Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych

Na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury   (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości z 2017r., poz. 174  tekst jednolity)

§ 65.4 W prokuraturach okręgowych prowadzi się urządzenia:

1)        repertoria z działalności:

a)        karnej: „Ds”,

b)        administracyjnej: „Pa”,

c)        cywilnej: „Pc”;

2)        rejestry samodzielne z zakresu działalności:

a)          karnej: „Ak”, „Di”, „Dsn”, „ENA.P.r”, „ENA.UE”, „ENO.UE”, „ENO.P.r”, „Ko”, „Kw”, „Ns”, „Ntk”, „Opk”, „Osn”, „Oz.o”, „Oz.r”, „Pn”, „Pp”,

b)        administracyjnej: „Ip”, „Ko” i „Pp”,

c)        cywilnej: „Ko” i „Pp”,

d)          strzeżenia praworządności: „Cor” i „Zt”,

e)        kontroli: „Wl”,

f)         „DE”;

3)          rejestry uzupełniające do „Ds”: „Archiwum”, „Drz”, „Ds.u”, „Nps”, „Opz”, „Ps”, „Psz”, „Ta”, „Rz”, „Zm” i „Zpj”;

4)        wykaz kontrolny samodzielny: „W”;

5)          wykazy kontrolne uzupełniające do „Ds”: „ENA.P.w”, „ENO.P.w”, „Pm”, Oz.w”, „Wu”.

5.         W prokuraturach rejonowych prowadzi się urządzenia:

1)        repertoria z działalności:

a)        karnej: „Ds”,

b)        administracyjnej: „Pa”,

c)        cywilnej: „Pc”;

2)        rejestry samodzielne z zakresu działalności:

a)          karnej: „Di”, „ENO.UE.r”, „Ko”, „Kw”, „Ntk”, „Opk”, „Osn”, „Oz”, „Pn”, „Pp,”;

b)        administracyjnej: „Ip”, „Ko” i „Pp”,

c)        cywilnej: „Ko” i „Pp”,

d)          strzeżenia praworządności: „Cor”, „Zo” i „Zt”,

e)        „DE”;

3)          rejestry uzupełniające do „Ds”: „Archiwum”, „Drz”, „Ds.u”, „Nps”, „Opz”, „Ps”, „Psz”, „Ta”, „Rz”, „Zm” i „Zpj”;

4)        wykaz kontrolny samodzielny: „W”;

5)          wykazy kontrolne uzupełniające do „Ds”: „ENO.P.w”, „Pm”, „Wu”.

§ 88.1. Postępowania i czynności wykonywane w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia prowadzone przez prokuratora, Policję i inne organy uprawnione do prowadzenia postępowań (z wyłączeniem czynności ewidencjonowanych w „Di”, postępowań przed sądem I i II instancji oraz środków odwoławczych) rejestrowane są w repertorium „Ds”.

2.         Poza repertorium „Ds” prowadzi się rejestry oraz wykazy kontrolne.

3.         Rejestry i wykazy kontrolne mają charakter samodzielny lub uzupełniający w stosunku do prowadzonego w tej samej jednostce repertorium „Ds”.

§ 89.1. Rejestrami samodzielnymi w zakresie czynności w sprawach karnych są:

1)        „Ak” – dla wykonywanych analiz kryminalnych;

2)          „Di” – dla czynności, które nie podlegają rejestracji w repertorium „Ds” podejmowanych przez prokuratora w sprawach karnych,

karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia, prowadzonych przez inne organy;

3)        „Dsn” – dla realizacji zadań wynikających ze sprawowania nadzoru służbowego przez prokuratora nadrzędnego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym;

4)        „ENA.P.r” – dla osób, wobec których skierowano wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach prokuratur rejonowych;

5)        „ENA.UE” – dla osób, wobec których państwa członkowskie Unii Europejskiej wystąpiły o wykonanie europejskiego nakazu aresztowania;

6)          „ENO.P.r” – dla wystąpień do państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony w sprawach

prokuratur rejonowych;

7)        „ENO.UE” – dla wystąpień państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony;

8)        „ENO.UE.r” – dla wystąpień państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony realizowanych przez prokuratury rejonowe pod nadzorem prokuratury okręgowej;

9)        „Ko” – dla korespondencji ogólnej w sprawach administracyjnych (a), cywilnych (c), karnych (k), w których prokurator nie podejmuje decyzji procesowych. W Prokuraturze Krajowej przyjmuje się dodatkowe rozróżnienie korespondencji ogólnej w sprawach karnych na korespondencję w sprawach o wznowienie postępowania (wp), wykonawczych (w) i kasacyjnych (ka);

10)        „Ksk” – dla wniosków o wniesienie kasacji w sprawach karnych w trybie art. 521 k.p.k., art. 110 § 1 k.p.w. i art. 167a k.k.s.;

11)      (uchylony) ;

12)        „Kw” – dla kasacji i wniosków o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem w sprawach

karnych, odpowiedzi na kasacje i wnioski strony przeciwnej, wnioski o wznowienie lub skarg na wyroki sądów odwoławczych oraz udziału prokuratora w tych postępowaniach;

13)      „Ns” – dla spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz spraw o stwierdzenie nieważności orzeczeń, o odszkodowanie lub zadośćuczynienie;

14)      „Ntk” – dla wystąpień o zajęcie przez prokuratora stanowiska w przedmiocie pobrania komórek, tkanek, narządów ze zwłok, których zgon mógł być następstwem przestępstwa;

15)        „Opk” – dla wniosków podległych jednostek o wzięcie udziału w postępowaniu odwoławczym przez prokuratora jednostki wyższego

stopnia w sprawach karnych i udziału prokuratora w tych sprawach oraz dla środków odwoławczych prokuratora w postępowaniu wykonawczym, apelacji prokuratora od wyroku łącznego;

15a)    „Osn” – dla ocen i stanowisk w przedmiocie dopuszczalności i celowości wniesienia skargi nadzwyczajnej;

16)      „Oz” – dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą wykonywanych przez prokuratury rejonowe pod nadzorem prokuratury okręgowej;

17)      „Oz.o” – dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą wpływających z państw obcych;

18)      „Oz.r” – dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą kierowanych do państw obcych w sprawach prokuratur rejonowych;

19)      „Oz.w” – dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą kierowanych do państw obcych;

20)      „Pn” – dla postępowań w sprawach nieletnich rozpoznawanych przez sąd rodzinny oraz dla środków odwoławczych w tych sprawach;

21)      „Pp” – dla wniosków o udzielenie pomocy prawnej dla innych jednostek z zakresu spraw administracyjnych (a), cywilnych (c) i karnych (k);

22)      (uchylony).

2.         Rejestrami uzupełniającymi w zakresie czynności w sprawach karnych rejestrowanych w repertorium „Ds” tej samej jednostki są rejestry:

1)        „Archiwum” – dla archiwizowanych akt prowadzonych postępowań w danej jednostce;

2)        „Drz” – dla dowodów rzeczowych;

2a)  „Ds.u” – dla czynności wykonywanych w związku z postanowieniem sądu wydanym na podstawie art. 396a § 1 k.p.k.;

3)          „Nps” – dla skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub

nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki;

4)        „Opz” – dla postępowań w sprawie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych;

5)        „Ps” – dla orzeczeń sądu I i II instancji;

6)        „Psz” – dla przedmiotów środka zapobiegawczego;

7)          „Rz” – dla środków odwoławczych na decyzje w postępowaniu przygotowawczym za wyjątkiem zażaleń na postanowienia sądu

w przedmiocie tymczasowego aresztowania;

8)        „Ta” – dla osób tymczasowo aresztowanych;

9)        „Zm” – dla zabezpieczeń majątkowych;

10)      „Zpj” – dla dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów mechanicznych, zatrzymanych w związku z popełnieniem przestępstwa.

3.         Samodzielnymi wykazami kontrolnymi są:

1)          „Pk” – dla spraw karnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniach: kasacyjnym, o wznowienie postępowania i w przedmiocie

skargi na wyrok sądu odwoławczego z udziałem prokuratora;

2)        „W” – dla wokand spraw karnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu przed sądem.

4.         Uzupełniającymi wykazami kontrolnymi do repertorium „Ds” są:

1)        „ENA.P.w” – dla osób, wobec których skierowano wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach własnych;

2)        „ENO.P.w. – dla wystąpień do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony w sprawach własnych;

3)        „Oz.w” – dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą kierowanych do państw obcych w sprawach własnych;

4)        „Pm” – dla spraw skierowanych do instytucji lub osoby uprawnionej do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego;

5)          „Wu” – dla wniosków o udział prokuratora jednostki wyższego stopnia w postępowaniu odwoławczym;

6) ( uchylony ).

§ 161.1. Repertoriami z działalności pozakarnej są:

1)        „Pa” – dla inicjonowania postępowań administracyjnych, sądowo-administracyjnych i postępowań przed sądem administracyjnym, udziału w tego rodzaju postępowaniach i zaskarżania zapadłych w nich orzeczeń, a także nadzorowania czynności związanych z tego rodzaju postępowaniami administracyjnymi przez podległe jednostki;

2)        „Pc” – dla inicjonowania postępowań cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i opiekuńczych oraz spraw o przyznanie lub zwrot kompensaty pieniężnej, roszczeń regresowych i innych spraw wynikających z podejmowanej działalności pozakarnej, udziału w tego rodzaju postępowaniach i zaskarżania zapadłych w nich orzeczeń, a także nadzorowania czynności związanych z tego rodzaju postępowaniami przez podległe jednostki.

2.         Rejestrem samodzielnym dla korespondencji ogólnej jest rejestr „Ko” – dla korespondencji ogólnej w sprawach karnych (k), administracyjnych (a), cywilnych (c), w których prokurator nie podejmuje decyzji procesowych.

3.         Rejestrem samodzielnym w zakresie czynności w sprawach administracyjnych jest rejestr „Ip” – dla spraw o udostępnienie informacji publicznej, a także środków odwoławczych od decyzji w przedmiocie udostępniania informacji publicznej oraz udziału przed sądami administracyjnymi.

4.         Rejestrem samodzielnym w zakresie czynności związanych z realizacją pomocy prawnej w sprawach administracyjnych i cywilnych jest rejestr – „Pp” dla wniosków o udzielenie pomocy dla innych jednostek z zakresu spraw administracyjnych (a) i cywilnych (c).

5.         Rejestrami samodzielnymi z zakresu strzeżenia praworządności są:

1)          „Cor” – dla pism uprawnionych organów skierowanych do właściwego prokuratora w sprawach czynności operacyjno-rozpoznawczych;

2)        „TK” – dla wniosków Prokuratora Generalnego skierowanych do Trybunału Konstytucyjnego i stanowisk zajmowanych w sprawach rozpoznawanych przez Trybunał Konstytucyjny zainicjonowanych przez inne podmioty oraz dla wystąpień osób zainteresowanych skierowaniem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego przez Prokuratora Generalnego i wydawanych opinii o konstytucyjności aktów prawnych;

3)        „U” – dla próśb o ułaskawienie i dla spraw, w których wszczęto postępowania o ułaskawienie;

4)          „Zo” – dla zażaleń rozpoznawanych przez prokuratora na sposób prowadzenia czynności przez inne organy;

5)        „Zp” – dla zagadnień prawnych rozpoznawanych w Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz wystąpień do Sądu Najwyższego ze wskazaniem w nawiasie symbolu literowego z zakresu spraw administracyjnych (a), cywilnych (c) i karnych (k);

6)        (uchylony);

7)        „Zf” – dla zatrzymań dokonywanych przez Policję i inne uprawnione organy, z wyłączeniem zatrzymań osób podejrzanych w postępowaniach zarejestrowanych w repertorium „Ds”.

6.         Rejestrami samodzielnymi z zakresu odpowiedzialności służbowej i dyscyplinarnej oraz kontroli są:

1)        „RD” – dla czynności dyscyplinarnych, postępowań wyjaśniających oraz postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przez rzecznika dyscyplinarnego;

2)          „SD” – dla spraw rozpoznawanych w pierwszej instancji przez Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym;

3)        (uchylony);

4)        „Wl” – dla przeprowadzanych własnych wizytacji i lustracji oraz oceny wizytacji i lustracji przeprowadzanych przez podległe jednostki.

Biblioteki

§ 200.1. Biblioteki prowadzi się w Prokuraturze Krajowej, prokuraturach regionalnych i okręgowych.

2. Pracownicy innych działów administracji realizujący zadania w zakresie prowadzenia bibliotek podlegają kierownikom komórek do spraw administracyjnych.

§ 201. Do prowadzenia bibliotek mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908, z 2013 r. poz. 829 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1086) i wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.

§ 202. Materiałami bibliotecznymi są materiały w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 201, czyli w szczególności dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza: dokumenty graficzne (piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne i muzyczne), dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne.

§ 203.1. Szczegółowe zasady organizacji biblioteki oraz udostępniania materiałów bibliotecznych i elektronicznych systemów informacji prawnej reguluje zarządzenie kierownika jednostki uwzględniające również sposób dokumentowania posiadanych licencji dostępowych do tych systemów.

2. Zarządzenie kierownika jednostki szczebla okręgowego uwzględnia sposób korzystania z zasobów bibliotecznych przez prokuratorów i pracowników podległych prokuratur rejonowych.

 

Archiwum

§ 204.  Zasady klasyfikowania i kwalifikowania spraw regulują odrębne przepisy.

§ 205. Podstawą kwalifikacji archiwalnej są akty prawne obowiązujące w czasie, gdy dokumentacja powstała i była gromadzona, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

§ 206. Postępowanie z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną regulują odrębne przepisy.

§ 207. (uchylony).

§ 208. (uchylony).

§ 209. (uchylony).

§ 210. (uchylony).

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Baranowski
Informację udostępnił: Maciej Patrowicz
Data wytworzenia informacji: 2017-09-22
Data udostępnienia informacji: 2013-01-17
Liczba odsłon: 42 202

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj