Przedmiotem działalności prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw.

Zadanie to Prokurator Okręgowy w Gliwicach i podlegli mu prokuratorzy wykonują przez:

  • prowadzenie lub nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami,
  • wytaczanie powództw w sprawach karnych i cywilnych oraz składanie wniosków i udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli,
  • podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach,
  • sprawowanie nadzoru nad wykonaniem postanowień o tymczasowym aresztowaniu oraz innych decyzji o pozbawieniu wolności,
  • prowadzenie badań w zakresie problematyki przestępczości oraz jej zwalczania i zapobiegania,
  • zaskarżanie do sądu niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych oraz udział w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem takich decyzji,
  • koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy państwowe,
  • współdziałanie z organami państwowymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi w zapobieganiu przestępczości i innym naruszeniom prawa,
  • opiniowanie projektów aktów normatywnych,
  • podejmowanie innych czynności określonych w ustawach.
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Ewelina Szczyrba
Informację udostępnił: Ewelina Szczyrba
Data wytworzenia informacji: 2016-06-17
Data udostępnienia informacji: 2008-06-05
Liczba odsłon: 4 884