Prokurator Okręgowy w Gliwicach – Radosław Woźniak

 1. kieruje Prokuraturą Okręgową w Gliwicach,
 2. jest prokuratorem przełożonym prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Gliwicach oraz prokuratorów podległych prokuratur rejonowych,
 3. jest prokuratorem bezpośrednio przełożonym w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach oraz w stosunku do Prokuratorów Rejonowych podległych prokuratur rejonowych,
 4. wydaje zarządzenia, wytyczne i polecenia służbowe w celu realizacji zadań służbowych,
 5. zleca i inicjuje przeprowadzenie czynności w trybie nadzoru służbowego,
 6. zarządza przeprowadzenie lustracji i wizytacji w podległych prokuraturach rejonowych oraz zatwierdza sformułowane w nich oceny, wnioski i zalecenia,
 7. informuje Prokuratora Regionalnego w Katowicach o zdarzeniach dużej wagi ze względu na ich rodzaj, charakter, skutki lub społeczny oddźwięk oraz o istotnych problemach faktycznych i prawnych związanych z działalnością prokuratur okręgu gliwickiego,
 8. sprawuje bieżącą kontrolę nad realizacją zadań zleconych przez Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego i Prokuratora Regionalnego w Katowicach,
 9. reprezentuje prokuraturę na zewnątrz, a w tym w szczególności:
 • reprezentuje prokuraturę wobec organów państwowych i samorządowych działających na terenie właściwości okręgu oraz współdziała z nimi w zakresie przewidzianym w ustawach,
 • współpracuje z kierownictwem podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych na terenie właściwości miejscowej gliwickiego okręgu prokuratury,
 • realizuje, osobiście lub za pośrednictwem rzecznika prasowego, zadania związane ze współpracą ze środkami masowego przekazu,
 1. ustala projekty porządku dziennego oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Kolegium Prokuratury Okręgowej w Gliwicach,
 2. zwołuje narady i konferencje,
 3. zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej:
 • sporządza plany działalności dla Prokuratury Okręgowej w Gliwicach oraz podległych prokuratur rejonowych, sprawozdania z wykonania planów działalności oraz składa oświadczenia o stanie kontroli zarządczej,
 • ustala kierunki działalności Prokuratury Okręgowej w Gliwicach oraz planuje i organizuje pracę jednostki poprzez sprawowanie osobistego ogólnego kierownictwa nad wszystkimi komórkami organizacyjnymi i podejmowanie niezbędnych czynności dla zapewnienia prawidłowej i sprawnej realizacji zadań służbowych,
 1. dokonuje podziału czynności prokuratorów, asystentów prokuratora, urzędników i innych pracowników wykonujących obowiązki w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach, określając zakres i rodzaj wykonywanych przez nich zadań z jednoczesnym wskazaniem czynności zastrzeżonych dla siebie, a także określa zasady zastępowania się prokuratorów oraz pozostałych pracowników,
 2. prowadzi osobiście lub nadzoruje postępowania przygotowawcze o przestępstwa należące do właściwości prokuratury okręgowej oraz uczestniczy w postępowaniu przed sądem I i II instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w tych sprawach,
 3. powołuje zespół prokuratorów do prowadzenia lub nadzorowania postępowań i wyznacza jego kierownika w rozumieniu § 126 Regulaminu,
 4. przedstawia właściwemu sądowi oraz Prokuratorowi Regionalnemu w Katowicach stanowisko w przedmiocie zasadności skarg złożonych w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznawania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki,
 5. zajmuje stanowisko w przedmiocie wniosków, materiałów lub informacji przedstawionych przez Policję i Straż Graniczną, w związku z kontrolą operacyjną i innymi czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi,
 6. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą następujących komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach:
 • Wydziału I Śledczego,
 • Wydziału III do Spraw Przestępczości Gospodarczej,
 • Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Audytora wewnętrznego,
 • Starszego Inspektora do spraw obronnych,
 • Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
 • Inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
 1. w zakresie Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego wykonuje określone przepisami prawa zadania i kompetencje dysponenta trzeciego stopnia środków budżetowych oraz kierownika jednostki sektora finansów publicznych,
 2. w sprawach prowadzonych i nadzorowanych w Wydziale I Śledczym i Wydziale III do Spraw Przestępczości Gospodarczej w uzasadnionych przypadkach podejmuje decyzje o przekazaniu sprawy do prowadzenia innemu prokuratorowi,
 3. w sprawach rejestrowanych w repertorium PO I Ds i PO III Ds sprawuje ogólny wewnętrzny nadzór służbowy,
 4. w odniesieniu do spraw prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych:
 • podejmuje decyzje w przedmiocie przedłużenia okresu trwania śledztw prowadzonych lub nadzorowanych w podległych prokuraturach rejonowych na czas powyżej roku zgodnie z art. 310 § 2 k.p.k.,
 • występuje do podległych prokuratorów rejonowych o nadesłanie informacji dotyczącej postępowania przygotowawczego lub sądowego,
 • podejmuje decyzje o objęciu nadzorem służbowym postępowań przygotowawczych prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratorów podległych prokuratur rejonowych okręgu gliwickiego, wyznacza prokuratora do sprawowania tego nadzoru oraz czuwa nad prawidłowością jego realizacji,
 • wydaje, w trybie art. 327 § 2 k.p.k., postanowienia o wznowieniu prawomocnie umorzonych postępowań przygotowawczych prowadzonych w prokuraturach rejonowych,
 • kieruje pisma do Prokuratora Regionalnego w Katowicach o wystąpienie z wnioskami do Prokuratora Generalnego o uchylenie w trybie art. 328 k.p.k. prawomocnych postanowień o umorzeniu postępowania przygotowawczego prowadzonych przez prokuratury rejonowe,
 • powiadamia Prokuratora Regionalnego w Katowicach o każdym przypadku tymczasowego aresztowania, którego czas trwania przekroczył 9 miesięcy, w sprawach prowadzonych w prokuraturach rejonowych,
 • zleca i inicjuje przeprowadzenie w trybie nadzoru służbowego czynności polegających na badaniu akt prowadzonego lub zakończonego postępowania przygotowawczego oraz ocenie prawidłowości działań w sprawach prokuratorów podległych prokurator rejonowych,
 1. dba o dobór odpowiednich kadr,
 2. dokonuje ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników Prokuratury Okręgowej w Gliwicach i podległych prokuratur rejonowych,
 3. zapoznaje się z danymi zawartymi w oświadczeniach o stanie majątkowym prokuratorów, urzędników i innych pracowników prokuratur okręgu gliwickiego,
 4. realizuje obowiązki przełożonego dyscyplinarnego określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze i przepisach wykonawczych,
 5. przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków,
 6. sprawuje ogólny nadzór nad szkoleniem prokuratorów oraz pozostałych pracowników prokuratury,
 7. inicjuje i kieruje działaniami wpływającymi na usprawnienie organizacji i techniki pracy prokuratur okręgu gliwickiego, w tym sprawując nadzór nad realizacją zadań z zakresu informatyzacji,
 8. wykonuje zadania administratora danych w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności za zorganizowanie i zapewnienie funkcjonowania systemu ochrony tych danych,
 9. podejmuje decyzje z zakresu udzielania informacji publicznej,
 10. odpowiada za ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych informacji niejawnych, w szczególności za zorganizowanie i zapewnienie funkcjonowania tej ochrony w sposób określony w ustawie o ochronie informacji niejawnych i przepisach wykonawczych,
 11. czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów prokuratur okręgu gliwickiego,
 12. realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wynikające z przepisów Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych,
 13. kieruje całokształtem wykonywania zadań obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach i odpowiada za jej przygotowanie do działania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, oraz organizuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań obronnych w podległych prokuraturach rejonowych,
 14. zapewnia rzetelną i terminową sprawozdawczość statystyczną,
 15. sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych,
 16. sprawuje nadzór nad wykonywaniem zarządu i zapewniania oszczędnego gospodarowania mieniem prokuratury,
 17. podejmuje inne niezbędne czynności dla prawidłowego i sprawnego kierowania jednostką.

 

 

Zastępca Prokuratora Okręgowego – Sławomir Świderek

 

 1. jest prokuratorem przełożonym prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Gliwicach i prokuratorów podległych prokuratur rejonowych,
 2. jest prokuratorem bezpośrednio przełożonym w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach i Prokuratorów Rejonowych podległych prokuratur rejonowych,
 3. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej oraz bezpośredni i bieżący nadzór nad Wydziałem VII Budżetowo-Administracyjnym,
 4. prowadzi osobiście lub nadzoruje postępowania przygotowawcze o przestępstwa należące do właściwości prokuratury okręgowej przydzielone przez Prokuratora Okręgowego oraz uczestniczy w postępowaniu przed sądem I i II instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w tych sprawach,
 5. oraz w toku postępowania przygotowawczego w tych sprawach
 6. realizuje kompetencje kierownika jednostki wynikające z Regulaminu w sprawach prowadzonych i nadzorowanych w Wydziale II do Spraw Przestępczości, w tym w uzasadnionych przypadkach podejmuje decyzje o przekazaniu sprawy do prowadzenia innemu prokuratorowi,
 7. nadzoruje realizację zadań Wydziału II i VII oraz wykonanie poleceń Prokuratora Generalnego, Krajowego, Regionalnego i Okręgowego,
 8. w sprawach rejestrowanych w repertorium PO II Ds sprawuje ogólny wewnętrzny nadzór służbowy,
 9. sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań wskazanych w § 74 Regulaminu,
 10. dekretuje korespondencję, do załatwienia której właściwy jest Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej i Wydział VII Budżetowo- Administracyjny,
 11. przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków,
 12. wykonuje zarząd i zapewnia oszczędne gospodarowanie mieniem prokuratury,
 13. realizuje, przewidziane odrębnymi zarządzeniami, zadania z zakresu kontroli zarządczej,
 14. uczestniczy w wykonywaniu zadań obronnych w zakresie określonym odrębnymi przepisami i zarządzeniami,
 15. wykonuje inne zadania i czynności wynikające z zarządzeń Prokuratora Okręgowego w Gliwicach oraz zlecone przez Prokuratora Okręgowego.

 

 Zastępca Prokuratora Okręgowego – Krzysztof Skiba

 1. jest prokuratorem przełożonym prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Gliwicach i prokuratorów podległych prokuratur rejonowych,
 2. jest prokuratorem bezpośrednio przełożonym w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach i Prokuratorów Rejonowych podległych prokuratur rejonowych,
 3. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału VI Sądowego, Wydziału V Organizacyjnego oraz Samodzielnego IX Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz,
 4. prowadzi osobiście lub nadzoruje postępowania przygotowawcze o przestępstwa należące do właściwości prokuratury okręgowej przydzielone przez Prokuratora Okręgowego oraz uczestniczy w postępowaniu przed sądem I i II instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w tych sprawach,
 5. realizuje kompetencje kierownika jednostki wynikające z Regulaminu w sprawach prowadzonych i nadzorowanych w Wydziale VI Sądowym i V Organizacyjnym, w tym w uzasadnionych przypadkach podejmuje decyzje o przekazaniu sprawy do prowadzenia innemu prokuratorowi,
 6. nadzoruje realizację zadań Wydziału V i VI oraz wykonanie poleceń Prokuratora Generalnego, Krajowego, Regionalnego i Okręgowego,
 7. w sprawach rejestrowanych w repertorium PO IV Ds. i PO V Ds  sprawuje ogólny wewnętrzny nadzór służbowy,
 8. z tytułu sprawowanego nadzoru nad pracą Wydziału VI Sądowego nadto m. in.:
 • wnosi kasacje w sprawach karnych oraz skargi oraz przekazuje odpowiedzi na skargi stron przeciwnych od wyroków sądów odwoławczych wydanych w trybie art. 539a § 1 k.p.k.,
 • akceptuje wnioski do Prokuratora Generalnego o wniesienie kasacji w trybie art. 521 § 1 k.p.k.,
 • wnosi skargi kasacyjne oraz skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawach cywilnych lub przedstawia materiały Prokuratorowi Generalnemu z odpowiednim wnioskiem,
 • wnosi skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • podejmuje decyzje o objęciu nadzorem służbowym postępowań w sprawach administracyjnych, cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych, ze stosunku pracy i z zakresu ubezpieczeń społecznych prowadzonych przez prokuratorów prokuratur rejonowych okręgu gliwickiego i wyznacza prokuratora do sprawowania tego nadzoru oraz czuwa nad prawidłowością jego realizacji,
 • inicjuje i nadzoruje badania problemowe dotyczące udziału prokuratora w postępowaniu sądowym oraz działalności pozakarnej,
 1. z tytułu sprawowanego nadzoru nad pracą Wydziału V Organizacyjnego nadto m. in:
 • sprawuje nadzór nad pracami związanymi z przygotowaniem wizytacji i lustracji podległych prokuratur rejonowych oraz nad ich przebiegiem,
 • nadzoruje i koordynuje dokonywanie ocen kwalifikacji na stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej,
 • nadzoruje i koordynuje dokonywanie ocen pracy asesorów przed wystąpieniem do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o przedłużenie powierzenia pełnienia czynności prokuratorskich,
 • nadzoruje i koordynuje dokonywanie ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników Prokuratury Okręgowej oraz podległych prokuratur rejonowych,
 • nadzoruje czynności związane ze skargami na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawach prokuratur rejonowych,
 • rozstrzyga spory o właściwość miejscową między jednostkami rejonowymi,
 • wyznacza podległe jednostki rejonowe do prowadzenia postępowań z wyłączeniem zasad wynikających z przepisów o właściwości miejscowej
 1. rozpoznaje skargi dotyczące prokuratorów, urzędników i pozostałych pracowników Prokuratury Okręgowej w Gliwicach i podległych Prokuratorów Rejonowych oraz sprawuje nadzór nad załatwianiem skarg dotyczących pozostałych prokuratorów,
 2. przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków,
 3. realizuje, przewidziane odrębnymi zarządzeniami, zadania z zakresu kontroli zarządczej,
 4. uczestniczy w wykonywaniu zadań obronnych w zakresie określonym odrębnymi przepisami i zarządzeniami,
 5. wykonuje inne zadania i czynności wynikające z zarządzeń Prokuratora Okręgowego w Gliwicach oraz zlecone przez Prokuratora Okręgowego.

 

 Naczelnik Wydziału I Śledczego – Aleksandra Tartanus

 1. kieruje całokształtem pracy Wydziału I Śledczego i jako zwierzchnik służbowy sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy nad pracą prokuratorów wykonujących czynności służbowe w tym Wydziale,
 2. planuje i organizuje pracę Wydziału I Śledczego, dokonuje rozdziału zadań pomiędzy pracowników, koordynuje i nadzoruje realizację zleconych im czynności, czuwa nad terminowością ich wykonania,
 3. czuwa nad realizacją zadań Wydziału I ujętych w planie pracy, na bieżąco kontroluje ich terminowość i poziom wykonywanych czynności oraz przedstawia kierownictwu Prokuratury Okręgowej sprawozdania z ich realizacji,
 4. przydziela sprawy do prowadzenia i nadzorowania poszczególnym prokuratorom oraz sprawuje w nich wewnętrzny nadzór służbowy,
 5. dokonuje na bieżąco oceny wniosków oraz decyzji prokuratorów wykonujących obowiązki w Wydziale I Śledczym, w tym w przedmiocie:
 • zastosowania, przedłużenia, uchylenia lub zmiany środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania i poręczenia majątkowego,
 • w przedmiocie zastosowania, zmiany lub uchylenia zabezpieczenia majątkowego, wymiaru kary i środków karnych w sprawach prowadzonych w Wydziale,
 • wywiedzenia lub odstąpienia od wywiedzenia środków odwoławczych od orzeczeń sądów pierwszej instancji nie kończących postępowania w sprawach zarejestrowanych w Wydziale,
 • podjęcia na nowo postępowania lub wnioski o wznowienie w sprawach prowadzonych w Wydziale,
 1. wyznacza prokuratorów do udziału w rozprawach i posiedzeniach sądu orzekającego w sprawach prowadzonych w Wydziale I Śledczym oraz przyjmuje referaty  posesyjne z rozpraw i posiedzeń, na których nie zapadły orzeczenia,
 2. odpowiada za ochronę informacji niejawnych związanych z działalnością Wydziału I Śledczego,
 3. utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych właściwych dla Wydziału I Śledczego w zakresie wymiany informacji i podejmowania skutecznych form zwalczania i zapobiegania przestępczości
 4. prowadzi osobiście lub nadzoruje postępowania przygotowawcze należące do właściwości Wydziału I oraz uczestniczy w postępowaniu przed sądem I i II instancji oraz w toku postępowania przygotowawczego w tych sprawach i składa właściwemu Zastępcy Prokuratora Okręgowego referaty posesyjne z rozpraw i posiedzeń, na których zapadły orzeczenia,
 5. przyjmuje interesantów w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych,
 6. koordynuje całokształt spraw związanych ze sprawowaniem zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w podległych prokuraturach rejonowych, informując Prokuratora Okręgowego o ważniejszych problemach prawnych i faktycznych związanych ze sprawowanym nadzorem,
 7. w razie potrzeby sprawuje zwierzchni nadzór służbowy w sprawach zleconych przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w podległych prokuraturach rejonowych,
 8. koordynuje przekazania informacji kryminalnych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej,
 9. realizuje obowiązki wynikające z wdrożenia Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” oraz Systemu Digitalizacji Akt na zasadach określonych odrębnymi zarządzeniami,
 10. realizuje, przewidziane odrębnymi zarządzeniami, zadania z zakresu kontroli zarządczej,
 11. wykonuje inne czynności wynikające z Zarządzeń Prokuratora Okręgowego w Gliwicach oraz zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę.

 

Kierownik Działu do Spraw Błędów Medycznych – Agnieszka Tyrpień

 1. kieruje Działem, koordynuje sprawy dotyczące błędów medycznych notowane w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach oraz podległych prokuraturach rejonowych i sprawuje  wewnętrzny nadzór służbowy nad sprawami przydzielonymi do prowadzenia lub nadzorowania przez prokuratorów wykonujących obowiązki w Dziale do Spraw Błędów Medycznych.
 2. prowadzi osobiście lub nadzoruje postępowania przygotowawcze należące do właściwości Wydziału I oraz uczestniczy w postępowaniu przed sądem I i II instancji oraz w toku postępowania przygotowawczego w tych sprawach i składa Prokuratorowi Okręgowemu referaty posesyjne z rozpraw i posiedzeń, na których zapadły orzeczenia,
 3. dokonuje na bieżąco oceny wniosków oraz decyzji prokuratorów wykonujących obowiązki w Dziale do Spraw Błędów Medycznych,
 4. przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu propozycje dotyczące przejęcia przez Wydział
  I Śledczy do dalszego prowadzenia spraw z podległych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczących błędów medycznych,
 5. informuje Naczelnika Wydziału I o ważniejszych problemach prawnych i faktycznych związanych z merytoryczną działalnością Działu,
 6. przyjmuje interesantów w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych,
 7. akceptuje pisma dotyczące spraw prowadzonych w Dziale do Spraw Błędów Medycznych przedkładane do podpisu Prokuratorowi Okręgowemu albo jego Zastępcy,
 8. w razie potrzeby sprawuje zwierzchni nadzór służbowy w sprawach zleconych przez Prokuratora Okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w podległych prokuraturach rejonowych,
 9. wykonuje inne czynności wynikające z zarządzeń Prokuratora Okręgowego w Gliwicach oraz zlecone przez Prokuratora Okręgowego, jego Zastępcę albo Naczelnika Wydziału
  I Śledczego.

 

Naczelnik Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej – Izabela Pirch Mirocha,

 1. kieruje całokształtem pracy Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej i jako zwierzchnik służbowy sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy nad pracą prokuratorów wykonujących czynności służbowe w tym Wydziale,
 2. planuje i organizuje pracę Wydziału II, dokonuje rozdziału zadań pomiędzy pracowników, koordynuje i nadzoruje realizację zleconych im czynności, czuwa nad terminowością ich wykonania,
 3. czuwa nad realizacją zadań Wydziału II ujętych w planie pracy, na bieżąco kontroluje ich terminowość i poziom wykonywanych czynności oraz przedstawia kierownictwu Prokuratury Okręgowej sprawozdania z ich realizacji,
 4. przydziela sprawy do prowadzenia i nadzorowania poszczególnym prokuratorom oraz sprawuje w nich wewnętrzny nadzór służbowy,
 5. dokonuje na bieżąco oceny wniosków oraz decyzji prokuratorów wykonujących obowiązki w Wydziale II do Spraw Przestępczości Gospodarczej, w tym w przedmiocie:
 • zastosowania, przedłużenia, uchylenia lub zmiany środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania i poręczenia majątkowego,
 • w przedmiocie zastosowania, zmiany lub uchylenia zabezpieczenia majątkowego, wymiaru kary i środków karnych,
 • wywiedzenia lub odstąpienia od wywiedzenia środków odwoławczych od orzeczeń sądów pierwszej instancji nie kończących postępowania w sprawach zarejestrowanych w Wydziale,
 • podjęcia na nowo postępowania lub wnioski o wznowienie w sprawach prowadzonych w Wydziale,
 1. odpowiada za ochronę informacji niejawnych związanych z działalnością Wydziału II,
 2. czuwa nad prawidłowością sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego w rozumieniu § 74 Regulaminu i koordynacją ścigania określonej kategorii przestępstw
 3. utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych właściwych dla Wydziału II w zakresie wymiany informacji i podejmowania skutecznych form zwalczania i zapobiegania przestępczości,
 4. prowadzi osobiście lub nadzoruje postępowania przygotowawcze w sprawach o poważne przestępstwa o charakterze gospodarczym i finansowo-skarbowym, inne niż wymienione w § 28 pkt 2 Regulaminu oraz o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanej technologii i systemów informatycznych o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, której mowa w art. 115 § 5 k.k. oraz uczestniczy w postępowaniu przed sądem I i II instancji oraz w toku postępowania przygotowawczego w tych sprawach i składa właściwemu Zastępcy Prokuratora Okręgowego referaty posesyjne z rozpraw i posiedzeń, na których zapadły orzeczenia,
 5. przyjmuje interesantów w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych,
 6. realizuje, przewidziane odrębnymi zarządzeniami, zadania z zakresu kontroli zarządczej,
 7. koordynuje ściganie określonej kategorii przestępstw i kształtowanie praktyki w zakresie zwalczanie przestępczości na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości bądź opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wybranych kategorii przestępstw,
 8. koordynuje działania o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń,
 9. koordynuje przekazania informacji kryminalnych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej,
 10. realizuje obowiązki wynikające z wdrożenia Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” oraz Systemu Digitalizacji Akt na zasadach określonych odrębnymi zarządzeniami,
 11. realizuje, przewidziane odrębnymi zarządzeniami, zadania z zakresu kontroli zarządczej,
 12. wykonuje inne czynności wynikające z Zarządzeń Prokuratora Okręgowego w Gliwicach oraz zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcy.

 

Naczelnik Wydziału III do Spraw Przestępczości Gospodarczej – Wieslaw Kużdżał,

 1. kieruje całokształtem pracy Wydziału III do Spraw Przestępczości Gospodarczej i jako zwierzchnik służbowy sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy nad pracą prokuratorów wykonujących czynności w tym Wydziale,
 2. planuje i organizuje pracę Wydziału III do Spraw Przestępczości Gospodarczej, dokonuje rozdziału zadań pomiędzy pracowników, koordynuje i nadzoruje realizację zleconych im czynności, czuwa nad terminowością ich wykonania,
 3. czuwa nad realizacją zadań Wydziału III ujętych w planie pracy, na bieżąco kontroluje ich terminowość i poziom wykonywanych czynności oraz przedstawia kierownictwu Prokuratury Okręgowej sprawozdania z ich realizacji,
 4. przydziela sprawy do prowadzenia i nadzorowania poszczególnym prokuratorom oraz sprawuje w nich wewnętrzny nadzór służbowy,
 5. dokonuje na bieżąco oceny wniosków oraz decyzji prokuratorów wykonujących obowiązki w Wydziale III do Spraw Przestępczości Gospodarczej, w tym w przedmiocie:
 • zastosowania, przedłużenia, uchylenia lub zmiany środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania i poręczenia majątkowego,
 • zastosowania, zmiany lub uchylenia zabezpieczenia majątkowego, wymiaru kary i środków karnych,
 • wywiedzenia lub odstąpienia od wywiedzenia środków odwoławczych od orzeczeń sądów pierwszej instancji nie kończących postępowania w sprawach zarejestrowanych w Wydziale,
 • podjęcia na nowo postępowania lub wnioski o wznowienie w sprawach prowadzonych w Wydziale,
 1. utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych właściwych dla Wydziału III w zakresie wymiany informacji i podejmowania skutecznych form zwalczania i zapobiegania przestępczości,
 2. odpowiada za ochronę informacji niejawnych związanych z działalnością Wydziału III,
 3. prowadzi  osobiście  lub  nadzoruje  postępowania  przygotowawcze  w  sprawach o poważne przestępstwa o charakterze gospodarczym i finansowo-skarbowym, inne niż wymienione w § 28 pkt 2 Regulaminu przydzielone mu przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę oraz uczestniczy w postępowaniu przed sądem I i II instancji oraz w toku postępowania przygotowawczego w tych sprawach składa Prokuratorowi Okręgowemu referaty posesyjne z rozpraw i posiedzeń, na których zapadły orzeczenia,
 4. wykonuje zadania z zakresu obrotu prawnego z zagranicą,
 5. koordynuje przekazania informacji kryminalnych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej,
 6. realizuje obowiązki wynikające z wdrożenia Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” i Systemu Digitalizacji Akt na zasadach określonych odrębnymi zarządzeniami,
 7. realizuje, przewidziane odrębnymi zarządzeniami, zadania z zakresu kontroli zarządczej,
 8. wykonuje inne czynności wynikające z Zarządzeń Prokuratora Okręgowego w Gliwicach oraz zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę.

 Naczelnik Wydziału V Organizacyjnego – Beata Wojtasik

 1. kieruje całokształtem pracy Wydziału V Organizacyjnego i jako zwierzchnik służbowy sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy nad pracą prokuratorów wykonujących czynności służbowe w tym Wydziale,
 2. planuje i organizuje pracę Wydziału V Organizacyjnego, dokonuje rozdziału zadań pomiędzy pracowników, koordynuje i nadzoruje realizację zleconych im czynności, czuwa nad terminowością ich wykonania,
 3. prowadzi osobiście lub nadzoruje postępowania przygotowawcze o przestępstwa należące do właściwości prokuratury okręgowej przydzielone przez Prokuratora Okręgowego oraz bierze udział w postępowaniach sądowych w I i II instancji tych sprawach, również w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym i składa właściwemu Zastępcy Prokuratora Okręgowego referaty posesyjne z rozpraw i posiedzeń, na których zapadły orzeczenia,
 4. bada wnioski składane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej
  i opracowuje projekty stanowiska Prokuratora Okręgowego w tych sprawach,
 5. nadzoruje prowadzenie wizytacji i lustracji podległych prokuratur rejonowych,
 6. nadzoruje dokonywanie ocen kwalifikacji kandydatów na stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej,
 7. nadzoruje dokonywanie ocen pracy asesorów przed wystąpieniem do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o przedłużenie powierzenia pełnienia czynności prokuratorskich,
 8. nadzoruje dokonywanie ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników prokuratury okręgowej oraz podległych prokuratur rejonowych,
 9. przygotowuje posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, a w tym przygotowuje i przedstawia Kolegium informacje dotyczące spraw kadrowych oraz czuwa nad realizacją podjętych decyzji,
 10. dokonuje na bieżąco analizy sytuacji kadrowej oraz przedstawia stosowne uwagi i wnioski w tym zakresie,
 11. prowadzi sprawy osobowe, opracowuje projekty decyzji i pism dotyczących prokuratorów, asesorów, prokuratorów w stanie spoczynku, członków ich rodzin pobierających uposażenie rodzinne, asystentów prokuratora, urzędników i innych pracowników, bądź nadzoruje ich sporządzanie,
 12. przyjmuje interesantów w sprawach kadrowych,
 13. prowadzi postępowania służbowe mające na celu wstępne wyjaśnienie okoliczności popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez urzędników i innych pracowników, bada zasadność zarzutów podnoszonych w skargach i opracowuje projekty stanowiska Prokuratora Okręgowego w tych sprawach,
 14. sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań z zakresu sprawozdawczości i statystyki,
 15. sprawuje nadzór nad biurowością i pracą sekretariatu,
 16. czuwa nad przestrzeganiem przepisów kodeksu pracy i ustawy Prawo o prokuraturze w zakresie powierzonych jej zadań,
 17. dokonuje na bieżąco oceny wniosków oraz decyzji prokuratorów wykonujących obowiązki w Wydziale V Organizacyjnym, w tym w przedmiocie:
 • zastosowania, przedłużenia, uchylenia lub zmiany środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania i poręczenia majątkowego,
 • zastosowania, zmiany lub uchylenia zabezpieczenia majątkowego, wymiaru kary i środków karnych,
 • wywiedzenia lub odstąpienia od wywiedzenia środków odwoławczych od orzeczeń sądów pierwszej instancji nie kończących postępowania w sprawach zarejestrowanych w Wydziale,
 • podjęcia na nowo postępowania lub wnioski o wznowienie w sprawach prowadzonych w Wydziale,

 

 1. odpowiada za ochronę informacji niejawnych związanych z działalnością Wydziału V,
 2. realizuje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 8 lipca 2001 roku o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych,
 3. realizuje obowiązki wynikające z wdrożenia Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” i Systemu Digitalizacji Akt na zasadach określonych odrębnymi zarządzeniami,
 4. realizuje, przewidziane odrębnymi zarządzeniami, zadania z zakresu kontroli zarządczej,
 5. wykonuje inne czynności wynikające z Zarządzeń Prokuratora Okręgowego w Gliwicach oraz zlecone przez Prokuratora Okręgowego i jego Zastępców.

 

Naczelnik Wydziału VI Sądowego – Franciszek Mitrenga

 1. kieruje całokształtem pracy Wydziału VI Sądowego i jako zwierzchnik służbowy sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy nad pracą prokuratorów wykonujących czynności służbowe w tym Wydziale;
 2. planuje i organizuje pracę Wydziału VI Sądowego, dokonuje rozdziału zadań pomiędzy prokuratorów i pracowników, koordynuje i nadzoruje realizację zleconych im czynności, czuwa nad terminowością wykonania zadań,
 3. czuwa nad realizacją zadań Wydziału VI Sądowego ujętych w planie pracy, na bieżąco kontroluje ich terminowość i poziom wykonywanych czynności oraz przedstawia kierownictwu Prokuratury Okręgowej sprawozdania z ich realizacji,
 4. wyznacza prokuratorów do udziału w rozprawach i posiedzeniach sądu w sprawach karnych, karnych wykonawczych, o ułaskawienie, cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i administracyjnych, a także osobiście w nich uczestniczy,
 5. prowadzi osobiście lub nadzoruje postępowania przygotowawcze o przestępstwa z art. 310 § 1 k.k. i inne przydzielone przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców – oraz uczestniczy w postępowaniu sądowym I i II instancji w tych sprawach oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym oraz składa Zastępcy Prokuratora Okręgowego referaty posesyjne z rozpraw i posiedzeń, na których zapadły orzeczenia
 6. dokonuje na bieżąco oceny wniosków oraz decyzji prokuratorów wykonujących obowiązki w Wydziale VI Sądowym, w tym w przedmiocie:
 • zastosowania, przedłużenia, uchylenia lub zmiany środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania i poręczenia majątkowego,
 • zastosowania, zmiany lub uchylenia zabezpieczenia majątkowego, wymiaru kary i środków karnych,
 • wywiedzenia lub odstąpienia od wywiedzenia środków odwoławczych od orzeczeń sądów pierwszej instancji nie kończących postępowania w sprawach zarejestrowanych w Wydziale,
 • podjęcia na nowo postępowania lub wnioski o wznowienie w sprawach prowadzonych w Wydziale,
 1. przyjmuje interesantów w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych,
 2. kieruje pracami analitycznymi i akceptuje sporządzone w ich wyniku opracowania dotyczące zagadnień związanych z postępowaniem sądowym i działalnością pozakarną,
 3. czuwa nad właściwym kształtowaniem praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego oraz pozakarnej działalności prokuratur rejonowych,
 4. organizuje pomoc instruktażową na rzecz prokuratur rejonowych w zakresie właściwości Wydziału VI Sądowego,
 5. realizuje obowiązki wynikające z wdrożenia Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” i Systemu Digitalizacji akt na zasadach określonych odrębnymi zarządzeniami,
 6. odpowiada za ochronę informacji niejawnych związanych z działalnością Wydziału VI Sądowego,
 7. realizuje, przewidziane odrębnymi zarządzeniami, zadania z zakresu kontroli zarządczej,
 8. wykonuje inne czynności wynikające z Zarządzeń Prokuratora Okręgowego w Gliwicach oraz zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców.

 

 Kierownik IX Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz – Jacek Sławik

 1. kieruje pracą Samodzielnego IX Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz,
 2. czuwa nad realizacją zadań Samodzielnego IX Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz, na bieżąco kontroluje ich terminowość i poziom wykonywanych czynności oraz przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu sprawozdania z ich realizacji,
 3. koordynuje i kieruje wykonywaniem analiz kryminalnych, sporządzanych z wykorzystywaniem specjalistycznego oprogramowania, na potrzeby postępowań jednostek okręgu gliwickiego,
 4. odpowiada za organizację przeprowadzania czynności na odległość,
 5. sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów informatycznych w jednostkach okręgu,
 6. sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu digitalizacji akt,
 7. zapewnia bezpieczeństwo i ochronę danych przetwarzanych w systemach informatycznych, inicjuje wprowadzenie nowych rozwiązań i kontroluje realizację wdrożonych w tym  zakresie procedur,
 8. nadzoruje eksploatację sprzętu komputerowego oraz oprogramowania używanego w jednostkach organizacyjnych prokuratur okręgu gliwickiego,
 9. koordynuje realizację przez jednostki organizacyjne okręgu obowiązków wynikających z ustawy z dnia 8 lipca 2001 roku o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych,
 10. nadzoruje i koordynuje działanie Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego przy Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach, a w szczególności nadzoruje prawidłowość przetwarzania i przekazywania przez uprawnionych pracowników Działu, informacji uzyskanych z Krajowego Rejestru Karnego, prowadzenia dokumentacji związanej z przekazywaniem tychże informacji,
 11. nadzoruje i koordynuje działania stanowisk dostępowych do Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury oraz zewnętrznych baz danych, a w szczególności nadzoruje   prawidłowość   przetwarzania   i   przekazywania   przez   uprawnionych pracowników Działu informacji uzyskanych z tych baz danych, prowadzenia dokumentacji związanej z przekazywaniem tychże informacji,
 12. zapewnia obsługę merytoryczną Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej Prokuratury Okręgowej w Gliwicach,
 13. koordynuje działania związane z zastosowaniem w postępowaniach karnych technik informatycznych,
 14. prowadzi osobiście lub nadzoruje postępowania przygotowawcze przydzielone mu przez Prokuratora Okręgowego lub Zastępcy Prokuratora Okręgowego oraz uczestniczy przed sądem I i II instancji oraz w toku postępowania przygotowawczego w tych sprawach i składa właściwemu Zastępcy Prokuratora Okręgowego referaty posesyjne z rozpraw i posiedzeń, na których zapadły orzeczenia,
 15. przyjmuje interesantów w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych,
 16. wykonuje inne czynności wynikające z Zarządzeń Prokuratora Okręgowego w Gliwicach oraz zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę.

 

Dyrektor Finansowo-Administracyjny – Aleksander Bielawski:

 1. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą urzędników i innych pracowników, wykonujących obowiązki służbowe w ramach Wydziału VII, a w tym dba o terminowość i prawidłowość merytoryczną wykonywanych prac,
 2. planuje i nadzoruje wykonanie preliminarza budżetowego Prokuratury Okręgowej w Gliwicach,
 3. sprawuje nadzór nad prawidłową eksploatacją oraz właściwym wykorzystaniem mienia, pozostającego na wyposażeniu jednostek okręgu gliwickiego.
 4. sprawuje nadzór nad realizacją zadań z zakresu spraw socjalno – bytowych,
 5. organizuje i sprawuje nadzór inwestorski nad wykonywaniem prac remontowych i inwestycyjnych,
 6. kieruje pracą Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego.
 7. nadzoruje bieżącą realizację zadań dotyczących zapewnienia ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy.
 8. wykonuje inne czynności wynikające z zarządzeń Prokuratora Okręgowego w Gliwicach lub jego Zastępców.

Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych – Roman Wyrzykowski:

 1. kieruje pracą Samodzielnego Działu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
 2. sprawuje nadzór w zakresie fizycznego zabezpieczenia materiałów niejawnych,
 3. zapewnia ochronę informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
 4. zapewnia ochronę systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 5. zarządza ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych,
 6. organizuje i prowadzi kontrolę ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
 7. zapewnia obsługę oraz sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Kancelarii Tajnej oraz oddziałów Kancelarii Tajnej,
 8. realizuje zadania administratora bezpieczeństwa informacji (ABI),
 9. wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego w Gliwicach i jego Zastępców.

Ponadto w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach niżej wymienieni prokuratorzy pełnią funkcje:

 1. prokurator Alina Skoczyńska – wizytator,
 2. prokurator Małgorzata Szala-Królikowska – wizytator,
 3. prokurator Adam Bezuch – wizytator,
 4. prokurator Aleksandra Lewandowska – Kulisz – wizytator,
 5. prokurator Joanna Smorczewska – rzecznik prasowy.

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Ewelina Szczyrba
Informację udostępnił: Ewelina Szczyrba
Data wytworzenia informacji: 2017-03-24
Data udostępnienia informacji: 2012-12-06
Liczba odsłon: 12 795