Zakres zadań oraz podział czynności osób funkcyjnych ustala Zarządzenie Prokuratora Okręgowego w Bielsku-Białej Nr 010.9.2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie podziału czynności i zakresu zadań kierownictwa oraz prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej, nadając niżej wymienionym osobom funkcyjnym kompetencje przykładowo wymienione:

Prokurator Okręgowy w Bielsku-Białej – Mariusz Lampart

 1. kieruje Prokuraturą Okręgową w  Bielsku-Białej,
 2. jest prokuratorem przełożonym prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej oraz prokuratorów podległych prokuratur rejonowych,
 3. jest prokuratorem bezpośrednio przełożonym w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w Prokuraturze Okręgowej w Bielsku-Białej oraz w stosunku do Prokuratorów Rejonowych podległych prokuratur rejonowych,
 4. wydaje zarządzenia, wytyczne i polecenia służbowe w celu realizacji zadań służbowych,
 5. reprezentuje prokuraturę na zewnątrz,
 6. dokonuje podziału czynności prokuratorów, asystentów prokuratora, urzędników i innych pracowników wykonujących obowiązki w Prokuraturze Okręgowej w Bielsku-Białej, określając zakres i rodzaj wykonywanych przez nich zadań z jednoczesnym wskazaniem czynności zastrzeżonych dla siebie, a także określa zasady zastępowania się prokuratorów oraz pozostałych pracowników,
 7. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą następujących komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy w Prokuraturze Okręgowej w Bielsku-Białej:
  1. Wydziału I Śledczego,
  2. Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego,
  3. Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
  4. Audytora wewnętrznego,
  5. Starszego Inspektora do spraw obronnych,
  6. Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
  7. Inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
 8. w odniesieniu do spraw prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych:
  1. podejmuje decyzje w przedmiocie przedłużenia okresu trwania śledztw prowadzonych lub nadzorowanych w Prokuraturze Rejonowej w Cieszynie i Prokuraturze Rejonowej Bielsko-Biała Południe w Bielsku-Białej na czas powyżej roku oraz śledztw prowadzonych przez prokuratorów rejonowych zgodnie z art. 310 § 2 k.p.k.,
  2. występuje do podległych prokuratorów rejonowych o nadesłanie informacji dotyczącej postępowania przygotowawczego lub sądowego,
  3. podejmuje decyzje o objęciu nadzorem służbowym postępowań przygotowawczych prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratorów Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała Południe w Bielsku-Białej oraz Prokuratury Rejonowej w Cieszynie, wyznacza prokuratora do sprawowania tego nadzoru,
  4. wydaje, w trybie art. 327 § 2 k.p.k., postanowienia o wznowieniu prawomocnie umorzonych postępowań przygotowawczych prowadzonych w Prokuraturze Rejonowej Bielsko-Biała Południe w Bielsku-Białej oraz Prokuraturze Rejonowej w Cieszynie,
  5. kieruje pisma do Prokuratora Regionalnego w Katowicach o wystąpienie z wnioskami do Prokuratora Generalnego o uchylenie w trybie art. 328 k.p.k. prawomocnych postanowień o umorzeniu postępowania przygotowawczego prowadzonych przez Prokuraturę Rejonową Bielsko-Biała Południe w Bielsku-Białej oraz Prokuraturę Rejonową w Cieszynie,
  6. powiadamia Prokuratora Regionalnego w Katowicach o każdym przypadku tymczasowego aresztowania, którego czas trwania przekroczył 9 miesięcy, w sprawach prowadzonych w Prokuraturze  Rejonowej w Cieszynie i Prokuraturze Rejonowej Bielsko-Biała Południe w Bielsku-Białej,
 9. dba o dobór odpowiednich kadr,
 10. zawiadamia Prokuratora Krajowego o zwolnieniu stanowiska prokuratora prokuratury okręgowej i rejonowej,
 11. zapoznaje się z danymi zawartymi w oświadczeniach o stanie majątkowym prokuratorów, asesorów, urzędników i innych pracowników prokuratur okręgu bielskiego oraz podejmuje decyzje w trybie art. 104 § 7 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze,
 12. wydaje decyzje i składa wnioski w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorów i urzędników, w tym kieruje wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz decyduje, w przypadkach przewidzianych w ustawie, o udzielaniu kar porządkowych,
 13. przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków,
 14. wykonuje zadania administratora danych w Prokuraturze Okręgowej w Bielsku-Białej w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych,
 15. wykonuje określone przepisami prawa zadania i kompetencje dysponenta trzeciego stopnia środków budżetowych oraz kierownika jednostki sektora finansów publicznych,
 16. prowadzi osobiście lub nadzoruje postępowania przygotowawcze oraz uczestniczy w tych sprawach w postępowaniu przed sądem,
 17. podejmuje inne niezbędne czynności dla prawidłowego i sprawnego kierowania jednostką.

Zastępca Prokuratora Okręgowego w Bielsku-Białej – Damian Sztachelek

 1. kieruje Prokuraturą Okręgową w Bielsku-Białej w ustalonym zakresie i w związku z tym:
  1. jest prokuratorem przełożonym prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej i prokuratorów podległych prokuratur rejonowych,
  2. jest prokuratorem bezpośrednio przełożonym w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w Prokuraturze Okręgowej w Bielsku-Białej i Prokuratorów Rejonowych podległych prokuratur rejonowych,
 2. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
  1. Wydziału II do spraw Przestępczości Gospodarczej,
  2. Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego,
  3. Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz,
 3. w odniesieniu do spraw prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych:
  1. podejmuje decyzje w przedmiocie przedłużenia okresu trwania śledztw prowadzonych lub nadzorowanych w Prokuraturze Rejonowej w Żywcu i Prokuraturze Rejonowej Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej na czas powyżej roku oraz śledztw prowadzonych przez prokuratorów rejonowych zgodnie z art. 310 § 2 k.p.k.,
  2. występuje do podległych prokuratorów rejonowych o nadesłanie informacji dotyczącej postępowania przygotowawczego lub sądowego,
  3. podejmuje decyzje o objęciu nadzorem służbowym postępowań przygotowawczych prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratorów Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej oraz Prokuratury Rejonowej w Żywcu, wyznacza prokuratora do sprawowania tego nadzoru,
  4. wydaje, w trybie art. 327 § 2 k.p.k., postanowienia o wznowieniu prawomocnie umorzonych postępowań przygotowawczych prowadzonych w Prokuraturze Rejonowej Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej oraz Prokuraturze Rejonowej w Żywcu,
  5. kieruje pisma do Prokuratora Regionalnego w Katowicach o wystąpienie z wnioskami do Prokuratora Generalnego o uchylenie w trybie art. 328 k.p.k. prawomocnych postanowień o umorzeniu postępowania przygotowawczego prowadzonych przez Prokuraturę Rejonową Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej oraz Prokuraturę Rejonową w Żywcu,
  6. powiadamia Prokuratora Regionalnego w Katowicach o każdym przypadku tymczasowego aresztowania, którego czas trwania przekroczył 9 miesięcy, w sprawach prowadzonych w Prokuraturze Rejonowej w Żywcu i Prokuraturze Rejonowej Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej,
 4. sprawuje nadzór nad pracami związanymi z przygotowaniem wizytacji i lustracji podległych prokuratur rejonowych oraz nad ich przebiegiem,
 5. nadzoruje i koordynuje dokonywanie ocen kwalifikacji na stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej,
 6. przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków,
 7. rozstrzyga spory o właściwość miejscową między jednostkami rejonowymi,
 8. wyznacza podległe jednostki rejonowe do prowadzenia postępowań z wyłączeniem zasad wynikających z przepisów o właściwości miejscowej,
 9. prowadzi osobiście lub nadzoruje postępowania przygotowawcze oraz uczestniczy w postępowaniu przed sądem w sprawach przydzielonych mu przez Prokuratora Okręgowego,
 10. wykonuje inne zadania i czynności wynikające z zarządzeń Prokuratora Okręgowego w Bielsku-Białej oraz zlecone przez Prokuratora Okręgowego,
 11. zastępuje Prokuratora Okręgowego pod jego nieobecność.

Naczelnik Wydziału I Śledczego – Małgorzata Suchińska

 1. kieruje pracą Wydziału I Śledczego i jako zwierzchnik służbowy sprawuje nadzór służbowy nad pracą prokuratorów wykonujących czynności służbowe w tym Wydziale,
 2. przydziela sprawy do prowadzenia i nadzorowania poszczególnym prokuratorom oraz sprawuje w nich nadzór służbowy, w tym w sprawach, w których okres przekroczył 5 lat, relacje o ich biegu przyjmuje raz w miesiącu,
 3. przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu propozycje dotyczące przejęcia przez Wydział I Śledczy do dalszego prowadzenia spraw z podległych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 4. prowadzi osobiście lub nadzoruje postępowania przygotowawcze oraz uczestniczy w postępowaniu przed sądem w sprawach przydzielonych mu przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę i składa im referaty posesyjne z rozpraw i posiedzeń, na których zapadły orzeczenia,
 5. prowadzi korespondencję ogólną notowaną w rejestrze „I Ko” w przydzielonych mu sprawach,
 6. dekretuje i koordynuje sprawy z zakresu obrotu prawnego z zagranicą,
 7. dokonuje rozdziału zadań pomiędzy prokuratorów Wydziału I Śledczego rejestrowanych w rejestrach I Dsn i I Dsa, koordynuje i nadzoruje realizację zleconych im czynności i czuwa nad terminowością wykonania zadań,
 8. w odniesieniu do spraw prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych:
  1. w razie konieczności sprawuje nadzór służbowy zlecony przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w Prokuraturze Rejonowej Bielsko-Biała Południe w Bielsku-Białej i Prokuraturze Rejonowej w Cieszynie,
  2. planuje i organizuje pracę w zakresie nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez Prokuraturę Rejonową Bielsko-Biała Południe w Bielsku-Białej i Prokuraturę Rejonową w Cieszynie,
  3. rozpoznaje wnioski w trybie § 256 ust. 2 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury i udziela odpowiedzi,
  4. dokonuje oceny wniosków o wznowienie postępowania oraz o wydanie postanowienia w trybie art.328 k.p.k. i przedstawia je Prokuratorowi Okręgowemu w sprawach prowadzonych w Prokuraturze Rejonowej Bielsko-Biała Południe w Bielsku-Białej i Prokuraturze Rejonowej w Cieszynie,
 9. przyjmuje interesantów w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych,
 10. wykonuje inne czynności wynikające z zarządzeń Prokuratora Okręgowego w Bielsku-Białej oraz zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę.

Naczelnik Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej – Jarosław Babiński

 1. kieruje pracą Wydziału II do spraw Przestępczości Gospodarczej i jako zwierzchnik służbowy sprawuje nadzór służbowy nad pracą prokuratorów wykonujących czynności służbowe w tym Wydziale,
 2. przydziela sprawy do prowadzenia i nadzorowania poszczególnym prokuratorom oraz sprawuje w nich nadzór służbowy, w tym w sprawach, w których okres przekroczył 5 lat, relacje o ich biegu przyjmuje raz w miesiącu,
 3. przedstawia Zastępcy Prokuratora Okręgowego propozycje dotyczące przejęcia przez Wydział II do spraw Przestępczości Gospodarczej do dalszego prowadzenia spraw z podległych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 4. prowadzi osobiście lub nadzoruje postępowania przygotowawcze oraz uczestniczy w postępowaniu przed sądem w sprawach przydzielonych mu przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę i składa im referaty posesyjne z rozpraw i posiedzeń, na których zapadły orzeczenia,
 5. prowadzi korespondencję ogólną notowaną w rejestrze „II Ko” w przydzielonych mu sprawach,
 6. sporządza informacje, sprawozdania i analizy z zakresu problematyki objętej właściwością Wydziału II do spraw Przestępczości Gospodarczej , bądź nadzoruje ich sporządzanie przez podległych prokuratorów,
 7. dokonuje rozdziału zadań pomiędzy prokuratorów Wydziału II do spraw Przestępczości Gospodarczej rejestrowanych w rejestrach II Dsn i II Dsa, koordynuje i nadzoruje realizację zleconych im czynności i czuwa nad terminowością wykonania zadań,
 8. w odniesieniu do spraw prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych:
  1. w razie konieczności sprawuje nadzór służbowy zlecony przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w Prokuraturze Rejonowej Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej i Prokuraturze Rejonowej w Żywcu,
  2. planuje i organizuje pracę w zakresie nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez Prokuraturę Rejonową Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej i Prokuraturę Rejonową w Żywcu,
  3. rozpoznaje wnioski w trybie § 256 ust. 2 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury i udziela odpowiedzi,
  4. dokonuje oceny wniosków o wznowienie postępowania oraz o wydanie postanowienia w trybie art.328 k.p.k. i przedstawia je Prokuratorowi Okręgowemu w sprawach prowadzonych w Prokuraturze Rejonowej Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej i Prokuraturze Rejonowej w Żywcu,
 9. przyjmuje interesantów w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych,
 10. wykonuje inne czynności wynikające z zarządzeń Prokuratora Okręgowego w Bielsku-Białej oraz zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę.

Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego – Jacek Boda

 1. kieruje pracą Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego i jako zwierzchnik służbowy sprawuje nadzór służbowy nad pracą prokuratorów wykonujących czynności służbowe w tym Wydziale,
 2. koordynuje działania związane z udostępnianiem informacji publicznej w Prokuraturze Okręgowej w Bielsku-Białej,
 3. dokonuje na bieżąco analizy sytuacji kadrowej oraz przedstawia stosowne uwagi i wnioski w tym zakresie,
 4. opracowuje dla Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego materiały do planu budżetu i budżetu w zakresie uposażeń i świadczeń prokuratorów w stanie spoczynku oraz członków ich rodzin pobierających uposażenie rodzinne,
 5. przyjmuje interesantów w sprawach kadrowych,
 6. prowadzi postępowania służbowe mające na celu wstępne wyjaśnienie okoliczności popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez urzędników i innych pracowników,
 7. na bieżąco informuje Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę o pracy i wynikach Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego oraz o ważniejszych problemach prawnych i faktycznych związanych z merytoryczną jego działalnością,
 8. prowadzi osobiście lub nadzoruje postępowania przygotowawcze przydzielone przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę oraz bierze udział w postępowaniach sądowych prowadzonych przed sądami i składa Zastępcy Prokuratora Okręgowego referaty posesyjne z rozpraw i posiedzeń, na których zapadły orzeczenia,
 9. dokonuje rozdziału zadań pomiędzy prokuratorów Wydziału IV rejestrowanych w rejestrach IV Dsn i IV Dsa, koordynuje i nadzoruje realizację zleconych im czynności i czuwa nad terminowością wykonania zadań,
 10. prowadzi korespondencję ogólną notowaną w rejestrze „IV Ko”,
 11. przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków związanych z działalnością Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego,
 12. realizuje zadania wynikające z pełnienia funkcji rzecznika prasowego,
 13. wykonuje inne czynności wynikające z Zarządzeń Prokuratora Okręgowego w Bielsku-Białej oraz zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę.

Wizytator – Jan Wykręt

 1. prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze oraz sprawdzające rejestrowane w repertorium IV Ds. w sprawach, przydzielonych mu przez Prokuratora Okręgowego, Zastępcę Prokuratora Okręgowego lub Naczelnika Wydziału IV oraz uczestniczy w postępowaniu sądowym w sprawach zarejestrowanych w Wydziale IV w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
 2. przeprowadza oceny kwalifikacji kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej,
 3. koordynuje wszystkie czynności związane z upływem rocznego i dwuletniego okresu, na jaki powierzono asesorom wykonywanie czynności prokuratorskich, a w tym uczestniczy i organizuje prace komisji kwalifikacyjnej powołanej przez Prokuratora Okręgowego dla oceny asesorów,
 4. przeprowadza badania aktowe spraw prowadzonych i nadzorowanych przez asesorów w związku z upływem rocznego i dwuletniego okresu, na jaki powierzono asesorom wykonywanie czynności prokuratorskich,
 5. przeprowadza terminowo wizytacje, lustracje i inne badania aktowe oraz wykonuje związane z tym zadania w tym:
  1. opracowuje plany, projekty zarządzeń oraz założenia dotyczące wizytacji i lustracji,
  2. wykonuje obowiązki przewodniczącego zespołu wizytacyjnego lub lustracyjnego,
  3. przekazuje kierownictwu Prokuratury Okręgowej uwagi i wnioski sformułowane na podstawie wyników kontroli.

Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz – Marek Lachendro

 1. kieruje pracą Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz,
 2. czuwa nad realizacją zadań Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz, na bieżąco kontroluje ich terminowość i poziom wykonywanych czynności oraz przedstawia kierownictwu Prokuratury Okręgowej sprawozdania z ich realizacji,
 3. koordynuje i kieruje wykonywaniem analiz kryminalnych, sporządzanych z wykorzystywaniem specjalistycznego oprogramowania, na potrzeby postępowań jednostek okręgu bielskiego,
 4. sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra 2” wdrożonego w jednostkach okręgu,
 5. sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu digitalizacji akt,
 6. koordynuje wszystkie prace związane z informatyzacją prokuratur okręgu bielskiego,
 7. współpracuje z Prokuraturą Regionalną w Katowicach oraz Prokuraturą Krajową w zakresie informatyzacji i wdrażania systemów informatycznych w trybie i na zasadach ustalonych przez te jednostki,
 8. nadzoruje szkolenia dotyczące obsługi Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra 2″, innych systemów informatycznych i innego wdrażanego oprogramowania dla pracowników jednostek organizacyjnych prokuratur okręgu bielskiego,
 9. koordynuje realizację przez jednostki organizacyjne okręgu obowiązków wynikających z ustawy z dnia 8 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych,
 10. nadzoruje i koordynuje działanie Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego przy Prokuraturze Okręgowej w Bielsku-Białej, a w szczególności nadzoruje prawidłowość przetwarzania i przekazywania przez uprawnionych pracowników Wydziału, informacji uzyskanych z Krajowego Rejestru Karnego, prowadzenia dokumentacji związanej z przekazywaniem tychże informacji,
 11. nadzoruje i koordynuje działania stanowisk dostępowych do Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury oraz zewnętrznych baz danych, a w szczególności nadzoruje prawidłowość przetwarzania i przekazywania przez uprawnionych pracowników informacji uzyskanych z tych baz danych, prowadzenia dokumentacji związanej z przekazywaniem tychże informacji,
 12. koordynuje postępowania i wykonuje zadania z zakresu nadzoru służbowego w sprawach wymienionych w § 29 ust. 2 pkt 2 regulaminu,
 13. prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze i sprawdzające w sprawach o przestępstwa określone w § 29 ust. 2 pkt 2 regulaminu rejestrowanych w repertorium I Ds oraz uczestniczy w tych sprawach w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji,
 14. wykonuje inne czynności wynikające z zarządzeń Prokuratora Okręgowego w Bielsku-Białej oraz zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę.
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Piotr Wysocki
Informację udostępnił: Piotr Wysocki
Data wytworzenia informacji: 2017-07-25
Data udostępnienia informacji: 2016-04-12
Liczba odsłon: 5 642