właściwości działania  Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego,

5/ dokonuje zleconych przez Prokuratora Okręgowego lub Naczelnika Wydziału IV  analiz danych statystycznych obrazujących efekty pracy prokuratur okręgu słupskiego na tle wyników innych jednostek prokuratury,

6/ wykonuje zadania określone w art. 3 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze ( Dz.U 2016.177 ) poprzez:

–  prowadzenie postępowań przygotowawczych,

–  branie udziału w postępowaniu sądowym w I i II instancji  oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym a także postępowaniu wykonawczym,

–  sporządzanie  środków odwoławczych od orzeczeń, kasacji i odpowiedzi na kasacje, wniosków  o wznowienie postępowania w sprawach,

7/ wykonuje czynności nadzoru procesowego w przydzielonych przez Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego – postępowaniach będących we właściwości działania prokuratur rejonowych okręgu słupskiego i w ramach tego rozstrzyga w trybie instancyjnym zażalenia dotyczące prowadzonych postępowań przygotowawczych,

8/przygotowuje decyzje Prokuratora Okręgowego w zakresie rozstrzygnięć sporów kompetencyjnych  o właściwość miejscową,

9/ wykonuje czynności związane z opracowaniem projektów postanowień  i wniosków kierowanych do Prokuratora Generalnego w trybie art. 328  par. 1 kpk, które za pośrednictwem Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu do podpisu,

10/ realizuje przydzielone zadania operacyjne przez koordynatora wynikające
z Kart Realizacji Zadań Operacyjnych w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i czasu wojny,

11/ wykonuje inne czynności zlecone mu przez Prokuratora Okręgowego lub Naczelnika IV Wydziału Organizacyjno-Sądowego,

12/ zastępuje prokuratora Pawła Wnuka podczas jego nieobecności bądź innego prokuratora wskazanego przez Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.

 

 1. Prokurator Paweł Wnuk, p.f. Rzecznika Prasowego, w ramach powierzonych obowiązków:
  1/ podejmuje działania w zakresie współpracy prokuratur okręgu słupskiego ze środkami masowego przekazu, a zwłaszcza:

a/ organizuje konferencje prasowe,

b/ opracowuje stałe komunikaty urzędowe,

c/ przekazuje prasie, w tym również za pośrednictwem internetu, stosowne materiały analityczne i uogólniające,

d/ udziela w zleconych przypadkach wypowiedzi dla prasy,

e/  reaguje na krytykę prasową,

f/ analizuje publikacje prasowe pod kątem realizacji zadań określonych w wytycznych Prokuratora Generalnego z dnia 13 grudnia 2000 r.,

g/ żąda informacji o biegu postępowań od kierowników jednostek bądź prokuratorów prowadzących lub nadzorujących postępowania,

h/ koordynuje działalność prasową prokuratur okręgu słupskiego,

i/ w razie potrzeby udziela konsultacji prokuratorom w zakresie przekazywanych dziennikarzom informacji,

2/ wykonuje zadania z zakresu szkolenia zawodowego prokuratorów, urzędników i innych pracowników oraz zadania dotyczące organizacji stażu dla aplikantów i praktyk studenckich, prowadzi szkolenia z zakresu informatyzacji,

3/ wykonuje zlecone zadania związane z realizacją ustawy z dnia 6 września 2001r.
o dostępie do informacji publicznej,  przygotowuje projekty odpowiedzi na wnioski złożone w trybie dostępu  do informacji publicznej.

4/ koordynuje organizację kontroli zarządczej oraz polityki zarządzania  ryzykami, a także sprawuje ogólny nadzór nad skutecznym wdrażaniem i prawidłowym funkcjonowaniem tychże systemów oraz prawidłowością wykorzystania sygnałów pochodzących z działań kontrolnych,

5/ wykonuje zlecone zadania związane z realizacją ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności dba o dobór materiałów podlegających publikacji oraz monitoruje ich wprowadzania do Biuletynu Informacji Publicznej, aktualizację i zmiany,

6/ koordynuje bieg postępowań w sprawach przestępstw komputerowych z wykorzystaniem Internetu i zaawansowanych technologii i systemów informatycznych oraz udziela konsultacji i realnej pomocy prokuratorom prowadzącym tego rodzaju sprawy w prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego,

7/ wykonuje zlecone zadania związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra 2” oraz  systemów informatycznych i punktów dostępowych zewnętrznych baz danych, w tym Krajowego Rejestru Karnego i Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, SIS, przygotowuje w tym zakresie stosowne projekty zarządzeń,

8/ nadzoruje funkcjonowanie ewidencji spisu komputerowego i oprogramowania,

9/  wykonuje zadania określone w art. 3 §1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze poprzez:

– prowadzenie postępowań przygotowawczych,

– branie udziału w postępowaniu sądowym w I i II instancji  oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym a także postępowaniu wykonawczym,

– sporządzanie środków odwoławczych od orzeczeń, kasacji i odpowiedzi na kasacje, wniosków o wznowienie postępowania w sprawach,

10/ wykonuje czynności nadzoru procesowego w przydzielonych przez Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego postępowaniach, będących we właściwości działania prokuratur rejonowych okręgu słupskiego i w ramach tego rozstrzyga w trybie instancyjnym zażalenia dotyczące prowadzonych postępowań przygotowawczych,

11/ przygotowuje decyzje Prokuratora Okręgowego w zakresie rozstrzygnięć sporów kompetencyjnych o właściwość miejscową,

12/ wykonuje czynności związane z opracowaniem projektów postanowień i wniosków kierowanych do Prokuratora Generalnego w trybie art. 328 par. 1 kpk,   które za pośrednictwem Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu do podpisu,

13/ wykonuje czynności związane z bieżącym monitorowaniem strony internetowej prokuratury celem weryfikacji znajdujących się tam informacji pod kątem ich aktualności i weryfikacji zamieszczonych danych pod kątem zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym ujawnieniem,

14/ wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego,

15/ zastępuje prokuratora Jacka Koryckiego w czasie jego nieobecności bądź innego prokuratora wskazanego przez Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.

16/ zastępuje prokuratora Dariusza Iwanowicza w zakresie wykonywania czynności dotyczących obrotu międzynarodowego z zakresu ENA-P, ENA-UE i Oz oraz przewidzianych w ustawie z dnia 7 lipca 2005r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych czynności organu pomocniczego związanych z obrotem zagranicznym

     

 

Dział  Postępowania Sądowego w Wydziale IV Organizacyjno-Sądowym  

1.Prokurator Dariusz Iwanowicz, p.f. Kierownika Działu Postępowania Sądowego w Wydziale IV Organizacyjno-Sądowym:

1/ kieruje  Działem Postępowania Sądowego i z tego tytułu:

a/ sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością podległych prokuratorów w zakresie realizacji powierzonych zadań służbowych będących we właściwości działania Działu Postępowania Sądowego w Wydziale IV Organizacyjno-Sądowym, w tym przydziela wokandy, odbiera referaty posesyjne i dokonuje trafności wydanych orzeczeń sądowych,

b/ dba o właściwą organizację pracy w kierowanym przez siebie Dziale zapewniając w ten sposób prawidłową i sprawną realizację zadań przez podległych prokuratorów oraz możliwość egzekwowania ich indywidualnej odpowiedzialności za efekty podejmowanych działań,

2/ uczestniczy w rozprawach i posiedzeniach przed sądem okręgowym w postępowaniu karnym wykonawczym i o ułaskawienie oraz wyjątkowo w posiedzeniach i rozprawach przed sądem powszechnym w sprawach cywilnych i administracyjnych ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczych,

3/  uczestniczy w postępowaniu odwoławczym przed sądem okręgowym w sprawach karnych w przypadkach określonych w § 328 ust. 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury i w tym zakresie przedstawia stanowisko w zakresie cofnięcia apelacji, dokonuje oceny wyroku, a także w tych sprawach:

a/ kieruje wnioski o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego przypadku stwierdzenia uchybień wymienionych w art. 439 kpk lub innego rażącego naruszenia prawa o którym mowa w art. 523 kpk,

b/ przygotowuje kasacje do Sądu Najwyższego od orzeczeń sądu odwoławczego oraz wnioski o kasacje w trybie art. 521 kpk,

c/ sporządza odpowiedzi na kasację,

4/ bierze udział w postępowaniu przed sądem okręgowym w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych oraz w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie, wskazanych w Rozdziale 58 kpk,

5/ sprawuje nadzór służbowy w zakresie działalności karnej prokuratorów prokuratur rejonowych w Słupsku i Lęborku i z tego tytułu:

a/ udziela prokuratorom bieżących konsultacji i wskazówek dotyczących udziału w postępowaniu jurysdykcyjnym przed sądem pierwszej instancji,

b/ udziela prokuratorom konsultacji w sprawach, w których rozważają oni potrzebę zainicjowania postępowania odwoławczego poprzez wniesienie apelacji lub zażalenia od orzeczenia sądu pierwszej instancji, z uwzględnieniem zwłaszcza określenia właściwego zakresu zaskarżenia bądź konstrukcji zarzutów odwoławczych oraz konsultacji w zakresie sporządzanych przez  prokuratury rejonowe nadzwyczajnych środków zaskarżenia i odpowiedzi na kasacje,

c/ opracowuje uogólniające pisma instruktażowe i metodyczne, wskazujące na powtarzające się błędy w orzecznictwie sądów rejonowych, niedostrzegane lub pomijane przez prokuratorów przy opracowywaniu środków odwoławczych,

6/ przeprowadza czynności analityczne i badania kontrolne akt w zakresie   problematyki będącej we właściwości działania Działu Postępowania  Sądowego,

7/ dokonuje okresowych ocen poziomu i skuteczności udziału prokuratora w postępowaniu sądowym łącznie z oceną zasadności apelacji wnoszonych w sprawach karnych od wyroków sądów rejonowych,

8/  wykonuje określone czynności w sprawach, w których przedstawiono wnioski o kasację lub wznowienie postępowania sądowego,

9/ wykonuje zadania z zakresu pociągnięcia podmiotu zbiorowego  do odpowiedzialności karnej, w szczególności związane z kierowaniem wniosków, udziałem w postępowaniach odwoławczych i nadzorem nad praktyką w prokuraturach rejonowych,

10/ sprawuje nadzór nad czynnościami prokuratorów rejonowych oraz wykonuje zadania przewidziane dla prokuratora okręgowego, jako organu pomocniczego, określone w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych,

11/ wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 21 stycznia 2011r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące  naruszenie prawa,

12/  wykonuje zadania określone w art. 3 §1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze poprzez:

– prowadzenie postępowań przygotowawczych,

– branie udziału w postępowaniu sądowym w I i II instancji  oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym a także postępowaniu wykonawczym,

– sporządzanie środków odwoławczych od orzeczeń, kasacji i odpowiedzi na kasacje, wniosków o wznowienie postępowania w sprawach,

13/ wykonuje czynności związane z  przygotowaniem oceny i stanowiska w przedmiocie dopuszczalności i celowości wniesienia przez Prokuratora Generalnego skargi nadzwyczajnej,

14/ wykonuje czynności dotyczące obrotu zagranicznego z zakresu ENA-P, ENA-UE  i Oz oraz wykonuje przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 2005r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych czynności organu pomocniczego związanych z obrotem zagranicznym,

15/ przedkłada Naczelnikowi Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego  propozycje wniosków o reklamowaniu pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

16/ wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub Naczelnika     IV Wydziału Organizacyjno-Sądowego,

17/ zastępuje innych prokuratorów w zakresie wskazanym przez Naczelnika IV Wydziału Organizacyjno-Sądowego w czasie ich nieobecności,

 1. Prokurator Anna Janas, w ramach powierzonych obowiązków:

1/ wykonuje zadania z zakresu prawa administracyjnego oraz z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego a także prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem spraw będących w kompetencji Prokuratury Okręgowej,

2/ uczestniczy w posiedzeniach i rozprawach w postępowaniach administracyjnych przed sądami administracyjnymi oraz przed sądami powszechnymi w postępowaniach cywilnych,  a także w posiedzeniach w postępowaniu wykonawczym i o ułaskawienie,

3/  uczestniczy w postępowaniu odwoławczym przed sądem okręgowym w sprawach karnych w przypadkach określonych w § 328.3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury i w tym zakresie przedstawia stanowisko w przedmiocie cofnięcia apelacji, dokonuje oceny wyroku, a także w tych sprawach:

a/ przygotowuje kasacje do Sądu najwyższego od orzeczeń sądu odwoławczego oraz wnioski o kasacje w trybie art. 521 kpk,

b/ sporządza odpowiedzi na kasacje,

4/ bierze udział w postępowaniu przed sądem okręgowym w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych oraz w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie, wskazanych w Rozdziale 58 kpk,

5/ prowadzi sprawy o roszczenia zwrotne na podstawie art. 557 kpk,

6/  sprawuje nadzór służbowy nad pozakarną działalnością prokuratur rejonowych w  Słupsku, Człuchowie i Miastku i w jego ramach udziela niezbędnych konsultacji oraz podejmuje stosowne czynności kontrolno-instruktażowe w celu zapewnienia prawidłowej realizacji ustalonych zasad dotyczących udziału prokuratora „w innym postępowaniu”,

7/ dokonuje okresowych analiz problemowych i badań kontrolnych akt dotyczących działalności prokuratur okręgu słupskiego w sprawach z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego oraz przeprowadza stosowne czynności analityczne  i badania kontrolne w wybranych sprawach karnych,

8/ sprawuje nadzór w zakresie działalności karnej prokuratorów prokuratury rejonowej w Miastku i Człuchowie, polegający na:

a/ udzielaniu prokuratorom bieżących konsultacji i wskazówek dotyczących udziału w postępowaniu jurysdykcyjnym przed sądem pierwszej i drugiej instancji,

b/ udzielaniu prokuratorom konsultacji w sprawach, w których rozważają oni potrzebę zainicjowania postępowania odwoławczego poprzez wniesienie apelacji lub zażalenia od orzeczenia sądu pierwszej instancji, z uwzględnieniem zwłaszcza określenia właściwego zakresu zaskarżenia bądź konstrukcji zarzutów odwoławczych,

c/ opracowywaniu uogólniających pism instruktażowych i metodycznych, wskazujących na powtarzające się błędy w orzecznictwie sądów rejonowych, niedostrzegane lub pomijane przez prokuratorów przy opracowywaniu środków odwoławczych,

9/ dokonuje okresowych ocen poziomu i skuteczności udziału prokuratora w postępowaniu sądowym łącznie z oceną zasadności apelacji wnoszonych w sprawach karnych od wyroków sądów rejonowych,

10/ wykonuje określone czynności w sprawach, w których przedstawiono wnioski o kasację lub wznowienie postępowania sądowego,

11/ wykonuje zadania z zakresu pociągnięcia podmiotu zbiorowego do odpowiedzialności karnej, w szczególności związane z kierowaniem wniosków, udziałem w postępowaniach  odwoławczych i nadzorem nad praktyką w prokuraturach rejonowych,

12/ sprawuje nadzór nad czynnościami prokuratorów rejonowych oraz wykonuje zadania przewidziane dla prokuratora okręgowego, jako organu pomocniczego, określone w ustawie z dnia 7 lipca 2005r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych,

13/ wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 21 stycznia 2011r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa,

14/  wykonuje zadania określone w art. 3 §1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze poprzez:

– prowadzenie postępowań przygotowawczych,

– branie udziału w postępowaniu sądowym w I i II instancji  oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym a także postępowaniu wykonawczym,

– sporządzanie środków odwoławczych od orzeczeń, kasacji i odpowiedzi na kasacje, wniosków o wznowienie postępowania w sprawach,

15/ wykonuje czynności związane z przygotowaniem oceny i stanowiska w przedmiocie dopuszczalności i celowości wniesienia przez Prokuratora Generalnego skargi nadzwyczajnej,

16/ wykonuje inne zlecone czynności,

17/ zastępuje prokurator Beatę Buchwald, w czasie jej nieobecności oraz prokuratora Dariusza Iwanowicza w zakresie wskazanym przez Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.

 

 1. Prokurator Beata Buchwald w ramach powierzonych obowiązków:

1/ wykonuje zadania z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, a także prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego oraz z zakresu prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem spraw będących w kompetencji Prokuratury Okręgowej,

2/ uczestniczy w posiedzeniach i rozprawach w postępowaniach administracyjnych przed sądami administracyjnymi oraz przed sądami powszechnymi w postępowaniach cywilnych a także w posiedzeniach w postępowaniu wykonawczym i o ułaskawienie,

3/  uczestniczy w postępowaniu odwoławczym przed sądem okręgowym w sprawach karnych w przypadkach określonych w § 328.3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury i w tym zakresie przedstawia stanowisko w przedmiocie cofnięcia apelacji, dokonuje oceny wyroku,  a także w tych sprawach:

a/ przygotowuje kasacje do Sądu Najwyższego od orzeczeń sądu odwoławczego oraz wnioski o kasacje w trybie art. 521 kpk,

b/ sporządza odpowiedzi na kasacje,

4/ bierze udział w postępowaniu przed sądem okręgowym w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych oraz w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie, wskazanych w Rozdziale 58 kpk,

5/  prowadzi sprawy o roszczenia zwrotne na podstawie art. 557 kpk,

6/ sprawuje nadzór służbowy nad pozakarną działalnością prokuratur rejonowych w Chojnicach, Bytowie i Lęborku i w jego ramach udziela niezbędnych konsultacji oraz podejmuje stosowne czynności kontrolno-instruktażowe w celu zapewnienia prawidłowej realizacji ustalonych zasad dotyczących udziału prokuratora „w innym postępowaniu”,

7/ dokonuje okresowych analiz problemowych i badań kontrolnych akt dotyczących działalności prokuratur okręgu słupskiego w sprawach z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego oraz przeprowadza stosowne czynności analityczne i badania kontrolne w wybranych sprawach karnych,

8/ sprawuje nadzór w zakresie działalności karnej prokuratorów prokuratury rejonowej w   Bytowie i Chojnicach  polegający na:

a/ udzielaniu prokuratorom bieżących konsultacji i wskazówek dotyczących udziału w postępowaniu jurysdykcyjnym przed sądem pierwszej i drugiej instancji,

b/ udzielaniu prokuratorom konsultacji w sprawach, w których rozważają oni potrzebę zainicjowania postępowania odwoławczego poprzez wniesienie apelacji lub zażalenia od orzeczenia sądu pierwszej instancji, z uwzględnieniem zwłaszcza określenia właściwego zakresu zaskarżenia bądź konstrukcji zarzutów odwoławczych,

c/ opracowywaniu uogólniających pism instruktażowych i metodycznych, wskazujących na powtarzające się błędy w orzecznictwie sądów rejonowych, niedostrzegane lub pomijane przez prokuratorów przy opracowywaniu środków odwoławczych,

9/ dokonuje okresowych ocen poziomu i skuteczności udziału prokuratora w postępowaniu sądowym łącznie z oceną zasadności apelacji wnoszonych w sprawach karnych od wyroków sądów rejonowych,

10/ wykonuje określone czynności w sprawach, w których przedstawiono wnioski o kasację lub wznowienie postępowania sądowego,

11/ wykonuje zadania z zakresu pociągnięcia podmiotu zbiorowego do odpowiedzialności karnej, w szczególności związane z kierowaniem wniosków, udziałem w postępowaniach odwoławczych i nadzorem nad praktyką w prokuraturach rejonowych,

12/ sprawuje nadzór nad czynnościami prokuratorów rejonowych oraz wykonuje zadania przewidziane dla prokuratora okręgowego, jako organu pomocniczego, określone w ustawie z dnia 7 lipca 2005r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych,

13/ wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 21 stycznia 2011r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa,

14/  wykonuje zadania określone w art. 3 §1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze poprzez:

– prowadzenie postępowań przygotowawczych,

– branie udziału w postępowaniu sądowym w I i II instancji  oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym a także postępowaniu wykonawczym,

– sporządza środki odwoławcze od orzeczeń, kasacje i odpowiedzi na kasacje, wnioski o wznowienie postępowania w sprawach,

15/wykonuje czynności związane z przygotowaniem oceny i stanowiska w przedmiocie dopuszczalności i celowości wniesienia przez Prokuratora Generalnego skargi nadzwyczajnej,

16/ wykonuje inne zlecone czynności,

17/ zastępuje prokurator Annę Janas w czasie jej nieobecności oraz prokuratora Dariusza Iwanowicza w zakresie wskazanym przez Naczelnika IV Wydziału Organizacyjno-Sądowego.

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marta Kiedos
Informację udostępnił: Mariusz Krupa
Data wytworzenia informacji: 2018-01-03
Data udostępnienia informacji: 2015-08-07
Liczba odsłon: 8 119

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj