Na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz. Urz. MS z 2016 r., poz. 83 z późn. zm.) w prokuraturach okręgowych prowadzi się następujące urządzenia:

1.      repertoria z działalności:

a)      karnej „Ds”,

b)      administracyjnej „Pa”,

c)      cywilnej „Pc”,

2.      rejestry samodzielne z zakresu działalności:

a)      karnej: „Ak”, „Di”, „Dsn”, „ENA.P.r”, „ENA.UE”, „ENO.UE”, „ENO.P.r”, „Ko”, „Kw”, „Ns”, „Ntk”, „Opk”, „Oz.o”, „Oz.r „Pn” , „Pp”, „Osn”,

b)      administracyjnej: „Ip”, „Ko” i „Pp”,

c)      cywilnej: „Ko” , „Osn”, „Pp”,

d)     strzeżenia praworządności: „Cor” i „Zt”,

e)      kontroli : „Wl”,

f)       „DE”;

3.       rejestry uzupełniające do „Ds”: „Archiwum”, „Drz”, „Ds.u”, „Nps”, „Opz”, „Ps”, „Psz”, „Ta”, „Rz”, „Zm” i „Zpj”;

4.      wykaz kontrolny samodzielny: „W”;

5.      wykazy kontrolne uzupełniające do „Ds”: „ENA.P.w”, „ENO.P.w”, „Pm”, „Oz.w”, „Wu”.

Postępowania i czynności wykonywane w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia prowadzone przez prokuratora, Policję i inne organy uprawnione do prowadzenia postępowań (z wyłączeniem czynności ewidencjonowanych w „Di”, postępowań przed sądem I i II instancji oraz środków odwoławczych) rejestrowane są w repertorium „Ds”.
Poza repertorium „Ds” prowadzi się rejestry oraz wykazy kontrolne.

Rejestry i wykazy kontrolne mają charakter samodzielny lub uzupełniający w stosunku do prowadzonego w tej samej jednostce repertorium „Ds”

Rejestrami samodzielnymi w zakresie czynności w sprawach karnych są:

1.      „Ak” – dla wykonywanych analiz kryminalnych;

2.      „Di” – dla czynności, które nie podlegają rejestracji w repertorium „Ds” podejmowanych przez prokuratora w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia, prowadzonych przez inne organy;

3.      „Dsn” – dla realizacji zadań wynikających ze sprawowania nadzoru służbowego przez prokuratora nadrzędnego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym;

4.      „ENA.P.r” – dla osób, wobec których skierowano wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach prokuratur rejonowych;

5.      „ENA.UE” – dla osób, wobec których państwa członkowskie Unii Europejskiej wystąpiły o wykonanie europejskiego nakazu aresztowania;

6.      „ENO.P.r” – dla wystąpień do państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony w sprawach prokuratur rejonowych;

7.      „ENO.UE” – dla wystąpień państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony;

8.      „ENO.UE.r” – dla wystąpień państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony realizowanych przez prokuratury rejonowe pod nadzorem prokuratury okręgowej;

9.      „Ko” – dla korespondencji ogólnej w sprawach administracyjnych (a), cywilnych (c), karnych (k), w których prokurator nie podejmuje decyzji procesowych. W Prokuraturze Krajowej przyjmuje się dodatkowe rozróżnienie korespondencji ogólnej w sprawach karnych na korespondencję w sprawach o wznowienie postępowania (wp), wykonawczych (w) i kasacyjnych (ka);

10.   „Ksk” – dla wniosków o wniesienie kasacji w sprawach karnych w trybie art. 521 k.p.k., art. 110 § 1 k.p.w. i art. 167a k.k.s.;

11.   „Kw” – dla kasacji i wniosków o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem w sprawach karnych, odpowiedzi na kasacje i wnioski strony przeciwnej, wnioski o wznowienie lub skarg na wyroki sądów odwoławczych oraz udziału prokuratora w tych postępowaniach;

12.  „Ns” – dla spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz spraw o stwierdzenie nieważności orzeczeń, odszkodowanie lub zadośćuczynienie;

13.  „Ntk” – dla wystąpień o zajęcie przez prokuratora stanowiska w przedmiocie pobrania komórek, tkanek, narządów ze zwłok, których zgon mógł być następstwem przestępstwa;

14.  „Opk” – dla wniosków podległych jednostek o wzięcie udziału w postępowaniu odwoławczym przez prokuratora jednostki wyższego stopnia w sprawach karnych i udziału prokuratora w tych sprawach oraz dla środków odwoławczych prokuratora w postępowaniu wykonawczym, apelacji prokuratora od wyroku łącznego;

15.  Osn- dla ocen i stanowisk w przedmiocie dopuszczalności i celowości wniesienia skargi nadzwyczajnej;

16.  „Oz” – dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą wykonywanych przez prokuratury rejonowe pod nadzorem prokuratury okręgowej;

17.   „Oz.o” – dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą wpływających z państw obcych;

18.   „Oz.r” – dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą kierowanych do państw obcych w sprawach prokuratur rejonowych;

19.  „Oz.w” – dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą kierowanych do państw obcych;

20.  „Pn” – dla postępowań w sprawach nieletnich oraz środków odwoławczych w tych sprawach;

21.  „Pp” – dla wniosków o udzielenie pomocy prawnej dla innych jednostek z zakresu spraw administracyjnych (a), cywilnych (c) i karnych (k);

Rejestrami uzupełniającymi w zakresie czynności w sprawach karnych rejestrowanych w repertorium „Ds” tej samej jednostki są rejestry:

1.      „Archiwum” – dla archiwizowanych akt prowadzonych postępowań w danej jednostce;

2.      „Drz” – dla dowodów rzeczowych;

3.      „Ds.u” dla czynności wykonywanych w związku z postanowieniem sądu wydanym na podstawie art. 396 a § 1 k.p.k.;

4.       „Nps” – dla skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki;

5.       „Opz” – dla postępowań w sprawie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych;

6.      „Ps” – dla orzeczeń sądu I i II instancji oraz orzeczeń Sądu Najwyższego;

7.       „Psz” – dla przedmiotów środka zapobiegawczego;

8.      „Rz” – dla środków odwoławczych na decyzje w postępowaniu przygotowawczym za wyjątkiem zażaleń na postanowienia sądu w przedmiocie tymczasowego aresztowania;

9.      „Ta” – dla osób tymczasowo aresztowanych;

10.  „Zm” – dla zabezpieczeń majątkowych;

11.  „Zpj” – dla dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów mechanicznych, zatrzymanych w związku z popełnieniem przestępstwa.

Samodzielnymi wykazami kontrolnymi są:

1.      „Pk” – dla spraw karnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniach: kasacyjnym, o wznowienie postępowania i w przedmiocie skargi na wyrok sądu odwoławczego z udziałem prokuratora;

2.      „W” – dla wokand spraw karnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu przed sądem.

Uzupełniającymi wykazami kontrolnymi do repertorium „Ds” są:

1.      „ENA.P.w” – dla osób, wobec których skierowano wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach własnych;

2.      „ENO.P.w. – dla wystąpień do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony w sprawach własnych;

3.      „Oz.w” – dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą kierowanych do państw obcych w sprawach własnych;

4.      „Pm” – dla spraw skierowanych do instytucji lub osoby uprawnionej do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego;

5.      „Wu” – dla wniosków o udział prokuratora jednostki wyższego stopnia w postępowaniu odwoławczym.

Repertoriami z działalności pozakarnej są:

1.      „Pa” – dla inicjonowania postępowań administracyjnych, sądowo-administracyjnych i postępowań przed sądem administracyjnym, udziału w tego rodzaju postępowaniach i zaskarżania zapadłych w nich orzeczeń, a także nadzorowania czynności związanych z tego rodzaju postępowaniami administracyjnymi przez podległe jednostki;

2.      „Pc” – dla inicjonowania postępowań cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i opiekuńczych oraz spraw o przyznanie lub zwrot kompensaty pieniężnej, roszczeń regresowych i innych spraw wynikających z podejmowanej działalności pozakarnej, udziału w tego rodzaju postępowaniach i zaskarżania zapadłych w nich orzeczeń, a także nadzorowania czynności związanych z tego rodzaju postępowaniami przez podległe jednostki.

Rejestrem samodzielnym dla korespondencji ogólnej jest rejestr „Ko” – dla korespondencji ogólnej w sprawach karnych (k), administracyjnych (a), cywilnych (c), w których prokurator nie podejmuje decyzji procesowych.

Rejestrem samodzielnym w zakresie czynności w sprawach administracyjnych jest rejestr „Ip” – dla spraw o udostępnienie informacji publicznej, a także środków odwoławczych od decyzji w przedmiocie udostępniania informacji publicznej oraz udziału przed sądami administracyjnymi.

Rejestrem samodzielnym w zakresie czynności związanych z realizacją pomocy prawnej w sprawach administracyjnych i cywilnych jest rejestr – „Pp” dla wniosków o udzielenie pomocy dla innych jednostek z zakresu spraw administracyjnych (a) i cywilnych (c).

Rejestrami samodzielnymi z zakresu strzeżenia praworządności są:

1.      „Cor”’ – dla pism uprawnionych organów skierowanych do właściwego prokuratora w sprawach czynności operacyjno-rozpoznawczych;

2.      „TK” – dla wniosków Prokuratora Generalnego skierowanych do Trybunału Konstytucyjnego i stanowisk zajmowanych w sprawach rozpoznawanych przez Trybunał Konstytucyjny zainicjonowanych przez inne podmioty oraz dla wystąpień osób zainteresowanych skierowaniem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego przez Prokuratora Generalnego i wydawanych opinii o konstytucyjności aktów prawnych;

3.      „U” – dla próśb o ułaskawienie i dla spraw, w których wszczęto postępowania o ułaskawienie;

4.      „Zo” – dla zażaleń rozpoznawanych przez prokuratora na sposób prowadzenia czynności przez inne organy;

5.      „Zp” – dla zagadnień prawnych rozpoznawanych w Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz wystąpień do Sądu Najwyższego ze wskazaniem w nawiasie symbolu literowego z zakresu spraw administracyjnych (a), cywilnych (c) i karnych (k);

6.      „Zt” – dla zatrzymań dokonywanych przez Policję i inne uprawnione organy, z wyłączeniem zatrzymań osób podejrzanych w postępowaniach zarejestrowanych w repertorium „Ds”.

Rejestrami samodzielnymi z zakresu odpowiedzialności służbowej i dyscyplinarnej oraz kontroli są:

1.      „RD” – dla czynności dyscyplinarnych, postępowań wyjaśniających oraz postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przez rzecznika dyscyplinarnego;

2.      „SD” – dla postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przez Sąd Dyscyplinarny pierwszej instancji w przedmiocie rozpoznania: sprawy dyscyplinarnej, wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej, o zezwolenie na tymczasowe aresztowanie, zastrzeżenia od udzielonego prokuratorowi wytknięcia uchybienia, zastrzeżenia od zwróconej prokuratorowi uwagi, wniosku o przedłużenie zawieszenia prokuratora w czynnościach, wniosku o obniżenie wynagrodzenia prokuratora zawieszonego w czynnościach i inne;

3.      „OSD” – dla spraw podlegających rozpoznaniu przez Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny;

4.      „Wl” – dla przeprowadzanych własnych wizytacji i lustracji oraz oceny wizytacji i lustracji przeprowadzanych przez podległe jednostki.

Archiwum zakładowe

Dokumentację powstającą w wyniku działalności jednostek, po jej zarchiwizowaniu przechowuje się w archiwach zakładowych. Przed przyjęciem do archiwum zakładowego, dokumentację kwalifikuje się do właściwych kategorii archiwalnych.

Podstawą kwalifikacji archiwalnej są akty prawne obowiązujące w czasie, gdy dokumentacja powstawała i była gromadzona, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Archiwum zakładowe gromadzi i przechowuje materiały archiwalne (akta kategorii „A”) oraz dokumentację niearchiwalną (akta kategorii „B”) ze wszystkich komórek organizacyjnych jednostki.

Wykorzystanie systemu informatycznego do przetwarzania danych podlegających archiwizacji wymaga wydania zarządzenia przez kierownika jednostki, w której dane te są przetwarzane, o ile system ten nie został wdrożony zarządzeniem Prokuratora Generalnego.
Zarządzenie opisuje system informatyczny, który będzie wykorzystywany, zakres przetwarzanych danych i informacji, a także wszelkie niezbędne wymagania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących archiwów, ochrony danych osobowych
i działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Szczegółowe zasady przechowywania, udostępniania i przekazywania materiałów archiwalnych (kategoria „A”) do archiwów państwowych, zasady i tryb brakowania dokumentacji niearchiwalnej (kategoria „B”) określa instrukcja archiwalna.
Zasady przechowywania, udostępniania i przekazywania akt zawierających informacje niejawne regulują odrębne przepisy.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Andrzej Gęstwicki
Informację udostępnił: Michał Balicki
Data wytworzenia informacji: 2016-07-20
Data udostępnienia informacji: 2010-01-14
Liczba odsłon: 6 408

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj