Struktura organizacyjna Prokuratury Okręgowej w Toruniu uregulowana została Zarządzeniem Nr 21/16 Prokuratora Okręgowego w Toruniu z dnia 6 maja 2016 r. (PO I A 0100.2.2016, PO I A 021.21.2016).

§ 1. Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Toruniu stanowią:

1) Prokurator Okręgowy w Toruniu;

2) Zastępca Prokuratora Okręgowego.

§2. W skład Prokuratury Okręgowej w Toruniu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Wydział  I Śledczy;

2) Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej

3) Wydział VII Budżetowo – Administracyjny;

4) Wydział IV Organizacyjno – Sądowy, w tym Dział Sądowy i Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz;

5) Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

6) Stanowisko Starszego Inspektora do Spraw Obronnych;

7) Stanowisko Audytora Wewnętrznego;

8) Stanowisko Inspektora Ochrony Danych;

9) Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

§ 3.1. Wydział I Śledczy, kierowany przez Naczelnika, do zadań którego należy:

1) prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o poważne przestępstwa o charakterze gospodarczym, finansowym i skarbowym, inne niż wymienione w § 28 pkt 2 Regulaminu,

2) prowadzenie, nadzorowanie i koordynowanie przez koordynatora, wyznaczonego przez Prokuratora Okręgowego, spraw dotyczących błędów medycznych, w tym których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej i podległych jednostkach,

3) prowadzenie, nadzorowanie i koordynowanie przez koordynatora, wyznaczonego przez Prokuratora Okręgowego, spraw o poważne przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych, prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej i podległych jednostkach,

4) prowadzenie i nadzorowanie innych postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego,

5) udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1
– 4, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,

6) koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe prokuratury rejonowe w sprawach o przestępstwa o charakterze gospodarczym, finansowym i skarbowym,

7) obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w prokuraturze okręgowej oraz w zakresie spraw prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych,

8) sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego, zleconego przez prokuratora okręgowego nad postępowaniami prowadzonymi w podległych prokuraturach rejonowych w sprawach gospodarczych, finansowych i skarbowych, poprzez udzielanie bezpośrednich konsultacji prokuratorowi prowadzącemu lub nadzorującemu postępowanie przygotowawcze oraz przygotowywanie projektów postanowień prokuratora okręgowego o przedłużeniu postępowań na okres dłuższy niż rok,

9) sprawowanie nadzoru instancyjnego w sprawach gospodarczych, finansowych
i skarbowych, prowadzonych w prokuraturach rejonowych, w tym rozpoznawanie zażaleń na decyzje podjęte w toku spraw prowadzonych przez podległe prokuratury rejonowe,

10) prowadzenie innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych poleceń,

11) przygotowywanie decyzji w przedmiocie podjęcia lub wznowienia postępowania przygotowawczego prawomocnie umorzonego w prokuraturach rejonowych,

12) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i opracowywanie decyzji w przedmiocie przekazania spraw do prowadzenia innej jednostce niż właściwa miejscowo,

13) gromadzenie i analizowanie informacji oraz materiałów, w tym danych statystycznych, dotyczących przestępstw gospodarczych, finansowych i skarbowych, a także opracowywanie na ich podstawie sprawozdań i raportów oraz opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wybranej kategorii przestępstw,

14) sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania, w sprawach prowadzonych w wydziale,

15) podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowań prowadzonych w wydziale,

16) wykonywania innych zadań zleconych przez Prokuratora Okręgowego,

2. W ramach Wydziału I Śledczego wyodrębnia się Dział do Spraw Kryminalnych, do prowadzenia spraw o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym, kierowany przez Kierownika, obejmujący zadania opisane w punktach od 1 – 16 w odniesieniu do spraw o charakterze kryminalnym.

3. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

 

§ 4.1. Wydział VII Budżetowo – Administracyjny, kierowany przez Dyrektora, do którego zadań należy:

1) zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia;

2) prowadzenie rachunkowości;

3) zapewnienia   prawidłowego   wykonywania   zadań   związanych   z   udzielaniem   zamówień publicznych;

4) obsługa administracyjno-gospodarcza;

5) prowadzenie inwestycji i remontów;

6) prowadzenie spraw socjalno-bytowych;

2. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Okręgowy.

§ 5. 1. Wydział IV Organizacyjno – Sądowy, kierowany przez Naczelnika, do zadań którego należy:

1) organizacja pracy prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych,

2) kadry i szkolenia,

3) sprawozdawczość i statystyka,

4) skargi i wnioski,

5) prowadzenie działalności wizytacyjnej i lustracyjnej w podległych jednostkach,

6) dokonywanie ocen pracy asesorów,

7) dokonywanie ocen kwalifikacji kandydatów na stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej,

8) opracowywanie stanowiska – do projektów aktów normatywnych,

9) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy przez prokuratorów, asystentów prokuratora, urzędników i pracowników prokuratury okręgowej i jednostek podległych, w tym przygotowywania projektów decyzji i wniosków prokuratora okręgowego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorów, mianowanych pracowników administracyjnych i aplikantów,

10) działalność rzecznika prasowego,

11) udostępnianie informacji publicznej,

12) współdziałanie prokuratury okręgowej z instytucjami naukowymi, organizacjami państwowymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi, m.in. w zapobieganiu przestępczości i innym naruszeniom prawa,

13) dokonywanie ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników prokuratury okręgowej i jednostek podległych;

14) koordynowanie zadań w zakresie kontroli zarządczej w prokuraturze okręgowej i podległych jednostkach organizacyjnych;

15) przygotowywanie opinii prawnych w zakresie zgłaszanych przez podległe jednostki wątpliwości co do wykładni prawa;

16) wykonywanie zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych;

17) prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach przydzielonych przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę,

18) udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 17 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

2. W ramach Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego wyodrębnia się Dział Sądowy, kierowany przez Kierownika, do którego zadań nadto należy:

1) udział prokuratorów w postępowaniu przed sądem okręgowym oraz sądem odwoławczym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz w sprawach o wykroczenia;

2) udział prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi oraz w innych postępowaniach;

3) udział prokuratorów przed sądem w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie;

4) udział prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem okręgowym w przypadkach określonych przez prokuratora okręgowego zgodnie z zasadami określonymi w § 328 ust.3 i § 329 Regulaminu;

5) udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami w ramach pomocy prawnej świadczonej przez prokuraturę okręgową w sprawach wyznaczonych przez prokuratora okręgowego sporządzania kasacji od orzeczeń sądu okręgowego i przedstawianie ich prokuratorowi okręgowemu w celu wniesienia do Sądu Najwyższego;

6) sporządzanie i wnoszenie odpowiedzi na kasacje stron przeciwnych od orzeczeń sądu okręgowego;

7) sporządzenie projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk od orzeczeń sądu okręgowego;

8) kierowanie wniosków o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego, w przypadku stwierdzenia uchybień wymienionych w art. 439 kpk lub innego rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 523 kpk;

9) opiniowanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz udział przed sądem w tego typu sprawach oraz udzielania odpowiedzi na wnioski o wznowienie postępowania sądowego stron przeciwnych w sprawach, w których postępowanie prowadzone było w podległych prokuraturach rejonowych;

10) opracowywanie opinii prawnych w zakresie postępowania sadowego;

11) kształtowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sadowego;

12) analiza orzecznictwa sądu okręgowego oraz badania zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe jednostki organizacyjne;

13) monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki,

3. W ramach Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego wyodrębnia się Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz, (w którym obowiązki wykonują jedynie informatycy), kierowany przez Kierownika, do którego zadań należy:

1) opracowywanie planów rozwoju informatyzacji w prokuraturze okręgowej i jednostkach podległych,

2) wykonywanie zadań związanych z administrowaniem przez prokuratora okręgowego danymi w systemach informatycznych,

3) zapewnienie obsługi informatycznej i administrowanie systemami informatycznymi w prokuraturze okręgowej i jednostkach podległych,

4) opracowywanie projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej i jednostkach podległych, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych,

5) administrowanie i obsługa stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informatycznego Schengen, Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych,

6) administrowanie stroną internetową, intranetową i Biuletynem Informacji Publicznej prokuratury okręgowej,

7) administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą prokuratury okręgowej na platformie e-PUAP,

8) zapewnienie technicznej obsługi czynności dokonywanych w postępowaniu karnym z zastosowaniem technik informatycznych,

9) obsługa wideokonferencji i narad z wykorzystaniem sprzętu informatycznego,

10) dokonywanie analizy kryminalnej,

11) prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego i oprogramowania,

12) współpraca z Wydziałem VII Budżetowo – Administracyjnym w zakresie projektu budżetu związanego z wdrażaniem rozwiązań informatycznych oraz przygotowywaniem wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych,

13) wykonywanie innych zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych w zakresie spraw informatycznych i analitycznych.

4. Nadzór nad realizacją zadań Działu Sądowego oraz Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz sprawuje Naczelnik Wydziału II.

5. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału IV sprawuje Prokurator Okręgowy.

§ 6.1 Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kierowany jest przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych i obejmuje zakresem swego  działania:

1) ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych informacji niejawnych;

2) ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane i lub przekazywane informacje niejawne;

3) kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;

4) szkolenie pracowników w zakresie informacji niejawnych;

5) przeprowadzanie postępowań sprawdzających;

6) zapewnienie ochrony fizycznej obiektów prokuratury okręgowej.

2.W ramach Samodzielnego Działu funkcjonuje:

1) Kancelaria Tajna, kierowana przez kierownika Kancelarii Tajnej, podległego  bezpośrednio „pełnomocnikowi ochrony”, której działania określają odrębne przepisy,

2) Oddziały kancelarii tajnej w prokuraturach rejonowych, kierowane przez Kierowników Oddziałów Kancelarii Tajnej.

3.Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

§ 7.1.W Prokuraturze Okręgowej funkcjonuje Sekretariat, kierowany przez Kierownika, do zadań którego należy prowadzenie biurowości w oparciu o zasady rejestracji i sposób prowadzenia spraw dotyczących ustawowych zadań prokuratury i prokuratorów, a także z zakresu administracji prokuratora, w jakim nie dotyczy administrowania prokuraturą.

2. Bezpośredni nadzór nad Sekretariatem sprawuje Prokurator Okręgowy.

§ 8. 1.W Prokuraturze Okręgowej tworzy się stanowiska pracy:

1) Starszego Inspektora do Spraw Obronnych, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz.827, ze zm.)

2) Audytora Wewnętrznego do wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885).

3) Administratora Bezpieczeństwa Informacji, do wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182.)

4) Do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy do wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Bezpośredni nadzór nad samodzielnymi stanowiskami pracy sprawuje Prokurator Okręgowy.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Jan Długozima
Informację udostępnił: Mariusz Sołtysiak
Data wytworzenia informacji: 2017-08-11
Data udostępnienia informacji: 2010-07-26
Liczba odsłon: 7 947