Prokurator Okręgowy w Gliwicach – Rafał Łazarczyk:

Kieruje Prokuraturą Okręgową w Gliwicach w zakresie ustalonym w zarządzeniu i w związku z tym:

1. jest prokuratorem przełożonym prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Gliwicach oraz prokuratorów podległych prokuratur rejonowych,

2. jest prokuratorem bezpośrednio przełożonym w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach oraz w stosunku do Prokuratorów Rejonowych podległych prokuratur rejonowych,

3. wydaje zarządzenia, wytyczne i polecenia służbowe w celu realizacji zadań służbowych,

4. zleca i inicjuje przeprowadzenie czynności w trybie nadzoru służbowego,

5. zarządza przeprowadzenie lustracji i wizytacji w podległych prokuraturach rejonowych oraz zatwierdza sformułowane w nich oceny, wnioski i zalecenia,

6. informuje Prokuratora Regionalnego w Katowicach o zdarzeniach dużej wagi ze względu na ich rodzaj, charakter, skutki lub społeczny oddźwięk oraz o istotnych problemach faktycznych i prawnych związanych z działalnością prokuratur okręgu gliwickiego,

7. sprawuje bieżącą kontrolę nad realizacją zadań zleconych przez Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego i Prokuratora Regionalnego w Katowicach,

8. reprezentuje prokuraturę na zewnątrz, a w tym w szczególności:

1) reprezentuje prokuraturę wobec organów państwowych i samorządowych działających na terenie właściwości okręgu oraz współdziała z nimi w zakresie przewidzianym w ustawach,

2) współpracuje z kierownictwem podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych na terenie właściwości miejscowej gliwickiego okręgu prokuratury,

3) realizuje, osobiście lub za pośrednictwem rzecznika prasowego, zadania związane ze współpracą ze środkami masowego przekazu,

9. ustala projekty porządku dziennego oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Kolegium Prokuratury Okręgowej w Gliwicach,

10. zwołuje narady i konferencje,

11. zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej:

1) sporządza plany działalności dla Prokuratury Okręgowej w Gliwicach oraz podległych prokuratur rejonowych, sprawozdania z wykonania planów działalności oraz składa oświadczenia o stanie kontroli zarządczej,

2) ustala kierunki działalności Prokuratury Okręgowej w Gliwicach oraz planuje i organizuje pracę jednostki poprzez sprawowanie osobistego ogólnego kierownictwa nad wszystkimi komórkami organizacyjnymi i podejmowanie niezbędnych czynności dla zapewnienia prawidłowej i sprawnej realizacji zadań służbowych,

12. dokonuje podziału czynności prokuratorów, asystentów prokuratora, urzędników i innych pracowników wykonujących obowiązki w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach, określając zakres i rodzaj wykonywanych przez nich zadań z jednoczesnym wskazaniem czynności zastrzeżonych dla siebie, a także określa zasady zastępowania się prokuratorów oraz pozostałych pracowników,

13. ustala roczny plan urlopów dla prokuratorów i pozostałych pracowników Prokuratury Okręgowej w Gliwicach oraz podległych prokuratorów rejonowych,

14. udziela urlopów Naczelnikowi Wydziału I Śledczego oraz Naczelnikowi Wydziału III do Spraw Przestępczości Gospodarczej,

15. dekretuje korespondencję wpływającą do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach w zakresie nieprzekazanym Zastępcom Prokuratora Okręgowego,

16. prowadzi osobiście lub nadzoruje postępowania przygotowawcze o przestępstwa należące do właściwości prokuratury okręgowej, rejestrowane w repertorium PO V Ds oraz uczestniczy w postępowaniu przed sądem I i II instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w tych sprawach,

17. powołuje zespół prokuratorów do prowadzenia lub nadzorowania postępowań w sprawach prokuratur rejonowych i wyznacza jego kierownika w rozumieniu § 126 regulaminu,

18. przedstawia właściwemu sądowi oraz Prokuratorowi Regionalnemu w Katowicach stanowisko w przedmiocie zasadności skarg złożonych w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznawania sprawy
w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki,

19. zajmuje stanowisko w przedmiocie wniosków, materiałów lub informacji przedstawionych przez Policję i Straż Graniczną, w związku z kontrolą operacyjną i innymi czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi,

20. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą następujących komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach:

1)   Wydziału I Śledczego,

2)   Wydziału III do Spraw Przestępczości Gospodarczej,

3)   Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,

4)   Audytora wewnętrznego,

5)   Starszego Inspektora do spraw obronnych,

6)   Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

7)   Starszego Inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,

21.  w sprawach prowadzonych i nadzorowanych w Wydziale I Śledczym i Wydziale III do Spraw Przestępczości Gospodarczej w uzasadnionych przypadkach podejmuje decyzje o przekazaniu sprawy do prowadzenia innemu prokuratorowi,

22.  w sprawach rejestrowanych w repertorium PO I Ds. i PO III Ds. oraz V Ds. (których referentami są prokuratorzy wykonujący zadania w Wydziałach I i III):

1) sprawuje ogólny wewnętrzny nadzór służbowy, w tym w sprawach zawieszonych,

2) kieruje do sądu akty oskarżenia i wnioski kończące postępowanie przygotowawcze oraz środki odwoławcze od wydanych w tych sprawach orzeczeń sądów I instancji,

3) dokonuje akceptacji wniosków prokuratorów referentów o wymiar kary i środków karnych w sprawach prowadzonych w Wydziałach I i III oraz przyjmuje referaty posesyjne z rozpraw i posiedzeń, na których zapadły orzeczenia i podejmuje decyzję o wniesieniu środków odwoławczych lub odstąpieniu od ich wniesienia,

4) na bieżąco zapoznaje się z decyzjami dotyczącymi zastosowania, przedłużenia, uchylenia bądź zmiany tymczasowego aresztowania na inny środek,

5) na wniosek prokuratorów podejmuje decyzje w zakresie przedłużenia okresu trwania śledztwa własnego na okres do roku,

6) przekazuje do Prokuratora Regionalnego w Katowicach wnioski o przedłużenie okresu trwania śledztwa na czas powyżej 1 roku,

7) przekazuje do sądu wnioski o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania na okres przekraczający 12 miesięcy,

8) udziela odpowiedzi na pisma wskazane w § 256 ust. 1 Regulaminu,

9) przekazuje prokuratorowi nadrzędnemu wniosek wskazany w § 256 ust. 2 Regulaminu,

10) rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń w zakresie przewidzianym w kodeksie postępowania karnego,

11) rozpoznaje wnioski o wyłączenie prokuratorów prowadzących lub nadzorujących postępowania przygotowawcze,

12) zawiadamia Prokuratora Regionalnego w Katowicach o każdym przypadku tymczasowego aresztowania, którego czas trwania przekroczył 9 miesięcy,

13) kieruje pisma do Prokuratora Regionalnego w Katowicach o wystąpienie z wnioskami do Prokuratora Generalnego o uchylenie w trybie art. 328 k.p.k. prawomocnych postanowień o umorzeniu postępowania przygotowawczego,

14) przekazuje do sądu wnioski o zarządzenie kontroli i utrwalanie treści rozmów telefonicznych, a w wypadkach niecierpiących zwłoki zarządza taką kontrolę zgodnie
z art. 237 § 2 k.p.k.,

15) podpisuje pisma objęte klauzulą tajności w sprawach prowadzonych w Wydziale I Śledczym i III do Spraw Przestępczości Gospodarczej.

23. wykonuje kompetencje wskazane w § 1 ust. 22 pkt 1-15 również w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych przez Zastępców Prokuratora Okręgowego,

24. w odniesieniu do spraw prowadzonych lub nadzorowanych w podległych prokuraturach rejonowych:

1) podejmuje decyzje w przedmiocie przedłużenia okresu trwania śledztw na czas powyżej roku zgodnie z art. 310 § 2 k.p.k.,

2) występuje do podległych prokuratorów rejonowych o nadesłanie informacji dotyczącej postępowania przygotowawczego lub sądowego,

3) podejmuje decyzje o ich objęciu zwierzchnim nadzorem służbowym, wyznacza prokuratora do sprawowania tego nadzoru oraz czuwa nad prawidłowością jego realizacji,

4) wydaje, w trybie art. 327 § 2 k.p.k., postanowienia o wznowieniu prawomocnie umorzonych postępowań przygotowawczych,

5) kieruje pisma do Prokuratora Regionalnego w Katowicach o wystąpienie z wnioskami do Prokuratora Generalnego o uchylenie w trybie art. 328 k.p.k. prawomocnych postanowień o umorzeniu postępowania przygotowawczego,

6) powiadamia Prokuratora Regionalnego w Katowicach o każdym przypadku tymczasowego aresztowania, którego czas trwania przekroczył 9 miesięcy,

7) zleca i inicjuje przeprowadzenie w trybie nadzoru służbowego czynności polegających na badaniu akt prowadzonego lub zakończonego postępowania przygotowawczego oraz ocenie prawidłowości działań,

25. podejmuje decyzje w sprawach należących do zakresu działania Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego,

26. podpisuje pisma wychodzące z Wydziału I i III oraz samodzielnych stanowisk pracy kierowane do Prokuratury Regionalnej w Katowicach, innych prokuratur okręgowych lub podmiotów dotyczące spraw prowadzonych lub załatwianych w tych komórkach organizacyjnych oraz podpisuje korespondencję wychodzącą z Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego kierowaną do Prokuratury Regionalnej w Katowicach,

27. dba o dobór odpowiednich kadr,

28. zawiadamia Prokuratora Generalnego o zwolnieniu stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej,

29. dokonuje podziału etatów orzeczniczych, asystentów prokuratora, urzędników i innych pracowników na podległe prokuratury rejonowe i komórki organizacyjne Prokuratury Okręgowej w Gliwicach;

30. dokonuje ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników Prokuratury Okręgowej w Gliwicach i podległych prokuratur rejonowych,

31. zapoznaje się z danymi zawartymi w oświadczeniach o stanie majątkowym prokuratorów, urzędników i innych pracowników prokuratur okręgu gliwickiego,

32. realizuje obowiązki przełożonego dyscyplinarnego określone w ustawie Prawo o prokuraturze i przepisach wykonawczych,

33. przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków,

34. sprawuje ogólny nadzór nad szkoleniem prokuratorów oraz pozostałych pracowników prokuratury,

35. inicjuje i kieruje działaniami wpływającymi na usprawnienie organizacji i techniki pracy prokuratur okręgu gliwickiego, w tym sprawując ogólny nadzór nad realizacją zadań z zakresu informatyzacji,

36. wykonuje zadania administratora danych w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności odpowiada za zorganizowanie i zapewnienie funkcjonowania systemu ochrony tych danych,

37. podejmuje decyzje z zakresu udzielania informacji publicznej,

38. odpowiada za ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych informacji niejawnych, w szczególności odpowiada za zorganizowanie i zapewnienie funkcjonowania tej ochrony w sposób określony w ustawie o ochronie informacji niejawnych i przepisach wykonawczych,

39. czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów prokuratur okręgu gliwickiego,

40. realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wynikające z przepisów Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych,

41. kieruje całokształtem wykonywania zadań obronnych w Prokuraturze Okręgowej
w Gliwicach i odpowiada za jej przygotowanie do działania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz organizuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań obronnych w podległych prokuraturach rejonowych,

42. zapewnia rzetelną i terminową sprawozdawczość statystyczną,

43. sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych,

44. wykonuje określone przepisami prawa zadania i kompetencje dysponenta trzeciego stopnia środków budżetowych oraz kierownika jednostki sektora finansów publicznych,

45. sprawuje nadzór nad wykonywaniem zarządu i zapewniania oszczędnego gospodarowania mieniem prokuratury,

46. podpisuje wnioski o udzielenie zagranicznej pomocy prawnej w sprawach karnych oraz wnioski do sądu okręgowego z wnioskami o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania,

47. podpisuje pisma kierowane do Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego, dyrektorów departamentów i biur Prokuratury Krajowej,

48. podejmuje inne niezbędne czynności dla prawidłowego i sprawnego kierowania jednostką.

Zastępca Prokuratora Okręgowego – Damian Sztachelek

Kieruje Prokuraturą Okręgową w Gliwicach w zakresie ustalonym w zarządzeniu i w związku z tym:

1. jest prokuratorem przełożonym prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Gliwicach i prokuratorów podległych prokuratur rejonowych,

2. jest prokuratorem bezpośrednio przełożonym w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach i Prokuratorów Rejonowych podległych prokuratur rejonowych,

3. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej oraz bezpośredni i bieżący nadzór nad Wydziałem VII Budżetowo-Administracyjnym,

4. prowadzi osobiście lub nadzoruje postępowania przygotowawcze o przestępstwa należące do właściwości prokuratury okręgowej przydzielone przez Prokuratora Okręgowego, rejestrowane w repertorium PO V Ds., uczestniczy w postępowaniu przed sądem I i II instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w tych sprawach,

5. realizuje kompetencje kierownika jednostki wynikające z regulaminu w sprawach prowadzonych i nadzorowanych w Wydziale II do Spraw Przestępczości, w tym w uzasadnionych przypadkach podejmuje decyzje o przekazaniu sprawy do prowadzenia innemu prokuratorowi,

6. nadzoruje realizację zadań Wydziału II i VII oraz wykonanie poleceń Prokuratora Generalnego, Krajowego, Regionalnego i Okręgowego,

7. w sprawach rejestrowanych w repertorium PO II Ds. oraz V Ds. (w których referentami są prokuratorzy wykonujący zadania w Wydziale II):

1) sprawuje ogólny wewnętrzny nadzór służbowy, w tym w sprawach zawieszonych,

2) kieruje do sądu akty oskarżenia i wnioski kończące postępowanie przygotowawcze oraz środki odwoławcze od wydanych w tych sprawach orzeczeń sądów I instancji,

3) dokonuje akceptacji wniosków prokuratorów referentów o wymiar kary i środków karnych w sprawach prowadzonych w Wydziale II oraz przyjmuje referaty posesyjne z rozpraw i posiedzeń, na których zapadły orzeczenia i podejmuje decyzję o wniesieniu środków odwoławczych lub odstąpieniu od ich wniesienia,

4) na bieżąco zapoznaje się z decyzjami dotyczącymi zastosowania, przedłużenia, uchylenia bądź zmiany tymczasowego aresztowania na inny środek,

5) na wniosek prokuratorów podejmuje decyzje w zakresie przedłużenia okresu trwania śledztwa własnego na okres do roku,

6) przekazuje do Prokuratora Regionalnego w Katowicach wnioski o przedłużenie okresu trwania śledztwa na czas powyżej 1 roku,

7) przekazuje do sądu wnioski o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania na okres przekraczający 12 miesięcy,

8) udziela odpowiedzi na pisma wskazane w § 256 ust. 1 Regulaminu,

9) przekazuje prokuratorowi nadrzędnemu wniosek, wskazany w § 256 ust. 2 Regulaminu,

10) rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń w zakresie przewidzianym w kodeksie postępowania karnego,

11) rozpoznaje wnioski o wyłączenie prokuratorów prowadzących lub nadzorujących postępowania przygotowawcze,

12) zawiadamia Prokuratora Regionalnego w Katowicach o każdym przypadku tymczasowego aresztowania, którego czas trwania przekroczył 9 miesięcy.

13) kieruje pisma do Prokuratora Regionalnego w Katowicach o wystąpienie z wnioskami do Prokuratora Generalnego o uchylenie w trybie art. 328 k.p.k. prawomocnych postanowień o umorzeniu postępowania przygotowawczego,

14) na bieżąco współpracuje z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowań przygotowawczych,

15) przekazuje do sądu wnioski o zarządzenie kontroli i utrwalanie treści rozmów telefonicznych, a w wypadkach niecierpiących zwłoki zarządza taką kontrolę zgodnie z art. 237 § 2 k.p.k.,

8.  podpisuje pisma objęte klauzulą tajności w sprawach prowadzonych w Wydziale II do Spraw Przestępczości Gospodarczej,

9. sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań wskazanych w § 74 Regulaminu,

10. udziela urlopów Naczelnikowi Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej,

11. dekretuje korespondencję, do załatwienia, której właściwy jest Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej i Wydział VII Budżetowo- Administracyjny,

12. podpisuje pisma wychodzące z Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej kierowane do Prokuratury Regionalnej w Katowicach, innych prokuratur okręgowych lub podmiotów oraz akceptuje pisma przedkładane do podpisu Prokuratorowi Okręgowemu, dotyczące spraw prowadzonych lub załatwianych w tym wydziale,

13. przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków,

14. wykonuje zarząd i zapewnia oszczędne gospodarowanie mieniem prokuratury,

15. na bieżąco informuje Prokuratora Okręgowego o pracy i wynikach Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej i Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego oraz o ważniejszych problemach prawnych i faktycznych związanych z merytoryczną ich działalnością,

16. realizuje, przewidziane odrębnymi zarządzeniami, zadania z zakresu kontroli zarządczej,

17. uczestniczy w wykonywaniu zadań obronnych w zakresie określonym odrębnymi przepisami i zarządzeniami,

18. wykonuje inne zadania i czynności wynikające z zarządzeń Prokuratora Okręgowego
w Gliwicach oraz zlecone przez Prokuratora Okręgowego.

 Zastępca Prokuratora Okręgowego – Krzysztof Skiba

Kieruje Prokuraturą Okręgową w Gliwicach w zakresie ustalonym w zarządzeniu i w związku z tym:

1.  jest prokuratorem przełożonym prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Gliwicach i prokuratorów podległych prokuratur rejonowych,

2. jest prokuratorem bezpośrednio przełożonym w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach i Prokuratorów Rejonowych podległych prokuratur rejonowych,

3. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału V Organizacyjnego, Wydziału VI Sądowego oraz Samodzielnego IX Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz,

4. prowadzi osobiście lub nadzoruje postępowania przygotowawcze o przestępstwa należące do właściwości prokuratury okręgowej przydzielone przez Prokuratora Okręgowego, rejestrowane w repertorium PO V Ds, uczestniczy w postępowaniu przed sądem I i II instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowania przygotowawczym w tych sprawach,

5. realizuje kompetencje kierownika jednostki wynikające z regulaminu w sprawach prowadzonych i nadzorowanych w Wydziale V Organizacyjnym i VI Sądowym, w tym w uzasadnionych przypadkach podejmuje decyzje o przekazaniu sprawy do prowadzenia innemu prokuratorowi,

6. nadzoruje realizację zadań Wydziału V i VI oraz wykonanie poleceń Prokuratora Generalnego, Krajowego, Regionalnego i Okręgowego,

7. sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań wskazanych w § 74 Regulaminu,

8. w sprawach rejestrowanych w repertorium V Ds, PO IV Ds, PO V Ds oraz PO VI Ds
(w których referentami są prokuratorzy wykonujący zadania w Wydziale V oraz Wydziale VI),

1) sprawuje ogólny wewnętrzny nadzór służbowy, w tym w sprawach zawieszonych,

2) kieruje do sądu akty oskarżenia i wnioski kończące postępowanie przygotowawcze oraz środki odwoławcze od wydanych w tych sprawach orzeczeń sądów I instancji,

3)  dokonuje akceptacji wniosków prokuratorów referentów o wymiar kary i środków karnych w sprawach prowadzonych w Wydziale V i VI oraz przyjmuje referaty posesyjne z rozpraw i posiedzeń, na których zapadły orzeczenia i podejmuje decyzję o wniesieniu środków odwoławczych lub odstąpieniu od ich wniesienia,

4) na bieżąco zapoznaje się z decyzjami dotyczącymi zastosowania, przedłużenia, uchylenia bądź zmiany tymczasowego aresztowania na inny środek,

5) na wniosek prokuratorów podejmuje decyzje w zakresie przedłużenia okresu trwania śledztwa własnego na okres do roku,

6) przekazuje do Prokuratora Regionalnego w Katowicach wnioski o przedłużenie okresu trwania śledztwa na czas powyżej 1 roku,

7) przekazuje do sądu wnioski o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania na okres przekraczający 12 miesięcy,

8) udziela odpowiedzi na pisma wskazane w § 256 ust. 1 Regulaminu,

9) przekazuje prokuratorowi nadrzędnemu wniosek, wskazany w § 256 ust. 2 Regulaminu,

10) rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń w zakresie przewidzianym w kodeksie postępowania karnego,

11) rozpoznaje wnioski o wyłączenie prokuratorów prowadzących lub nadzorujących postępowania przygotowawcze,

12) zawiadamia Prokuratora Regionalnego w Katowicach o każdym przypadku tymczasowego aresztowania, którego czas trwania przekroczył 9 miesięcy.

13) kieruje pisma do Prokuratora Regionalnego w Katowicach o wystąpienie z wnioskami do Prokuratora Generalnego o uchylenie w trybie art. 328 k.p.k. prawomocnych postanowień o umorzeniu postępowania przygotowawczego,

14) na bieżąco współpracuje z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowań przygotowawczych,

15) podpisuje pisma objęte klauzulą tajności,

9. z tytułu sprawowanego nadzoru nad pracą Wydziału V Organizacyjnego nadto:

1) sprawuje nadzór nad pracami związanymi z przygotowaniem wizytacji i lustracji podległych prokuratur rejonowych oraz nad ich przebiegiem,

2) nadzoruje i koordynuje dokonywanie ocen kwalifikacji na stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej,

3) nadzoruje i koordynuje dokonywanie ocen pracy asesorów przed wystąpieniem do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o przedłużenie powierzenia pełnienia czynności prokuratorskich,

4) nadzoruje i koordynuje dokonywanie ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników Prokuratury Okręgowej oraz podległych prokuratur rejonowych,

5) nadzoruje czynności związane ze skargami na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawach prokuratur rejonowych,

6) na bieżąco analizuje stan realizacji zadań służbowych w podległych prokuraturach rejonowych, a w tym przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu wnioski dotyczące potrzeby podjęcia działań kontrolnych lub organizacyjnych, rozdziału etatów i zmian
w obsadzie osobowej,

7) rozstrzyga spory o właściwość miejscową między jednostkami rejonowymi,

8) wyznacza podległe jednostki rejonowe do prowadzenia postępowań z wyłączeniem zasad wynikających z przepisów o właściwości miejscowej,

10. z tytułu sprawowanego nadzoru nad pracą Wydziału VI Sądowego nadto:

1) przekazuje kasacje w sprawach karnych oraz skargi oraz odpowiedzi na skargi stron przeciwnych od wyroków sądów odwoławczych wydanych w trybie art. 539a § 1 k.p.k.,

2) akceptuje wnioski do Prokuratora Generalnego o wniesienie kasacji w trybie art. 521
§ 1 k.p.k.,

3) przekazuje do sądu wniosek prokuratora rejonowego o wznowienie postępowania sądowego,

4) przekazuje skargi kasacyjne oraz skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawach cywilnych lub przedstawia materiały Prokuratorowi Generalnemu z odpowiednim wnioskiem,

5) wnosi skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego,

6)  przekazuje środki odwoławcze od orzeczeń sądu okręgowego, jako sądu I instancji wydanych w sprawach karnych,

7) uznając potrzebę wznowienia postępowania sądowego przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu w Katowicach stosowny wniosek wraz z aktami sprawy,

8) przekazuje zażalenia od orzeczeń zapadłych w postępowaniu wykonawczym,

9) przekazuje do sądu środki odwoławcze od orzeczeń sądu okręgowego wydanych w postępowaniach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych oraz ze stosunku pracy i z zakresu ubezpieczeń społecznych,

10) podejmuje decyzje o objęciu nadzorem służbowym postępowań w sprawach administracyjnych, cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych, ze stosunku pracy i z zakresu ubezpieczeń społecznych prowadzonych przez prokuratorów prokuratur rejonowych okręgu gliwickiego i wyznacza prokuratora do sprawowania tego nadzoru oraz czuwa nad prawidłowością jego realizacji,

11) inicjuje i nadzoruje badania problemowe dotyczące udziału prokuratora w postępowaniu sądowym oraz działalności pozakarnej,

11. dekretuje korespondencję do załatwienia której właściwy jest Wydział V Organizacyjny i VI Sądowy,

12. podpisuje pisma wychodzące z Wydziałów V i VI kierowane do Prokuratury Regionalnej w Katowicach, innych prokuratur okręgowych lub podmiotów oraz akceptuje pisma przedkładane do podpisu Prokuratorowi Okręgowemu, dotyczące spraw prowadzonych lub załatwianych w tych wydziałach,

13. rozpoznaje skargi dotyczące prokuratorów, urzędników i pozostałych pracowników Prokuratury Okręgowej w Gliwicach i podległych Prokuratorów Rejonowych oraz sprawuje ogólny nadzór nad załatwianiem skarg przez prokuratorów Wydziału V,

14. na bieżąco informuje Prokuratora Okręgowego o pracy i wynikach Wydziału V Organizacyjnego i VI Sądowego oraz o ważniejszych problemach prawnych i faktycznych związanych z merytoryczną ich działalnością,

15. przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków,

16. udziela urlopów Naczelnikowi Wydziału V Organizacyjnego, Naczelnikowi Wydziału VI Sądowego, Kierownikowi Samodzielnego IX Działu do spraw Informatyzacji i Analiz, prokuratorom i pozostałym pracownikom Prokuratury Okręgowej w Gliwicach oraz prokuratorom i urzędnikom delegowanym do wykonywania czynności w Prokuraturze Okręgowej oraz podległym Prokuratorom Rejonowym,

17. realizuje, przewidziane odrębnymi zarządzeniami, zadania z zakresu kontroli zarządczej,

18. uczestniczy w wykonywaniu zadań obronnych w zakresie określonym odrębnymi przepisami i zarządzeniami,

19. wykonuje inne zadania i czynności wynikające z zarządzeń Prokuratora Okręgowego w Gliwicach oraz zlecone przez Prokuratora Okręgowego. 

 Naczelnik Wydziału I Śledczego – Aleksandra Tartanus

1. kieruje całokształtem pracy Wydziału I Śledczego i jako zwierzchnik służbowy sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy nad pracą prokuratorów wykonujących czynności służbowe w tym Wydziale,

2. planuje i organizuje pracę Wydziału I Śledczego, dokonuje rozdziału zadań pomiędzy pracowników, koordynuje i nadzoruje realizację zleconych im czynności, czuwa nad terminowością ich wykonania,

3. czuwa nad realizacją zadań Wydziału I ujętych w planie pracy, na bieżąco kontroluje ich terminowość i poziom wykonywanych czynności oraz przedstawia kierownictwu Prokuratury Okręgowej sprawozdania z ich realizacji,

4. przydziela sprawy do prowadzenia i nadzorowania poszczególnym prokuratorom oraz sprawuje w nich wewnętrzny nadzór służbowy, za wyjątkiem wewnętrznego nadzoru w sprawach przydzielonych do prowadzenia lub nadzorowania prokuratorom wykonujących czynności w Dziale do Spraw Błędów Medycznych,

5. przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu propozycje dotyczące przejęcia przez Wydział I Śledczy do dalszego prowadzenia spraw z podległych jednostek organizacyjnych prokuratury, za wyjątkiem spraw z podległych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczących błędów medycznych.

6. dokonuje na bieżąco oceny wniosków oraz decyzji prokuratorów wykonujących obowiązki w Wydziale I Śledczym, za wyjątkiem ocen wniosków oraz decyzji prokuratorów wykonujących obowiązki w Dziale do Spraw Błędów Medycznych, w tym w przedmiocie:

1) zastosowania, przedłużenia, uchylenia lub zmiany środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania i poręczenia majątkowego,

2) w przedmiocie zastosowania, zmiany lub uchylenia zabezpieczenia majątkowego,

3) podjęcia na nowo postępowania lub wnioski o wznowienie w sprawach prowadzonych
w Wydziale I.

7. w razie wydania powtórnego postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia lub śledztwa albo powtórnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego w sprawie, w której sąd uchylił pierwsze postanowienie tego samego rodzaju, zapoznaje się z aktami postępowania, dokumentując tę czynność w aktach podręcznych i w razie potrzeby inicjuje niezbędne działania,

8. wyznacza prokuratorów do udziału w rozprawach i posiedzeniach sądu orzekającego w sprawach prowadzonych w Wydziale I Śledczym oraz przyjmuje referaty posesyjne z rozpraw i posiedzeń, na których nie zapadły orzeczenia,

9. informuje Prokuratora Okręgowego o ważniejszych problemach prawnych i faktycznych związanych z merytoryczną działalnością Wydziału I Śledczego,

10. przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu wnioski w sprawach zastrzeżonych do jego decyzji,

11. odpowiada za ochronę informacji niejawnych związanych z działalnością Wydziału I Śledczego,

12. kontroluje realizację zadań przez asystentów prokuratorów wykonujących czynności w Wydziale I Śledczym,

13. utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych właściwych dla Wydziału I Śledczego w zakresie wymiany informacji i podejmowania skutecznych form zwalczania i zapobiegania przestępczości,

14. przekazuje innym komórkom organizacyjnym informacje i sprawozdania z zakresu problematyki objętej właściwością Wydziału I Śledczego, sporządza te informacje bądź nadzoruje ich sporządzanie przez podległych prokuratorów,

15. podpisuje pisma wychodzące z Wydziału I Śledczego do prokuratur rejonowych
i pozostałych komórek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, za wyjątkiem pism ze spraw dotyczących błędów medycznych,

16. akceptuje pisma dotyczące spraw prowadzonych w Wydziale I Śledczym przedkładane do podpisu Prokuratorowi Okręgowemu lub jego Zastępcy, za wyjątkiem pism ze spraw dotyczących błędów medycznych,

17. prowadzi osobiście lub nadzoruje postępowania przygotowawcze należące do właściwości Wydziału I oraz uczestniczy w postępowaniu przed sądem I i II instancji oraz w toku postępowania przygotowawczego w tych sprawach, a nadto przedkłada Prokuratorowi Okręgowemu wnioski o wymiar kary i środków karnych, składa referaty posesyjne z rozpraw i posiedzeń, na których zapadły orzeczenia oraz przedkłada sporządzone środki odwoławcze lub odstąpienie od wywiedzenia środków odwoławczych od wyroków sądów pierwszej instancji,

18. w sprawach ze swojego referatu przygotowuje projekt wniosku zawierającego stanowisko co do zasadności skargi, kierowanego do sądu właściwego do rozpoznania skargi złożonej w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznawania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz stanowisko co do zasadności tej skargi, kierowane do Prokuratora Regionalnego w Katowicach,

19. prowadzi korespondencję ogólną notowaną w rejestrze PO I Ko w przydzielonych sprawach,

20. przyjmuje interesantów w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych,

21. nadzoruje prawidłowość całokształtu działań podejmowanych w sprawach zawieszonych, w celu ich merytorycznego zakończenia, należących do referatów prokuratorów wykonujących czynności w Wydziale I Śledczym,

22. sprawuje bieżącą kontrolę nad archiwizacją akt,

23. koordynuje całokształt spraw związanych ze sprawowaniem zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w podległych prokuraturach rejonowych, informując Prokuratora Okręgowego o ważniejszych problemach prawnych i faktycznych związanych ze sprawowanym nadzorem,

24. w razie potrzeby sprawuje zwierzchni nadzór służbowy nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w podległych prokuraturach rejonowych, zlecony przez Prokuratora Okręgowego,

25. na bieżąco analizuje meldunki dzienne Policji, między innymi pod kątem typowania spraw do objęcia zwierzchnim nadzorem służbowym,

26. koordynuje przekazania informacji kryminalnych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w sprawach notowanych w Wydziale I Śledczym,

27. realizuje obowiązki wynikające z wdrożenia Systemu Informatycznego Prokuratury ,,Libra” oraz Systemu Digitalizacji Akt na zasadach określonych odrębnymi zarządzeniami,

28. realizuje, przewidziane odrębnymi zarządzeniami, zadania z zakresu kontroli zarządczej,

29. wykonuje inne czynności wynikające z zarządzeń Prokuratora Okręgowego w Gliwicach oraz zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę.

Kierownik Działu do Spraw Błędów Medycznych – Agnieszka Tyrpień

1. kieruje Działem, koordynuje sprawy dotyczące błędów medycznych notowane w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach oraz podległych prokuraturach rejonowych i sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy nad sprawami przydzielonymi do prowadzenia lub nadzorowania przez prokuratorów wykonujących obowiązki w Dziale do Spraw Błędów Medycznych,

2. prowadzi osobiście lub nadzoruje postępowania przygotowawcze należące do właściwości Wydziału I, uczestniczy w postępowaniu przed sądem I i II instancji oraz w toku postępowania przygotowawczego w tych sprawach, a nadto przedkłada Prokuratorowi Okręgowemu wnioski o wymiar kary i środków karnych, składa referaty posesyjne z rozpraw i posiedzeń, na których zapadły orzeczenia oraz przedkłada sporządzone środki odwoławcze lub odstąpienie od wywiedzenia środków odwoławczych od wyroków sądów pierwszej instancji,

3. dokonuje na bieżąco oceny wniosków oraz decyzji prokuratorów wykonujących  obowiązki w Dziale do Spraw Błędów Medycznych, w tym w przedmiocie:

1) zastosowania, przedłużenia, uchylenia lub zmiany środków zapobiegawczych w postaci   tymczasowego aresztowania i poręczenia majątkowego,

2) w przedmiocie zastosowania, zmiany lub uchylenia zabezpieczenia majątkowego,

3) podjęcia na nowo postępowania lub wnioski o wznowienie w sprawach prowadzonych w Dziale,

4. przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu propozycje dotyczące przejęcia przez Wydział I Śledczy do dalszego prowadzenia spraw z podległych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczących błędów medycznych,

5. informuje Naczelnika Wydziału I o ważniejszych problemach prawnych i faktycznych związanych z merytoryczną działalnością Działu,

6. podpisuje pisma wychodzące z Wydziału I Śledczego do prokuratur rejonowych i pozostałych komórek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Gliwicach w sprawach dotyczących błędów medycznych,

7. w sprawach ze swojego referatu przygotowuje projekt wniosku zawierającego stanowisko co do zasadności skargi, kierowanego do sądu właściwego do rozpoznania skargi złożonej w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznawania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz stanowisko co do zasadności tej skargi, kierowane do Prokuratora Regionalnego w Katowicach,

8. prowadzi korespondencję ogólną notowaną w rejestrze PO I Ko w przydzielonych sprawach,

9. przyjmuje interesantów w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych,

10. nadzoruje prawidłowość całokształtu działań podejmowanych w sprawach zawieszonych w Wydziale I Śledczym dotyczących błędów medycznych, w celu ich merytorycznego zakończenia, należących do referatów prokuratorów wykonujących czynności w tym Wydziale,

11. akceptuje pisma dotyczące spraw prowadzonych w Dziale do Spraw Błędów Medycznych przedkładane do podpisu Prokuratorowi Okręgowemu albo jego Zastępcy,

12. w razie potrzeby sprawuje zwierzchni nadzór służbowy nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w podległych prokuraturach rejonowych, zlecony przez Prokuratora Okręgowego,

13. wykonuje inne czynności wynikające z zarządzeń Prokuratora Okręgowego
w Gliwicach oraz zlecone przez Prokuratora Okręgowego, jego Zastępcę albo Naczelnika Wydziału I Śledczego.

Naczelnik Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej – Małgorzata Wasielke-Podleszańska,

1. kieruje całokształtem pracy Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej i jako zwierzchnik służbowy sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy nad pracą prokuratorów wykonujących czynności służbowe w tym Wydziale,

2. planuje i organizuje pracę Wydziału II, dokonuje rozdziału zadań pomiędzy pracowników, koordynuje i nadzoruje realizację zleconych im czynności, czuwa nad terminowością ich wykonania,

3. czuwa nad realizacją zadań Wydziału II ujętych w planie pracy, na bieżąco kontroluje ich terminowość i poziom wykonywanych czynności oraz przedstawia kierownictwu Prokuratury Okręgowej sprawozdania z ich realizacji,

4. przydziela sprawy do prowadzenia i nadzorowania poszczególnym prokuratorom
oraz sprawuje w nich wewnętrzny nadzór służbowy,

5. przedstawia właściwemu Zastępcy Prokuratora Okręgowego propozycje dotyczące przejęcia przez Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej do dalszego prowadzenia spraw z podległych jednostek organizacyjnych prokuratury,

6. informuje właściwego Zastępcę Prokuratora Okręgowego o ważniejszych problemach prawnych i faktycznych związanych z merytoryczną działalnością Wydziału II do Spraw Przestępstw Gospodarczych,

7. dokonuje na bieżąco oceny wniosków oraz decyzji prokuratorów wykonujących  obowiązki w Wydziale II do Spraw Przestępczości Gospodarczej, w tym w przedmiocie:

1) zastosowania, przedłużenia, uchylenia lub zmiany środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania i poręczenia majątkowego,

2) w przedmiocie zastosowania, zmiany lub uchylenia zabezpieczenia majątkowego,

3) podjęcia na nowo postępowania lub wnioski o wznowienie w sprawach prowadzonych w Wydziale II.

8. nadzoruje prawidłowość całokształtu działań podejmowanych w sprawach zawieszonych, w celu ich merytorycznego zakończenia należących do referatów prokuratorów wykonujących czynności w Wydziale II do Spraw Przestępczości Gospodarczej,

9. w razie wydania powtórnego postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia lub śledztwa albo powtórnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego w sprawie, w której sąd uchylił pierwsze postanowienie tego samego rodzaju, zapoznaje się z aktami postępowania, dokumentując tę czynność w aktach podręcznych i w razie potrzeby inicjuje niezbędne działania,

10. wyznacza prokuratorów do udziału w rozprawach i posiedzeniach sądu orzekającego w sprawach prowadzonych w Wydziale II do Spraw Przestępczości Gospodarczej oraz przyjmuje referaty posesyjne z rozpraw i posiedzeń, na których nie zapadły orzeczenia,

11. przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu i właściwemu Zastępcy Prokuratora Okręgowego wnioski w sprawach zastrzeżonych do ich decyzji,

12. odpowiada za ochronę informacji niejawnych związanych z działalnością Wydziału II,

13. czuwa nad prawidłowością sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego w rozumieniu § 74 Regulaminu i nad koordynacją ścigania określonej kategorii przestępstw,

14. kontroluje realizację zadań przez asystentów prokuratorów wykonujących czynności w Wydziale II,

15. utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych właściwych dla Wydziału II w zakresie wymiany informacji i podejmowania skutecznych form zwalczania i zapobiegania przestępczości,

16. przekazuje innym komórkom organizacyjnym informacje i sprawozdania z zakresu problematyki objętej właściwością Wydziału II, sporządza te informacje bądź nadzoruje ich sporządzanie przez podległych prokuratorów,

15. podpisuje pisma wychodzące z Wydziału II do prokuratur rejonowych i pozostałych komórek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Gliwicach,

16. akceptuje pisma dotyczące spraw prowadzonych w Wydziale II przedkładane do podpisu Prokuratorowi Okręgowemu lub jego Zastępcom,

17. prowadzi osobiście lub nadzoruje postępowania przygotowawcze w sprawach o poważne przestępstwa o charakterze gospodarczym i finansowo-skarbowym, inne niż wymienione w § 28 pkt 2 Regulaminu oraz o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanej technologii i systemów informatycznych o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 5 k.k., uczestniczy w postępowaniu przed sądem I i II instancji oraz w toku postępowania przygotowawczego w tych sprawach, a nadto przedkłada właściwemu Zastępcy Prokuratora Okręgowego wnioski o wymiar kary i środków karnych, składa referaty posesyjne z rozpraw i posiedzeń, na których zapadły orzeczenia oraz przedkłada sporządzone środki odwoławcze lub odstąpienie od wywiedzenia środków odwoławczych od wyroków sądów pierwszej instancji,

18.  w sprawach ze swojego referatu przygotowuje projekt wniosku zawierającego stanowisko co do zasadności skargi, kierowanego do sądu właściwego do rozpoznania skargi złożonej w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznawania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz stanowisko co do zasadności tej skargi, kierowane do Prokuratora Regionalnego w Katowicach,

19. prowadzi korespondencję ogólną notowaną w rejestrze PO II Ko w przydzielonych sprawach,

20. przyjmuje interesantów w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych,

21. nadzoruje prawidłowość całokształtu działań podejmowanych w sprawach zawieszonych z własnego referatu, w celu ich merytorycznego zakończenia,

22. sprawuje bieżącą kontrolę nad archiwizacją akt,

23. realizuje, przewidziane odrębnymi zarządzeniami, zadania z zakresu kontroli zarządczej,

24. koordynuje czynności związane ze sprawowaniem zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w podległych prokuraturach rejonowych, w sprawach przekazanych Wydziałowi II do Spraw Przestępczości Gospodarczej, informując właściwego Zastępcę Prokuratora Okręgowego o ważniejszych problemach prawnych i faktycznych związanych ze sprawowanym nadzorem,

25. w razie potrzeby sprawuje zwierzchni nadzór służbowy nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w podległych prokuraturach rejonowych, zlecony przez Prokuratora Okręgowego lub Zastępcę Prokuratora Okręgowego,

26.  koordynuje ściganie określonej kategorii przestępstw i kształtowanie praktyki w zakresie zwalczanie przestępczości na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń a także opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości bądź opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wybranych kategorii przestępstw,

27. koordynuje działania o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń,

28. koordynuje przekazanie informacji kryminalnych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w sprawach rejestrowanych w Wydziale II,

29. realizuje obowiązki wynikające z wdrożenia Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” oraz Systemu Digitalizacji Akt na zasadach określonych odrębnymi zarządzeniami,

30.  wykonuje inne czynności wynikające z zarządzeń Prokuratora Okręgowego w Gliwicach oraz zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę. 

Naczelnik Wydziału III do Spraw Przestępczości Gospodarczej – Wiesław Kużdżał,

1. kieruje całokształtem pracy Wydziału III do Spraw Przestępczości Gospodarczej i jako zwierzchnik służbowy sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy nad pracą prokuratorów wykonujących czynności w tym Wydziale,

2.  planuje i organizuje pracę Wydziału III do Spraw Przestępczości Gospodarczej,  dokonuje rozdziału zadań pomiędzy pracowników, koordynuje i nadzoruje realizację zleconych im czynności, czuwa nad terminowością ich wykonania,

3.  czuwa nad realizacją zadań Wydziału III ujętych w planie pracy, na bieżąco kontroluje ich terminowość i poziom wykonywanych czynności oraz przedstawia kierownictwu Prokuratury Okręgowej sprawozdania z ich realizacji,

4. przydziela sprawy do prowadzenia i nadzorowania poszczególnym prokuratorom oraz sprawuje w nich wewnętrzny nadzór służbowy,

5. przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu propozycje dotyczące przejęcia przez Wydział III do Spraw Przestępczości Gospodarczej do dalszego prowadzenia spraw z podległych jednostek organizacyjnych prokuratury,

6. informuje Prokuratora Okręgowego o ważniejszych problemach prawnych i faktycznych związanych z merytoryczną działalnością Wydziału III do Spraw Przestępczości Gospodarczej,

7.  dokonuje na bieżąco oceny wniosków oraz decyzji prokuratorów wykonujących obowiązki w Wydziale III do Spraw Przestępczości Gospodarczej, w tym w przedmiocie:

1) zastosowania, przedłużenia, uchylenia lub zmiany środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania i poręczenia majątkowego,

2) zastosowania, zmiany lub uchylenia zabezpieczenia majątkowego,

3) podjęcia na nowo postępowania lub wnioski o wznowienie w sprawach prowadzonych w Wydziale III,

8. nadzoruje prawidłowość całokształtu działań podejmowanych w sprawach zawieszonych, w celu ich merytorycznego zakończenia, należących do referatów prokuratorów wykonujących czynności w Wydziale III do Spraw Przestępczości Gospodarczej,

9. w razie wydania powtórnego postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia lub śledztwa albo powtórnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego w sprawie, w której sąd uchylił pierwsze postanowienie tego samego rodzaju, zapoznaje się z aktami postępowania, dokumentując tę czynność w aktach podręcznych i w razie potrzeby inicjuje niezbędne działania,

10. wyznacza prokuratorów do udziału w rozprawach i posiedzeniach sądu orzekającego w sprawach prowadzonych w Wydziale III do Spraw Przestępczości Gospodarcze oraz przyjmuje referaty posesyjne z rozpraw i posiedzeń, na których nie zapadły orzeczenia,

11. utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych właściwych dla Wydziału III w zakresie wymiany informacji i podejmowania skutecznych form zwalczania i zapobiegania przestępczości,

12. przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu wnioski w sprawach zastrzeżonych do ich decyzji,

13. akceptuje pisma dotyczące spraw prowadzonych w Wydziale III do Spraw Przestępczości Gospodarczej przedkładane do podpisu Prokuratorowi Okręgowemu,

14. sporządza informacje, sprawozdania i analizy z zakresu problematyki objętej właściwością Wydziału III do Spraw Przestępczości Gospodarczej, bądź nadzoruje ich sporządzanie przez podległych prokuratorów,

15. podpisuje pisma wychodzące z Wydziału III do prokuratur rejonowych i pozostałych komórek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Gliwicach,

16. sprawuje bieżącą kontrolę nad archiwizacją akt,

17. kontroluje realizację zadań przez asystentów prokuratorów wykonujących czynności w Wydziale III do Spraw Przestępczości Gospodarczej,

18. prowadzi osobiście lub nadzoruje postępowania przygotowawcze w sprawach o poważne przestępstwa o charakterze gospodarczym i finansowo-skarbowym, inne niż wymienione w § 28 pkt 2 Regulaminu przydzielone mu przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę, rejestrowane w repertorium PO III Ds, uczestniczy w postępowaniu przed sądem I i II instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w tych sprawach, a nadto przedkłada Prokuratorowi Okręgowemu wnioski o wymiar kary i środków karnych, składa referaty posesyjne z rozpraw i posiedzeń, na których zapadły orzeczenia oraz przedkłada sporządzone środki odwoławcze lub odstąpienie od wywiedzenia środków odwoławczych od wyroków sądów pierwszej instancji,

19. w sprawach ze swojego referatu przygotowuje projekt wniosku zawierającego stanowisko co do zasadności skargi, kierowanego do sądu właściwego do rozpoznania skargi złożonej w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznawania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz stanowisko co do zasadności tej skargi, kierowane do Prokuratora Regionalnego w Katowicach,

20. wykonuje zadania z zakresu obrotu prawnego z zagranicą, w tym:

1) analizuje pod względem formalnym i przygotowuje kierowane za granicę wnioski o udzielenie pomocy prawnej w sprawach karnych, prowadzonych przez podległe prokuratury rejonowe,

2) koordynuje działania w zakresie przejmowania i przekazywania ścigania,

3) koordynuje czynności związane z wykonywaniem zagranicznych wniosków o ekstradycję oraz opracowywaniem materiałów koniecznych do skierowania wniosku o ekstradycję osób podejrzanych do Polski,

4) koordynuje czynności dotyczące kontaktów Prokuratora Okręgowego z placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi,

5) w razie potrzeby realizuje inne zadania z zakresu obrotu prawnego z zagranicą,

22. nadzoruje prawidłowość całokształtu działań podejmowanych w sprawach zawieszonych ze swego referatu, w celu ich merytorycznego zakończenia,

23. prowadzi korespondencję ogólną notowaną w rejestrze PO III Ko w przydzielonych mu sprawach,

24. porządza informacje, sprawozdania i analizy z zakresu problematyki objętej właściwością Wydziału III do Spraw Przestępczości Gospodarczej, bądź nadzoruje ich sporządzanie przez podległych prokuratorów i je przekazuje,

25. koordynuje przekazanie informacji kryminalnych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej, w sprawach przypisanych do Wydziału III,

26. koordynuje czynności związane ze sprawowaniem zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w podległych prokuraturach rejonowych, w sprawach przekazanych Wydziałowi III do Spraw Przestępczości Gospodarczej, informując Prokuratora Okręgowego o ważniejszych problemach prawnych
i faktycznych związanych ze sprawowanym nadzorem,

27. w razie potrzeby sprawuje zwierzchni nadzór służbowy nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w podległych prokuraturach rejonowych, zlecony przez Prokuratora Okręgowego,

28. sprawuje ogólny nadzór nad realizacją czynności prokuratorów Wydziału III związanych z badaniem akt na podstawie § 256 ust 2 Regulaminu oraz rozpoznawania przez prokuratora nadrzędnego środków odwoławczych złożonych na podstawie art. 465 § 2a k.p.k. tj. na postanowienia prokuratora o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania przygotowawczego, które zapadły z uwagi na brak interesu społecznego w ściganiu sprawcy z urzędu,

29. realizuje obowiązki wynikające z wdrożenia Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” i Systemu Digitalizacji Akt na zasadach określonych odrębnymi zarządzeniami,

30. realizuje, przewidziane odrębnymi zarządzeniami, zadania z zakresu kontroli zarządczej,

31.  wykonuje inne czynności wynikające z zarządzeń Prokuratora Okręgowego w Gliwicach oraz zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę.

 Naczelnik Wydziału V Organizacyjnego – Beata Wojtasik

1.  kieruje całokształtem pracy Wydziału V Organizacyjnego i jako zwierzchnik służbowy sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy nad pracą prokuratorów wykonujących czynności służbowe w tym Wydziale,

2. planuje i organizuje pracę Wydziału V Organizacyjnego, dokonuje rozdziału zadań pomiędzy pracowników, koordynuje i nadzoruje realizację zleconych im czynności, czuwa nad terminowością ich wykonania,

3. prowadzi osobiście lub nadzoruje postępowania przygotowawcze o przestępstwa należące do właściwości prokuratury okręgowej przydzielone przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców, rejestrowane w repertorium PO V Ds oraz bierze udział w postępowaniach sądowych w I i II instancji tych sprawach, również w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, a nadto przedkłada właściwemu Zastępcy Prokuratora Okręgowego wnioski o wymiar kary i środków karnych, składa referaty posesyjne z rozpraw i posiedzeń, na których zapadły orzeczenia oraz przedkłada sporządzone środki odwoławcze lub odstąpienie od wywiedzenia środków odwoławczych od wyroków sądów pierwszej instancji,

4. przydziela imiennie sprawy do prowadzenia prokuratorom Wydziału V, za wyjątkiem spraw dotyczących rozstrzygania sporów kompetencyjnych i opracowywania decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej oraz zarejestrowanych w rejestrze PO V Ko, w spisie spraw pod numerem PO V WO 037, pod numerem PO V WO 423  które przydzielane są wg kolejności wpływu,

5. nadzoruje dokonywanie ocen kwalifikacji kandydatów na stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej,

6. nadzoruje dokonywanie ocen pracy asesorów przed wystąpieniem z wnioskiem o przedłużenie powierzenia pełnienia czynności prokuratorskich,

7. nadzoruje dokonywanie ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników prokuratury okręgowej oraz podległych prokuratur rejonowych,

8. nadzoruje przygotowywanie stanowiska prokuratora przełożonego w sprawach prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki,

9. koordynuje wszystkie działania z zakresu reprezentowania Prokuratora Okręgowego przed sądami w sprawach ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach z powództw przeciwko Prokuratorowi Okręgowemu,

10. przygotowuje posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, a w tym przygotowuje i przedstawia Kolegium informacje dotyczące spraw kadrowych oraz czuwa nad realizacją podjętych decyzji,

11. opracowuje projekty zarządzeń, wytycznych i pism ogólnych bądź nadzoruje ich sporządzanie,

12. przygotowuje narady i zapewnia sporządzanie z nich protokołów,

13. dokonuje na bieżąco analizy sytuacji kadrowej oraz przedstawia stosowne uwagi i wnioski w tym zakresie,

14. prowadzi sprawy osobowe, opracowuje projekty decyzji i pism dotyczących prokuratorów, asesorów, prokuratorów w stanie spoczynku, członków ich rodzin pobierających uposażenie rodzinne, asystentów prokuratora, urzędników i innych pracowników, bądź nadzoruje ich sporządzanie,

15. nadzoruje opracowanie dla Wydziału VII Budżetowo – Administracyjnego materiałów do planu budżetu i budżetu w zakresie uposażeń i świadczeń prokuratorów w stanie spoczynku oraz członków ich rodzin pobierających uposażenie rodzinne,

16. nadzoruje przygotowanie rocznego planu urlopów prokuratorów i pozostałych pracowników Prokuratury Okręgowej w Gliwicach oraz Prokuratorów Rejonowych,

17. czuwa nad terminowym kierowaniem do jednostek nadrzędnych wniosków w sprawach kadrowych,

18. przyjmuje interesantów w sprawach kadrowych,

19. prowadzi postępowania służbowe mające na celu wstępne wyjaśnienie okoliczności popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez urzędników i innych pracowników, bada zasadność zarzutów podnoszonych w skargach i opracowuje projekty stanowiska Prokuratora Okręgowego w tych sprawach,

20. kontroluje terminowe załatwianie skarg i wniosków oraz postępowań służbowych przez prokuratorów Wydziału V Organizacyjnego,

21. sprawuje ogólny nadzór nad rozpoznawaniem przez prokuratorów Wydziału V środków odwoławczych złożonych na podstawie art. 306 § 3 k.p.k. w sprawach notowanych w podległych prokuraturach rejonowych,

22. sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań z zakresu sprawozdawczości i statystyki,

23. sprawuje nadzór nad biurowością i pracą sekretariatu,

24. czuwa nad realizacją zadań Wydziału V Organizacyjnego ujętych w planie pracy, na bieżąco kontroluje ich terminowość i poziom wykonywanych czynności oraz przedstawia kierownictwu Prokuratury Okręgowej sprawozdania z ich realizacji,

25. podpisuje pisma wychodzące z Wydziału V Organizacyjnego kierowane do Prokuratorów Rejonowych i pozostałych komórek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, a także korespondencję w sprawach kadrowych nie zastrzeżoną do kompetencji Prokuratora Okręgowego,

26. akceptuje pisma przedkładane do podpisu Prokuratorowi Okręgowemu lub jego Zastępcy, dotyczące spraw prowadzonych lub załatwianych przez Wydział V Organizacyjny,

27. na bieżąco informuje właściwego Zastępcę Prokuratora Okręgowego o pracy i wynikach Wydziału V Organizacyjnego oraz o ważniejszych problemach prawnych i faktycznych związanych z merytoryczną jego działalnością,

28. czuwa nad przestrzeganiem przepisów kodeksu pracy i ustawy – Prawo o prokuraturze w zakresie powierzonych jej zadań,

29.  w sprawach rejestrowanych w repertorium PO V Ds dokonuje na bieżąco oceny wniosków oraz decyzji prokuratorów wykonujących obowiązki w Wydziale V Organizacyjnym, w tym w przedmiocie:

1) zastosowania, przedłużenia, uchylenia lub zmiany środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania i poręczenia majątkowego,

2) zastosowania, zmiany lub uchylenia zabezpieczenia majątkowego,

3) podjęcia na nowo postępowania lub wnioski o wznowienie w sprawach prowadzonych w Wydziale V,

30. w razie wydania powtórnego postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia lub śledztwa albo powtórnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego w sprawie, w której sąd uchylił pierwsze postanowienie tego samego rodzaju, zapoznaje się z aktami postępowania, dokumentując tę czynność w aktach podręcznych i w razie potrzeby inicjuje niezbędne działania,

31. wyznacza prokuratorów do udziału w rozprawach i posiedzeniach sądu orzekającego w sprawach prowadzonych przez prokuratorów Wydziału V Organizacyjnego oraz przyjmuje referaty posesyjne z rozpraw i posiedzeń, na których nie zapadły orzeczenia,

32. nadzoruje prawidłowość całokształtu działań podejmowanych w sprawach zawieszonych, w celu ich merytorycznego zakończenia z referatów prokuratorów wykonujących czynności w Wydziale V Organizacyjnym,

33. realizuje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 8 lipca 2001 roku o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych,

34. realizuje obowiązki wynikające z wdrożenia Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” i Systemu Digitalizacji Akt na zasadach określonych odrębnymi zarządzeniami,

35. przedkłada pracownikom sekretariatu akta podręczne celem aktualizacji zgodnie z obowiązującym „regulaminem biurowości”,

36. w sprawach ze swojego referatu przygotowuje projekt wniosku zawierającego stanowisko co do zasadności skargi, kierowanego do sądu właściwego do rozpoznania skargi złożonej w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznawania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz stanowisko co do zasadności tej skargi, kierowane do Prokuratora Regionalnego w Katowicach,

37. sprawuje bieżącą kontrolę nad archiwizacją akt,

38. realizuje, przewidziane odrębnymi zarządzeniami, zadania z zakresu kontroli zarządczej,

39. wykonuje inne czynności wynikające z Zarządzeń Prokuratora Okręgowego w Gliwicach oraz zlecone przez Prokuratora Okręgowego i jego Zastępców. 

Naczelnik Wydziału VI Sądowego – prokurator Franciszek Mitrenga:

1. kieruje całokształtem pracy Wydziału VI Sądowego i jako zwierzchnik służbowy sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy nad pracą prokuratorów wykonujących czynności służbowe w tym Wydziale, w tym między innymi:

1) akceptuje cofnięcie przez prokuratorów niezasadnych środków odwoławczych, w sprawach w trybie wynikającym z § 328 ust. 3 Regulaminu oraz rozpoznawanych przez Sąd Apelacyjny w Katowicach,

2) akceptuje sporządzane skargi oraz odpowiedzi na skargi stron przeciwnych od wyroków sądów odwoławczych wydanych w trybie art. 539 a § 1 k.p.k., w sprawach w trybie wynikającym z § 328 ust. 3 Regulaminu oraz rozpoznawanych przez Sąd Apelacyjny,

3) kieruje wnioski do sądu odwoławczego o doręczenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem, w przypadku stwierdzenia uchybień wymienionych w art. 439 k.p.k. lub innego rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 523 k.p.k., w sprawach w trybie wynikającym z § 328 ust. 3 Regulaminu oraz rozpoznawanych przez Sąd Apelacyjny w Katowicach,

4) uzgadnia z prokuratorami kierunek skarg kasacyjnych oraz wniosków o wniesienie kasacji do Prokuratora Generalnego, przedstawia je Zastępcy Prokuratora Okręgowego, w sprawach w trybie wynikającym z § 328 ust. 3 Regulaminu oraz rozpoznawanych przez Sąd Apelacyjny w Katowicach,

5) dokonuje na bieżąco oceny odpowiedzi na kasacje od wyroków sądów i wnosi je do właściwego sądu, w sprawach w trybie wynikającym z § 328 ust. 3 Regulaminu oraz rozpoznawanych przez Sąd Apelacyjny w Katowicach,

6) dokonuje na bieżąco oceny pozwów, wniosków i innych pism procesowych w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych oraz ze stosunku pracy i z zakresu ubezpieczeń społecznych, sporządzanych przez prokuratorów Wydziału VI Sądowego,

7) przyjmuje referaty posesyjne w zakresie niezastrzeżonym do kompetencji właściwego Zastępcy Prokuratora Okręgowego,

2.  planuje i organizuje pracę Wydziału VI Sądowego, dokonuje rozdziału zadań pomiędzy prokuratorów i pracowników, koordynuje i nadzoruje realizację zleconych im czynności, czuwa nad terminowością wykonania zadań,

3. czuwa nad realizacją zadań Wydziału VI Sądowego ujętych w planie pracy, na bieżąco kontroluje ich terminowość i poziom wykonywanych czynności oraz przedstawia kierownictwu Prokuratury Okręgowej sprawozdania z ich realizacji,

4. wyznacza prokuratorów do udziału w rozprawach i posiedzeniach sądu w sprawach karnych, karnych wykonawczych, o ułaskawienie, cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i administracyjnych, a także osobiście w nich uczestniczy,

5. prowadzi osobiście lub nadzoruje postępowania przygotowawcze o przestępstwa z art. 310 § 1 k.k. i inne przydzielone przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców – rejestrowane w repertorium PO VI Ds., uczestniczy w postępowaniu sądowym I i II instancji w tych sprawach oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, a nadto przedkłada właściwemu Zastępcy Prokuratora Okręgowego wnioski o wymiar kary i środków karnych, składa referaty posesyjne z rozpraw i posiedzeń na których zapadły orzeczenia, przedkłada sporządzone środki odwoławcze lub odstąpienie od wywiedzenia środków odwoławczych od wyroków sądów pierwszej instancji,

6.  w sprawach ze swojego referatu przygotowuje projekt wniosku zawierającego stanowisko co do zasadności skargi, kierowanego do sądu właściwego do rozpoznania skargi złożonej w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznawania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz stanowisko co do zasadności tej skargi, kierowane do Prokuratora Regionalnego w Katowicach,

7. terminowo aktualizuje sprawy zawieszone ze swojego referatu,

8. w sprawach rejestrowanych w repertorium PO VI Ds dokonuje na bieżąco oceny wniosków oraz decyzji prokuratorów wykonujących obowiązki w Wydziale VI Sądowym, w tym w przedmiocie:

1) zastosowania, przedłużenia, uchylenia lub zmiany środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania i poręczenia majątkowego,

2) zastosowania, zmiany lub uchylenia zabezpieczenia majątkowego,

3) podjęcia na nowo postępowania lub wnioski o wznowienie w sprawach prowadzonych w Wydziale VI,

9. w razie wydania powtórnego postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia lub śledztwa albo powtórnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego w sprawie, w której sąd uchylił pierwsze postanowienie tego samego rodzaju, zapoznaje się z aktami postępowania, dokumentując tę czynność w aktach podręcznych i w razie potrzeby inicjuje niezbędne działania,

10. informuje właściwego Zastępcę Prokuratura Okręgowego o ważniejszych problemach prawnych i organizacyjnych wynikających z działalności Wydziału VI Sądowego,

11. prowadzi korespondencję ogólną notowaną w rejestrze PO VI Ko w sprawach przydzielonych,

12. przyjmuje interesantów w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych,

13. nadzoruje prawidłowość całokształtu działań podejmowanych w sprawach zawieszonych, w celu ich merytorycznego zakończenia z referatów prokuratorów wykonujących czynności w Wydziale VI Sądowym,

14. sprawuje bieżącą kontrolę nad archiwizacją akt,

15. sporządza informacje, sprawozdania i analizy z zakresu problematyki objętej właściwością Wydziału VI Sądowego, bądź nadzoruje ich sporządzanie przez podległych prokuratorów,

16.  kieruje pracami analitycznymi i akceptuje sporządzone w ich wyniku opracowania dotyczące zagadnień związanych z postępowaniem sądowym i działalnością  pozakarną,

17. kieruje pracami analitycznymi i akceptuje sporządzone w ich wyniku opracowania dotyczące zagadnień związanych z postępowaniem sądowym i działalnością  pozakarną,

18. czuwa nad właściwym kształtowaniem praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego oraz pozakarnej działalności prokuratur rejonowych,

19. zawiadamia niezwłocznie sąd o nie zgłoszeniu udziału w sprawie, w której sąd zawiadomił prokuratora na podstawie art. 59 k.p.c. oraz o odstąpieniu od udziału prokuratora w tego rodzaju postępowaniu,

20. organizuje pomoc instruktażową na rzecz prokuratur rejonowych w zakresie właściwości Wydziału VI Sądowego,

21. akceptuje pisma dotyczące spraw prowadzonych przez Wydział VI Sądowy przedkładane do podpisu Prokuratorowi Okręgowemu lub jego Zastępcy, kieruje pisma do podległych prokuratur rejonowych i do pozostałych komórek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Gliwicach,

22. realizuje obowiązki wynikające z wdrożenia Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” i Systemu Digitalizacji akt na zasadach określonych odrębnymi zarządzeniami,

23. odpowiada za ochronę informacji niejawnych związanych z działalnością Wydziału
VI Sądowego,

24. koordynuje przekazywanie informacji kryminalnych do KCIK w sprawach prowadzonych w Wydziale VI,

25. realizuje, przewidziane odrębnymi zarządzeniami, zadania z zakresu kontroli zarządczej,

26. wykonuje inne czynności wynikające z Zarządzeń Prokuratora Okręgowego w Gliwicach oraz zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców.

 Kierownik IX Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz – Jacek Sławik

 1. kieruje pracą Samodzielnego IX Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz,
 2. czuwa nad realizacją zadań Samodzielnego IX Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz, na bieżąco kontroluje ich terminowość i poziom wykonywanych czynności oraz przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu sprawozdania z ich realizacji,
 3. koordynuje i kieruje wykonywaniem analiz kryminalnych, sporządzanych z wykorzystywaniem specjalistycznego oprogramowania, na potrzeby postępowań jednostek okręgu gliwickiego,
 4. odpowiada za organizację przeprowadzania czynności na odległość,
 5. sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów informatycznych w jednostkach okręgu,
 6. sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu digitalizacji akt,
 7. zapewnia bezpieczeństwo i ochronę danych przetwarzanych w systemach informatycznych, inicjuje wprowadzenie nowych rozwiązań i kontroluje realizację wdrożonych w tym  zakresie procedur,
 8. nadzoruje eksploatację sprzętu komputerowego oraz oprogramowania używanego w jednostkach organizacyjnych prokuratur okręgu gliwickiego,
 9. koordynuje realizację przez jednostki organizacyjne okręgu obowiązków wynikających z ustawy z dnia 8 lipca 2001 roku o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych,
 10. nadzoruje i koordynuje działanie Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego przy Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach, a w szczególności nadzoruje prawidłowość przetwarzania i przekazywania przez uprawnionych pracowników Działu, informacji uzyskanych z Krajowego Rejestru Karnego, prowadzenia dokumentacji związanej z przekazywaniem tychże informacji,
 11. nadzoruje i koordynuje działania stanowisk dostępowych do Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury oraz zewnętrznych baz danych, a w szczególności nadzoruje   prawidłowość   przetwarzania   i   przekazywania   przez   uprawnionych pracowników Działu informacji uzyskanych z tych baz danych, prowadzenia dokumentacji związanej z przekazywaniem tychże informacji,
 12. zapewnia obsługę merytoryczną Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej Prokuratury Okręgowej w Gliwicach,
 13. koordynuje działania związane z zastosowaniem w postępowaniach karnych technik informatycznych,
 14. prowadzi osobiście lub nadzoruje postępowania przygotowawcze przydzielone mu przez Prokuratora Okręgowego lub Zastępcy Prokuratora Okręgowego oraz uczestniczy przed sądem I i II instancji oraz w toku postępowania przygotowawczego w tych sprawach i składa właściwemu Zastępcy Prokuratora Okręgowego referaty posesyjne z rozpraw i posiedzeń, na których zapadły orzeczenia,
 15. przyjmuje interesantów w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych,
 16. wykonuje inne czynności wynikające z Zarządzeń Prokuratora Okręgowego w Gliwicach oraz zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę.

Dyrektor Finansowo-Administracyjny – Aleksander Bielawski:

 1. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą urzędników i innych pracowników, wykonujących obowiązki służbowe w ramach Wydziału VII, a w tym dba o terminowość i prawidłowość merytoryczną wykonywanych prac,
 2. planuje i nadzoruje wykonanie preliminarza budżetowego Prokuratury Okręgowej w Gliwicach,
 3. sprawuje nadzór nad prawidłową eksploatacją oraz właściwym wykorzystaniem mienia, pozostającego na wyposażeniu jednostek okręgu gliwickiego.
 4. sprawuje nadzór nad realizacją zadań z zakresu spraw socjalno – bytowych,
 5. organizuje i sprawuje nadzór inwestorski nad wykonywaniem prac remontowych i inwestycyjnych,
 6. kieruje pracą Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego.
 7. nadzoruje bieżącą realizację zadań dotyczących zapewnienia ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy.
 8. wykonuje inne czynności wynikające z zarządzeń Prokuratora Okręgowego w Gliwicach lub jego Zastępców.

Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych – Edyta Piętak:

 1. kieruje pracą Samodzielnego Działu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
 2. sprawuje nadzór w zakresie fizycznego zabezpieczenia materiałów niejawnych,
 3. zapewnia ochronę informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
 4. zapewnia ochronę systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 5. zarządza ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych,
 6. organizuje i prowadzi kontrolę ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
 7. zapewnia obsługę oraz sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Kancelarii Tajnej oraz oddziałów Kancelarii Tajnej,
 8. wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego w Gliwicach i jego Zastępców.

Ponadto w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach niżej wymienieni prokuratorzy pełnią funkcje:

 1. prokurator Alina Skoczyńska – wizytator,
 2. prokurator Małgorzata Szala-Królikowska – wizytator,
 3. prokurator Adam Bezuch – wizytator,
 4. prokurator Aleksandra Lewandowska – Kulisz – wizytator,
 5. prokurator Joanna Smorczewska – rzecznik prasowy.

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Ewelina Szczyrba
Informację udostępnił: Ewelina Szczyrba
Data wytworzenia informacji: 2017-03-24
Data udostępnienia informacji: 2012-12-06
Liczba odsłon: 30 238

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj