Prokuratura Rejonowa Częstochowa–Północ w Częstochowie

42-202 Częstochowa, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 80

Tel. 883 337 613

(+48) 34 322-11-62

(+48) 34 322-14-07

(+48) 34 322-14-40

(+48) 34 322 14 67

(+48) 34 322 14 16

Fax. (+48) 34 310 30 77

e-mail: czestochowa.polnoc@czestochowa.po.gov.pl

Prokurator Rejonowy – prokurator Tomasz Mielczarek

Zastępca Prokuratora Rejonowego – prokurator Michał Wolak

Zastępca Prokuratora Rejonowego – prokurator Monika Adamus-Rogowska

 

Godziny urzędowania:  << kliknij, aby otworzyć >>

 

Obszar właściwości:

szczegółowy spis ulic należących do prokuratury 

Prokurator Rejonowy:

 1. Kieruje działalnością podległej mu jednostki prokuratury wydając zarządzenia i polecenia oraz czuwa nad prawidłową i sprawną realizacją zadań służbowych w powierzonej jednostce, reprezentuje ją na zawnątrz, utrzymuje kontakty z kierownictwem władz, urzędów i organizacji na terenie miasta Częstochowy.

 2. Utrzymuje bieżący kontakt z kierownictwem Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.
 3. Ustala harmonogram działalności podległej mu jednostki, podejmuje decyzje w sprawach organizacyjnych, kadrowych i szkoleniowych.
 4. Przydziela zadania poszczególnym prokuratorom i sprawuje nadzór nad ich wykonaniem.
 5. Sprawuje nadzór służbowy nad pracą komórek organizacyjnych.
 6. Dekretuje pocztę wpływającą do prokuratury.
 7. Sprawuje nadzór nad sprawami z zakresu obronności, kancelarii tajnej oraz przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej.
 8. Aprobuje decyzje o podjęciu i zawieszeniu postępowania przygotowawczego, sprawuje nadzór nad sprawami zawieszonymi.
 9. Dokonuje oceny pracy asesorów i aplikantów.
 10. Sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą prokuratorów w dziale 4 Ds
 11. Sprawuje nadzór nad postępowaniem sądowym.
 12. Prowadzi postępowania skargowe odnośnie prokuratorów i urzędników.
 13. Wykonuje zadania związane ze współpracą ze środkami masowego przekazu.

 

Prokuratura Rejonowa Częstochowa–Południe w Częstochowie

42-220 Częstochowa, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 80

Tel. 883 308 732

(+48) 34 322-11-62

(+48) 34 322-14-07

(+48) 34 322-14-40

(+48) 34 322 14 67

(+48) 34 322 14 16

Fax. (+48) 34 310 30 86

e-mail: czestochowa.poludnie@czestochowa.po.gov.pl

Prokurator Rejonowy – prokurator Aneta Karoń

Zastępca Prokuratora Rejonowego – prokurator Barbara Makuch-Jelonek

 

Godziny urzędowania: << kliknij, aby otworzyć >>

 

Obszar właściwości: 

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Południe w Częstochowie właściwa jest miejscowo dla część miasta Częstochowa w granicach przebiegających od zachodniej granicy miasta wzdłuż północnego wału rzeki Stradomki aż do miejsca przecięcia rzeki przez tory kolejowe biegnące od dworca Częstochowa-Raków w kierunku dworca Częstochowa Centralna wzdłuż toru nr 57, dalej wzdłuż tego toru w stronę północną do wiaduktu kolejowego nad trasą DK-1 – Aleją Wojska Polskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Warszawską (łącznie z terenem torów kolejowych oraz budynkiem dworca kolejowego Częstochowa Centralna), dalej środkiem Alei Wojska Polskiego w stronę południową aż do wysokości kanału odwadniającego, północno-wschodnim brzegiem kanału do rzeki Warta, północnym brzegiem rzeki Warta aż do ul. Mącznej, wzdłuż północnej granicy pasa zabudowy ul. Mącznej do wschodniej granicy miasta, a następnie wschodnią, południową i zachodnią granicą administracyjną miasta.

szczegółowy spis ulic należący do prokuratury

Prokurator Rejonowy:

 1. Kieruje działalnością podległej mu jednostki prokuratury wydając zarządzenia i polecenia oraz czuwa nad prawidłową i sprawną realizacją zadań służbowych w powierzonej jednostce.
 2. analizuje wyniki pracy prokuratury podejmując działania skierowane na podnoszenie poziomu i sprawności prowadzonych postępowań.
 3. sprawuje nadzór nad pracą podległych prokuratorów.
 4. ukierunkowuje działania profilaktyczne i sprawuje nadzór nad udziałem prokuratorów w postępowaniach sądowych, cywilnych i administracyjnych.
 5. akceptuje wnioski o wymiar kary przedłożone przez referenta sprawy, decyzje w przedmiocie umorzenia postępowania w trybie art. 17 par. 1 pkt 3 kpk oraz postanowienia w przedmiocie stosowania środków zapobiegawczych.
 6. akceptuje decyzje w przedmiocie występowania do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania i inne decyzje związane z tym środkiem zapobiegawczym.
 7. odpowiada za prawidłowy przebieg i efektywność postępowań przygotowawczych prowadzonych w Dziale 3 Ds
 8. ocenia orzeczenia sądowe pod kątem ich trafności, podejmuje decyzje w przedmiocie złożenia środków odwoławczych.
 9. odpowiada za treść apelacji i ich poziom.
 10. reprezentuje prokuraturę wobec organów państwowych i samorządowych działających na terenie jej właściowości.
 11. dba o ochronę inforamcji niejawnych oraz czuwa nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa ochrony i bezpieczeństwa obiektów prokuratury.
 12. jest odpowiedzialny za kontakty z prasą
 13. przyjmuje interesantów oraz rozpoznaje skargi i wnioski.

Prokuratura Rejonowa w Częstochowie

42-200 Częstochowa, ul. Kilińskiego 23

Tel.  (+48) 34 365 29 99

(+48) 34 365 54 07

Fax. (+48) 34 322 50 10

e-mail: czestochowa.rejonowa@czestochowa.po.gov.pl

Prokurator Rejonowy – prokurator Artur Bernat

Zastępca Prokuratora Rejonowego – prokurator Barbara Dziembor

 

Godziny urzędowania: << kliknij, aby otworzyć >> 

 

Obszar właściwości: gminy: Blachownia, Janów, Kamienica Polska, Kłobuck, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Krzepice, Lipie, Miedźno, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Opatów, Panki, Poczesna, Popów, Przystajń, Rędziny, Starcza i Wręczyca Wielka

Prokurator Rejonowy:

 • Kieruje działalnością podległej mu jednostki prokuratury, reprezentuje ją na zawnątrz, utrzymuje kontakty z kierownictwem władz, urzędów i organizacji na terenie miasta Częstochowy.

 • Wydaje zarządzenia w zakresie realizacji zadań podlełej mu jednostki.
 • Dekretuje wpływającą korespondencję.
 • Przydziela sprawy do załatwienia lub nadzoru z pominięciem podziału terytorialnego i rzeczowego.
 • Przydziela sprawy do prowadzenia w trybie śledztwa.
 • Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością działu 3 Ds.
 • Kieruje do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania oraz aprobuje postanowienia prokuratorów związane z tym środkiem zapobiegawczym.
 • Aprobuje wnioski o wymiar kary i środków karnych oraz kierowanie aktów oskarżenia.
 • Kieruje środki odwoławcze od orzeczeń sądów I instancji.
 • Ustala całoroczny harmonogram pracy podległej mu jednostki.
 • Przyjmuje interesantów oraz wyznacza do tego zadania prokuratorów.
 • Prowadzi postępowania skargowe.
 • Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej, służbowej i dyscypliny pracy.
 • Utrzymuje kontakty ze środkami masowego przekazu.

Prokuratura Rejonowa w Lublińcu

42-700 Lubliniec, ul. Plebiscytowa 30

Tel.  (+48) 34 353 07 22

(+48) 34 353 07 44

Fax. (+48) 34 350 64 32

e-mail: lubliniec@czestochowa.po.gov.pl

Prokurator Rejonowy – prokurator Małgorzata Popławska

Zastępca Prokuratora Rejonowego – prokurator Jan Smyła

 

Godziny urzędowania: << kliknij, aby otworzyć >>

 

Obszar właściwości: miasto Lubliniec oraz gminy: Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków i Woźniki.

Prokurator Rejonowy:

 1. Kieruje podległą mu jednostką prokuratury.
 2. Reprezentuje prokuraturę wobec organów państwowych i samorządowych działających na terenie jej właściwości oraz współdziała z nimi.
 3. Wydaje zarządzenia i polecenia oraz czuwa nad prawidłową i sprawną realizacją zadań służbowych w kierowanej jednostce prokuratury.
 4. Dekretuje wpływającą do jednostki korespondencję.
 5. Przydziela sprawy do załatwienia lub nadzoru z pominięciem podziału terytorialnego i rzeczowego.
 6. Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością działu Ds.
 7. Akceptuje decyzje w zakresie kierowania do sądu wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztu oraz w przedmiocie uchylenia bądź zmiany tymczasowego aresztowania.
 8. W uzasadnionych wypadkach przedłuża okres śledztwa prowadzonego przez prokuratora na dalszy czas oznaczony nie dłuższy niż rok.
 9. Przesyła do sądu akty oskarżenia.
 10. Akceptuje wnioski o wymiar kary.
 11. Wyznacza prokuratorów do udziału w postępowaniu sądowym.
 12. Ocenia i akceptuje apelacje od zapadłych wyroków oraz wnioski o odstąpienie od apelacji.
 13. Rozpatruje skargi na działania prokuratorów i urzędników.
 14. Utrzymuje kontakt z mediami.
 15. Podejmuje decyzje w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.
 16. Przyjmuje interesantów.
 17. Odpowiada za ochronę informacji niejawnych.
 18. Podejmuje decyzje w zakresie zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 19. Realizuje oraz sprawuje nadzór na wykonywaniem zadań z zakresu obronności.
 20. Czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów prokuratury.

Prokuratura Rejonowa w Myszkowie

42-300 Myszków, ul. Kościelna 15

Tel.   (+48) 34 313 20 71

(+48) 34 313 20 19

(+48) 34 313 19 16

(+48) 34 313 10 20

Fax.  (+48) 34 314 90 56

e-mail: myszkow@czestochowa.po.gov.pl

Prokurator Rejonowy – prokurator Dariusz Bereza

Zastępca Prokuartora Rejonowego – prokurator Małgorzata Ziernicka-Łubianka

 

Godziny urzędowania: <<kliknij, aby otworzyć >> 

 

Obszar właściwości: miasto Myszków oraz gminy: Dąbrowa Zielona, Irządze, Koniecpol, Koziegłowy, Kroczyce, Lelów, Niegowa, Poraj, Przyrów, Szczekociny, Włodowice i Żarki.

Prokurator Rejonowy:

 • Kieruje podległą mu jednostką prokuratury.
 • Ustala strukturę organizacyjną podległej mu jednostki oraz zakres i podział zadań prokuratorów i sekretariatów.
 • Reprezentuje prokuraturę wobec organów państwowych i samorządowych, jak i innych działających na terenie jej właściwości oraz współdziała z nimi.
 • Utrzymuje stałe kontakty z mediami.
 • Wydaje zarządzenia i polecenia oraz czuwa nad prawidłową i sprawną realizacją zadań służbowych w kierowanej jednostce prokuratury.
 • Dekretuje wpływającą do jednostki korespondencję.
 • Przydziela sprawy do załatwienia lub nadzoru z pominięciem podziału terytorialnego i rzeczowego.
 • Sprawuje bezpośredni nadzór nad odcinkiem postępowania przygotowawczego.
 • Akceptuje wnioski o wymiar kary.
 • Rozpoznaje i podejmuje decyzje z sprawie skarg i wniosków na prokuratorów i innych pracowników prokuratury.
 • Ustala harmonogram działania podległej mu jednostki.
 • Akceptuje decyzje w zakresie kierowania do sądu wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztu oraz w przedmiocie uchylenia bądź zmiany tymczasowego aresztowania.
 • Akceptuje zasadność decyzji w przedmiocie innych środków zapobiegawczych.
 • W uzasadnionych wypadkach przedłuża okres śledztwa prowadzonego przez prokuratora na dalszy czas oznczony nie dłuższy niż rok.
 • Występuje do Prokuratora Okręgowego z wnioskiem o przedłużenie okresu trwającego powyżej roku śledztwa.
 • Przesyła do sądu akty oskarżenia.
 • Podejmuje decyzje w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.
 • Przyjmuje interesantów.
 • Odpowiada za ochronę informacji niejawnych.
 • Podejmuje decyzje w zakresie zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 • Realizuje oraz sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań z zakresu obronności.
 • Czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów prokuratury.

 

Prokuratura Rejonowa w Zawierciu

42-400 Zawiercie, ul. Paderewskiego 12

Tel.  (+48) 32 672 17 65

(+48) 32 672 10 12

(+48) 32 672 17 65

(+48) 32 672 18 11

Fax. (+48) 32 646 60 75

e-mail: zawiercie@czestochowa.po.gov.pl

p.f. Prokurator Rejonowy – prokurator Lidia Łapińska

p.f. Zastępca Prokuratora Rejonowego – prokurator Katarzyna Sacharczuk

 

Godziny urzędowania: << kliknij, aby otworzyć >> 

 

Obszar właściwości: miasta Poręba i Zawiercie oraz gminy: Łazy, Mierzęcice, Ogrodzieniec, Pilica, Siewierz i Żarnowiec.

Prokurator Rejonowy:

 1. Kieruje podległą mu jednostką prokuratury.
 2. Reprezentuje prokuraturę wobec organów państwowych i samorządowych działających na terenie jej właściwości oraz współdziała z nimi.
 3. Wydaje zarządzenia i polecenia oraz czuwa nad prawidłową i sprawną realizacją zadań służbowych w kierowanej jednostce prokuratury.
 4. Dekretuje wpływającą do jednostki korespondencję.
 5. Przydziela sprawy do załatwienia lub nadzoru z pominięciem podziału terytorialnego i rzeczowego.
 6. Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością działu 1Ds i 2Ds.
 7. Akceptuje decyzje w zakresie kierowania do sądu wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztu oraz w przedmiocie uchylenia bądź zmiany tymczasowego aresztowania.
 8. W uzasadnionych wypadkach przedłuża okres śledztwa prowadzonego przez prokuratora na dalszy czas oznaczony nie dłuższy niż rok.
 9. Przesyła do sądu akty oskarżenia.
 10. Akceptuje wnioski o wymiar kary.
 11. Wyznacza prokuratorów do udziału w postępowaniu sądowym.
 12. Ocenia i akceptuje apelacje od zapadłych wyroków oraz wnioski o odstąpienie od apelacji.
 13. Rozpatruje skargi na działania prokuratorów i urzędników.
 14. Utrzymuje kontakt z mediami.
 15. Podejmuje decyzje w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.
 16. Przyjmuje interesantów.
 17. Odpowiada za ochronę informacji niejawnych.
 18. Podejmuje decyzje w zakresie zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 19. Realizuje oraz sprawuje nadzór na wykonywaniem zadań z zakresu obronności.
 20. Czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów prokuratury.
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Małgorzata Deska
Informację udostępnił: Edyta Kubska
Data wytworzenia informacji: 2017-06-20
Data udostępnienia informacji: 2011-11-28
Liczba odsłon: 12 587

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj