Na podstawie Zarządzenia nr 37/18 Prokuratora Regionalnego w Katowicach z dnia 13 czerwca 2018 roku, w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Regionalnej w Katowicach oraz zadań komórek organizacyjnych:

Kierownictwo Prokuratury Regionalnej w Katowicach stanowią:

 1. Prokurator Regionalny w Katowicach;
 2. dwóch Zastępców Prokuratora Regionalnego w Katowicach.

W skład Prokuratury Regionalnej w Katowicach wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej;
 2. Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej;
 3. Wydział III Organizacyjno – Sądowy;
 4. Wydział VI Budżetowo – Administracyjny;
 5. VII Samodzielny Dział do Spraw Błędów Medycznych;
 6. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
 7. Stanowisko Starszego Inspektora do spraw obronnych;
 8. Stanowisko Audytora wewnętrznego;
 9. Stanowisko Inspektora ochrony danych;
 10. Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej, kierowany przez Naczelnika, obejmuje swoją właściwością realizację zadań w zakresie:

 1. prowadzenia i nadzorowania prowadzonych przez inne organy postępowań przygotowawczych o najpoważniejsze przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu względem mienia wielkiej wartości, o którym mowa w art. 115 § 6 k.k.;
 2. prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w innych sprawach gospodarczych ze względu na ich zawiłość i szczególną wagę;
 3. prowadzenia i nadzorowania wieloosobowych spraw o poważne przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość) powierzonych odrębną decyzją Prokuratora Regionalnego imiennie wskazanym prokuratorom:
  1. o skomplikowanym stanie faktycznym lub
  2. jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 6 k.k.
 4. udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1-3, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
 5. sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 1-3;
 6. sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § 1a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1-3;
 7. wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1-3;
 8. sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1-3;
 9. oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1-3;
 10. zadań przewidzianych w pkt 2 ppkt 3-5, w ramach zapewnienia równomiernego obciążania realizacją obowiązków służbowych.

W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział Koordynacji i Nadzoru, kierowany przez Kierownika Działu, który niezależnie od zadań wymienionych w pkt. 1, obejmuje swoją właściwością w szczególności realizację zadań w zakresie:

 1. koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach czynów, o których mowa w pkt 1 ppkt 3, przez wyznaczonego decyzją Prokuratora Regionalnego prokuratora – koordynatora;
 2. koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, o której mowa w pkt 1 ppkt 1-3, na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących tych kategorii przestępstw;
 3. sprawowanie nadzoru służbowego nad śledztwami prowadzonymi w podległych prokuraturach okręgowych i przygotowywanie projektów decyzji, podejmowanych przez Zastępcę Prokuratora Regionalnego, w przedmiocie przedłużenia okresu trwania śledztwa;
 4. sprawowania zleconego przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępcę, zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach okręgowych, sprawowania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;
 5. dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach, o których mowa w pkt 1 ppkt 1- 3;
 6. podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych i rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach, o których mowa w pkt 1 ppkt 1- 3;
 7. obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w wydziale.

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem, w tym nad Działem Koordynacji i Nadzoru, sprawują Zastępcy Prokuratora Regionalnego.

Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej, kierowany przez Naczelnika, obejmuje swoją właściwością realizację zadań w zakresie:

 1. prowadzenia i nadzorowania prowadzonych przez inne organy postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa finansowo – skarbowe względem mienia wielkiej wartości, o którym mowa w art. 115 § 6 k.k.;
 2. prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w innych sprawach gospodarczych ze względu na ich zawiłość i szczególną wagę;
 3. udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1-2 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
 4. sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 1-2;
 5. sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § 1a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1-2;
 6. wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1-2;
 7. sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1-2;
 8. oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1-2;
 9. zadań przewidzianych w pkt 2 ppkt 3-5, w ramach zapewnienia równomiernego obciążania realizacją obowiązków służbowych.

W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział Koordynacji i Nadzoru, kierowany przez Kierownika Działu, który niezależnie od zadań wymienionych w pkt. 1, obejmuje swoją właściwością w szczególności realizację zadań w zakresie:

 1. koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne jednostki w sprawach finansowo-skarbowych;
 2. koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, o której mowa w pkt 1 ppkt 1-2, na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących tych kategorii przestępstw;
 3. sprawowanie nadzoru służbowego nad śledztwami prowadzonymi w podległych prokuraturach okręgowych i przygotowywanie projektów decyzji, podejmowanych przez Zastępcę Prokuratora Regionalnego w przedmiocie przedłużenia okresu trwania śledztwa;
 4. sprawowania zleconego przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępcę, zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach okręgowych, sprawowania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego w sprawach wymienionych w pkt 1 ppk 1-2;
 5. dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych, prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach, o których mowa w pkt 1 ppkt 1-2;
 6. podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych i rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach, o których mowa w pkt 1 ppkt 1-2;
 7. obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w wydziale.

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem, w tym nad Działem Koordynacji i Nadzoru, sprawują Zastępcy Prokuratora Regionalnego.

Wydział III Organizacyjno – Sądowy, kierowany przez Naczelnika, obejmuje swoją właściwością realizację zadań w zakresie:

 1. organizacji pracy Prokuratury Regionalnej i podległych jednostek prokuratury;
 2. kadr i szkolenia;
 3. sprawozdawczości i statystyki;
 4. skarg i wniosków;
 5. działalności Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego;
 6. działalności rzecznika prasowego;
 7. udostępniania informacji publicznej;
 8. nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu;
 9. koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w Prokuraturze Regionalnej i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury;
 10. opracowywania planów rozwoju informatyzacji w Prokuraturze Regionalnej i podległych jednostkach okręgowych zgodnie z kierunkami określonymi przez Prokuraturę Krajową;
 11. koordynowania działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Prokuraturze Regionalnej i podległych prokuraturach okręgowych;
 12. zapewnienia obsługi informatycznej i administrowanie systemami informatycznymi w Prokuraturze Regionalnej;
 13. opracowywania w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym projektów w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;
 14. współpracy z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;
 15. opracowywania projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w Prokuraturze Regionalnej, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych i koordynacji takich działań w prokuraturach podległych;
 16. wykonywania analizy kryminalnej;
 17. administrowania i obsługi stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;
 18. administrowania stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej Prokuratury Regionalnej;
 19. administrowania elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Regionalnej na platformie e -PUAP;
 20. obsługi technicznej czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym;
 21. obsługi wideokonferencji;
 22. prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 23. prowadzenia postępowań przygotowawczych przydzielonych decyzją Prokuratora Regionalnego w Katowicach lub jego Zastępców;
 24. udziału prokuratorów w postępowaniach sądowych w sprawach karnych, o których mowa w pkt 23 oraz przydzielonych decyzją Prokuratora Regionalnego w Katowicach lub jego Zastępców – rozpoznawanych w I i II instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
 25. sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 24;
 26. sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § 1a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 24;
 27. wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 24;
 28. sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 24;
 29. oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 24;
 30. sporządzania projektów skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego od prawomocnych orzeczeń sądów powszechnych kończących postępowanie w sprawie lub stanowisk o braku podstaw do jej wniesienia, w trybie art. 89 i nast. ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 5 ze zm.);
 31. dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych, w sprawach innych niż te, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, § 4 ust. 1 pkt 1-2 i § 7 ust. 1 pkt 1;
 32. podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych i rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach innych niż te, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, § 4 ust. 1 pkt 1-2 i § 7 ust. 1 pkt 1;
 33. koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących określonej kategorii przestępstw, innych niż te, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, w § 4 ust. 1 pkt 1-2 i § 7 ust. 1 pkt 1;
 34. wykonywania zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych.

W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział Postępowania Sądowego, kierowany przez Kierownika Działu, który nadto obejmuje swoją właściwością w szczególności realizację zadań w zakresie:

 1. sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;
 2. udziału prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem apelacyjnym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych;
 3. udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
 4. udziału prokuratorów przed sądem apelacyjnym w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie;
 5. udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądem odwoławczym w trybie § 328 ust. 3 regulaminu;
 6. monitorowania spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w I i II instancji, w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego.

W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział Wizytacji, kierowany przez Kierownika Działu, który nadto obejmuje swoją właściwością w szczególności realizację zadań w zakresie:

 1. prowadzenia wizytacji i lustracji podległych prokuratur okręgowych i rejonowych;
 2. prowadzenia innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń;
 3. rozstrzygania sporów kompetencyjnych i opracowywania decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej;
 4. przygotowywania projektów decyzji o przekazaniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw z wyłączeniem zasad wynikających z przepisów, o których mowa w § 116 ust. 1 regulaminu;
 5. wykonywania zadań z zakresu dokonywania ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników Prokuratury Regionalnej.

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Regionalny – z wyłączeniem Działu Postępowania Sądowego, nad którym bezpośredni nadzór sprawuje Zastępca Prokuratora Regionalnego.

Wydział VI Budżetowo – Administracyjny, kierowany przez Dyrektora Finansowo – Administracyjnego, obejmuje swoją właściwością realizację zadań w zakresie:

 1. zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu odpowiednio drugiego i trzeciego stopnia;
 2. prowadzenia rachunkowości;
 3. zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
 4. obsługi administracyjno – gospodarczej;
 5. prowadzenia inwestycji i remontów;
 6. prowadzenia spraw socjalno – bytowych;
 7. prowadzenia spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych prokuratorów;
 8. zapewnienia ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
 9. prowadzenia biblioteki.

W skład Wydziału Budżetowo – Administracyjnego wchodzi Dział Finansowo – Księgowy, kierowany przez Głównego Księgowego, którego uprawnienia i obowiązki określają odrębne przepisy. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Regionalny.

VII Samodzielny Dział do Spraw Błędów Medycznych kierowany przez Kierownika Działu, obejmuje swoją właściwością realizację zadań w zakresie:

 1. prowadzenia i nadzorowania zleconych przez Prokuratora Regionalnego postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest śmierć człowieka;
 2. obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w Dziale;
 3. udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
 4. sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 1;
 5. sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § 1a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1;
 6. wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1;
 7. sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1;
 8. oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1;
 9. koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne jednostki w sprawach dotyczących błędów medycznych;
 10. sprawowania zleconego przez Prokuratora Regionalnego zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach okręgowych, a także w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego w sprawach wymienionych w pkt 1;
 11. podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych i rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach, o których mowa w pkt 1;
 12. koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, o której mowa w pkt 1, na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących tych kategorii przestępstw;
 13. dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych, prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach, o których mowa w pkt 1.

Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem sprawuje Zastępca Prokuratora Regionalnego.

Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych zwanego dalej „pełnomocnikiem ochrony”, obejmuje swoją właściwością realizację zadań w zakresie:

 1. ochrony wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych;
 2. ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
 3. kontroli przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 4. szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 5. przeprowadzania postępowań sprawdzających;
 6. zapewnienia ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Regionalnej.

W ramach Działu funkcjonuje Kancelaria Tajna, kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej, podległego bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy. Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Regionalny.

W Prokuraturze Regionalnej działa sekretariat prokuratury, kierowany przez Kierownika sekretariatu, w skład którego wchodzą również:

 1. składnica dowodów rzeczowych,
 2. archiwum zakładowe,
 3. biuro podawcze.

Do zakresu działania sekretariatu należy prowadzenie biurowości w oparciu o zasady rejestracji i sposobu prowadzenia spraw dotyczących ustawowych zadań prokuratury i prokuratorów, a także z zakresu administracji prokuratora, w jakim nie dotyczy administrowania prokuraturą, określonych zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz.Urz.M.S.2016.83 z późn. zm.), zarządzeniem Kierownika jednostki lub przepisami odrębnymi.

Bezpośredni nadzór nad sekretariatem sprawuje Naczelnik Wydziału III Organizacyjno – Sądowego.

W Prokuraturze Regionalnej tworzy się samodzielne stanowiska pracy:

 1. Starszego inspektora do spraw obronnych – dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 827, z późn. zm.) oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;
 2. Audytora wewnętrznego – do wykonywania zadań z zakresu audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, z późn. zm.);
 3. Inspektora ochrony danych – do wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000), przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 roku, Nr 119, poz. 1);
 4. Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy – do wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1502, z późn. zm.) i przepisów odpowiednich aktów wykonawczych.

Samodzielne stanowiska pracy, o których mowa w ust. 1, podlegają bezpośrednio Prokuratorowi Regionalnemu.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Dorota Wacławowicz
Informację udostępnił: Tomasz Liszka
Data wytworzenia informacji: 2017-05-04
Data udostępnienia informacji: 2018-06-15
Liczba odsłon: 16 286

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj