W prokuraturze okręgowej prowadzi się następujące repertoria i rejestry: Ds, Pc, Pa, Ak, Di, Dsn, ENA.P.r, ENA.UE, ENO.UE, ENO.P.r, Ko, Kw, Ns, Ntk, Opk, Oz.r, Pn, Pp, Ip, Cor, Zt, Wl, DE, Drz, Ds.u, Nps, Opz, Ps, Psz, Ta, Rz, Zm, Zpj.  

 

Repertoria

 

1.Ds – dla doniesień w sprawach karnych, postępowań przygotowawczych- w formie elektronicznej

2. Pc – dla spraw cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i opiekuńczych, gospodarczych prowadzonych w prokuraturach, a w prokuraturze okręgowej także dla spraw nadzorowanych
3. Pa – dla spraw administracyjnych łącznie ze sprawami rozpatrywanymi przez Naczelny Sąd Administracyjny, prowadzonymi w prokuraturach, a w prokuraturze okręgowej także dla spraw nadzorowanych.

Rejestry samodzielne

1)  „Ak” – dla wykonywanych analiz kryminalnych;

2) „Di” – dla czynności, które nie podlegają rejestracji w repertorium „Ds” podejmowanych przez prokuratora w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia, prowadzonych przez inne organy;

3) „Dsn” – dla realizacji zadań wynikających ze sprawowania nadzoru służbowego przez prokuratora nadrzędnego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym;

4) „ENA.P.r” – dla osób, wobec których skierowano wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach prokuratur rejonowych;

1) „ENA.UE” – dla osób, wobec których państwa członkowskie Unii Europejskiej wystąpiły o wykonanie europejskiego nakazu aresztowania;

2) „ENO.P.r” – dla wystąpień do państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony w sprawach prokuratur rejonowych;

3) „ENO.UE” _ dla wystąpień państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony;

4) „ENO.UE.r” – dla wystąpień państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony realizowanych przez prokuratury rejonowe pod nadzorem prokuratury okręgowej;

5) „Ko” – dla korespondencji ogólnej w sprawach administracyjnych (a), cywilnych (c), karnych (k), w których prokurator nie podejmuje decyzji procesowych. W Prokuraturze Krajowej przyjmuje się dodatkowe rozróżnienie korespondencji ogólnej w sprawach karnych na korespondencję w sprawach o wznowienie postępowania (wp), wykonawczych (w) i kasacyjnych (ka);

6) „Ksk” – dla wniosków o wniesienie kasacji w sprawach karnych w trybie art. 521 k.p.k., art. 110 § 1 k.p.w. i art. 167a k.k.s.;

 

7) „Kw” – dla kasacji i wniosków o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem w sprawach karnych, odpowiedzi na kasacje i wnioski strony przeciwnej, wnioski o wznowienie lub skarg na wyroki sądów odwoławczych oraz udziału prokuratora w tych postępowaniach;

8) „Ns” – dla spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz stosowanie innych środków przymusu, środków zapobiegawczych, zabezpieczenia majątkowego oraz spraw o stwierdzenie nieważności orzeczeń, o odszkodowanie lub zadośćuczynienie;

9) „Ntk” – dla wystąpień o zajęcie przez prokuratora stanowiska w przedmiocie pobrania komórek, tkanek, narządów ze zwłok, których zgon mógł być następstwem przestępstwa;

10) „Opk” – dla wniosków podległych jednostek o wzięcie udziału w postępowaniu odwoławczym przez prokuratora jednostki wyższego stopnia w sprawach karnych i udziału prokuratora w tych sprawach oraz dla środków odwoławczych prokuratora w postępowaniu wykonawczym, apelacji prokuratora od wyroku łącznego;

11)  „Oz” – dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą wykonywanych przez prokuratury rejonowe pod nadzorem prokuratury okręgowej;

12)  „Oz.o” – dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą wpływających z państw obcych;

13)  „Oz.r” – dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą kierowanych do państw obcych w sprawach prokuratur rejonowych;

14)  „Oz.w” – dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą kierowanych do państw obcych;

15)  „Pn” – dla postępowań w sprawach nieletnich rozpoznawanych przez sąd rodzinny oraz dla środków odwoławczych w tych sprawach;

16)  „Pp” – dla wniosków o udzielenie pomocy prawnej dla innych jednostek z zakresu spraw administracyjnych (a), cywilnych (c) i karnych (k);

 

Rejestry uzupełniające

1)      „Archiwum” – dla archiwizowanych akt prowadzonych postępowań w danej jednostce;

2)      „Drz” – dla dowodów rzeczowych;

2a) „Ds.u” dla czynności wykonywanych w związku z postanowieniem sądu wydanym na podstawie art. 397 § 1 k.p.k.;

3)      „Nps” – dla skarg i postępowań sądowych dotyczących naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki.

4)      „Opz” – dla postępowań w sprawie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych;

5)      „Ps” – dla orzeczeń sądu I i II instancji;

6)      „Psz” – dla przedmiotów środka zapobiegawczego;

7)      ,,Rz” – dla środków odwoławczych na decyzje w postępowaniu przygotowawczym za wyjątkiem zażaleń na postanowienia sądu w przedmiocie tymczasowego aresztowania;

8)      „Ta” – dla osób tymczasowo aresztowanych;

9)      „Zm” – dla zabezpieczeń majątkowych;

10)  „Zpj” – dla dokumentówr uprawniających do prowadzenia pojazdów mechanicznych, zatrzymanych w związku z popełnieniem przestępstwa.

 

W jednostkach oraz odpowiednich komórkach organizacyjnych prowadzi się wykazy kontrolne:

 Samodzielne wykazy kontrolne:

1)      „Pk” – dla spraw karnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniach: kasacyjnym, o wznowienie postępowania i w przedmiocie skargi na wyrok sądu odwoławczego z udziałem prokuratora;

2)      „W” – dla wokand spraw karnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu przed sądem.

 

Uzupełniające wykazy kontrolne do repertorium „Ds”:

1)      „ENA.P.w” – dla osób, wobec których skierowano wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach własnych;

2)      „ENO.P.w. – dla wystąpień do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony w sprawach własnych;

3)      „Oz.w” – dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą kierowanych do państw obcych w sprawach własnych;

4)      „Pm” – dla spraw skierowanych do instytucji lub osoby uprawnionej do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego;

5)      „Wu” – dla wniosków o udział prokuratora jednostki wyższego stopnia w postępowaniu odwoławczym;

 

Ponadto w prokuraturze prowadzi się:

– wykaz biegłych tłumaczy
– kontrolkę wydanych poleceń wyjazdów służbowych
– kontrolkę wystawianych legitymacji służbowych i legitymacji ubezpieczeniowych.

-kontrolkę formularzy związanych z obsługą KCIK

 

Archiwum. 

 Dokumentację powstającą w wyniku działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury przechowuje się w archiwum zakładowym. Archiwa zakładowe działają w prokuraturach: regionalnych, okręgowych i rejonowych.

 

     Do zakresu działania archiwum zakładowego należy:

 

     – przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych,

     – przechowywanie i zabezpieczenie przyjętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji

     – udostępnianie przechowywanej dokumentacji osobom upoważnionym,

     – przygotowanie i przekazywanie dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne (kategoria A) do właściwego archiwum państwowego,

     – inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej (kategoria B), udział w jej komisyjnym brakowaniu oraz przekazywanie wybrakowanych materiałów na makulaturę,

     – utrzymywanie stałych kontaktów z właściwym archiwum państwowym.

 

     Dokumentacja podlegająca przechowywaniu w archiwum zakładowym dzieli się na kategorie:

 

     – A – dokumentacja stanowiąca materiały archiwalne, którą po upływie określonego czasu przechowywania przekazuje się do archiwum państwowego,

     – B – dokumentacja niearchiwalna o czasowym znaczeniu, która po upływie

obowiązującego okresu podlega brakowaniu,

     – BE – dokumentacja niearchiwalna o czasowym znaczeniu praktycznym, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega ekspertyzie właściwego archiwum państwowego ze względu na jej charakter, treści i znaczenie.

 

     Dokumentację dla celów służbowych i naukowo-badawczych udostępnia się w zasadzie w pomieszczeniach archiwum, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być wypożyczona poza archiwum.

 

     Tak oznakowane i zarchiwizowane dokumenty udostępnia się dla celów innych niż służbowe po upływie 30 lat od ich wytworzenia, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli. Wcześniejsze udostępnianie materiałów archiwalnych regulują przepisy rozporządzenia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25.07.1984r. w sprawie wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych (Dz.U. Nr 41, poz. 217).

 

     Akta udostępnia się na podstawie kart udostępnienia akt. Udostępnienie akt do wykorzystania poza jednostką organizacyjną wymaga zgody kierownika jednostki.

     Informacje zawarte w dokumentach udostępniane są na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. nr 112, poz. 1271 z późniejszymi zmianami).

 

     Zgodnie z art. 5 ustawy prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu:

 

     – w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych i dóbr osobistych osoby fizycznej lub tajemnic ustawowo chronionych,

     – ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, w przypadkach gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca nie zrezygnowali z przysługującego im prawa,

     – ze względu na ochronę interesu strony w sprawach rozstrzyganych w postępowaniu karnym, cywilnym lub administracyjnym, które nie dotyczy władz publicznych albo osób pełniących funkcje publiczne,

     – na podstawie przepisów kodeksu postępowania karnego w celu zapewnienia należytego biegu postępowania przygotowawczego lub sądowego.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marta Kiedos
Informację udostępnił: Mariusz Krupa
Data wytworzenia informacji: 2017-06-26
Data udostępnienia informacji: 2008-06-02
Liczba odsłon: 5 262

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj