Podział czynności osób sprawujących funkcje w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku oraz zakres ich kompetencji został ustalony Zarządzeniem nr 54/18 Prokuratora Regionalnego w Gdańsku z dnia 24 lipca 2018r. w sprawie podziału czynności prokuratorów i asystentów prokuratorskich Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Zgodnie z tym Zarządzeniem:

Prokurator Regionalny – Teresa Rutkowska-Szmydyńska kieruje prokuraturą regionalną i w ramach tych zadań:

1.      Ustala kierunki działalności prokuratury regionalnej, jej strukturę, godziny urzędowania, planuje i organizuje pracę tej jednostki.

2.      Dokonuje podziału etatów prokuratorskich, asystentów prokuratora oraz etatów pracowników prokuratury regionalnej.

3.      Na podstawie odrębnych przepisów powołuje prokuratorów do pełnienia funkcji w prokuraturze regionalnej oraz odwołuje z pełnienia tych funkcji.

4.      Informuje Prokuratora Krajowego o istotnych problemach prawnych i faktycznych związanych z działalnością podległej jednostki oraz o przebiegu postępowania w sprawach, o których mowa w § 70 ust. 1 Regulaminu, a także podpisuje pisma kierowane do Prokuratora Krajowego i Zastępców Prokuratora Generalnego oraz do dyrektora departamentu lub biura Prokuratury Krajowej.

5.      Reprezentuje prokuraturę regionalną wobec organów państwowych i samorządowych działających na terenie jej właściwości współdziała z nimi w zakresie przewidzianym w ustawach.

6.      Rozpatruje, w zakresie należącym do jego właściwości, skargi na czynności lub zachowania prokuratorów i innych pracowników prokuratury regionalnej i podległych jednostek oraz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków.

7.      Sprawuje osobiście nadzór nad realizacją obowiązków określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępownaiu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 z późn. zm.).

8.      Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału IV Organizacyjnego, w tym Działu Wizytacji, z wyjątkiem czynności określonych w § 5 ust. 1 w punktach 23) – 34) zarządzenia nr 8/2017 Prokuratora Regionalnego z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie określenia struktury organizacyjnej Prokuratury Regionalnej w Gdańsku oraz zadań komórek organizacyjnych, a także nad pracą Wydziału V Sądowego w zakresie postępowania pozakarnego.

9.      Podejmuje decyzje w przedmiocie objęcia zwierzchnim nadzorem służbowym postępowań przygotowawczych prowadzonych przez prokuratury okręgowe i w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez prokuratury rejonowe oraz wyznacza prokuratora do sprawowania takiego nadzoru, a nadto nadzoruje sposób sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego w zastrzeżonych dla siebie sprawach.

10. Rozstrzyga spory o właściwość miejscową między jednostkami organizacyjnymi prokuratury oraz podejmuje decyzje o przekazaniu podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw z wyłączeniem zasad określających właściwość miejscową, na podstawie § 116 ust. 3, ust. 4 i ust. 5 Regulaminu.

11. Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału VI Budżetowo-Administracyjnego oraz Samodzielnego Działu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, a nadto bezpośrednio nadzoruje pracę Starszego Inspektora do spraw obronnych, Audytora wewnętrznego, Inspektora Ochrony Informacji, specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rzecznika Prasowego i Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego.

12. Podpisuje stanowiska kierowane do Prokuratury Krajowej w przedmiocie dopuszczalności i celowości wniesienia skargi nadzwyczajnej od prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie w sprawie.

13. Osobiście prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze oraz bierze udział w postępowaniu sądowym w tych sprawach przed sądem I i II instancji, a także w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym z uwzględnieniem zmniejszenia obciążenia wynikającego z dyspozycji art. 32 § 2 Ustawy Prawo o prokuraturze.

14. Wykonuje zadania wynikające z kompetencji prokuratora bezpośrednio przełożonego w postępowaniach karnych prowadzonych przez podległych prokuratorów okręgowych.

15. Podejmuje decyzje o przyjęciu przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku spraw do dalszego prowadzenia postępowania przygotowawczego.

16.  Kieruje do Prokuratora Krajowego wnioski o przedłużenie okresu śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku w sprawach prowadzonych w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku.

17. Kieruje wnioski o wydanie europejskiego nakazu aresztowania, podpisuje wnioski o zagraniczną pomoc prawną oraz przesyła do Prokuratury Krajowej wnioski do państw obcych o wydanie osób ściganych w sprawach prowadzonych w Wydziałach I, II, IV, V i VII Samodzielnym Dziale do Spraw Błędów Medycznych.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami powiadamia w stosowny sposób Protokół Dyplomatyczny MSZ o prowadzeniu postępowania karnego dotyczącego osoby korzystającej z immunitetu dyplomatycznego i konsularnego.

19. Konsultuje wnioski o wymiar kary przewidzianej w art. 32 pkt 5 kodeksu karnego oraz przyjmuje sprawozdania z przebiegu i wyników rozprawy (posiedzenia) w zastrzeżonych przez siebie sprawach prowadzonych w prokuraturze regionalnej.

20. Podejmuje decyzje w przedmiocie wywiedzenia nadzwyczajnych środków prawnych w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych, ze stosunku pracy i z zakresu ubezpieczenia społecznego, a także podpisuje sporządzone w tym zakresie pisma procesowe.

21. Podejmuje decyzje w zakresie zaskarżenia orzeczeń w sprawach, w których stroną pozostaje Prokuratura Regionalna w Gdańsku i podpisuje sporządzone w tym zakresie pisma procesowe oraz podejmuje decyzje powodujące wypłatę należnych kwot z budżetu Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

22. Podejmuje decyzje w przedmiocie zainicjowania postępowań wiążących się z koniecznością uiszczenia opłat i kosztów oraz podpisuje w tym zakresie pisma procesowe.

23. Podpisuje kasacje w sprawach karnych, cywilnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

24. Podpisuje pisma kierowane do Prokuratora Krajowego celem rozpoznania wniosków o wydanie postanowień przewidzianych w art. 328 kpk, w sprawach, w których zakwestionowano zasadność prawomocnych postanowień o umorzeniu postępowania przygotowawczego.

25. Po zapoznaniu się z wnioskiem o dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego skierowanym na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy zdnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym, wydaje opinię w kwestii zasadności tego wniosku.

26. Zapoznaje się ze stanem realizacji zadań przez podległych prokuratorów.

27. Zawiadamia Prokuratora Krajowego o każdym przypadku przedłużenia tymczasowego aresztowania na okres powyżej roku.

28. Inicjuje i nadzoruje działalność wizytacyjno-lustracyjną, zatwierdza ocenę pracy kontrolowanej prokuratury oraz zalecenia powizytacyjne i polustracyjne, a nadto przedstawia własne zalecenia w przypadkach braku realizacji wniosków i zaleceń zawartych w sprawozdaniach.

29. Wykonuje zadania związane ze współpracą z mediami, z zachowaniem trybu określonego w art. 12 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze oraz nadzoruje działalność informacyjną Rzecznika Prasowego.

30. Podejmuje decyzje w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

31. Jako Administrator Danych zapewnia ochronę danych osobywch przetwarzanych w podległej jednostce.

32. Zapewnia ochronę informacji niejawnych.

33. Formułuje wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, a nadto realizuje zadania związane z pociągnięciem prokuratora do odpowiedzialności karnej zgodnie z wymaganiami określonymi w § 93 ust. 1 Regulaminu.

34. Realizuje zadania związane z analizą oświadczeń o stanie majątkowym prokuratorów Prokuratury Regionalnej oraz przyjmuje oświadczenia o stanie majątkowym pozostałych pracowników zatrudnionych w Prokuraturze Regionalnej.

35. Dokonuje okresowych ocen kwalifikacyjnych asystentów prokuratora, urzędników i innych pracowników prokuratury.

36. Podejmuje decyzje w sprawach kadrowych oraz przedstawia i kieruje wnioski w sprawach kadrowych zastrzeżonych do właściwości Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego.

37. Ustala roczny plan urlopów prokuratorów i pracowników prokuratury.

38. Rozpoznaje wnioski prokuratora okręgowego i rejonowego o wyznaczenie prokuratora Prokuratury Regionalnej w uzasadnionych przypadkach do udziału w sprawach zawisłych przed sądem odwoławczym.

39. Zapewnia rzetelną i terminową sprawozdawczość statystyczną.

40. Prowadzi przez podległe mu służby dla każdego prokuratora prokuratury regionalnej wykaz służbowy zawierający podstawowe dane dotyczące jego stosunków służbowych i osobistych w zakresie mającym wpływ na pełnienie urzędu prokuratora, a także dane na temat odbytych szkoleń i form doskonalenie zawodowego oraz innych okoliczności wskazujących na specjalizację w poszczególnych dziedzinach prawa lub prowadzeniu poszczególnych rodzajów spraw.

41. Czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów prokuratury, zapewnia ochronę informacji, w tym informacji niejawnych i danych osobowych, a jako Administrator Danych zapewnia ochronę przetwarzanych w podległej jednostce danych osobowych.

42. Zatwierdza projekt budżetu i bilans prokuratury regionalnej, kieruje wykonaniem budżetu na obszarze działania prokuratury regionalnej, realizując zadania dysponenta odpowiednio – drugiego i trzeciego stopnia części budżetu państwa odpowiadającej prokuraturze lub planu finansowego.

43. Na podstawie § 24 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finasnów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 69) podpisuje podpisem elektronicznym z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR dokumenty, o których mowa w § 23 ust. 1 powołanego wyżej rozporządzenia.

44. Na pdostawie art. 53 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) w związku z § 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 119 z późn.zm.) opatruje podpisem elektronicznym sprawozdania związane z realizacją budżetu i wykonywaniem zadań dysponenta – odpowiednio – drugiego do trzeciego stopnia części budżetu państwa odpowiadającej prokuraturze oraz z wykonaniem planu finansowego.

45. Czuwa nad prawidłowym zarządzaniem majątkiem i oszczędnym gospodarowaniem mieniem prokuratury.

46. Podejmuje decyzje o przyznaniu podległym prokuratorom jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy.

47. Kieruje całokształtem wykonywania zadań obronnych w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku oraz zapewnia obsadę kadrową prokuratury na czas wojny, a także organizuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań obronnych w podległych jednostkach organizacyjnych.

48. Zapewnia prawidłowe funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku.

49. Pełni dyżury ustalone według odrębnych zarządzeń.

 

Zastępca Prokuratora Regionalnego – Daniel Dyczewski

1.      Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Wydziału I do spraw Przestępczości Gospodarczej i Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej.

2.      Przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu propozycje przejęcia spraw do prowadzenia w Wydziałach I i II, a także opiniuje wnioski o przejęcie tego rodzaju spraw kierowane przez prokuratorów okręgowych do Prokuratora Regionalnego.

3.      Akceptuje propozycje dotyczące kierunku działalności oraz nadzoruje planowanie i sposób organizacji pracy w Wydziałach I i II.

4.      Kontroluje terminowość i efektywność czynności w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w Wydziałach I i II.

5.      Nadzoruje realizację zadań dotyczących zwierzchniego nadzoru służbowego i nadzoru instancyjnego nad postępowaniami prowadzonymi w podległych prokuraturach okręgowych w zakresie należącym do właściwości Wydziału I i II.

6.      Nadzoruje czynności w zakresie koordynowania ścigania określonych kategorii przestępstw oraz badania aktowe wykonywane w Wydziale I i II.

7.      Sprawuje nadzór na prawidłowością przygotowania i przekazywania informacji do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.

8.      Nadzoruje postępowania przygotowawcze w sprawach prowadzonych w Wydziale I i II, z wyłączeniem tych, które zastrzeżone zostały do osobistego nadzoru przez Prokuratora Regionalnego oraz w sprawach tych, w ramach nadzoru procesowego, w zakresie określonym przepisami kodeksu postępowania karnego, rozstrzyga w trybie instancyjnym zażalenia, konsultuje decyzje o umorzeniu postępowania prowadzonego przeciwko osobie, w przypadku stosowania wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania, decyzje o przekazaniu sprawy lub jej części do dalszego prowadzenia innej jednostce organizacyjnej prokuratury oraz o zawieszeniu postępowania.

9.      Podpisuje postanowienia o przedłużeniu okresu śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej 3 miesięcy do roku w sprawach prowadzonych osobiście przez prokuratorów Wydziału I i II.

10. Podpisuje pisma przewodnie adresowane do Prokuratora Krajowego z wnioskami o przedłużenie śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratorów Wydziału I i II.

11. Podpisuje postanowienia o przedłużeniu okresu śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku w sprawach prowadzonych w podległych prokuraturach okręgowych, nad którymi nadzór sprawowany jest w Wydziałach I i II.

12. Przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu wnioski do Sądu Apelacyjnego o przedłużenie tymczasowego aresztowania w trybie art. 263 § 4 kpk. Występuje z wnioskiem o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania na czas oznaczony przekraczający termin określony w art. 263 §1 kpk, a nie przekraczający terminu określonego w art. 263 §2 kpk.

13. Podpisuje wnioski i pisma odnoszące się do spraw prowadzonych w Wydziałach I i II w związku z zastosowaniem instytucji świadka koronnego na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym, oraz o uchylenie w trybie art. 328 kpk prawomocnych postanowień o umorzeniu postępowania przygotowawczego.

14. Nadzoruje przygotowanie wniosków o udzielenie międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach prowadzonych w Wydziałach I i II, wniosków o wydanie przez sąd europejskiego nakazu aresztowania w tych sprawach oraz wniosków o przekazanie ścigania do państwa obcego i wniosków o wszczęcie ścigania karnego, formułowane w oparciu o treść art. 12 Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych.

15. Kieruje akty oskarżenia w sprawach prowadzonych w Wydziałach I i II, akceptuje uzgodnienia dokonane w trybie art. 335 kpk i art. 387 kpk oraz przyjmuje sprawozdania z przebiegu postępowań sądowych w uzgodnionych z Naczelnikami Wydziałów I i II sprawach, z wyłączeniem tych, które zastrzegł w tym względzie Prokurator Regionalny.

16. Kieruje całokształtem współpracy z Departamentem do spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej.

17. Współdziała z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Biura Spraw Wewnętrznych KGP, a także innych organów ścigania przestępstw w zakresie postępowań prowadzonych w Wydziałach I i II.

18. Konsultuje wnioski o wymiar kary z wyjątkiem kary przewidzianej w art. 32 pkt 5 kk oraz przyjmuje sprawozdania z przebiegu i wyników rozpraw i posiedzeń, w sprawach prowadzonych przez Wydział I i II.

19. Udziela konsultacji przy sporządzaniu środków odwoławczych od orzeczeń sądu wydanych w sprawach prowadzonych w Wydziałach I i II.

20. Udziela konsultacji przy sporządzaniu odpowiedzi na kasacje oraz przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu kasacje wywiedzione w sprawach Wydziałów I i II.

21. Podejmuje decyzje w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań.

22. Informuje Prokuratora Regionalnego o istotnych ustaleniach i toku czynności w najważniejszych sprawach prowadzonych w Wydziałach I i II, a także o ważniejszych problemach faktycznych i prawnych związanych z merytoryczną działalnością podległych wydziałów.

23. Realizuje (w porozumieniu z Rzecznikiem Prasowym) bieżącą współpracę ze środkami społecznego przekazu, w zakresie udzielania szczególnie istotnych informacji o sprawach prowadzonych i zakończonych w Wydziałach I i II.

24. Przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu stanowisko w przedmiocie koniecznych działań wynikających z uwzględnienia przez sąd skargi strony, której prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki zostało naruszone, w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych w Wydziałach I i II.

25. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem w Wydziale I i II zasad postępowania z materiałami niejawnymi.

26. Osobiście prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze w sprawach przydzielonych decyzją Prokuratora Regionalnego oraz bierze udział w postępowaniu sądowym w tych sprawach przed sądem I i II instancji, a także w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym.

27. Koordynuje wykonywanie zadań obronnych w Wydziale I i II oraz realizuje inne zadania doraźne związane ze sprawami obronnymi przekazanymi przez Prokuratora Regionalnego.

28.  Z upoważnienia Prokuratora Regionalnego, na podstawie § 24 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finasnów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 69) podpisuje podpisem elketronicznym z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR dokumenty, o których mowa w § 23 ust. 1 powołanego wyżej rozporządzenia.

29.  Z upoważnienia Prokuratora Regionalnego, na pdostawie art. 53 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) w związku z § 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości byudżetowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 119 z późn.zm.) opatruje podpisem elektronicznym sprawozdania związane z realizacją budżetu i wykonywaniem zadań dysponenta – odpowiednio – drugiego do trzeciego stopinia części budżetu państwa odpowiadającej prokuraturze oraz z wykonaniem planu finansowego.

30. Zastępuje Prokuratora Regionalnego w czasie jego nieobecności w pracy.

31. Zastępuje Zastępcę Prokuratora Regionalnego – Małgorzatę Popadiuk w czasie jego nieobecności w pracy.

32. Pełni dyżury ustalone według odrębnych zarządzeń.

33. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Regionalnego.

 

 Zastępca Prokuratora Regionalnego  – Małgorzata Popadiuk.

1.      Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Wydziału IV Organizacyjnego w zakresie czynności określonych w § 5 ust. 1 w punktach 23) – 34) zarządzenia nr 8/2017 Prokuratora Regionalnego z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie określenia struktury organizacyjnej Prokuratury Regionalnej w Gdańsku orz zadań komórek organizacyjnych, nad działalnością Wydziału V Sądowego, za wyjątkiem zadań realizowanych w zakresie postępowania pozakarnego oraz nad działalnością VII Samodzielnego Działu do Spraw Błędów Medycznych.

2.      Przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu propozycje przejęcia spraw do prowadzenia w Wydziałach IV i V oraz VII Samodzielnym Dziale do Spraw Błędów Medycznych, a także opiniuje wnioski o przejęcie tego rodzaju spraw kierowane przez prokuratorów okręgowych do Prokuratora Regionalnego.

3.      Akceptuje propozycje dotyczące kierunku działalności oraz nadzoruje planowanie i sposób organizacji pracy w Wydziałach IV i V oraz VII Samodzielnym Dziale do Spraw Błędów Medycznych.

4.      Kontroluje terminowość i efektywność czynności w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w Wydziałach IV i V oraz VII Samodzielnym Dziale do Spraw Błędów Medycznych.

5.      Nadzoruje realizację zadań dotyczących zwierzchniego nadzoru służbowego i nadzoru instancyjnego nad postępowaniami prowadzonymi w podległych prokuraturach okręgowych w zakresie należącym do właściwości Wydziału IV i V oraz VII Samodzielnego Działu do Spraw Błędów Medycznych.

6.      Nadzoruje czynności w zakresie koordynowania ścigania określonych kategorii przestępstw oraz badania aktowe wykonywane w Wydziale IV i V oraz VII Samodzielnym Dziale do Spraw Błędów Medycznych.

7.      Sprawuje nadzór na prawidłowością przygotowania i przekazywania informacji do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.

8.      Nadzoruje postępowania przygotowawcze w sprawach prowadzonych w Wydziałach IV i V oraz VII Samodzielnym Dziale do Spraw Błędów Medycznych, z wyłączeniem tych, które zastrzeżone zostały do osobistego nadzoru przez Prokuratora Regionalnego oraz w sprawach tych, w ramach nadzoru procesowego, w zakresie określonym przepisami kodeksu postępowania karnego, rozstrzyga w trybie instancyjnym zażalenia, konsultuje decyzje o umorzeniu postępowania prowadzonego przeciwko osobie, w przypadku stosowania wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania, decyzje o przekazaniu sprawy lub jej części do dalszego prowadzenia innej jednostce organizacyjnej prokuratury oraz o zawieszeniu postępowania.

9.      Podpisuje postanowienia o przedłużeniu okresu śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej 3 miesięcy do roku w sprawach prowadzonych osobiście przez prokuratorów Wydziału IV i V oraz VII Samodzielnym Dziale do Spraw Błędów Medycznych.

10. Podpisuje pisma przewodnie adresowane do Prokuratora Krajowego z wnioskami o przedłużenie śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratorów Wydziału IV i V oraz VII Samodzielnym Dziale do Spraw Błędów Medycznych.

11. Podpisuje postanowienia o przedłużeniu okresu śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku w sprawach prowadzonych w podległych prokuraturach okręgowych, nad którymi nadzór sprawowany jest w Wydziałach IV i V oraz VII Samodzielnym Dziale do Spraw Błędów Medycznych.

12. Przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu wnioski do Sądu Apelacyjnego o przedłużenie tymczasowego aresztowania w trybie art. 263 § 4 kpk. Występuje z wnioskiem o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania na czas oznaczony przekraczający termin określony w art. 263 §1 kpk, a nie przekraczający terminu określonego w art. 263 §2 kpk.

13. Podpisuje wnioski i pisma odnoszące się do spraw prowadzonych w Wydziałach IV i V oraz VII Samodzielnym Dziale do Spraw Błędów Medycznych, w związku z zastosowaniem instytucji świadka koronnego na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym, oraz o uchylenie w trybie art. 328 kpk prawomocnych postanowień o umorzeniu postępowania przygotowawczego.

14. Nadzoruje przygotowanie wniosków o udzielenie międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach prowadzonych w Wydziałach IV i V oraz VII Samodzielnym Dziale do Spraw Błędów Medycznych, wniosków o wydanie przez sąd europejskiego nakazu aresztowania w tych sprawach oraz wniosków o przekazanie ścigania do państwa obcego i wniosków o wszczęcie ścigania karnego, formułowane w oparciu o treść art. 12 Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych.

15. Kieruje akty oskarżenia w sprawach prowadzonych w Wydziałach IV i V oraz VII Samodzielnym Dziale do Spraw Błędów Medycznych, akceptuje uzgodnienia dokonane w trybie art. 335 kpk i art. 387 kpk oraz przyjmuje sprawozdania z przebiegu postępowań sądowych w uzgodnionych z Naczelnikami Wydziałów IV i V oraz Kierownikiem VII Samodzielnym Dziale do Spraw Błędów Medycznych sprawach, z wyłączeniem tych, które zastrzegł w tym względzie Prokurator Regionalny.

16. Kieruje całokształtem współpracy z Departamentem do spraw Postępowania Przygotowawczego i Departamentem Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej.

17. Współdziała z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Biura Spraw Wewnętrznych KGP, a także innych organów ścigania przestępstw w zakresie postępowań prowadzonych w Wydziałach IV i V oraz VII Samodzielnym Dziale do Spraw Błędów Medycznych.

18. Konsultuje wnioski o wymiar kary z wyjątkiem kary przewidzianej w art. 32 pkt 5 kk oraz przyjmuje sprawozdania z przebiegu i wyników rozpraw i posiedzeń, w sprawach prowadzonych przez Wydział IV i V oraz VII Samodzielny Dział do Spraw Błędów Medycznych.

19. Udziela konsultacji przy sporządzaniu środków odwoławczych od orzeczeń sądu wydanych w sprawach prowadzonych w Wydziałach IV i V oraz VII Samodzielnym Dziale do Spraw Błędów Medycznych.

20. Udziela konsultacji przy sporządzaniu odpowiedzi na kasacje oraz przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu kasacje wywiedzione w sprawach Wydziału IV i V oraz VII Samodzielnego Działu do Spraw Błędów Medycznych.

21. Podejmuje decyzje w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań.

22. Informuje Prokuratora Regionalnego o istotnych ustaleniach i toku czynności w najważniejszych sprawach prowadzonych w Wydziałach IV i V oraz VII Samodzielnym Dziale do Spraw Błędów Medycznych, a także o ważniejszych problemach faktycznych i prawnych związanych z merytoryczną działalnością podległych wydziałów.

23. Realizuje (w porozumieniu z Rzecznikiem Prasowym) bieżącą współpracę ze środkami społecznego przekazu, w zakresie udzielania szczególnie istotnych informacji o sprawach prowadzonych i zakończonych w Wydziałach IV i V oraz VII Samodzielnym Dziale do Spraw Błędów Medycznych.

24. Przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu stanowisko w przedmiocie koniecznych działań wynikających z uwzględnienia przez sąd skargi strony, której prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki zostało naruszone, w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych w Wydziałach IV i V oraz VII Samodzielnym Dziale do Spraw Błędów Medycznych.

25. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem w Wydziałach IV i V oraz VII Samodzielnym Dziale do Spraw Błędów Medycznych zasad postępowania z materiałami niejawnymi.

26. Osobiście prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze w sprawach przydzielonych decyzją Prokuratora Regionalnego oraz bierze udział w postępowaniu sądowym w tych sprawach przed sądem I i II instancji, a także w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym.

27. Koordynuje wykonywanie zadań obronnych w Wydziałach IV i V oraz VII Samodzielnym Dziale do Spraw Błędów Medycznych oraz realizuje inne zadania doraźne związane ze sprawami obronnymi przekazanymi przez Prokuratora Regionalnego.

28. Z upoważnienia Prokuratora Regionalnego, na podstawie § 24 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finasnów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 69) podpisuje podpisem elketronicznym z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR dokumenty, o których mowa w § 23 ust. 1 powołanego wyżej rozporządzenia.

29. Z upoważnienia Prokuratora Regionalnego, na pdostawie art. 53 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) w związku z § 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości byudżetowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 119 z późn.zm.) opatruje podpisem elektronicznym sprawozdania związane z realizacją budżetu i wykonywaniem zadań dysponenta – odpowiednio – drugiego do trzeciego stopinia części budżetu państwa odpowiadającej prokuraturze oraz z wykonaniem planu finansowego.

30. Zastępuje Zastępcę Prokuratora Regionalnego – Daniela Dyczewskiego w czasie jego nieobecności w pracy, a w przypadku nieobecności w pracy Prokuratora Regionalnego oraz Zastępcy Prokuratora Regionalnego Daniela Dyczewskiego zastępuej również Prokuratora Regionalnego.

31. Pełni dyżury ustalone według odrębnych zarządzeń.

32. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Regionalnego.

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-07-07
Data udostępnienia informacji: 2019-11-06
Liczba odsłon: 10 436

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj