W prokuraturach okręgowych prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne :

 • repertoria „Ds.” z działalności karnej, karno-skarbowej, i w sprawach o wykroczenia prowadzone przez prokuratora, Policję i inne organy uprawnione do prowadzenia postępowań,  administracyjnej „Pa”, cywilnej „Pc”,

 • rejestry samodzielne z zakresu działalności karnej „Ak”- dla wykonywanych analiz kryminalnych, „Di”- dla czynności, które nie podlegają rejestracji w repertorium „Ds.” podejmowanych przez prokuratora w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia, prowadzonych przez inne organy,” Dsn”- dla realizacji zadań wynikających ze sprawowania nadzoru służbowego przez prokuratora nadrzędnego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, „ENA.Pr”- dla osób wobec których skierowano wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach prokuratur rejonowych, „ENA.UE”- dla osób wobec których państwa członkowskie Unii Europejskiej wystąpiły o wykonanie europejskiego nakazu aresztowania, „ENO.UE”- dla wystąpień państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu aresztowania, „ENO.Pr”- dla wystąpień do państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony w sprawach prokuratur rejonowych, „Ko”- dla korespondencji ogólnej w sprawach administracyjnych (a), cywilnych (c), karnych (k), w których prokurator nie podejmuje decyzji procesowych, „Kw”- dla kasacji i wniosków o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem, „Nps”- dla skarg i postępowań sądowych dotyczących naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokuratora bez uzasadnionej zwłoki, „Ns”- dla spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz stosowanie innych środków przymusu, środków zapobiegawczych, zabezpieczenia majątkowego oraz stwierdzenie nieważności orzeczeń, o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, „Ntk”- dla wystąpień o zajęcie przez prokuratora stanowiska w przedmiocie pobrania komórek, tkanek, narządów ze zwłok, których zgon mógł być następstwem przestępstwa, „Opk”- dla wniosków podległych jednostek o wzięcie udziału w postępowaniu odwoławczym przez prokuratora jednostki wyższego stopnia w sprawach karnych i udziału prokuratora w tych sprawach oraz dla środków odwoławczych prokuratora w postępowaniu wykonawczym, apelacji prokuratora od wyroku łącznego, „ Oz”- dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą wykonywanych przez prokuratury rejonowe pod nadzorem prokuratury okręgowej, „Oz.o”- dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą wpływających z państw obcych, „Oz.r”– dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą kierowanych do państw obcych w sprawach prokuratur rejonowych, „Pn”– dla postępowań w sprawach nieletnich rozpoznawanych przez sąd rodzinny oraz dla środków odwoławczych w tych sprawach, „Pp”– dla wniosków o udzielenie pomocy prawnej dla innych jednostek, „Zt”– zbiór zatrzymań,

 • kontrolki „Wl”– wizytacje i lustracje,

 • rejestry uzupełniające do Ds. „Archiwum”, „Drz”- dowody rzeczowe, „Psz”- dla przedmiotów środka zapobiegawczego, „TA”- dla osób tymczasowo aresztowanych, „RZ”- dla środków odwoławczych na decyzje w postępowaniu przygotowawczym za wyjątkiem zażaleń na postanowienia sądu w przedmiocie tymczasowego aresztowania, „Zm”- dla zabezpieczeń majątkowych, „Zpj”- dla dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów mechanicznych zatrzymanych w związku z popełnieniem przestępstwa;

 • wykazy kontrolne „ENA.P.w”- dla osób wobec których skierowano wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach własnych, „ENO.P.w”- dla wystąpień do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony w sprawach własnych,  „Oz.w”- dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą kierowanych do państw obcych w sprawach własnych,”Wu”- dla wniosków o udział prokuratora jednostki wyższego stopnia w postępowaniu odwoławczym,  „Wz”- dla spraw w których postępowanie zawieszono, „Pm”- dla spraw skierowanych do instytucji lub osoby uprawnionej do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego.

  Archiwum

  Całą dokumentację powstająca  w wyniku działalności prokuratury gromadzi się w archiwum zakładowym.

  Organizację archiwum zakładowego, podziału zasobu archiwalnego, przyjmowanie i ewidencjonowanie dokumentacji archiwalnej, udostępnianie dokumentacji archiwalnej, brakowanie akt oraz przekazywanie dokumentacji archiwalnej do Archiwum Państwowego reguluje Zarządzenie nr 50/16 Prokuratora Generalnego z dnia 11.07.2016 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Małgorzata Deska
Informację udostępnił: Edyta Kubska
Data wytworzenia informacji: 2017-04-10
Data udostępnienia informacji: 2011-03-03
Liczba odsłon: 4 523

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj