Dane statystyczne za rok 2016

W  2016  roku  do  prokuratur  okręgu  częstochowskiego  wpłynęło  18.306  spraw,  tj.  1445  spraw  więcej,  niż w porównywalnym okresie 2015 roku, kiedy to wpłynęło 16.861 spraw.

W 2016 roku prokuratorzy okręgu częstochowskiego załatwili 18.209 spraw przeciwko 8.277 osobom.

Postępowania zostały zakończone następującymi decyzjami:

 • akt oskarżenia 3.099 spraw przeciwko 3.569 podejrzanym,
 • wniosek do sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego 138 spraw przeciwko 158 osobom,
 • wniosek do sądu o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających 34 sprawy przeciwko 34 osobom,
 • umorzenie postępowania  5.152  spraw przeciwko 1423 osobom, w tym z powodu nie wykrycia sprawcy przestępstwa 1509  spraw,
 • odmowa wszczęcia postępowania 5318 spraw,
 • zawieszenie postępowania  685 spraw wobec 637 osób.

W 2016 roku do sądów złożono 202 wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania oraz zastosowano następujące środki wolnościowe:

 • poręczenie majątkowe 75 razy,
 • dozór policji 388  razy,
 • zakaz opuszczania kraju 42 razy,
 • zawieszenie w czynnościach służbowych lub wykonywaniu zawodu 8 razy,
 • nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym 24 razy.

Prokuratorzy okręgu częstochowskiego realizowali także zadania z zakresu przewidzianego prawem dla udziału prokuratora w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych oraz ze stosunku pracy, a także w postępowaniu administracyjnym.

W repertorium Pc zarejestrowano 1410 spraw, a zakończono 1396. Prokuratorzy okręgu częstochowskiego wytoczyli 43 powództwa, w tym:

 • z zakresu prawa rodzinnego 10 spraw,
 • inne 33 sprawy

oraz wnieśli 193 wnioski o wszczęcie postępowania nieprocesowego w tym dot. stosunków rodzinnych 16, o ubezwłasnowolnienie 31, o wszczęcie postępowania wobec osób nadużywających alkoholu 96, inne 50

 

W repertorium Pa zarejestrowano 330 spraw.

Ilość wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego : 76

W roku 2016 Prokuratura Okręgowa w Częstochowie przeprowadziła następujące wizytacje i lustracje:

 • wizytacja Prokuratury Rejonowej w Częstochowie,
 • lustracja spraw zawieszonych w okresie od lipca 2015roku do czerwca 2016 roku z powodu długotrwałej przeszkody umożliwiającej ich prowadzenie, innej niż niemożność ujęcia podejrzanego w Prokuraturze Rejonowej w Myszkowie i Prokuraturze Rejonowej w Zawierciu.

 Dane statystyczne za rok 2015

W  2015  roku  do  prokuratur  okręgu  częstochowskiego  wpłynęło  16.861  spraw,  tj.  5.195  spraw  mniej, niż w porównywalnym okresie 2014 roku, kiedy to wpłynęło 22.056 spraw.

W 2015roku prokuratorzy okręgu częstochowskiego załatwili 17.105 spraw przeciwko 8.415 osobom.

Postępowania zostały zakończone następującymi decyzjami:

 • akt oskarżenia 3.673 sprawy przeciwko 4.368 podejrzanym,
 • wniosek do sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego 110 spraw przeciwko 117 osobom,
 • wniosek do sądu o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających 22 sprawy przeciwko 22 osobom,
 • umorzenie postępowania 4.476 spraw przeciwko 1386 osobom, w tym z powodu nie wykrycia sprawcy przestępstwa 1271 spraw,
 • odmowa wszczęcia postępowania 4634 sprawy,
 • zawieszenie postępowania 846 spraw wobec 751 osób.

W 2015 roku do sądów złożono 171 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania oraz zastosowano następujące środki wolnościowe:

 • poręczenie majątkowe 129 razy,
 • dozór policji 475 razy,
 • zakaz opuszczania kraju 40 razy,
 • zawieszenie w czynnościach służbowych lub wykonywaniu zawodu 1 raz,
 • nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym 39 razy.

Prokuratorzy okręgu częstochowskiego realizowali także zadania z zakresu przewidzianego prawem dla udziału prokuratora w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych oraz ze stosunku pracy, a także w postępowaniu administracyjnym.

W repertorium Pc zarejestrowano 1504 sprawy, a zakończono 1534.

Prokuratorzy okręgu częstochowskiego wytoczyli 73 powództwa, w tym:

 • z zakresu prawa cywilnego 17 spraw,
 • z zakresu prawa rodzinnego 12 spraw,
 • inne 44 sprawy

oraz wnieśli 236 wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego w tym:

 • dot. stosunków rodzinnych 18,
 • o ubezwłasnowolnienie 28,
 • o wszczęcie postępowania wobec osób nadużywających alkoholu 123,
 • inne 67.

 

W repertorium Pa zarejestrowano 272 sprawy.

Ilość wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego: 80

W roku 2015 Prokuratura Okręgowa w Częstochowie przeprowadziła następujące wizytacje i lustracje:

 • wizytacja Prokuratury Rejonowej w Zawierciu,
 • lustracja spraw zawieszonych w zakresie prawidłowości i praktyki zawieszenia postępowań przygotowawczych w Prokuraturze Rejonowej Częstochowa-Południe w Częstochowie, w Lublińcu i Zawierciu.

Dane statystyczne za rok 2014

 

W 2014 roku do prokuratur okręgu częstochowskiego wpłynęło 22.056 spraw, tj. o 1.124 sprawy mniej, niż w porównywalnym okresie 2013 roku, kiedy to wpłynęło 23.180 spraw.

W 2014 roku prokuratorzy okręgu częstochowskiego załatwili 22.313 spraw karnych przeciwko 8.905 osobom. Sprawy zostały zakończone następującymi decyzjami:

 • aktem oskarżenia:  5.882 sprawy przeciwko  6810 osobom
 • wnioskiem do sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego:  76 spraw przeciwko  80  osobom
 • wnioskiem do sądu o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających:  25 spraw przeciwko 25 osobom
 • wnioskiem do sądu o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym:  8 spraw przeciwko 10 osobom
 • umorzeniem postępowania:  6.285 spraw przeciwko 1224 osobom, w tym z powodu niewykrycia sprawców 1883 sprawy
 • odmową wszczęcia postępowania:  8.323 sprawy
 • zawieszeniem postępowania:  920 spraw przeciwko 871 osobom

 W 2014 roku do sądów złożono 209 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Prokuratorzy stosowali również nieizolacyjne środki zapobiegawcze, i tak wobec podejrzanych zastosowano:

 • poręczenie majątkowe: 204 razy
 • dozór policji: 559 razy
 • zakaz opuszczania kraju: 107 razy
 • zawieszenie w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu zawodu: 5 razy
 • powstrzymanie się od określonej działalności: 2 razy
 • opuszczenie lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym: 28 razy

 

Prokuratorzy okręgu częstochowskiego realizowali także zadania z zakresu przewidzianego prawem dla udziału prokuratora w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych oraz ze stosunku pracy, a także w postępowaniu administracyjnym.

W repertorium Pc zarejestrowano 1771 spraw, a zakończono 1756 spraw.

W 2014 roku prokuratorzy okręgu częstochowskiego wytoczyli 75 powództw, w tym

 • z zakresu prawa rodzinnego: 22 sprawy
 • inne: 53 sprawy

oraz wnieśli wnioski o wszczęcie postępowania nieprocesowego: 229, w tym dot. stosunków rodzinnych: 22, o ubezwłasnowolnienie: 19, o wszczęcie postępowania wobec osób nadużywających alkoholu: 123, inne: 65

W repertorium Pa zarejestrowano 278 spraw.

Ilość wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego: 101.

 

W roku 2014 Prokuratura Okręgowa w Częstochowie przeprowadziła następujące wizytacje i lustracje:

 1. Lustracja spraw prokuratur rejonowych okręgu częstochowskiego o przestępstwa z art. 209 § 1 kk, zakończonych w 2013 roku decyzją o umorzeniu postępowania przygotowawczego na podstawie przepisu art. 17 § 1 pkt. 1, 2, 3 i 10 kpk.
 2. Lustracja spraw prokuratur rejonowych okręgu częstochowskiego, w których
  w II półroczu 2013 roku sądy uchyliły postanowienia o odmowie wszczęcia
  i umorzeniu postępowania przygotowawczego.
 3. Lustracja spraw zawieszonych w Prokuraturze Rejonowej w Zawierciu
  i w Prokuraturze Rejonowej Częstochowa-Północ w Częstochowie w okresie od
  1 stycznia 2013 roku do 31 kwietnia 2014 roku z powodu długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej prowadzenie postępowania, innej niż niemożność ujęcia podejrzanego.
 4. Lustracja spraw zawieszonych w okresie od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku w Prokuraturze Rejonowej w Lublińcu i w Prokuraturze Rejonowej
  w Myszkowie.

 


Częstochowa, 9 kwietnia 2014

Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Prokuratury Okręgowej w Częstochowie i podległych prokuratur rejonowych za rok 2013

<< kliknij aby otworzyć >>


dane statystyczne za rok 2013

 

W 2013 roku do prokuratur okręgu częstochowskiego wpłynęło 23.180 spraw, tj. o 1.261 sprawy więcej niż w porównywalnym okresie 2012 roku, kiedy to wpłynęło 21.919 spraw.

 W 2013 roku prokuratorzy okręgu częstochowskiego załatwili 22.920 spraw karnych przeciwko 9.663 osobom. Sprawy zostały zakończone następującymi decyzjami:

 • aktem oskarżenia:  6.384 sprawy przeciwko  7.434  osobom
 • wnioskiem do sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego:  72 spraw przeciwko  76  osobom
 • wnioskiem do sądu o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających:  23 sprawy przeciwko 23 osobom
 • wnioskiem do sądu o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym:  13 spraw przeciwko 13 osobom
 • umorzeniem postępowania:  7.270  spraw przeciwko 1.394 osobom, w tym z powodu niewykrycia sprawców 2.061 spraw
 • odmową wszczęcia postępowania:  7.295 spraw
 • zawieszeniem postępowania:  773 sprawy przeciwko 723 osobom
 • załatwieniem w inny sposób: 1.090 spraw

 W 2013 roku do sądów złożono 248 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Prokuratorzy stosowali również nieizolacyjne środki zapobiegawcze, i tak wobec podejrzanych zastosowano:

 • poręczenie majątkowe: 131 razy
 • dozór policji: 539 razy
 • zakaz opuszczania kraju: 80 razy
 • zawieszenie w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu zawodu: 8 razy
 • opuszczenie lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym: 20 razy
 • inne środki zapobiegawcze: 10 razy

Prokuratorzy okręgu częstochowskiego realizowali także zadania z zakresu przewidzianego prawem dla udziału prokuratora w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych oraz ze stosunku pracy, a także w postępowaniu administracyjnym.

W repertorium Pc zarejestrowano 1.313 spraw, a zakończono 1.318 spraw.

W 2013 roku prokuratorzy okręgu częstochowskiego wytoczyli 35 powództw, w tym

 • z zakresu prawa rodzinnego: 10 spraw
 • inne: 25 sprawy

oraz wnieśli wnioski o wszczęcie postępowania nieprocesowego: 191, w tym dot. stosunków rodzinnych (12), o ubezwłasnowolnienie (27), o wszczęcie postępowania wobec osób nadużywających alkoholu (146), inne (6)

W repertorium Pa zarejestrowano 212 spraw. Ilość wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego: 67.

W roku 2013 Prokuratura Okręgowa w Częstochowie przeprowadziła następujace wizytacje i lustracje:

 1. I A 400/1/13 – wizytacja Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Północ w Częstochowie.

 2. I A 401/3/12 – lustracja spraw prowadzonych przez prokuratury rejonowe podległe Prokuraturze Okręgowej w Częstochowie, w których wydano postanowienie o powołaniu biegłego i następnie w 2012 roku podjęto decyzję o umorzeniu lub zawieszeniu postępowania przygotowawczego nie oczekując na sporządzenie opinii.

 3. I A 400/2/13 – lustracja postępowań przygotowawczych Prokuratury Rejonowej w Lublińcu, których procesowy czas trwania na dzień 30 kwietnia 2013r. przekroczył 4 miesiące, a nie osiągnął 6 miesięcy i będących w biegu na dzień rozpoczęcia lustracji.

 4. I A 400/3/13 – lustracja spraw, które na dzień 30 czerwca 2013r. pozostawały zawieszone w prokuraturach rejonowych okręgu częstochowskiego z powodu długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej prowadzenie postępowania, innej niż niemożność ujęcia podejrzanego, a których decyzja o zawieszeniu zapadła w okresie od 2 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2012r.

 5. I A 400/4/13 – lustracja spraw zakończonych w I półroczu 2013r. w Prokuraturach Rejonowych w Częstochowie i Zawierciu aktem oskarżenia z wnioskiem w trybie art. 335 § 1 kpk o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżeniem kary i środków karnych bez przeprowadzenia rozprawy oraz spraw spełniających kryterium wysokości sankcji do zastosowania trybu z art. 335 § 1 kpk, w których odstąpiono od wnioskowania o skazanie bez rozprawy, kierując do sądu akt oskarżenia na zasadach ogólnych.

 6. I A 400/5/13 – lustracja postępowań przygotowawczych Prokuratur Rejonowych: Częstochowa-Północ w Częstochowie i w Lublińcu, których procesowy czas trwania na dzień 30 września 2013r. wynosił powyżej 6 miesięcy oraz postępowań przygotowawczych Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Południe w Częstochowie, których procesowy czas trwania na dzień 30 września 2013r. wynosił powyżej 1 roku, będących w biegu na dzień rozpoczęcia lustracji.

 7. I A 400/6/13 – lustracja spraw prowadzonych przez Prokuratury Rejonowe w Lublińcu i Zawierciu, w których w I półroczu 2013r. wydano postanowienie o zawieszeniu postępowania przygotowawczego.

 


 

dane statystyczne za rok 2012
  

W 2012 roku do prokuratur okręgu częstochowskiego wpłynęło 21.919 spraw, tj. o 2.204 sprawy mniej niż w porównywalnym okresie 2011 roku, kiedy to wpłynęło 24.123 sprawy.

 W 2012 roku prokuratorzy okręgu częstochowskiego załatwili 21.837 spraw karnych przeciwko 10.194 osobom. Sprawy zostały zakończone następującymi decyzjami:

 • aktem oskarżenia:  7.000 spraw przeciwko  8.176  osobom
 • wnioskiem do sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego:  78 spraw przeciwko  82  osobom
 • wnioskiem do sądu o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego:  23 sprawy przeciwko 23 osobom
 • wnioskiem do sądu o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym:  2 sprawy przeciwko 2 osobom
 • umorzeniem postępowania:  6.883  sprawy przeciwko 1.208 osobom, w tym z powodu niewykrycia sprawców 2.194 sprawy
 • odmową wszczęcia postępowania:  6.300 spraw
 • zawieszeniem postępowania:  705 spraw przeciwko 703 osobom
 • załatwieniem w inny sposób: 846 spraw

W 2012 roku do sądów złożono 231 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Prokuratorzy stosowali również nieizolacyjne środki zapobiegawcze, i tak wobec podejrzanych zastosowano:

 • poręczenie majątkowe: 171 razy
 • poręczenie osoby godnej zaufania: 1 raz
 • dozór policji: 516 razy
 • zakaz opuszczania kraju: 63 razy
 • zawieszenie w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu zawodu: 8 razy
 • powstrzymanie się od określonej działalności: 4 razy
 • opuszczenie lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym: 9 razy

Prokuratorzy okręgu częstochowskiego realizowali także zadania z zakresu przewidzianego prawem dla udziału prokuratora w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych oraz ze stosunku pracy, a także w postępowaniu administracyjnym.

W repertorium Pc zarejestrowano 1.126 spraw, a zakończono 1.069 spraw.

W 2012 roku prokuratorzy okręgu częstochowskiego wytoczyli 46 powództw, w tym

 • z zakresu prawa cywilnego: 1 sprawa
 • z zakresu prawa rodzinnego: 21 spraw
 • inne: 24 sprawy

oraz wnieśli wnioski o wszczęcie postępowania nieprocesowego: 169, w tym dot. stosunków rodzinnych (15), o ubezwłasnowolnienie (27), o wszczęcie postępowania wobec osób nadużywających alkoholu (125), inne (2)

W repertorium Pa zarejestrowano 207 spraw. Ilość wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego: 53.

Wysokość roszczeń zasądzonych w wyniku powództw prokuratury: 6.600 zł


 

   W 2011 roku do prokuratur okręgu częstochowskiego wpłynęło 24123 sprawy, tj. o 868 spraw więcej niż w porównywalnym okresie 2010 roku, kiedy to wpłynęło 23255 spraw.

 

   W 2011 roku prokuratorzy okręgu częstochowskiego załatwili więcej spraw karnych, niż wpłynęło do prokuratur, tj. 24086. Sprawy zostały zostały zakończone następującymi decyzjami:

 • aktem oskarżenia  – 8061 spraw p-ko 9258 osobom
 • wnioskiem do sądu o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym – 3 sprawy przeciwko 3 osobom
 • wnioskiem do sądu o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczajacego – 15 spraw p-ko 15 osobom
 • umorzeniem postępowania – 7601 spraw, w tym z powodu niewykrycia sprawców 2580 spraw
 • odmową wszczęcia postępowania – 6684 spraw
 • zawieszeniem postępowania – 747 spraw
 • załatwieniem w inny sposób 920 spraw

 


         W 2011 roku Prokuratura Okręgowa w Częstochowie zrealizowała zadania przewidziane w harmonogramie działań Prokuratury Okręgowej na 2011 rok w zakresie działalności lustracyjno-wizytacyjnej, a to:

 1. W marcu 2011. przeprowadzono badania dotyczące prawidłowości sprawowania wewnętrznego nadzoru słóżbowego przez kierownictwo Prokuratury Rejonowej w Zawierciu, obejmujące sprawy długotrwające.
 2. W grudniu 2011r. przeprowadzono badania dotyczące prawidłowości wydawania postanowień o umorzeniu postępowań przygotowawczych w fazie „in personam”, obejmujące sprawy zakończone w ten sposób w Prokuraturze Rejonowej w Zawierciu.
 3. W kwietniu 2011r. przeprowadzono kontrolę funkcjonowania SIP LIBRA oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemu w Prokraturze Rejonowej w Myszkowie.
 4. W kwietniu 2011r. przeprowadzono wizytację Prokuratury Rejonowej w Myszkowie. Praca jednostki została oceniona na ocenę mniej niż dobrą.

Nadto Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej w Częstochowie przeprowadziła kontrole pracy sekretariatów prokuratur rejonowych okręgu częstochowskiego w zakresie realizacji zadań kancelaryjno-biurowych w zakresie prawidłaowści prowadzenia rejestrów Ko, Ko/kks, Ko/kw oraz prawidłowości ekspediowania korespondencji za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

 

 

            W 2010 roku Prokuratura Okręgowa w Częstochowie zrealizowała zadania przewidziane w harmonogramie działań Prokuratury Okręgowej na 2010 rok w zakresie działalności lustracyjno-wizytacyjnej, a to: 

 1. W marcu, lipcu i sierpniu 2010r. przeprowadzono badania aktowe wybranych spraw długotrwałych powyzej 6 m-cy w Prokuraturach Rejonowych Częstochowa-Północ w Częstochowie, Częstochowa-Południe w Częstochowie, w Częstochowie i w Lublińcu, w celu ustalenia prawidłowości sprawowania wewnętrznego nadzoru służbowego przez kierownictwo jednostek. Badania wykazały, ze wewnętrzny nadzór służbowy sprawowany przez kierownictwo jest na poziomie dobrym.
 2. W maju i październiku 2010r.przeprowadzono badania spraw w Prokuraturach Rejonowych Częstochowa-Północ w Częstochowie, Częstochowa-Południe w Częstochowie, w Częstochowie i w Lublińcu, w których zapadły prawomocne decyzje o umorzeniu postępowania przeciwko osobie, które nie zostały poddane merytorycznej kontroli instancyjnej z powodu braku środka odwoławczego.
 3. W listopadzie 2010r. przeprowadzono analizę przyczyn uniewinień w sprawach osądzonych z oskarzenia prokuratorów rejonowych w I półroczu 2010r.
 4. W marcu, sierpniu i listopadzie 2010r. przeprowadzono kontrolę funkcjonowania SIP LIBRA oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemu w Prokraturze Rejonowej w Częstochowie, w Wydziale śledczym Prokuratury Okręgowej w Częstochowie i w  Prokuraturze Rejonowej w Zawierciu.
 5. W lipcu 2010r, przeprowadzono kontrolę terminowości i poprawnosci przekazywania danych do KCIK przez prokuratury rejonowe i Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

 

            Nadto oprócz badań kontrolnych objętych harmonogramem działań na rok 2010 Prokuratura Okręgowa w Częstochowie przeprowadziła następujące lustracje i kontrole:

 1. We wrześniu 2010r. przeprowadzono lustrację spraw zawieszonych w Prokraturze Rejonowej w Zawierciu wg stanu na dzień 31 sierpnia 2010r.
 2. W listopadzie 2010r. przeprowadzono wizytację Prokuratury Rejonowej w Lublińcu. Praca jednostki została oceniona na ocenę dobrą.
 3. W październiku 2010r. przeprowadzono lustrację spraw prowadzonych przez podległe prokuratury rejonowe, których czas trwania wynosił od ponad 2 do 5 lat, nie objętych zwierzchnim nadzorem służbowym.

Nadto wizytatorzy okręgu częstochowskiego przeprowadzili badania akt łącznie 6 asesorów, a Kierownik sekretariatu Prokuratury Okręgowej w Częstochowie przeprowadziła 6 kontroli z zakresu biurowości. 

 

         W 2009 roku Prokuratura Okręgowa w Częstochowie zrealizowała zadania przewidziane w harmonogramie działań Prokuratury Okręgowej na 2009 rok w zakresie działalności lustracyjno-wizytacyjnej, a to:

 

 1. Kontrola pracy sekretariatów prokuratur rejonowych okręgu częstochowskiego oraz    wydzielonej części sekretariatu Wydziału V Śledczego Prokuratury Okręgowej w Częstochowie w zakresie prawidłowości prowadzenie rejestrów DS./z Ds./z/s-pn Zm oraz wykonywania postanowień o zabezpieczeniach majątkowych, rejestrów Ra, Rf i Rs oraz postępowania z dowodami rzeczowymi.
 2. Badanie spraw zakończonych w I kwartale 2009 decyzjami o umorzeniu postępowania przygotowawczego przeciwko osobie.
 3. Badanie spraw prowadzonych i nadzorowanych przez asesorów okręgu częstochowskiego, którym upływał roczny i dwuletni okres powierzenia pełnienia czynności prokuratorskich.
 4. Badanie wybranych losowo postępowań przygotowawczych prowadzonych przez prokuratury rejonowe okręgu częstochowskiego „,przeciwko osobie” zakończonych w II i III kwartale 2009 decyzjami o umorzeniu.
 5. Badanie prawidłowości prowadzenia przez jednostki prokuratur rejonowych postępowań o przestępstwa korupcyjne, w sprawach zakończonych w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2009r.
 6. Kontrola jakości referatów przed- i posesyjnych we wszystkich prokuraturach rejonowych okręgu częstochowskiego.
 7. Kontrola funkcjonowania SIP „Libra” oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemu w Prokuraturze Rejonowej Częstochowa-Południe w Częstochowie i w Prokuraturze Rejonowej Częstochowa – Północ w Częstochowie.

            Nadto oprócz badań kontrolnych objętych harmonogramem działań na rok 2009 Prokuratura Okręgowa w Częstochowie przeprowadziła następujące lustracje i kontrole:

 1. Kontrola wykonania zaleceń powizytacyjnych w Prokuraturze Rejonowej Częstochowa – Północ w Częstochowie.
 2. Lustracja spraw prowadzonych o czyny z art. 207 kk zakończonych w IV kwartale postanowieniami o umorzeniu lub odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego.
 3. Lustracja spraw, których okres trwania wg stanu na dzień 30 września 2009r. wynosił od 2 do 5 lat i powyżej 5 lat.
 4. Badania dotyczące stosowania procedury wyrokowanie w trybie art. 335 kpk, przyczyn wyroków uniewinniających, które uprawomocniły się w I instancji oraz przyczyn nieuwzględnienia prokuratorskich wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania.
 5. Kontrola funkcjonowania SIP „Libra” oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemu w Prokuraturze Rejonowej w Lublińcu.

W 2009 roku dwie prokuratury rejonowe okręgu częstochowskiego zostały poddane wizytacji przez Prokuraturę Apelacyjnąw Katowicach.

W okresie od 23.02.2009 do 08.03.2009 wiyztacja została przeprowadzona w Prokraturze Rejonowej w Częstochowie. Praca jednostki została oceniona na ocenę dobrą.

W okresie od 19.10.2009 do 01.11.2009 wizytacja została przeprowadzona w Prokraturze Rejonowej w Zawierciu. Praca jednostki została oceniona na ocenę dobrą plus.

 

         W 2008 roku w prokuraturach okręgu częstochowskiego przeprowadzono:

 1. Wizytację  Prokuratury Rejonowej Częstochowa – Północ w Często-chowie za okres od 1 lipca 2007 roku do 30 czerwca 2008 roku

 2. Kontrolę w zakresie prawidłowości przeprowadzenia postępowań w zakresie obrotu prawnego z zagranicą

 3. Badania aktowe spraw, w których w ciągu ostatnich 5 lat wydane zostały prawomocne decyzje odmowy wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawach dot. kradzieży dokumentów

 4. Kontrolę pilotażowego wdrożenia Systemu Informatycznego Prokuratury Libra w Prokuraturze Rejonowej w Zawierciu

 5. Kontrole wdrozenia Systemu Informatycznego Prokuratury Libra w Prokuraturze Rejonowej w Lublińcu, Prokuraturze Rejonowej w Myszkowie i Prokuraturze Rejonowej w Zawierciu

 6. Kontrolę funkcjonowania Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w okręgu Prokuratury Okręgowej w Częstochowie

Nadto w 2008 roku w ramach wizytacji i Lustarcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuarury Apelacyjnej przeprowadzono:

 1. Lustrację  spraw zarejestrowanych w 2007 roku o czyny z art. 207§1, 2, 3 kk, 156§1,2,3 kk, 157§1,2,3 kk, 160§1,2,3 kk i 217§1kk, w których pokrzywdzonymi były osoby małoletnie
 2. Lustrację zasadności i prawidłowości wyłączania materiałów do odrębnego postępowania przygotowawczego ze śledztw prowadzonych w prokuraturach okręgowych i rejonowych    z okręgu apelacji katowickiej  w II półroczu 2007 roku.

         W 2007 roku prokuraturach okręgu częstochowskiego przeprowadzono:

 1. Wizytację Prokuratury Rejonowej Częstochowa – Południe w Częstochowie 

 2. Lustrację Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Północ w Częstochowie, Prokuratury Rejonowej w Częstochowie, Prokuratury Rejonowej w Lublińcu i Prokuratury w Zawierciu w zakresie realizowania czynności sekretariatu w sprawach zawieszonych w okresie od 1995r. do 2006r.

 3. Lustrację prokuratur rejonowych okręgu częstochowskiego  w zakresie  realizacji wytycznych Prokuratora Generalnego z 7 lutego 2006 roku dotyczących stosowania tymczasowego aresztowania   w I półroczu 2007 roku

 4. Lustrację prokuratur rejonowych okręgu częstochowskiego w zakresie polityki karnej w sprawach o drobne przestępstwa, za I półrocze 2007 roku.

 5. Kontrole wdrożenia Systemu Informatyczego Prokuratury Libra w Wydziale Śledczym Prokuratuty Okręgowej w Częstochowie, Prokuraturze Rejonowej Częstochowa-Północ w Częstochowie, Prokuraturze Rejonowej Częstochowa-Południe w Częstochowie, Prokuraturze Rejonowej w Częstochowie

 6. Kontrolę pilotażowego wdrożenia Systemu Informatycznego Libra w Prokuraturze Rejonowej w Myszkowie

Nadto w 2007 w ramach wizytacji i lustracji Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuarury Apelacyjnej przeprowadzono:

 1. Lustrację  postępowań przygotowawczych dotyczących kradzieży wyrobów z metali, ich odsprzedaży na złom oraz związaną z tym procederem dewastacją mienia  i innymi zagrożeniami w sferze bezpieczeństwa powszechnego,  prowadzonych w prokuratu-rach  rejonowych okręgu apelacji katowickiej za okres IV kwartału  2006 roku   .

 2. Lustrację postępowań  dotyczących problematyki pedofilii i pornografii dziecięcej  prowadzonych  w prokuraturach rejonowych i okręgowych  apelacji katowickiej, zakończonych w 2006 roku umorzeniem lub wszczętych w 2006 roku i pozostających w toku.

         W 2006 roku w prokuraturach okęgu częstochowskiego przeprowadzono:

 1. Wizytację Prokuratury Rejonowej w Myszkowie

 2. Lustrację postępowań  karnych przeprowadzonych w jednostkach prokuratur rejonowych okręgu częstochowskiego oraz Prokuraturze Okręgowej w Częstochowie za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 lipca 2006 roku w sprawach o przestępstwa z art. 178a§1kk, 178a§2kk, 177 kk w zw. z art. 178 kk

 3. Lustrację  praktyki w przedmiocie kierowania do sądów wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania oraz stosowania pozostałych środków zapobiegawczych w sprawach dotyczących sprawców przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności do lat 5 za okres I półrocza 2006 roku 

 4. Badanie aktowe w zakresie prawidłowości stosowania  zabezpieczeń majątkowych przez prokuratorów w prokuraturach rejonowych okręgu częstochowskiego za okres  2005 roku i I kwartał 2006 roku

 5. Badanie aktowe w zakresie  praktyki dotyczącej ścigania przestępstw z art. 207 kk za okres że szczególnym uwzględnieniem spraw, gdzie następstwem znęcania jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie oraz spraw, w których pokrzywdzeni doznali obrażeń ciała określonych w art. 157§2 kk, za okres I, II i III kwartału 2006 roku

Nadto w 2006 roku w ramach wizytacji i lustracji Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Apelacyjnej przeprowadzono:

 1. Wizytację  Prokuratury Okręgowej  w Częstochowie za okres od 1 stycznia do 30 września 2006 roku
 2. Lustrację  praktyki zabezpieczeń  majątkowych w postępowaniu przygotowawczym w sprawach prowadzonych w prokuraturach okręgowych i rejonowych okręgu apelacji katowickiej za okres II półrocza 2005 roku
 3. Lustrację spraw w których w 2005 roku w prokuraturach okręgu apelacji katowickiej odstąpiono od złożenia wniosku o tymczasowe aresztowanie sprawców groźnych przestępstw kryminalnych
 4. Lustrację spraw w których w 2005 roku i I kwartale 2006 roku zapadły wyroki uniewinniające w stosunku do osób tymczasowo aresztowanych
 5. Lustrację spraw umorzonych na podstawie  art. 17§1 pkt 1 i 2 kpk, w których postępowanie zostało umorzone w fazie „in personam” w miesiącu marcu 2006 roku w wybranych prokuraturach rejonowych
 6. Lustrację spraw o przestępstwa określone w przepisach karnych ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o systemie monitorowania  kontrolowania jakości paliw ciekłych  i biopaliw ciekłych (Dz.U. Nr 34 poz. 293) prowadzonych w prokuraturach okręgu Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach za okres od dnia wejścia w życie powołanej wyżej  ustawy do sierpnia 2006 roku  
 7. Lustrację spraw o czyny z art.  207 kk w których pokrzywdzeni doznali obrażeń ciała określonych w art. 156 kk lub art. 157§1kk, zakończonych decyzją merytoryczną w okresie I półrocza 2006 roku.

         W 2005 roku w prokuraturach okręgu częstochowskiego przeprowadzono:

 1. Wizytację Prokuratury Rejonowej w Lublińcu

 2. Lustrację postępowań przygotowawczych zawieszonych w jednostkach prokuratur rejonowych okręgu częstochowskiego w okresie do 2001 roku 

 3. Lustrację postępowań przygotowawczych  zawieszonych w jednostkach prokuratur rejonowych okręgu częstochowskiego  w okresie od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2004 roku

 4. Lustrację  pracy sekretariatów Prokuratur Rejonowych : Częstochowa – Południe w Częstochowie, Częstochowa Północ w Częstochowie, w Częstochowie, w Myszkowie i Zawierciu

 5. Badanie aktowe w zakresie prawidłowości prowadzenia  postępowań skargowych w prokuraturach rejonowych okręgu częstochowskiego  w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2005 roku

 6. Badanie aktowe w zakresie prawidłowości postępowania  z dowodami rzeczowymi w sprawach  prokuratur rejonowych okręgu częstochowskiego o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa fałszowania pieniędzy i wprowadzania ich do obrotu, posiadania i obrotu bez wymaganego zezwolenia broni palnej i amunicji oraz o przestępstwa określone  w Ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

         Nadto w 2005 roku w ramacj wizytacji i lustracji Ministerstwa Sprawiedliości i Prokuratury Apelacyjnej przeprowadzono:

 1. Lustrację  zawieszonych postępowań przygotowawczych  w okresie 1 styczeń 2002 roku do 31 grudzień 2004 roku rejestrowanych w  wydziałach śledczych prokuratur okręgowych apelacji katowickiej

 2. Lustrację  postępowań przygotowawczych, których czas trwania od daty pierwszego wpływu – według stanu na dzień 31.12.2004 roku – przekroczył 1 rok

 3. Badanie prawidłowości stosowania zabezpieczenia majątkowego w sprawach nadzorowanych lub prowadzonych w prokuraturach rejonowych okręgu prokuratury apelacyjnej  

         W 2004 roku w prokuraturach okręgu częstochowskiego przeprowadzono:

 1. Wizytację Prokuratury Rejonowej w Zawierciu.
 2. Lustrację w zakresie prawidłowości decyzji o zawieszeniu postępowań przygotowawczych  w  Prokuraturze Rejonowej w Częstochowie dla miasta Częstochowa.
 3. Lustrację dotyczącą polityki karnej w sprawach o drobne przestępstwa  oraz wnioskowania   kar nieizolacyjnych realizowanej przez prokuratury rejonowe okręgu częstochowskiego w I  półroczu 2004 roku.
 4. Lustrację pracy sekretariatów  w Prokuraturze Rejonowej Częstochowa – Północ w Częstochowie, Częstochowa – Południe w Częstochowie, w Częstochowie i Myszkowie. 
 5. Lustrację postępowań o przestępstwa przeciwko własności intelektualnej i przemysłowej toczących się w I półroczu 2004 roku w prokuraturach rejonowych okręgu częstochowskiego.
 6. Lustrację spraw długoterminowych  w Prokuraturze Rejonowej Częstochowa – Północ w Częstochowie
 7. Kontrolę prawidłowości  egzekwowania  przez prokuratorów  wywiadów kuratorskich i efektywnego wykorzystania zawartych w tych dokumentach danych dla prawidłowego ukształtowania  represji wobec skazanych 

Nadto w 2004 roku w ramach lustracji i wizytacji Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Apelacyjnej przeprowadzono:

 1. Lustrację  obejmującą problematykę przyczyn rozpiętości czasu trwania postępowania przygotowawczego, liczonego od pierwszego wpływu sprawy i według  okresu procesowego oraz założenia opracowane w Samodzielnym Dziale Organizacyjnym Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach. Lustracją objęte zostały sprawy realizowane w Wydziale Śledczym Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz w prokuraturach rejonowych okręgu częstochowskiego
 2. Lustrację  dotyczącą obciążenia pracą w Wydziale I Postępowania Przygotowawczego i Wydziale V Śledczym Prokuratury Okręgowej w Częstochowie
 3. Lustrację prawidłowości praktyki stosowania art. 335 i 343 kpk w II półroczu 2003 roku  – w okresie od 26 maja
 4. Lustrację problemową w zakresie zasadności odstąpienia przez prokuratorów od wywiedzenia środków odwoławczych w sprawach prowadzonych przez Wydziały Śledcze, a zakończonych wyrokiem z IV kwartale 2003 roku
 5. Lustrację  dotyczącą prawidłowości praktyki zabezpieczenia majątkowego w postępowaniu przygotowawczym

  

 •  

 

 

 

   

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Małgorzata Deska
Informację udostępnił: Edyta Kubska
Data wytworzenia informacji: 2017-02-10
Data udostępnienia informacji: 2013-08-23
Liczba odsłon: 6 024