Godzinami urzędowania w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach i w podległych prokuraturach rejonowych w dni robocze są:

-od poniedziałku do piątku godziny 7.30-15.30.

W Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach interesantów przyjmuje się:

– w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 do 14.00 i od 15.30 do 16.30;

– od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

W jednostkach prokuratury okręgu gliwickiego kierownicy jednostek, ich zastępcy lub wyznaczeni prokuratorzy  przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek (za wyjątkiem ustawowo wolnego od pracy), w godzinach od 14.00 do 16.30.

Osoby zainteresowane przyjęciem w sprawie skarg i wniosków powinny z wyprzedzeniem uzgodnić telefonicznie w sekretariacie jednostki termin spotkania oraz podać przedmiot skargi lub wniosku.

 

Informacje o zdarzeniach, skutkujących obowiązkiem podjęciem przez jednostki prokuratury przewidzianych prawem działań, mogą pochodzić od pokrzywdzonego lub osoby trzeciej, z publikacji w mediach oraz od Policji i innych organów.

Każda sprawa wpływająca do prokuratury jest rejestrowana w stosownym repertorium lub rejestrze, w kolejności wpływu.

Sprawy są prowadzone przez prokuratora, bądź nadzorowane przez niego w przypadku prowadzenia przez Policję lub inne uprawnione organy.

Każda ze spraw jest sprawą indywidualną i podlega ocenie prokuratora, który decyduje o sposobie jej załatwienia w oparciu o obowiązujące przepisy.

Pisma do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach i jednostek podległych można składać:

 1. osobiście w biurze podawczym;
 2. wyslać za pośrednictwem poczty;
 3. za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30-15:30) do Biura Podawczego instytucji mieszczącego się po wejściu do budynku (po prawej stronie) przy ul. Dubois 16 w Gliwicach, na następujących nośnikach danych:
  • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  • Płyta CD-R, DVD-R

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

SPRAWY KARNE

W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, wymienione w Kodeksie karnym i innych ustawach, prokuratura podejmuje działania z urzędu, przy czym w sprawach o przestępstwa wnioskowe warunkiem prowadzenia postępowania przygotowawczego jest uzyskanie od osoby uprawnionej wniosku o ściganie sprawcy czynu zabronionego.

Informacja o przestępstwie dociera do prokuratury poprzez zgłoszenie o przestępstwie pochodzące od pokrzywdzonego lub od osoby trzeciej, w drodze osobistego lub pisemnego zawiadomienia, poprzez publikacje w mediach oraz za pośrednictwem Policji.

Pisemne zawiadomienia o przestępstwie i wszelkie pisma procesowe można składać osobiście w biurach podawczych prokuratur okręgu gliwickiego w godzinach urzędowania jednostek lub kierować za pośrednictwem poczty na adres: Prokuratura Okręgowa w Gliwicach, ul. Dubois 16 lub na adresy prokuratur rejonowych.

Każde wpływające doniesienie rejestrowane jest w repertorium Ds według daty i kolejności wpływu i jest rozpatrywane w trybie określonym w Kodeksie postępowania karnego.

Postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa (w formie śledztwa lub dochodzenia) prowadzą osobiście prokuratorzy lub zlecają ich prowadzenie Policji albo innym organom, jednocześnie nadzorując te postępowania.

Sprawy karne kończą się sporządzeniem aktu oskarżenia, skierowaniem wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego, umorzeniem postępowania, odmową wszczęcia, przekazaniem według właściwości do innej jednostki prokuratury, bądź sądu.

Jeśli natomiast zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postępowania karnego i zakończenie go w jeden ze wskazanych wyżej sposobów, postępowanie takie zawiesza się na czas trwania przeszkody.

O dostępie do akt spraw karnych będących w toku decyduje prokurator na podstawie art. 156 § 5 kpk. Decyzję taką prokurator podejmuje w stosunku do stron postępowania oraz innych osób. Na odmowę udostępnienia akt w postępowaniu przygotowawczym stronom przysługuje zażalenie (art. 159 kpk) do prokuratora nadrzędnego.

Zasady uzyskiwania informacji z akt prokuratorskich zakończonych postępowań karnych reguluje ustawa z dnia 06 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz ustawa z dnia 25 stycznia 1984 roku Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz.24 z późn. zm.).

SPRAWY CYWILNE i ADMINISTRACYJNE

Czynności w sprawach cywilnych i administracyjnych prokurator może podjąć na podstawie wniosków złożonych pisemnie lub ustnie do protokołu przez strony tych postępowań albo z urzędu (m.in. na podstawie informacji uzyskanych w prowadzonych postępowaniach karnych).

Sprawy cywilne rejestrowane są w repertorium Pc,  sprawy administracyjne w repertorium Pa a sprawy dotyczące postępowań w sprawach nieletnich w repertorium Pn.

Sprawy cywilne i administracyjne kończą się skierowaniem pozwu, wniosku, sprzeciwu, bądź skargi do właściwego sądu lub organu administracji publicznej lub samorządowej.

Prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu cywilnym lub administracyjnym.

Prokurator ocenia samodzielnie przesłanki uzasadniające inicjowanie przez niego postępowania cywilnego lub zgłoszenie w nim udziału. Jeżeli w postępowaniu przed sądem strony mają zapewnioną ochronę prawną, udział prokuratora w postępowaniu mogą uzasadniać wyjątkowe okoliczności

W sprawach z zakresu prawa rodzinnego prokurator wytacza powództwo zwłaszcza wówczas, gdy osoba uprawniona na skutek nieporadności lub z innych ważnych względów nie jest w stanie dochodzić swoich roszczeń bądź też uchyla się od ich dochodzenia ze szkodą dla interesu społecznego.

W sprawach o roszczenia pracownika ze stosunku pracy lub z zakresu ubezpieczenia społecznego wystąpienie prokuratora z wnioskiem do sądu pracy lub przystąpienie do toczącego się postępowania wskazane jest w szczególności, gdy:

 1. wskutek rażącego naruszenia prawa narażony został interes pracownika lub grupy pracowników albo sprawa wywołała poruszenie opinii publicznej lub ma charakter precedensowy,
 2. pracownik na skutek bezradności lub wyjątkowej sytuacji życiowej nie jest w stanie dochodzić swoich praw,
 3. rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w związku z ujawnieniem przez pracownika przestępstwa w zakładzie pracy albo z powodu wyrażonej przez niego społecznie uzasadnionej krytyki zakładu pracy lub osób pełniących w zakładzie funkcje kierownicze lub związkowe,
 4. wskutek rażących zaniedbań zakładu pracy pracownik poniósł szkodę z powodu nieotrzymania świadczenia należnego z ubezpieczenia społecznego bądź nie otrzymał świadczeń pieniężnych przysługujących mu z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Prokurator bierze udział w postępowaniu administracyjnym lub w innych postępowaniach, w których ustawa przewiduje jego udział, jeżeli wymaga tego ochrona praworządności – zwłaszcza gdy naruszenie prawa lub bezczynność organu narusza interes Rzeczypospolitej Polskiej, podstawowe prawa obywatela lub gdy strona z jakichkolwiek powodów nie jest w stanie chronić swoich praw.

Prokurator podejmuje czynności w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, gdy poweźmie wiarygodną wiadomość o naruszeniu prawa w toku tego postępowania lub gdy ze względu na społeczny wydźwięk albo charakter sprawy uzna, że jego udział jest wskazany.

Sposób i forma składania pism lub kontaktowania się przez osoby z dysfunkcją mowy, czy słuchu.

TRYB SKŁADANIA I SPOSÓB ORAZ TERMIN ROZPATRYWANIA SKARG

Skargi i wnioski rozpoznawane są w trybie określonym w art. 221 – 256 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie spraw.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, a także ustnie do protokołu.
Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska / nazwy / oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego w terminie jednego miesiąca.

W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności prokurator może, w odpowiedzi na tę skargę, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Ewelina Szczyrba
Informację udostępnił: Ewelina Szczyrba
Data wytworzenia informacji: 2016-06-17
Data udostępnienia informacji: 2008-06-05
Liczba odsłon: 43 186

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj