ul. Grudziądzka 45
87 – 100 Toruń

tel.  56 611 76 00
fax. 56 611 77 20

Poczta elektroniczna: toruncz@torun.po.gov.pl

Obszar działania: część miasta Toruń w granicach przebiegających od południa środkiem nurtu rzeki Wisły na odcinku od mostu kolejowego do zachodniej granicy administracyjnej miasta, następnie zachodnią i częścią północnej granicy administracyjnej miasta do skrzyżowania z ul. Grudziądzką, dalej ul. Grudziądzką do skrzyżowania z ul. Polną, następnie ul. Polną do skrzyżowania z ul. Chrobrego, potem ul. Chrobrego do skrzyżowania z rondem Pl. Pokoju Toruńskiego, a następnie wzdłuż torów kolejowych linii Toruń Wschodni-Toruń Główny na odcinku pl. Pokoju Toruńskiego – most kolejowy oraz gmin Łubianka i Zławieś Wielka.
Zawiadomienie o przestępstwie i wszelkie pisma procesowe można składać w biurze podawczym.

W sprawach skarg i wniosków Interesanci przyjmowani są przez prokuratorów dyżurnych od  wtorku do piątku w godzinach 8:30 do 14:30

Prokurator Rejonowy lub jego Zastępca przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w sekretariacie Prokuratora Rejonowego w każdy poniedziałek od 12:00 do 18:00.

Struktura jednostki

 • Dział Nadzoru nad Postępowaniami Przygotowawczymi,
 • Dział Śledztw,
 • Samodzielne stanowisko pracy do spraw cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych oraz administracyjnych
 • Sekretariat Prokuratury Rejonowej.

Organy i osoby oraz ich kompetencje

p. o. Prokuratora RejonowegoMarcin Licznerski

 • planuje i organizuje pracę jednostki oraz czuwa nad realizacją zadań ustawowych prokuratury,
 • dekretuje korespondencję i przydziela sprawy do załatwienia,
 • sprawuje nadzór ogólny nad pracą prokuratorów i pracowników administracji,
 • sprawuje nadzór nad postępowaniem sądowym, pracą prokuratora w ramach samodzielnego stanowiska pracy do spraw cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych oraz administracyjnych oraz innymi sprawami, zarejestrowanymi w rejestrze Ko, Pa, Pc i Pn,
 • kieruje Działem Śledztw
 • rozpoznaje zażalenia w trybie art. 159 kpk i art. 302 § 3 kpk,
 • przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków,
 • reprezentuje prokuraturę na zewnątrz w zakresie współdziałania z innymi organami i instytucjami państwowymi oraz organami samorządu terytorialnego,
 • reprezentuje Prokuraturę Rejonową w kontaktach ze środkami masowego przekazu.

p.o. Zastępcy Prokuratora RejonowegoMagdalena Wójcikiewicz Syczyło

 • zastępuje Prokuratora Rejonowego w czasie jego nieobecności,
 • kieruje Działem Nadzoru nad Postępowaniami Przygotowawczymi w zakresie repertorium 1 Ds, oraz odpowiada za właściwą organizację tego działu,
 • kontroluje pracę sekretariatu w zakresie dotyczącym repertorium 1 Ds. oraz Drz i spraw zawieszonych,
  rozpoznaje zażalenia w trybie art. 159 kpk i art. 302 § 3 kpk,
 • przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w zakresie spraw prowadzonych przez podległych prokuratorów oraz w ramach działu śledztw.
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-06-12
Data udostępnienia informacji: 2020-12-18
Liczba odsłon: 61 127

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj