Sprawozdania finansowe Prokuratury Regionalnej w Katowicach za 2018 rok

(publikowane w wykonaniu § 34 ust. 9 w zw. z § 35 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017.1911 ze zm.)

 1. Jednostkowe sprawozdania finansowe za 2018 rok Prokuratury Regionalnej w Katowicach (sprawozdanie dysponenta trzeciego stopnia):
 2. Łączne sprawozdania finansowe za 2018 rok Prokuratury Regionalnej w Katowicach (sprawozdanie dysponenta drugiego stopnia):

 

Wartość bilansowa majątku Prokuratury Regionalnej w Katowicach według stanu na dzień 31.12.2017r.

 1. Budynki i budowle – 404.198,35 zł.
 2. Urządzenia techniczne i maszyny – 601.971,38 zł.
 3. Środki transportu – 63.606,67 zł.
 4. Inne środki trwałe – 31.362,24 zł.
 5. Rzeczowe aktywa trwałe ogółem – 1.101.138,64 zł.

 

Wartość bilansowa majątku Prokuratury Regionalnej w Katowicach według stanu na dzień 31.12.2016r.

 1. Budynki i budowle – 418.935,49 zł.
 2. Urządzenia techniczne i maszyny – 936.770,48 zł.
 3. Środki transportu – 89.360,84 zł.
 4. Inne środki trwałe – 38.225,31 zł.
 5. Rzeczowe aktywa trwałe ogółem – 1.483.292,12 zł._
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Prokurator Regionalny
Informację udostępnił: Tomasz Liszka
Data wytworzenia informacji: 2018-04-10
Data udostępnienia informacji: 2019-05-06
Liczba odsłon: 3 948