Aktualizacja: 17-04-2015       

Zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Częstochowie z dnia 31 stycznia 2017r  w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz zadań komórek organizacyjnych wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

 

  1. I Wydział Śledczy
  2. II Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej,
  3. IV Wydział Organizacyjno-Sądowy,
  4. VII Wydział Budżetowo-Administracyjny,
  5. IX Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz,
  6. X Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
  7. Samodzielne stanowisko Starszego Inspektora do spraw obronnych,
  8. Samodzielne stanowisko Audytora wewnętrznego,
  9. Samodzielne stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
  10. Samodzielne stanowisko Inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

I Wydział  Śledczy kierowany jest przez Naczelnika Wydziału i obejmuje między innymi zadania w zakresie: prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym, prowadzenia i nadzorowania spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych ( cyberprzestępczości), prowadzenia i nadzorowania spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka.

 

II Wydział do spraw przestępczości Gospodarczej kierowany jest przez Naczelnika Wydziału i obejmuje między innymi zadania w zakresie: prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach o poważne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz o poważne przestępstwa finansowo-gospodarcze i skarbowe, prowadzenia i nadzorowania na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw o przestępstwa finansowo-skarbowe.

 

IV Wydział Organizacyjno-Sądowy kierowany przez Naczelnika Wydziału obejmuje między innymi zadania w zakresie: organizacji pracy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie i podległych prokuratur rejonowych, kadr i szkolenia, sprawozdawczości i statystyki, skarg i wniosków, działalności Rzecznika Prasowego, udostępniania informacji publicznej, nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu, koordynowania zadań z zakresu kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Częstochowie i podległych prokuratur rejonowych, prowadzenia wizytacji i lustracji podległych prokuratur rejonowych, dokonywania ocen kwalifikacji kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej, dokonywania oceny pracy asesorów , dokonywania ocen kwalifikacyjnych asystentów prokuratora, urzędników i innych pracowników.

 

VII Wydział Budżetwo-Administracyjny kierowany przez Dyrektora Finansowo-Administracyjnego, obejmuje między innymi zadania w zakresie: zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta środków budżetowych, prowadzenia rachunkowości, zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzieleniem zamówień publicznych, obsługi administracyjno-gospodarczej, prowadzenia inwestycji i remontów, prowadzenia spraw socjalno-bytowych, zapewnienia ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

IX Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz kierowany przez Kierownika Samodzielnego Działu obejmuje między innymi zadania w zakresie: opracowywania planów rozwoju informatyzacji, zapewnienia obsługi informatycznej i administrowania systemami informatycznymi w Prokuraturze Okręgowej w Częstochowie i podległych prokuraturach rejonowych, koordynowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych, wykonywania analizy kryminalnej, administrowania stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej, administrowania elektroniczną skrzynką.

 

X Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Informacji Niejawnych obejmuje między innymi zadania w zakresie: ochrony wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych, ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Małgorzata Deska
Informację udostępnił: Edyta Kubska
Data wytworzenia informacji: 2017-04-10
Data udostępnienia informacji: 2011-02-24
Liczba odsłon: 6 624

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj