add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Statystyki, sprawozdania, kontrole – Prokuratura Krajowa

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz podległych prokuratur rejonowych na rok 2021

Sprawozdanie z wykonania planu działalności prokuratury okręgowej w Częstochowie i podległych prokuratur rejonowych za rok 2020

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Częstochowie za rok 2020

Oświadczenie ostanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Częstochowie za rok 2019

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Częstochowie i podległych prokuratur rejonowych za rok 2019

Dane statystyczne dotyczące działalności w 2019 roku Prokuratury Okręgowej w Częstochowie i podległych prokuratur rejonowych.


 

Dane statystyczne dotyczące działalności w 2018 roku Prokuratury Okręgowej w Częstochowie i podległych prokuratur rejonowych.

W 2018 roku do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie i podległych prokuratur rejonowych wpłynęło 22.700 spraw. Prokuratorzy w tym okresie załatwili 22.045 spraw.

W 2017 roku do prokuratur wpłynęło 20.865 spraw.

Prokuratura Okręgowa zajmowała się głównie sprawami dotyczącymi przestępczości gospodarczej dużej wagi (pranie brudnych pieniędzy, wyłudzenia podatku VAT, wystawianie fikcyjnych faktur), poważną przestępczością narkotykową i korupcyjną oraz postępowaniami w sprawach tzw. błędów medycznych.

W prokuraturach rejonowych najczęściej prowadzone były postępowania w zakresie oszustw (większość spraw dotyczyła oszustw internetowych), uchylania się od alimentów, kradzieży, znęcania nad osobami najbliższymi i prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Prokuratorzy sporządzili 4.551 aktów oskarżenia i 1.046 wniosków o skazanie bez rozprawy na mocy ugody zawartej przez oskarżonego z prokuratorem, łącznie przeciwko 5.088 osobom. Skuteczność aktów oskarżenia była wysoka – sądy uniewinniły tylko 152 osób, spośród 6.334 osób osądzonych w 2018 roku (2,4%).

W toku postępowań na wniosek prokuratorów sądy tymczasowo aresztowały 209 osób (skuteczność wniosków wynosiła 85,31%).

Prokuratorzy złożyli 541 apelacji od wyroków. Sądy odwoławcze uwzględniły 63,97% apelacji.

Na poczet kar grzywny i obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem prokuratorzy zabezpieczyli mienie oskarżonych o wartości 11.078.747 zł.

 

Dane statystyczne dotyczące działalności w 2017 roku Prokuratury Okręgowej w Częstochowie i podległych prokuratur rejonowych.

W 2017 roku do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie i podległych jej prokuratur rejonowych wpłynęło 20.865 spraw. Prokuratorzy załatwili 20.517 spraw.

W 2016 roku do prokuratur wpłynęło 18.306 spraw. Różnica nie wynika ze wzrostu przestępczości w regionie, lecz zmiany przepisów kodeksu postępowania karnego, obowiązującej od 15 kwietnia 2016 roku. Do tego dnia prokuratorzy nie nadzorowali dochodzeń, które były prowadzone samodzielnie przez Policję.

Prokuratura Okręgowa zajmowała się głównie sprawami dotyczącymi przestępczości gospodarczej dużej wagi (pranie brudnych pieniędzy, wyłudzenia podatku VAT, wystawianie fikcyjnych faktur), poważną przestępczością narkotykową i korupcyjną oraz postępowaniami w sprawach tzw. błędów medycznych.

W prokuraturach rejonowych najczęściej prowadzone były postępowania w zakresie oszustw (większość spraw dotyczyła oszustw internetowych), uchylania się od alimentów, kradzieży, znęcania nad osobami najbliższymi i prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Prokuratorzy sporządzili 3.934 akty oskarżenia i 1.308 wniosków o skazanie bez rozprawy na mocy ugody zawartej przez oskarżonego z prokuratorem, łącznie przeciwko 5.964 osobom. Skuteczność aktów oskarżenia była wysoka – sądy uniewinniły tylko 136 osób, spośród 6.066 osób osądzonych w 2017 roku (2,24%).

W toku śledztw na wniosek prokuratorów sądy tymczasowo aresztowały 190 osób (skuteczność wniosków wynosiła 88,02%).

Prokuratorzy złożyli 548 apelacji od wyroków. Sądy odwoławcze uwzględniły 66,85% apelacji.

Na poczet kar grzywny i obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem prokuratorzy zabezpieczyli mienie oskarżonych o wartości 6.365.340 zł.

 

Dane statystyczne za rok 2016

W  2016  roku  do  prokuratur  okręgu  częstochowskiego  wpłynęło  18.306  spraw,  tj.  1445  spraw  więcej,  niż w porównywalnym okresie 2015 roku, kiedy to wpłynęło 16.861 spraw.

W 2016 roku prokuratorzy okręgu częstochowskiego załatwili 18.209 spraw przeciwko 8.277 osobom.

Postępowania zostały zakończone następującymi decyzjami:

 • akt oskarżenia 3.099 spraw przeciwko 3.569 podejrzanym,
 • wniosek do sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego 138 spraw przeciwko 158 osobom,
 • wniosek do sądu o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających 34 sprawy przeciwko 34 osobom,
 • umorzenie postępowania  5.152  spraw przeciwko 1423 osobom, w tym z powodu nie wykrycia sprawcy przestępstwa 1509  spraw,
 • odmowa wszczęcia postępowania 5318 spraw,
 • zawieszenie postępowania  685 spraw wobec 637 osób.

W 2016 roku do sądów złożono 202 wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania oraz zastosowano następujące środki wolnościowe:

 • poręczenie majątkowe 75 razy,
 • dozór policji 388  razy,
 • zakaz opuszczania kraju 42 razy,
 • zawieszenie w czynnościach służbowych lub wykonywaniu zawodu 8 razy,
 • nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym 24 razy.

Prokuratorzy okręgu częstochowskiego realizowali także zadania z zakresu przewidzianego prawem dla udziału prokuratora w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych oraz ze stosunku pracy, a także w postępowaniu administracyjnym.

W repertorium Pc zarejestrowano 1410 spraw, a zakończono 1396. Prokuratorzy okręgu częstochowskiego wytoczyli 43 powództwa, w tym:

 • z zakresu prawa rodzinnego 10 spraw,
 • inne 33 sprawy

oraz wnieśli 193 wnioski o wszczęcie postępowania nieprocesowego w tym dot. stosunków rodzinnych 16, o ubezwłasnowolnienie 31, o wszczęcie postępowania wobec osób nadużywających alkoholu 96, inne 50

 

W repertorium Pa zarejestrowano 330 spraw.

Ilość wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego : 76

W roku 2016 Prokuratura Okręgowa w Częstochowie przeprowadziła następujące wizytacje i lustracje:

 • wizytacja Prokuratury Rejonowej w Częstochowie,
 • lustracja spraw zawieszonych w okresie od lipca 2015roku do czerwca 2016 roku z powodu długotrwałej przeszkody umożliwiającej ich prowadzenie, innej niż niemożność ujęcia podejrzanego w Prokuraturze Rejonowej w Myszkowie i Prokuraturze Rejonowej w Zawierciu.

 Dane statystyczne za rok 2015

W  2015  roku  do  prokuratur  okręgu  częstochowskiego  wpłynęło  16.861  spraw,  tj.  5.195  spraw  mniej, niż w porównywalnym okresie 2014 roku, kiedy to wpłynęło 22.056 spraw.

W 2015roku prokuratorzy okręgu częstochowskiego załatwili 17.105 spraw przeciwko 8.415 osobom.

Postępowania zostały zakończone następującymi decyzjami:

 • akt oskarżenia 3.673 sprawy przeciwko 4.368 podejrzanym,
 • wniosek do sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego 110 spraw przeciwko 117 osobom,
 • wniosek do sądu o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających 22 sprawy przeciwko 22 osobom,
 • umorzenie postępowania 4.476 spraw przeciwko 1386 osobom, w tym z powodu nie wykrycia sprawcy przestępstwa 1271 spraw,
 • odmowa wszczęcia postępowania 4634 sprawy,
 • zawieszenie postępowania 846 spraw wobec 751 osób.

W 2015 roku do sądów złożono 171 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania oraz zastosowano następujące środki wolnościowe:

 • poręczenie majątkowe 129 razy,
 • dozór policji 475 razy,
 • zakaz opuszczania kraju 40 razy,
 • zawieszenie w czynnościach służbowych lub wykonywaniu zawodu 1 raz,
 • nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym 39 razy.

Prokuratorzy okręgu częstochowskiego realizowali także zadania z zakresu przewidzianego prawem dla udziału prokuratora w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych oraz ze stosunku pracy, a także w postępowaniu administracyjnym.

W repertorium Pc zarejestrowano 1504 sprawy, a zakończono 1534.

Prokuratorzy okręgu częstochowskiego wytoczyli 73 powództwa, w tym:

 • z zakresu prawa cywilnego 17 spraw,
 • z zakresu prawa rodzinnego 12 spraw,
 • inne 44 sprawy

oraz wnieśli 236 wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego w tym:

 • dot. stosunków rodzinnych 18,
 • o ubezwłasnowolnienie 28,
 • o wszczęcie postępowania wobec osób nadużywających alkoholu 123,
 • inne 67.

 

W repertorium Pa zarejestrowano 272 sprawy.

Ilość wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego: 80

W roku 2015 Prokuratura Okręgowa w Częstochowie przeprowadziła następujące wizytacje i lustracje:

 • wizytacja Prokuratury Rejonowej w Zawierciu,
 • lustracja spraw zawieszonych w zakresie prawidłowości i praktyki zawieszenia postępowań przygotowawczych w Prokuraturze Rejonowej Częstochowa-Południe w Częstochowie, w Lublińcu i Zawierciu.

Dane statystyczne za rok 2014

 

W 2014 roku do prokuratur okręgu częstochowskiego wpłynęło 22.056 spraw, tj. o 1.124 sprawy mniej, niż w porównywalnym okresie 2013 roku, kiedy to wpłynęło 23.180 spraw.

W 2014 roku prokuratorzy okręgu częstochowskiego załatwili 22.313 spraw karnych przeciwko 8.905 osobom. Sprawy zostały zakończone następującymi decyzjami:

 • aktem oskarżenia:  5.882 sprawy przeciwko  6810 osobom
 • wnioskiem do sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego:  76 spraw przeciwko  80  osobom
 • wnioskiem do sądu o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających:  25 spraw przeciwko 25 osobom
 • wnioskiem do sądu o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym:  8 spraw przeciwko 10 osobom
 • umorzeniem postępowania:  6.285 spraw przeciwko 1224 osobom, w tym z powodu niewykrycia sprawców 1883 sprawy
 • odmową wszczęcia postępowania:  8.323 sprawy
 • zawieszeniem postępowania:  920 spraw przeciwko 871 osobom

W 2014 roku do sądów złożono 209 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Prokuratorzy stosowali również nieizolacyjne środki zapobiegawcze, i tak wobec podejrzanych zastosowano:

 • poręczenie majątkowe: 204 razy
 • dozór policji: 559 razy
 • zakaz opuszczania kraju: 107 razy
 • zawieszenie w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu zawodu: 5 razy
 • powstrzymanie się od określonej działalności: 2 razy
 • opuszczenie lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym: 28 razy

Prokuratorzy okręgu częstochowskiego realizowali także zadania z zakresu przewidzianego prawem dla udziału prokuratora w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych oraz ze stosunku pracy, a także w postępowaniu administracyjnym.

W repertorium Pc zarejestrowano 1771 spraw, a zakończono 1756 spraw.

W 2014 roku prokuratorzy okręgu częstochowskiego wytoczyli 75 powództw, w tym

 • z zakresu prawa rodzinnego: 22 sprawy
 • inne: 53 sprawy

oraz wnieśli wnioski o wszczęcie postępowania nieprocesowego: 229, w tym dot. stosunków rodzinnych: 22, o ubezwłasnowolnienie: 19, o wszczęcie postępowania wobec osób nadużywających alkoholu: 123, inne: 65

W repertorium Pa zarejestrowano 278 spraw.

Ilość wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego: 101.

 

W roku 2014 Prokuratura Okręgowa w Częstochowie przeprowadziła następujące wizytacje i lustracje:

 1. Lustracja spraw prokuratur rejonowych okręgu częstochowskiego o przestępstwa z art. 209 § 1 kk, zakończonych w 2013 roku decyzją o umorzeniu postępowania przygotowawczego na podstawie przepisu art. 17 § 1 pkt. 1, 2, 3 i 10 kpk.
 2. Lustracja spraw prokuratur rejonowych okręgu częstochowskiego, w których
  w II półroczu 2013 roku sądy uchyliły postanowienia o odmowie wszczęcia
  i umorzeniu postępowania przygotowawczego.
 3. Lustracja spraw zawieszonych w Prokuraturze Rejonowej w Zawierciu
  i w Prokuraturze Rejonowej Częstochowa-Północ w Częstochowie w okresie od
  1 stycznia 2013 roku do 31 kwietnia 2014 roku z powodu długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej prowadzenie postępowania, innej niż niemożność ujęcia podejrzanego.
 4. Lustracja spraw zawieszonych w okresie od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku w Prokuraturze Rejonowej w Lublińcu i w Prokuraturze Rejonowej
  w Myszkowie.

 


Częstochowa, 9 kwietnia 2014

Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Prokuratury Okręgowej w Częstochowie i podległych prokuratur rejonowych za rok 2013

<< kliknij aby otworzyć >>


dane statystyczne za rok 2013

 

W 2013 roku do prokuratur okręgu częstochowskiego wpłynęło 23.180 spraw, tj. o 1.261 sprawy więcej niż w porównywalnym okresie 2012 roku, kiedy to wpłynęło 21.919 spraw.

W 2013 roku prokuratorzy okręgu częstochowskiego załatwili 22.920 spraw karnych przeciwko 9.663 osobom. Sprawy zostały zakończone następującymi decyzjami:

 • aktem oskarżenia:  6.384 sprawy przeciwko  7.434  osobom
 • wnioskiem do sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego:  72 spraw przeciwko  76  osobom
 • wnioskiem do sądu o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających:  23 sprawy przeciwko 23 osobom
 • wnioskiem do sądu o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym:  13 spraw przeciwko 13 osobom
 • umorzeniem postępowania:  7.270  spraw przeciwko 1.394 osobom, w tym z powodu niewykrycia sprawców 2.061 spraw
 • odmową wszczęcia postępowania:  7.295 spraw
 • zawieszeniem postępowania:  773 sprawy przeciwko 723 osobom
 • załatwieniem w inny sposób: 1.090 spraw

W 2013 roku do sądów złożono 248 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Prokuratorzy stosowali również nieizolacyjne środki zapobiegawcze, i tak wobec podejrzanych zastosowano:

 • poręczenie majątkowe: 131 razy
 • dozór policji: 539 razy
 • zakaz opuszczania kraju: 80 razy
 • zawieszenie w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu zawodu: 8 razy
 • opuszczenie lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym: 20 razy
 • inne środki zapobiegawcze: 10 razy

Prokuratorzy okręgu częstochowskiego realizowali także zadania z zakresu przewidzianego prawem dla udziału prokuratora w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych oraz ze stosunku pracy, a także w postępowaniu administracyjnym.

W repertorium Pc zarejestrowano 1.313 spraw, a zakończono 1.318 spraw.

W 2013 roku prokuratorzy okręgu częstochowskiego wytoczyli 35 powództw, w tym

 • z zakresu prawa rodzinnego: 10 spraw
 • inne: 25 sprawy

oraz wnieśli wnioski o wszczęcie postępowania nieprocesowego: 191, w tym dot. stosunków rodzinnych (12), o ubezwłasnowolnienie (27), o wszczęcie postępowania wobec osób nadużywających alkoholu (146), inne (6)

W repertorium Pa zarejestrowano 212 spraw. Ilość wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego: 67.

W roku 2013 Prokuratura Okręgowa w Częstochowie przeprowadziła następujace wizytacje i lustracje:

 1. I A 400/1/13 – wizytacja Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Północ w Częstochowie.
 2. I A 401/3/12 – lustracja spraw prowadzonych przez prokuratury rejonowe podległe Prokuraturze Okręgowej w Częstochowie, w których wydano postanowienie o powołaniu biegłego i następnie w 2012 roku podjęto decyzję o umorzeniu lub zawieszeniu postępowania przygotowawczego nie oczekując na sporządzenie opinii.
 3. I A 400/2/13 – lustracja postępowań przygotowawczych Prokuratury Rejonowej w Lublińcu, których procesowy czas trwania na dzień 30 kwietnia 2013r. przekroczył 4 miesiące, a nie osiągnął 6 miesięcy i będących w biegu na dzień rozpoczęcia lustracji.
 4. I A 400/3/13 – lustracja spraw, które na dzień 30 czerwca 2013r. pozostawały zawieszone w prokuraturach rejonowych okręgu częstochowskiego z powodu długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej prowadzenie postępowania, innej niż niemożność ujęcia podejrzanego, a których decyzja o zawieszeniu zapadła w okresie od 2 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2012r.
 5. I A 400/4/13 – lustracja spraw zakończonych w I półroczu 2013r. w Prokuraturach Rejonowych w Częstochowie i Zawierciu aktem oskarżenia z wnioskiem w trybie art. 335 § 1 kpk o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżeniem kary i środków karnych bez przeprowadzenia rozprawy oraz spraw spełniających kryterium wysokości sankcji do zastosowania trybu z art. 335 § 1 kpk, w których odstąpiono od wnioskowania o skazanie bez rozprawy, kierując do sądu akt oskarżenia na zasadach ogólnych.
 6. I A 400/5/13 – lustracja postępowań przygotowawczych Prokuratur Rejonowych: Częstochowa-Północ w Częstochowie i w Lublińcu, których procesowy czas trwania na dzień 30 września 2013r. wynosił powyżej 6 miesięcy oraz postępowań przygotowawczych Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Południe w Częstochowie, których procesowy czas trwania na dzień 30 września 2013r. wynosił powyżej 1 roku, będących w biegu na dzień rozpoczęcia lustracji.
 7. I A 400/6/13 – lustracja spraw prowadzonych przez Prokuratury Rejonowe w Lublińcu i Zawierciu, w których w I półroczu 2013r. wydano postanowienie o zawieszeniu postępowania przygotowawczego.

 

dane statystyczne za rok 2012

W 2012 roku do prokuratur okręgu częstochowskiego wpłynęło 21.919 spraw, tj. o 2.204 sprawy mniej niż w porównywalnym okresie 2011 roku, kiedy to wpłynęło 24.123 sprawy.

W 2012 roku prokuratorzy okręgu częstochowskiego załatwili 21.837 spraw karnych przeciwko 10.194 osobom. Sprawy zostały zakończone następującymi decyzjami:

 • aktem oskarżenia:  7.000 spraw przeciwko  8.176  osobom
 • wnioskiem do sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego:  78 spraw przeciwko  82  osobom
 • wnioskiem do sądu o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego:  23 sprawy przeciwko 23 osobom
 • wnioskiem do sądu o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym:  2 sprawy przeciwko 2 osobom
 • umorzeniem postępowania:  6.883  sprawy przeciwko 1.208 osobom, w tym z powodu niewykrycia sprawców 2.194 sprawy
 • odmową wszczęcia postępowania:  6.300 spraw
 • zawieszeniem postępowania:  705 spraw przeciwko 703 osobom
 • załatwieniem w inny sposób: 846 spraw

W 2012 roku do sądów złożono 231 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Prokuratorzy stosowali również nieizolacyjne środki zapobiegawcze, i tak wobec podejrzanych zastosowano:

 • poręczenie majątkowe: 171 razy
 • poręczenie osoby godnej zaufania: 1 raz
 • dozór policji: 516 razy
 • zakaz opuszczania kraju: 63 razy
 • zawieszenie w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu zawodu: 8 razy
 • powstrzymanie się od określonej działalności: 4 razy
 • opuszczenie lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym: 9 razy

Prokuratorzy okręgu częstochowskiego realizowali także zadania z zakresu przewidzianego prawem dla udziału prokuratora w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych oraz ze stosunku pracy, a także w postępowaniu administracyjnym.

W repertorium Pc zarejestrowano 1.126 spraw, a zakończono 1.069 spraw.

W 2012 roku prokuratorzy okręgu częstochowskiego wytoczyli 46 powództw, w tym

 • z zakresu prawa cywilnego: 1 sprawa
 • z zakresu prawa rodzinnego: 21 spraw
 • inne: 24 sprawy

oraz wnieśli wnioski o wszczęcie postępowania nieprocesowego: 169, w tym dot. stosunków rodzinnych (15), o ubezwłasnowolnienie (27), o wszczęcie postępowania wobec osób nadużywających alkoholu (125), inne (2)

W repertorium Pa zarejestrowano 207 spraw. Ilość wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego: 53.

Wysokość roszczeń zasądzonych w wyniku powództw prokuratury: 6.600 zł


W 2011 roku do prokuratur okręgu częstochowskiego wpłynęło 24123 sprawy, tj. o 868 spraw więcej niż w porównywalnym okresie 2010 roku, kiedy to wpłynęło 23255 spraw.

W 2011 roku prokuratorzy okręgu częstochowskiego załatwili więcej spraw karnych, niż wpłynęło do prokuratur, tj. 24086. Sprawy zostały zostały zakończone następującymi decyzjami:

 • aktem oskarżenia  – 8061 spraw p-ko 9258 osobom
 • wnioskiem do sądu o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym – 3 sprawy przeciwko 3 osobom
 • wnioskiem do sądu o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczajacego – 15 spraw p-ko 15 osobom
 • umorzeniem postępowania – 7601 spraw, w tym z powodu niewykrycia sprawców 2580 spraw
 • odmową wszczęcia postępowania – 6684 spraw
 • zawieszeniem postępowania – 747 spraw
 • załatwieniem w inny sposób 920 spraw

W 2011 roku Prokuratura Okręgowa w Częstochowie zrealizowała zadania przewidziane w harmonogramie działań Prokuratury Okręgowej na 2011 rok w zakresie działalności lustracyjno-wizytacyjnej, a to:

 1. W marcu 2011. przeprowadzono badania dotyczące prawidłowości sprawowania wewnętrznego nadzoru słóżbowego przez kierownictwo Prokuratury Rejonowej w Zawierciu, obejmujące sprawy długotrwające.
 2. W grudniu 2011r. przeprowadzono badania dotyczące prawidłowości wydawania postanowień o umorzeniu postępowań przygotowawczych w fazie „in personam”, obejmujące sprawy zakończone w ten sposób w Prokuraturze Rejonowej w Zawierciu.
 3. W kwietniu 2011r. przeprowadzono kontrolę funkcjonowania SIP LIBRA oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemu w Prokraturze Rejonowej w Myszkowie.
 4. W kwietniu 2011r. przeprowadzono wizytację Prokuratury Rejonowej w Myszkowie. Praca jednostki została oceniona na ocenę mniej niż dobrą.

Nadto Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej w Częstochowie przeprowadziła kontrole pracy sekretariatów prokuratur rejonowych okręgu częstochowskiego w zakresie realizacji zadań kancelaryjno-biurowych w zakresie prawidłaowści prowadzenia rejestrów Ko, Ko/kks, Ko/kw oraz prawidłowości ekspediowania korespondencji za pośrednictwem Poczty Polskiej.

2010 roku Prokuratura Okręgowa w Częstochowie zrealizowała zadania przewidziane w harmonogramie działań Prokuratury Okręgowej na 2010 rok w zakresie działalności lustracyjno-wizytacyjnej, a to:

 1. W marcu, lipcu i sierpniu 2010r. przeprowadzono badania aktowe wybranych spraw długotrwałych powyzej 6 m-cy w Prokuraturach Rejonowych Częstochowa-Północ w Częstochowie, Częstochowa-Południe w Częstochowie, w Częstochowie i w Lublińcu, w celu ustalenia prawidłowości sprawowania wewnętrznego nadzoru służbowego przez kierownictwo jednostek. Badania wykazały, ze wewnętrzny nadzór służbowy sprawowany przez kierownictwo jest na poziomie dobrym.
 2. W maju i październiku 2010r.przeprowadzono badania spraw w Prokuraturach Rejonowych Częstochowa-Północ w Częstochowie, Częstochowa-Południe w Częstochowie, w Częstochowie i w Lublińcu, w których zapadły prawomocne decyzje o umorzeniu postępowania przeciwko osobie, które nie zostały poddane merytorycznej kontroli instancyjnej z powodu braku środka odwoławczego.
 3. W listopadzie 2010r. przeprowadzono analizę przyczyn uniewinień w sprawach osądzonych z oskarzenia prokuratorów rejonowych w I półroczu 2010r.
 4. W marcu, sierpniu i listopadzie 2010r. przeprowadzono kontrolę funkcjonowania SIP LIBRA oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemu w Prokraturze Rejonowej w Częstochowie, w Wydziale śledczym Prokuratury Okręgowej w Częstochowie i w  Prokuraturze Rejonowej w Zawierciu.
 5. W lipcu 2010r, przeprowadzono kontrolę terminowości i poprawnosci przekazywania danych do KCIK przez prokuratury rejonowe i Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Nadto oprócz badań kontrolnych objętych harmonogramem działań na rok 2010 Prokuratura Okręgowa w Częstochowie przeprowadziła następujące lustracje i kontrole:

 1. We wrześniu 2010r. przeprowadzono lustrację spraw zawieszonych w Prokraturze Rejonowej w Zawierciu wg stanu na dzień 31 sierpnia 2010r.
 2. W listopadzie 2010r. przeprowadzono wizytację Prokuratury Rejonowej w Lublińcu. Praca jednostki została oceniona na ocenę dobrą.
 3. W październiku 2010r. przeprowadzono lustrację spraw prowadzonych przez podległe prokuratury rejonowe, których czas trwania wynosił od ponad 2 do 5 lat, nie objętych zwierzchnim nadzorem służbowym.

Nadto wizytatorzy okręgu częstochowskiego przeprowadzili badania akt łącznie 6 asesorów, a Kierownik sekretariatu Prokuratury Okręgowej w Częstochowie przeprowadziła 6 kontroli z zakresu biurowości.

W 2009 roku Prokuratura Okręgowa w Częstochowie zrealizowała zadania przewidziane w harmonogramie działań Prokuratury Okręgowej na 2009 rok w zakresie działalności lustracyjno-wizytacyjnej, a to:

 1. Kontrola pracy sekretariatów prokuratur rejonowych okręgu częstochowskiego oraz    wydzielonej części sekretariatu Wydziału V Śledczego Prokuratury Okręgowej w Częstochowie w zakresie prawidłowości prowadzenie rejestrów DS./z Ds./z/s-pn Zm oraz wykonywania postanowień o zabezpieczeniach majątkowych, rejestrów Ra, Rf i Rs oraz postępowania z dowodami rzeczowymi.
 2. Badanie spraw zakończonych w I kwartale 2009 decyzjami o umorzeniu postępowania przygotowawczego przeciwko osobie.
 3. Badanie spraw prowadzonych i nadzorowanych przez asesorów okręgu częstochowskiego, którym upływał roczny i dwuletni okres powierzenia pełnienia czynności prokuratorskich.
 4. Badanie wybranych losowo postępowań przygotowawczych prowadzonych przez prokuratury rejonowe okręgu częstochowskiego „,przeciwko osobie” zakończonych w II i III kwartale 2009 decyzjami o umorzeniu.
 5. Badanie prawidłowości prowadzenia przez jednostki prokuratur rejonowych postępowań o przestępstwa korupcyjne, w sprawach zakończonych w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2009r.
 6. Kontrola jakości referatów przed- i posesyjnych we wszystkich prokuraturach rejonowych okręgu częstochowskiego.
 7. Kontrola funkcjonowania SIP „Libra” oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemu w Prokuraturze Rejonowej Częstochowa-Południe w Częstochowie i w Prokuraturze Rejonowej Częstochowa – Północ w Częstochowie.

Nadto oprócz badań kontrolnych objętych harmonogramem działań na rok 2009 Prokuratura Okręgowa w Częstochowie przeprowadziła następujące lustracje i kontrole:

 1. Kontrola wykonania zaleceń powizytacyjnych w Prokuraturze Rejonowej Częstochowa – Północ w Częstochowie.
 2. Lustracja spraw prowadzonych o czyny z art. 207 kk zakończonych w IV kwartale postanowieniami o umorzeniu lub odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego.
 3. Lustracja spraw, których okres trwania wg stanu na dzień 30 września 2009r. wynosił od 2 do 5 lat i powyżej 5 lat.
 4. Badania dotyczące stosowania procedury wyrokowanie w trybie art. 335 kpk, przyczyn wyroków uniewinniających, które uprawomocniły się w I instancji oraz przyczyn nieuwzględnienia prokuratorskich wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania.
 5. Kontrola funkcjonowania SIP „Libra” oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemu w Prokuraturze Rejonowej w Lublińcu.

W 2009 roku dwie prokuratury rejonowe okręgu częstochowskiego zostały poddane wizytacji przez Prokuraturę Apelacyjnąw Katowicach.

W okresie od 23.02.2009 do 08.03.2009 wiyztacja została przeprowadzona w Prokraturze Rejonowej w Częstochowie. Praca jednostki została oceniona na ocenę dobrą.

W okresie od 19.10.2009 do 01.11.2009 wizytacja została przeprowadzona w Prokraturze Rejonowej w Zawierciu. Praca jednostki została oceniona na ocenę dobrą plus.

W 2008 roku w prokuraturach okręgu częstochowskiego przeprowadzono:

 1. Wizytację  Prokuratury Rejonowej Częstochowa – Północ w Często-chowie za okres od 1 lipca 2007 roku do 30 czerwca 2008 roku
 2. Kontrolę w zakresie prawidłowości przeprowadzenia postępowań w zakresie obrotu prawnego z zagranicą
 3. Badania aktowe spraw, w których w ciągu ostatnich 5 lat wydane zostały prawomocne decyzje odmowy wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawach dot. kradzieży dokumentów
 4. Kontrolę pilotażowego wdrożenia Systemu Informatycznego Prokuratury Libra w Prokuraturze Rejonowej w Zawierciu
 5. Kontrole wdrozenia Systemu Informatycznego Prokuratury Libra w Prokuraturze Rejonowej w Lublińcu, Prokuraturze Rejonowej w Myszkowie i Prokuraturze Rejonowej w Zawierciu
 6. Kontrolę funkcjonowania Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w okręgu Prokuratury Okręgowej w Częstochowie

Nadto w 2008 roku w ramach wizytacji i Lustarcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuarury Apelacyjnej przeprowadzono:

 1. Lustrację  spraw zarejestrowanych w 2007 roku o czyny z art. 207§1, 2, 3 kk, 156§1,2,3 kk, 157§1,2,3 kk, 160§1,2,3 kk i 217§1kk, w których pokrzywdzonymi były osoby małoletnie
 2. Lustrację zasadności i prawidłowości wyłączania materiałów do odrębnego postępowania przygotowawczego ze śledztw prowadzonych w prokuraturach okręgowych i rejonowych    z okręgu apelacji katowickiej  w II półroczu 2007 roku.

W 2007 roku prokuraturach okręgu częstochowskiego przeprowadzono:

 1. Wizytację Prokuratury Rejonowej Częstochowa – Południe w Częstochowie
 2. Lustrację Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Północ w Częstochowie, Prokuratury Rejonowej w Częstochowie, Prokuratury Rejonowej w Lublińcu i Prokuratury w Zawierciu w zakresie realizowania czynności sekretariatu w sprawach zawieszonych w okresie od 1995r. do 2006r.
 3. Lustrację prokuratur rejonowych okręgu częstochowskiego  w zakresie  realizacji wytycznych Prokuratora Generalnego z 7 lutego 2006 roku dotyczących stosowania tymczasowego aresztowania   w I półroczu 2007 roku
 4. Lustrację prokuratur rejonowych okręgu częstochowskiego w zakresie polityki karnej w sprawach o drobne przestępstwa, za I półrocze 2007 roku.
 5. Kontrole wdrożenia Systemu Informatyczego Prokuratury Libra w Wydziale Śledczym Prokuratuty Okręgowej w Częstochowie, Prokuraturze Rejonowej Częstochowa-Północ w Częstochowie, Prokuraturze Rejonowej Częstochowa-Południe w Częstochowie, Prokuraturze Rejonowej w Częstochowie
 6. Kontrolę pilotażowego wdrożenia Systemu Informatycznego Libra w Prokuraturze Rejonowej w Myszkowie

Nadto w 2007 w ramach wizytacji i lustracji Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuarury Apelacyjnej przeprowadzono:

 1. Lustrację  postępowań przygotowawczych dotyczących kradzieży wyrobów z metali, ich odsprzedaży na złom oraz związaną z tym procederem dewastacją mienia  i innymi zagrożeniami w sferze bezpieczeństwa powszechnego,  prowadzonych w prokuratu-rach  rejonowych okręgu apelacji katowickiej za okres IV kwartału  2006 roku   .
 2. Lustrację postępowań  dotyczących problematyki pedofilii i pornografii dziecięcej  prowadzonych  w prokuraturach rejonowych i okręgowych  apelacji katowickiej, zakończonych w 2006 roku umorzeniem lub wszczętych w 2006 roku i pozostających w toku.

W 2006 roku w prokuraturach okęgu częstochowskiego przeprowadzono:

 1. Wizytację Prokuratury Rejonowej w Myszkowie
 2. Lustrację postępowań  karnych przeprowadzonych w jednostkach prokuratur rejonowych okręgu częstochowskiego oraz Prokuraturze Okręgowej w Częstochowie za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 lipca 2006 roku w sprawach o przestępstwa z art. 178a§1kk, 178a§2kk, 177 kk w zw. z art. 178 kk
 3. Lustrację  praktyki w przedmiocie kierowania do sądów wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania oraz stosowania pozostałych środków zapobiegawczych w sprawach dotyczących sprawców przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności do lat 5 za okres I półrocza 2006 roku
 4. Badanie aktowe w zakresie prawidłowości stosowania  zabezpieczeń majątkowych przez prokuratorów w prokuraturach rejonowych okręgu częstochowskiego za okres  2005 roku i I kwartał 2006 roku
 5. Badanie aktowe w zakresie  praktyki dotyczącej ścigania przestępstw z art. 207 kk za okres że szczególnym uwzględnieniem spraw, gdzie następstwem znęcania jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie oraz spraw, w których pokrzywdzeni doznali obrażeń ciała określonych w art. 157§2 kk, za okres I, II i III kwartału 2006 roku

Nadto w 2006 roku w ramach wizytacji i lustracji Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Apelacyjnej przeprowadzono:

 1. Wizytację  Prokuratury Okręgowej  w Częstochowie za okres od 1 stycznia do 30 września 2006 roku
 2. Lustrację  praktyki zabezpieczeń  majątkowych w postępowaniu przygotowawczym w sprawach prowadzonych w prokuraturach okręgowych i rejonowych okręgu apelacji katowickiej za okres II półrocza 2005 roku
 3. Lustrację spraw w których w 2005 roku w prokuraturach okręgu apelacji katowickiej odstąpiono od złożenia wniosku o tymczasowe aresztowanie sprawców groźnych przestępstw kryminalnych
 4. Lustrację spraw w których w 2005 roku i I kwartale 2006 roku zapadły wyroki uniewinniające w stosunku do osób tymczasowo aresztowanych
 5. Lustrację spraw umorzonych na podstawie  art. 17§1 pkt 1 i 2 kpk, w których postępowanie zostało umorzone w fazie „in personam” w miesiącu marcu 2006 roku w wybranych prokuraturach rejonowych
 6. Lustrację spraw o przestępstwa określone w przepisach karnych ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o systemie monitorowania  kontrolowania jakości paliw ciekłych  i biopaliw ciekłych (Dz.U. Nr 34 poz. 293) prowadzonych w prokuraturach okręgu Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach za okres od dnia wejścia w życie powołanej wyżej  ustawy do sierpnia 2006 roku
 7. Lustrację spraw o czyny z art.  207 kk w których pokrzywdzeni doznali obrażeń ciała określonych w art. 156 kk lub art. 157§1kk, zakończonych decyzją merytoryczną w okresie I półrocza 2006 roku.

W 2005 roku w prokuraturach okręgu częstochowskiego przeprowadzono:

 1. Wizytację Prokuratury Rejonowej w Lublińcu
 2. Lustrację postępowań przygotowawczych zawieszonych w jednostkach prokuratur rejonowych okręgu częstochowskiego w okresie do 2001 roku
 3. Lustrację postępowań przygotowawczych  zawieszonych w jednostkach prokuratur rejonowych okręgu częstochowskiego  w okresie od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2004 roku
 4. Lustrację  pracy sekretariatów Prokuratur Rejonowych : Częstochowa – Południe w Częstochowie, Częstochowa Północ w Częstochowie, w Częstochowie, w Myszkowie i Zawierciu
 5. Badanie aktowe w zakresie prawidłowości prowadzenia  postępowań skargowych w prokuraturach rejonowych okręgu częstochowskiego  w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2005 roku
 6. Badanie aktowe w zakresie prawidłowości postępowania  z dowodami rzeczowymi w sprawach  prokuratur rejonowych okręgu częstochowskiego o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa fałszowania pieniędzy i wprowadzania ich do obrotu, posiadania i obrotu bez wymaganego zezwolenia broni palnej i amunicji oraz o przestępstwa określone  w Ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

Nadto w 2005 roku w ramacj wizytacji i lustracji Ministerstwa Sprawiedliości i Prokuratury Apelacyjnej przeprowadzono:

 1. Lustrację  zawieszonych postępowań przygotowawczych  w okresie 1 styczeń 2002 roku do 31 grudzień 2004 roku rejestrowanych w  wydziałach śledczych prokuratur okręgowych apelacji katowickiej
 2. Lustrację  postępowań przygotowawczych, których czas trwania od daty pierwszego wpływu – według stanu na dzień 31.12.2004 roku – przekroczył 1 rok
 3. Badanie prawidłowości stosowania zabezpieczenia majątkowego w sprawach nadzorowanych lub prowadzonych w prokuraturach rejonowych okręgu prokuratury apelacyjnej

W 2004 roku w prokuraturach okręgu częstochowskiego przeprowadzono:

 1. Wizytację Prokuratury Rejonowej w Zawierciu.
 2. Lustrację w zakresie prawidłowości decyzji o zawieszeniu postępowań przygotowawczych  w  Prokuraturze Rejonowej w Częstochowie dla miasta Częstochowa.
 3. Lustrację dotyczącą polityki karnej w sprawach o drobne przestępstwa  oraz wnioskowania   kar nieizolacyjnych realizowanej przez prokuratury rejonowe okręgu częstochowskiego w I  półroczu 2004 roku.
 4. Lustrację pracy sekretariatów  w Prokuraturze Rejonowej Częstochowa – Północ w Częstochowie, Częstochowa – Południe w Częstochowie, w Częstochowie i Myszkowie.
 5. Lustrację postępowań o przestępstwa przeciwko własności intelektualnej i przemysłowej toczących się w I półroczu 2004 roku w prokuraturach rejonowych okręgu częstochowskiego.
 6. Lustrację spraw długoterminowych  w Prokuraturze Rejonowej Częstochowa – Północ w Częstochowie
 7. Kontrolę prawidłowości  egzekwowania  przez prokuratorów  wywiadów kuratorskich i efektywnego wykorzystania zawartych w tych dokumentach danych dla prawidłowego ukształtowania  represji wobec skazanych

Nadto w 2004 roku w ramach lustracji i wizytacji Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Apelacyjnej przeprowadzono:

 1. Lustrację  obejmującą problematykę przyczyn rozpiętości czasu trwania postępowania przygotowawczego, liczonego od pierwszego wpływu sprawy i według  okresu procesowego oraz założenia opracowane w Samodzielnym Dziale Organizacyjnym Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach. Lustracją objęte zostały sprawy realizowane w Wydziale Śledczym Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz w prokuraturach rejonowych okręgu częstochowskiego
 2. Lustrację  dotyczącą obciążenia pracą w Wydziale I Postępowania Przygotowawczego i Wydziale V Śledczym Prokuratury Okręgowej w Częstochowie
 3. Lustrację prawidłowości praktyki stosowania art. 335 i 343 kpk w II półroczu 2003 roku  – w okresie od 26 maja
 4. Lustrację problemową w zakresie zasadności odstąpienia przez prokuratorów od wywiedzenia środków odwoławczych w sprawach prowadzonych przez Wydziały Śledcze, a zakończonych wyrokiem z IV kwartale 2003 roku
 5. Lustrację  dotyczącą prawidłowości praktyki zabezpieczenia majątkowego w postępowaniu przygotowawczym
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Małgorzata Deska
Informację udostępnił: Edyta Kubska
Data wytworzenia informacji: 2017-02-10
Data udostępnienia informacji: 2013-08-23
Liczba odsłon: 8 360

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj