Częstochowa, 12-02-2019

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Częstochowie za rok 2018

<< kliknij, aby otworzyć >>

__________________________________________________________________

Częstochowa, 12-02-2019

Sprawozdania z wykonania Planu działalności Prokuratury Okręgowej w Częstochowie i podległych prokuratur rejonowych za rok 2018

<<kliknij, aby otworzyć>>

_____________________________________________________________

Częstochowa, 19-12-2018

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Częstochowie i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2019

<< kliknij, aby otworzyć >>


Częstochowa, 07-03-2018

Korekta Sprawozdania z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Częstochowie i podległych prokuratur rejonowych za rok 2017

<<kliknij, aby otworzyć>>


Częstochowa, 26-02-2018

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Częstochowie za rok 2017

<< kliknij, aby otworzyć >>


Częstochowa, 22-12-2017

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Częstochowie i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2018

<< kliknij, aby otworzyć >>


Częstochowa, 15-12-2017

Ogłoszenie o aukcji – sprzedaż samochodu osobowego zakwalifikowanego jako majątek zbędny Prokuratury Okręgowej w Częstochowie

<< kliknij, aby otworzyć >>


Częstochowa, 06-12-2017

Ogłoszenie o aukcji – sprzedaż samochodu osobowego zakwalifikowanego jako majątek zbędny Prokuratury Okręgowej w Częstochowie

<< kliknij, aby otworzyć >>


Częstochowa, 28-11-2017

Ogłoszenie o aukcji – sprzedaż samochodów osobowych zakwalifikowanych jako majątek zbędny Prokuratury Okręgowej w Częstochowie

<< kliknij, aby otworzyć >>


 Częstochowa, 07-11-2017

Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
Prokuratury Okręgowej w Częstochowie

<< kliknik, aby otworzyć >>

Ogłoszenie o aukcji – sprzedaż samochodów osobowych zakwalifikowanych jako majątek zbędny Prokuratury Okręgowej w Częstochowie

<< kliknij, aby otworzyć >>


Częstochowa, 20-07-2017

Informacja o zbędnym składniku rzeczowym majątku ruchomego
Prokuratury Okręgowej w Częstochowie

<< kliknik, aby otworzyć >>

Ogłoszenie o aukcji – sprzedaż samochodu osobowego zakwalifikowanego jako majątek zbędny Prokuratury Okręgowej w Częstochowie

<< kliknij, aby otworzyć >>


Częstochowa, 09-02-2017

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Częstochowie i podległych prokuratur rejonowych za rok 2016

<< kliknij, aby otworzyć >>


Częstochowa, 09-02-2017

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Częstochowie za rok 2016

<< kliknij, aby otworzyć >>


Częstochowa, 23-12-2016

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Częstochowie i podległych Prokuratur Rejonowych

na rok 2017

<< kliknij, aby otworzyć >>


Częstochowa, 29-02-2016

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Częstochowie i podległych prokuratur rejonowych za rok 2015

<< kliknij aby otworzyć >>


Częstochowa, 29-02-2016

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Częstochowie za rok 2015

<< kliknij aby otworzyć >>


 Częstochowa, 30-12-2015

  Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Częstochowie i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2016

<< kliknij, aby otworzyć >>


Częstochowa, 6 marca 2015r.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Częstochowie i podległych prokuratur rejonowych za rok 2014

<< kliknij aby otworzyć >>


Częstochowa, 6 marca 2015r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Częstochowie za rok 2014

<< kliknij aby otworzyć >>


Częstochowa, 31-12-2014

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Częstochowie i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2015

<< kliknij aby otworzyć >>


Częstochowa, 08-04-2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Częstochowie za rok 2013

<< kliknij aby otworzyć >>


Częstochowa, 14-02-2014

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Częstochowie i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2014

<< kliknij aby otworzyć >>


Częstochowa, 18-03-2013

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Częstochowie i podległych prokuratur rejonowych za rok 2012

<< kliknij aby otworzyć >>


Częstochowa, 18-03-2013

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Częstochowie za rok 2012

<< kliknij aby otworzyć >>


Częstochowa, 02-01-2013

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Częstochowie i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2013

<< kliknij aby otworzyć >>


Częstochowa,  31 sierpnia  2012r.

 I A. 0223/15/12

 Informacja Prokuratury Okręgowej w Częstochowie w sprawie obsługi

w jednostkach  prokuratur okręgu częstochowskiego osób, które trwale lub okresowo doświadczają trudności w komunikowaniu się.

 

            Na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r., Nr 209, poz. 1243) w jednostkach prokuratur okręgu częstochowskiego obowiązują następujące zasady obsługi „osób uprawnionych” zakresie komunikowania się :  

 

I.  „Osobami uprawnionymi” do korzystania w jednostkach prokuratur okręgu częstochowskiego z  wymienionych niżej form obsługi są osoby, które trwale lub okresowo doświadczają trudności w komunikowaniu się z powodu dysfunkcji narządu mowy, słuchu, wzroku  lub łącznego wystąpienia tych dysfunkcji.

 

II. Jednostki prokuratur okręgu częstochowskiego zapewniają „osobom uprawnionym” komunikowanie się w zakresie :

  1. składania skarg i wniosków, o których mowa w art. 227 i 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks   postępowania  administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  2. rozpoznawania wniosków o udostępnianie informacji  publicznej w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

 

III.      „Osoby uprawnione”, mogą kontaktować się z jednostkami prokuratur okręgu częstochowskiego :

  1. poprzez korzystanie z e-PUAP-u,
  2. przesyłanie faksów do jednostek prokuratur,
  3. osobiste przybycie do jednostki prokuratury w godzinach urzędowania, wraz z osobą przybraną, która zgodnie z art. 3 ust. 1 cytowanej ustawy jest osobą, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez „osobę uprawnioną” w celu porozumiewania i udzielania jej pomocy w załatwieniu  spraw. 
  4. korzystanie przez „osobę uprawnioną” z pomocy wybranego tłumacza migowego lub tłumacza –  przewodnika na zasadach określonych  w art. 10, art. 11 i art. 12 cytowanej wyżej ustawy. 

    

Szczegółowa informacja dotycząca wymogów, jakie powinny spełniać dostarczane dokumenty elektroniczne jest zamieszczona na stronie internetowej  Prokuratury Okręgowej w Częstochowie pod adresem :    www.prokuratura.czest.pl

 

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się  została opublikowana przez Rządowe Centrum Legislacji pod adresem:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/209/1243/1


Broszury informacyjne dla obywateli wyjaśniające prawa i obowiązki osób podczas trwania postępowań karnych, cywilnych oraz sądowoadministracyjnych.


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Częstochowie za rok 2011

<< kliknij aby otworzyć >>


Plan działalności dla Prokuratur obszaru Prokuratury Okręgowej w Częstochowie na rok 2012

<< kliknij aby otworzyć >>


IA 0210/53/10

ZARZĄDZENIE NR 53/10
PROKURATORA OKR
ĘGOWEGO W CZĘSTOCHOWIE

z dnia 29 lipca 2010 roku

w sprawie wprowadzenia w życie w Prokuraturze Okręgowej w Częstochowie, zasad kwalifikacji kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej w: Prokuraturze Rejonowej Częstochowa-Północ w Częstochowie, Prokuraturze Rejonowej Częstochowa-Południe w Częstochowie, Prokuraturze Rejonowej w Częstochowie, Prokuraturze Rejonowej w Lublińcu, Prokuraturze Rejonowej w Myszkowie i Prokuraturze Rejonowej w Zawierciu

Na podstawie art. 17 ust. 7 Ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze ( tekst jednolity Dz.U. Nr 7 z 2008r., poz. 39 ze zm. ), § 69 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010r. Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U.Nr 49,poz. 296)

zarządzam:
§ 1

Wprowadza się do stosowania w Prokuraturze Okręgowej w Częstochowie, zasady kwalifikacji kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej w : Prokuraturze Rejonowej Częstochowa-Północ w Częstochowie, Prokuraturze Rejonowej Częstochowa-Południe w Częstochowie, Prokuraturze Rejonowej w Częstochowie, Prokuraturze Rejonowej w Lublińcu, Prokuraturze Rejonowej w Myszkowie i Prokuraturze Rejonowej w Zawierciu, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PROKURATOR OKRĘGOWY
Ewa Świercz-Dydak


1  Ds. 1331/08                                                                      Dnia 15.07.2009 r.

Postanowienie  o złożeniu rzeczy do depozytu sądowego

Barbara Janicka-Izydorek Prokurator Prokuratury Rejonowej w Częstochowie w sprawie zniszczenia mienia przez pocięcie szlifierką kątową karoserii samochodu Volkswagen Passat z 2001 r. na szkodę nieustalonej osoby tj. o przestępstwo z art. 288 § 1 kk .
– po zapoznaniu się z aktami dochodzenia w przedmiotowej sprawie
na podstawie art. 326 § 3 pkt  4 kpk oraz art. 231§ 1 kpk.
postanowił:
Złożyć do depozytu Sądu Rejonowego w Częstochowie, znajdujące się AUTO-CENTRUM Anna Purgal w Częstochowie, trzy elementy karoserii samochodu Volkswagen Passat z 2001 r.

Barbara Janicka-Izydorek
Prokurator Prokuratury Rejonowej
W Częstochowie

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Edyta Kubska
Informację udostępnił: Małgorzata Deska
Data wytworzenia informacji: 2017-12-22
Data udostępnienia informacji: 2013-10-24
Liczba odsłon: 17 773