Prokuratura Okręgowa w Katowicach - sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby postępowania prokuratury w sprawach karnych określają przede wszystkim zasady rządzące procesem karnym.

Zgodnie z jedną z podstawowych zasad procesu karnego – zasadą legalizmu zawartą w art. 10 § 1 k.p.k. – organ powołany do ścigania przestępstw jakim jest prokuratura, zobowiązany jest do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, a oskarżyciel publiczny również do wniesienia i popierania oskarżenia, o czyn ścigany z urzędu, niezależnie od woli pokrzywdzonego.
Inna zasada procesu karnego – zasada ścigania z urzędu – stanowi dyrektywę, zgodnie z którą organ procesowy wszczyna i prowadzi postępowanie z urzędu – niezależnie od czyjejkolwiek skargi.

Wyjątkiem od powyższej zasady jest ściganie na wniosek. Dotyczy ono ściśle określonej kategorii spraw, a warunkiem toczenia się takich postępowań jest złożenie wniosku przez uprawnionego. Złożenie wniosku powoduje, że postępowanie toczy się z urzędu.

Postępowanie wszczynane jest, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Informacje stanowiące podstawę wszczęcia postępowania mogą pochodzić z różnych źródeł. Zgodnie z art. 304 § 1 k.p.k. na każdym obywatelu spoczywa „społeczny obowiązek” zawiadomienia organów ścigania o popełnionym przestępstwie ściganym z urzędu. Zawiadomienie o przestępstwie oraz wniosek o ściganie można złożyć na piśmie lub ustnie do protokołu.

W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury interesantów przyjmują kierownicy, ich zastępcy, inni prokuratorzy i pracownicy sekretariatów. Godziny przyjęć interesantów ustalają kierownicy jednostek.

W Prokuraturze Okręgowej w Katowicach interesantów przyjmują wyznaczeni prokuratorzy i pracownicy prokuratury.

Interesantów przyjmuje się w poniedziałki w godzinach od godziny 10:00 do 17:00, a od wtorku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.

W ramach skarg i wniosków interesantów przyjmują: Prokurator Okręgowy, Jego Zastępcy oraz Naczelnicy Wydziałów Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Interesantów w ramach skarg i wniosków przyjmuje się w poniedziałki, w godzinach od 10:00 do 17:00, w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Nadto pisma do Prokuratury Okręgowej w Katowicach można składać:

  1. osobiście w biurze podawczym (składający pismo otrzyma potwierdzenie odbioru na kopii pisma),
  2. wysyłać za pośrednictwem poczty.

Skargi załatwiane są do jednego miesiąca, a w przypadku przekazania skargi do załatwienia innemu organowi osoba wnosząca skargę jest o tym fakcie niezwłocznie informowana.

W piśmie wysyłanym przez prokuraturę podaje się nazwę prokuratury, sygnaturę akt sprawy, datę pisma, stanowisko służbowe oraz imię i nazwisko podpisującego.

Odpowiadając na otrzymane pismo powołuje się na datę i sygnaturę pisma, którego odpowiedź dotyczy.


W Prokuraturze Okręgowej w Katowicach, osobom posiadającym dysfunkcję mowy, słuchu bądź łącznie dysfunkcję wzroku i słuchu, przyjmowanym w ramach skarg i wniosków w trybie §394 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, zapewnia się bezpłatnie możliwość korzystania z pomocy wybranego tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika.

Potrzebę skorzystania z tego świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.

Zgłoszenia można dokonywać pisemnie bądź na adres e – mail: sekretariat@katowice.po.gov.pl.

Zgłaszający się ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Maciej Zientara
Informację udostępnił: Maciej Zientara
Data wytworzenia informacji: 2017-06-14
Data udostępnienia informacji: 2018-03-12
Liczba odsłon: 12 900

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj