Podział czynności osób sprawujących funkcje w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach oraz zakres ich kompetencji został ustalony zarządzeniem nr 116/19 Prokuratora Regionalnego w Katowicach z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie podziału czynności i zakresu zadań kierownictwa oraz prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Katowicach, zmienionym zarządzeniem Prokuratora Regionalnego w Katowicach nr 17/21 z dnia 1 marca 2021 roku.

Zgodnie z tym zarządzeniem:

Prokurator Regionalny – Tomasz Janeczek:

 1. jest prokuratorem przełożonym prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Katowicach, prokuratorów Prokuratur Okręgowych w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Katowicach i Sosnowcu oraz prokuratorów podległych tym jednostkom organizacyjnym prokuratur rejonowych;
 2. jest prokuratorem bezpośrednio przełożonym w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach oraz w stosunku do Prokuratorów Okręgowych w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Katowicach i Sosnowcu;
 3. osobiście sprawuje ogólne kierownictwo i nadzór nad wszystkimi komórkami organizacyjnymi Prokuratury Regionalnej w Katowicach oraz realizowanymi przez nie zadaniami i czynnościami, planuje oraz organizuje ich pracę, podejmując niezbędne czynności dla zapewnienia prawidłowej i sprawnej realizacji zadań służbowych;
 4. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
  1. Wydziału III Organizacyjno – Sądowego z wyłączeniem czynności określonych w § 2 pkt. 3 niniejszego zarządzenia;
  2. Wydziału VI Budżetowo – Administracyjnego;
  3. Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
  4. Audytora wewnętrznego;
  5. Zespołu prasowego i Rzecznika prasowego;
  6. Starszego Inspektora do spraw obronnych;
  7. Inspektora ochrony danych;
  8. Inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy;
 5. dokonuje podziału etatów asystenta prokuratora oraz etatów urzędników i innych pracowników na podległe prokuratury okręgowe i komórki organizacyjne Prokuratury Regionalnej;
 6. dokonuje podziału czynności podległych prokuratorów, asystentów prokuratora, urzędników i innych pracowników, określając zakres i rodzaj wykonywanych przez nich zadań z jednoczesnym wskazaniem czynności zastrzeżonych dla siebie, a także określa zasady zastępowania się prokuratorów oraz pozostałych pracowników;
 7. sporządza roczny plan pracy Prokuratury Regionalnej w Katowicach;
 8. przedstawia Zgromadzeniu Prokuratorów w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach informację o działalności prokuratur i pracy prokuratorów;
 9. w celu realizacji zadań służbowych wydaje zarządzenia, wytyczne i polecenia służbowe;
 10. dekretuje korespondencję wpływającą do Prokuratury Regionalnej, przydzielając ją do załatwienia nadzorowanym komórkom organizacyjnym, prokuratorom i pracownikom;
 11. zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
 12. w ramach posiadanych uprawnień podejmuje decyzje w sprawach osobowych w odniesieniu do prokuratorów, asesorów oraz urzędników i innych pracowników;
 13. zawiadamia Prokuratora Generalnego o zwolnieniu stanowiska prokuratora Prokuratury Regionalnej lub podległej prokuratury okręgowej;
 14. ustala roczny plan urlopów prokuratorów, pozostałych pracowników Prokuratury Regionalnej i podległych prokuratorów okręgowych, oraz udziela im urlopów;
 15. ustala projekty porządku dziennego oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zgromadzenia Prokuratorów w Prokuraturze Regionalnej i Kolegium Prokuratury Regionalnej w Katowicach;
 16. zarządza przeprowadzenie wizytacji i lustracji prokuratur okręgowych i rejonowych, a następnie zatwierdza sformułowane w ich wyniku oceny, wnioski i zalecenia;
 17. sprawuje nadzór nad pracami związanymi z przygotowaniem planów wizytacji i lustracji, oraz akceptuje te plany;
 18. nadzoruje i koordynuje wykonywanie zadań z zakresu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Prokuratury Regionalnej;
 19. sprawuje nadzór nad realizacją w prokuraturach regionu katowickiego zadań z zakresu informatyzacji i analizy kryminalnej, wdrażania Systemu Informatycznego Prokuratury oraz innych systemów informatycznych – lokalnych i ogólnopolskich;
 20. sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych;
 21. zapewnia ochronę informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach, a w szczególności odpowiada za bezpieczeństwo ich wytwarzania, przetwarzania, przekazywania oraz przechowywania;
 22. w ramach wewnętrznego nadzoru służbowego zapoznaje się z niejawnymi aktami postępowań, dokumentując tę czynność zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.
 23. jako administrator danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016.119.1), odpowiada za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach oraz wydaje stosowne zarządzenia w tym zakresie;
 24. zapewnia przestrzeganie zasad ochrony i bezpieczeństwa siedziby Prokuratury Regionalnej w Katowicach;
 25. kieruje całokształtem wykonywania zadań obronnych w Prokuraturze Regionalnej oraz odpowiada za jej przygotowanie do działania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 26. reprezentuje Prokuraturę Regionalną w Katowicach wobec organów państwowych i samorządowych działających na obszarze jej właściwości oraz współdziała z nimi w zakresie przewidzianym w ustawie,
 27. koordynuje na szczeblu Prokuratury Regionalnej w Katowicach działalność Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, organów skarbowych, celno-skarbowych, kontroli i innych;
 28. informuje Prokuratora Generalnego oraz Prokuratora Krajowego o zdarzeniach dużej wagi ze względu na ich rodzaj, charakter lub skutki, oraz o ważniejszych problemach prawnych i faktycznych związanych z działalnością podległych jednostek organizacyjnych;
 29. podejmuje decyzje o powierzeniu imiennie wskazanym prokuratorom śledztw, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 zarządzenia o strukturze;
 30. w ramach sprawowania ogólnego kierownictwa jednostką:
  1. występuje z wnioskami o przedłużenie okresu tymczasowego aresztowania na okres powyżej 1 roku;
  2. przesyła do Dyrektora właściwego Departamentu Prokuratury Krajowej wnioski o wyrażenie zgody przez Prokuratora Generalnego na wystąpienie do sądu o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka koronnego;
 31. podejmuje decyzje w przedmiocie rozstrzygnięcia sporów kompetencyjnych;
 32. podejmuje decyzje w przedmiocie przekazania sprawy do prowadzenia lub nadzorowania innej podległej jednostce niż jednostka właściwa stosownie do § 116 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;
 33. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału III Organizacyjno – Sądowego
  w zakresie określonym w § 5 ust. 1 pkt 23-34 zarządzenia o strukturze;
 34. podejmuje decyzję o przejęciu sprawy do prowadzenia przez Wydział III Organizacyjno – Sądowy lub inny bezpośrednio nadzorowany przez Zastępców;
 35. w ramach sprawowanego bezpośredniego nadzoru nad pracą Wydziału III przyjmuje od Naczelnika Wydziału oraz prokuratorów prowadzących i nadzorujących postępowania przygotowawcze referaty dotyczące poszczególnych spraw, a w razie potrzeby zapoznaje się z aktami;
 36. na bieżąco zapoznaje się z decyzjami prokuratorów wykonujących czynności w Wydziale III dotyczącymi:
  1. przedłużenia okresu trwania śledztwa na czas powyżej 3 miesięcy do roku,
  2. zastosowania, przedłużenia, uchylenia bądź zmiany tymczasowego aresztowania na inny środek zapobiegawczy w sprawach prowadzonych w Wydziale III,
  3. wyłączenia materiałów do odrębnego postępowania i przekazania innym prokuraturom do dalszego prowadzenia.
 37. na wniosek prokuratorów wykonujących czynności w Wydziale III, w sprawach przez nich prowadzonych, podejmuje decyzje w zakresie przedłużenia okresu trwania śledztwa na okres do roku;
 38. kieruje do Prokuratora Krajowego wnioski prokuratorów z Wydziału III Organizacyjno – Sądowego o przedłużenie okresu trwania śledztwa na okres powyżej roku, w sprawach przez nich nadzorowanych lub prowadzonych;
 39. rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wydanych przez prokuratorów wykonujących czynności w Wydziale III, w zakresie przewidzianym w kpk;
 40. zawiadamia Prokuratora Krajowego o każdym przypadku przedłużenia tymczasowego aresztowania na okres powyżej 1 roku w sprawach prowadzonych w Wydziale III;
 41. przesyła do właściwego sądu akty oskarżenia w sprawach zakończonych taką decyzją w Wydziale III;
 42. uzgadnia wnioski o wymiar kar i środków karnych, przyjmuje referaty posesyjne z rozpraw i posiedzeń, na których zapadły orzeczenia;
 43. podpisuje pisma i wnioski dotyczące wniesienia przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art. 523 § 1 a kpk oraz w sprawach cywilnych i administracyjnych, a także dotyczące wniesienia skargi do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania;
 44. podpisuje wnioski o wznowienie postępowania sądowego;
 45. kieruje do sądu okręgowego wnioski o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w Wydziale III, a po jego wydaniu przekazuje go organowi sądowemu państwa wykonania nakazu;
 46. podpisuje wnioski o udzielenie międzynarodowej pomocy prawnej oraz korespondencję do urzędów konsularnych, przedstawicielstw dyplomatycznych oraz organów wymiaru sprawiedliwości państw obcych w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w Wydziale III;
 47. sporządza lub nadzoruje sporządzanie w Wydziale III opracowań analitycznych, informacji, uwag i spostrzeżeń z zakresu objętego jego właściwością;
 48. sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w Wydziale III;
 49. przekazuje odpowiedzi na kasację strony przeciwnej do Sądu Najwyższego w sprawach karnych;
 50. uczestniczy lub wyznacza prokuratora do uczestniczenia w postępowaniu sądowym wywołanym skargą na przewlekłość postępowania przygotowawczego w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratorów Wydziału III;
 51. bierze udział lub wyznacza prokuratora do uczestniczenia w postępowaniu sądowym w innych sprawach zarejestrowanych w Prokuraturze Regionalnej, rozstrzyganych w I i II instancji;
 52. informuje Prokuratora Krajowego w trybie § 70 ust. 1 Regulaminu o wszczęciu śledztwa oraz istotnych dla przebiegu postepowania czynnościach i zdarzeniach w sprawach dużej wagi ze względu na ich rodzaj, charakter, skutki lub społeczny oddźwięk;
 53. kieruje do Prokuratora Generalnego wnioski o uchylenie w trybie art. 328 § 1 kpk niezasadnego prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego w stosunku do osoby która występowała w charakterze podejrzanego w zakresie objętym pkt 32;
 54. kieruje pracami analitycznymi dotyczącymi stanu przestępczości, postępowań przygotowawczych oraz praktyki odwoławczej prokuratur okręgowych i rejonowych;
 55. sprawuje nadzór nad szkoleniem prokuratorów oraz pozostałych pracowników prokuratury;
 56. podejmuje decyzje w przedmiocie odpowiedzialności służbowej prokuratorów i odpowiedzialności dyscyplinarnej urzędników oraz decyduje, w przypadkach przewidzianych w ustawie, w tym o udzielaniu kar porządkowych, wytknięć uchybień i zwróceniu pisemnych uwag;
 57. rozpoznaje skargi dotyczące prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Katowicach i podległych Prokuratorów Okręgowych, oraz sprawuje nadzór nad załatwianiem skarg dotyczących pozostałych prokuratorów;
 58. przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków;
 59. dokonuje analizy danych zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Katowicach;
 60. zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
 61. sporządza lub zleca sporządzenie projektów planów działalności dla Prokuratury Regionalnej oraz obszaru działania Prokuratury Regionalnej, sprawozdania z wykonania planów działalności oraz składa oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;
 62. jako dysponent drugiego stopnia, w zakresie dysponowania środkami budżetowymi podległych prokuratur okręgowych:
  1. kieruje przygotowywaniem, przy współpracy z podległymi Prokuratorami Okręgowymi, projektu planu finansowego kierowanych przez nich prokuratur i przedstawia go Prokuratorowi Krajowemu, opracowywaniem planu finansowego podległych jednostek organizacyjnych, a następnie wykonywaniem planu finansowego jednostek organizacyjnych regionu katowickiego;
  2. kieruje przygotowywaniem, przy współpracy z podległymi Prokuratorami Okręgowymi, projektu budżetu w układzie zadaniowym na obszarze działania Prokuratury Regionalnej w Katowicach, a następnie wykonywaniem wydatków w układzie zadaniowym;
  3. kieruje opracowywaniem, w porozumieniu z podległymi Prokuratorami Okręgowymi, harmonogramu realizacji planów finansowych podległych im jednostek;
  4. sprawuje nadzór i kontrolę przebiegu wykonania zadań określonych w planach finansowych podległych Prokuratorów Okręgowych oraz przestrzegania przez nich zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, przestrzegania dyscypliny finansów publicznych oraz nad funkcjonowaniem adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
  5. kieruje opracowywaniem projektów programów wieloletnich dla regionu katowickiego;
 63. jako dysponent trzeciego stopnia, w zakresie dysponowania środkami budżetowymi Prokuratury Regionalnej:
  1. kieruje przygotowywaniem projektu planu finansowego Prokuratury Regionalnej i przedstawia go Prokuratorowi Krajowemu, przygotowywaniem planu finansowego Prokuratury Regionalnej, a następnie jego wykonywaniem;
  2. kieruje przygotowywaniem projektu budżetu w układzie zadaniowym Prokuratury Regionalnej w Katowicach, a następnie wykonywaniem wydatków w układzie zadaniowym;
  3. kieruje opracowywaniem w porozumieniu z dysponentem głównym harmonogramu realizacji planu finansowego Prokuratury Regionalnej;
  4. sprawuje nadzór i kontrolę nad realizacją zadań określonych w planie finansowym Prokuratury Regionalnej, przestrzega zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, przestrzega dyscypliny finansów publicznych oraz funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
 64. jako dysponent drugiego stopnia w zakresie dysponowania środkami budżetowymi podległych prokuratur okręgowych i trzeciego stopnia, w zakresie dysponowania środkami budżetowymi Prokuratury Regionalnej:
  1. organizuje na obszarze Prokuratury Regionalnej właściwy przepływ informacji w zakresie realizacji zadań oraz dochodów i wydatków, w tym programów wieloletnich, dokonuje ich kwartalnych ocen oraz przekazuje te oceny wraz z niezbędnymi wnioskami Prokuratorowi Krajowemu;
  2. kieruje wykonywaniem obowiązków w zakresie planowania, finansowania i nadzorowania inwestycji w podległych jednostkach organizacyjnych;
  3. inicjuje i podejmuje działania organizacyjne na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem Prokuratury Regionalnej i podległych jednostek organizacyjnych;
  4. dysponuje rachunkami bieżącymi Prokuratury Regionalnej, z wyodrębnieniem rachunków dochodów i wydatków;
 65. utrzymuje, osobiście albo za pośrednictwem rzecznika prasowego lub zespołu prasowego, kontakty ze środkami masowego przekazu i reprezentuje prokuraturę na zewnątrz;
 66. zapewnia rzetelną i terminową sprawozdawczość statystyczną;
 67. podpisuje pisma kierowane do Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego, dyrektorów departamentów i biur Prokuratury Krajowej, jak również pisma o charakterze niejawnym;
 68. podejmuje wszelkie inne decyzje zastrzeżone z mocy przepisów do kompetencji Prokuratora Regionalnego;
 69. wykonuje podczas nieobecności Zastępców Prokuratora Regionalnego przekazane im czynności i obowiązki służbowe.

 

Zastępca Prokuratora Regionalnego – Bożena Jaworek-Kaziród:

 1. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą VII Samodzielnego Działu do Spraw Błędów Medycznych w zakresie określonym w § 7 ust. 1 Zarządzenia o strukturze;
 2. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziałów: I do Spraw Przestępczości Gospodarczej w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 10 Zarządzenia o strukturze, II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej w zakresie określonym w § 4 ust. 1 pkt 9 Zarządzenia o strukturze oraz nad Działami Koordynacji i Nadzoru Wydziałów I i II w zakresie określonym w § 3 ust. 2 ppkt 1-6 i § 4 ust. 2 ppkt 1-6 – w szczególności co do spraw dotyczących przestępstw, o których mowa w § 30 pkt 1 Regulaminu, z wyłączeniem spraw rejestrowanych w Departamencie Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej i w szczególności dotyczących przestępstw, o których mowa w § 30 pkt 2 i 3 regulaminu, jak też przewidzianych w Rozdziałach XXXVI i XXXVII Kodeksu karnego;
 3. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Działu Postępowania Sądowego w Wydziale Organizacyjno – Sądowym w zakresie określonym w § 5 ust. 2 Zarządzenia o strukturze;
 4. jest prokuratorem przełożonym – w zakresie określonym w pkt 1-3 niniejszego zarządzenia – prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Katowicach, prokuratorów podległych Prokuratur Okręgowych w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Katowicach i Sosnowcu, a także prokuratorów podległych tym jednostkom prokuratur rejonowych;
 5. jest prokuratorem bezpośrednio przełożonym – w zakresie określonym w pkt 1-3 niniejszego zarządzenia – w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach, oraz w stosunku do Prokuratorów Okręgowych w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Katowicach i Sosnowcu;
 6. podejmuje decyzję o przejęciu sprawy do prowadzenia przez VII Samodzielny Dział do Spraw Błędów Medycznych;
 7. w ramach sprawowanego bezpośredniego nadzoru nad pracą VII Samodzielnego Działu do Spraw Błędów Medycznych przyjmuje od Kierownika Działu oraz prokuratorów prowadzących i nadzorujących postępowania przygotowawcze referaty dotyczące poszczególnych spraw, a w razie potrzeby zapoznaje się z aktami oraz zatwierdza do wypłaty koszty postępowania ustalone w toku postępowań przygotowawczych prowadzonych w tym Dziale;
 8. w ramach wewnętrznego nadzoru służbowego zapoznaje się z niejawnymi aktami postępowań, dokumentując tę czynność zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.
 9. na bieżąco zapoznaje się z decyzjami prokuratorów wykonujących czynności w VII Samodzielnym Dziale dotyczącymi:
  1. przedłużenia okresu trwania śledztwa na czas powyżej 3 miesięcy do roku;
  2. zastosowania, przedłużenia, uchylenia bądź zmiany tymczasowego aresztowania na inny środek zapobiegawczy w sprawach prowadzonych w VII Samodzielnym Dziale;
  3. wyłączenia materiałów do odrębnego postępowania i przekazania innym prokuraturom do dalszego prowadzenia;
 10. na wniosek prokuratorów wykonujących czynności w VII Samodzielnym Dziale, w sprawach przez nich prowadzonych, podejmuje decyzje w zakresie przedłużenia okresu trwania śledztwa na okres do roku;
 11. kieruje do Prokuratora Krajowego wnioski prokuratorów z VII Samodzielnego Działu o przedłużenie okresu trwania śledztwa na okres powyżej roku, w sprawach przez nich nadzorowanych lub prowadzonych;
 12. rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wydanych przez prokuratorów wykonujących czynności w VII Samodzielnym Dziale, w zakresie przewidzianym w kpk;
 13. zawiadamia Prokuratora Krajowego o każdym przypadku przedłużenia tymczasowego aresztowania na okres powyżej 1 roku w sprawach prowadzonych w VII Samodzielnym Dziale;
 14. przesyła do właściwego sądu akty oskarżenia w sprawach zakończonych taką decyzją w VII Samodzielnym Dziale;
 15. uzgadnia wnioski o wymiar kar i środków karnych, przyjmuje referaty posesyjne z rozpraw i posiedzeń, na których zapadły orzeczenia;
 16. podpisuje pisma i wnioski dotyczące wniesienia przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art. 523 § 1 a kpk oraz w sprawach cywilnych i administracyjnych, a także dotyczące wniesienia skargi do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania;
 17. podpisuje wnioski o wznowienie postępowania sądowego;
 18. kieruje do sądu okręgowego wnioski o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w VII Samodzielnym Dziale, a po jego wydaniu przekazuje go organowi sądowemu państwa wykonania nakazu;
 19. podpisuje wnioski o udzielenie międzynarodowej pomocy prawnej oraz korespondencję do urzędów konsularnych, przedstawicielstw dyplomatycznych oraz organów wymiaru sprawiedliwości państw obcych w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w VII Samodzielnym Dziale;
 20. sporządza lub nadzoruje sporządzanie w VII Samodzielnym Dziale opracowań analitycznych, informacji, uwag i spostrzeżeń z zakresu objętego jego właściwością;
 21. sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w VII Samodzielnym Dziale;
 22. uczestniczy w postępowaniu sądowym wywołanym skargą na przewlekłość postępowania przygotowawczego w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratorów VII Samodzielnego Działu lub wyznacza w tym celu innego prokuratora;
 23. przekazuje odpowiedzi na kasację strony przeciwnej do Sądu Najwyższego w sprawach karnych i cywilnych;
 24. na wniosek Kierownika Działu Postępowania Sądowego podejmuje decyzje w przedmiocie wywiedzenia skargi kasacyjnej od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych;
 25. nadzoruje czynności związane z rozpatrywaniem skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznawania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki;
 26. dekretuje korespondencję, która kwalifikuje się do załatwienia w nadzorowanych komórkach organizacyjnych, w zakresie określonym w pkt 1-3
 27. decyduje o objęciu nadzorem służbowym postępowań przygotowawczych prowadzonych lub nadzorowanych w podległych prokuraturach okręgowych i rejonowych na zasadach określonych w § 71 Regulaminu oraz wyznacza prokuratora do sprawowania tego nadzoru w zakresie objętym pkt 1-3 niniejszego zarządzenia;
 28. w ramach sprawowanego bezpośredniego nadzoru w zakresie wskazanym w pkt 1-3 niniejszego zarządzenia przyjmuje od Naczelników Wydziałów, Kierowników Działów oraz prokuratorów sprawujących nadzór służbowy referaty dotyczące postępowań objętych tym nadzorem oraz zapoznaje się z aktami;
 29. zawiadamia Prokuratora Krajowego o każdym przypadku przedłużenia tymczasowego aresztowania na okres powyżej 1 roku w toku postępowań prowadzonych w podległych jednostkach organizacyjnych oraz w VII Samodzielnym Dziale do Spraw Błędów Medycznych;
 30. podejmuje decyzje w przedmiocie przedłużenia okresu trwania śledztwa na czas powyżej roku, w sprawach prowadzonych bądź nadzorowanych przez prokuratorów wykonujących czynności służbowe w podległych prokuraturach okręgowych;
 31. informuje Prokuratora Krajowego w trybie § 70 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury o sprawach o szczególnej wadze lub zawiłości a także ze względu na możliwy społeczny oddźwięk sprawy lub przeprowadzanych w jej toku czynności w sprawach prowadzonych w podległych prokuraturach okręgowych i rejonowych oraz w VII Samodzielnym Dziale do Spraw Błędów Medycznych;
 32. kieruje do Prokuratora Generalnego wnioski o uchylenie w trybie art. 328 § 1 kpk niezasadnego prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego w stosunku do osoby która występowała w charakterze podejrzanego w zakresie objętym pkt 1-3 niniejszego zarządzenia;
 33. przesyła do Prokuratury Krajowej projekty skarg nadzwyczajnych do Sądu Najwyższego od prawomocnych orzeczeń sądów powszechnych kończących postępowanie w sprawie lub stanowisk o brak podstaw do jej wniesienia, w trybie art. 89 i nast. ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018r., poz. 5 ze zm.)
 34. opiniuje przekazane przez podległych prokuratorów okręgowych wnioski o wyrażenie zgody przez Prokuratora Generalnego na wystąpienie do sądu o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka koronnego;
 35. na bieżąco informuje Prokuratora Regionalnego o wynikach pracy Wydziałów I i II oraz Działu Postępowania Sądowego i VII Samodzielnego Działu we wskazanym w pkt 1-3 niniejszego zarządzenia zakresie, jak również o ważniejszych problemach faktycznych i prawnych związanych z ich merytoryczną działalnością;
 36. przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków;
 37. wykonuje zadania określone w § 5 ust. 1 pkt 23 – 30 Zarządzenia o strukturze;
 38. realizuje zadania obronne wynikające z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Prokuratury Regionalnej ujęte w kartach realizacji zadań operacyjnych;
 39. zapewnia w zakresie swoich kompetencji funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w nadzorowanych i kierowanych komórkach organizacyjnych;
 40. ponosi odpowiedzialność za nadzorowanie i kontrolowanie procesów zachodzących w nadzorowanych i kierowanych komórkach, w sposób dający Prokuratorowi Regionalnemu w Katowicach racjonalne zapewnienie, że:
  1. działania podległych komórek organizacyjnych są zgodne z przepisami prawa, zasadami (procedurami) przyjętymi w prokuraturze oraz ze standardami kontroli zarządczej,
  2. zasoby majątkowe i rzeczowe (codziennego użytku), jakimi dysponuje komórka organizacyjna są używane oszczędnie i gospodarnie, a zadania są realizowane na oczekiwanym poziomie,
  3. zasoby (włączając w to pracowników, systemy, dane, informacje i reputacje) są dostatecznie zabezpieczone (nadzorowane),
  4. w komórce organizacyjnej przestrzegane są wartości etyczne,
  5. ryzyka związane z realizacją zadań są na bieżąco identyfikowane i monitorowane w celu podejmowania działań zaradczych lub korygujących,
  6. dane i informacje publikowane lub udostępniane są rzetelne, wiarygodne i aktualne.
 41. podpisuje pisma – w ramach posiadanych uprawnień – sporządzane w nadzorowanych komórkach organizacyjnych;
 42. wykonuje inne czynności służbowe zlecone przez Prokuratora Regionalnego;
 43. zastępuje Prokuratora Regionalnego w czasie jego nieobecności.

 

Zastępca Prokuratora Regionalnego – Tomasz Pietreczek:

 1. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej w zakresie określonym w § 3 ust.1 oraz ust. 2 pkt 7 zarządzenia o strukturze oraz Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej w zakresie określonym w § 4 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 7 zarządzenia o strukturze, jak też nad Działami Koordynacji i Nadzoru Wydziałów I i II w zakresie określonym w § 3 ust. 2 ppkt 1-6 i § 4 ust. 2 ppkt 1-6 – w szczególności co do spraw dotyczących przestępstw, o których mowa w § 30 pkt 2 i 3 Regulaminu, przewidzianych w Rozdziałach XXXVI i XXXVII Kodeksu karnego, jak też spraw rejestrowanych w Departamencie Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej, z wyłączeniem w szczególności spraw dotyczących przestępstw, o których mowa w § 30 pkt 1 Regulaminu;
 2. jest prokuratorem przełożonym – w zakresie określonym w pkt. 1 – prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Katowicach, prokuratorów podległych Prokuratur Okręgowych w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Katowicach i Sosnowcu, a także prokuratorów podległych tym jednostkom prokuratur rejonowych;
 3. jest prokuratorem bezpośrednio przełożonym – w zakresie określonym w pkt 1 – w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach, oraz w stosunku do Prokuratorów Okręgowych w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Katowicach i Sosnowcu;
 4. dekretuje korespondencję, która kwalifikuje się do załatwienia w nadzorowanych komórkach organizacyjnych, w zakresie określonym w pkt 1;
 5. analizuje informacje dzienne Policji;
 6. podejmuje decyzje o przejęciu sprawy do prowadzenia przez Wydział I oraz Wydział II;
 7. utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem: Zarządu CBŚP w Katowicach, Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach, Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach oraz KWP w Katowicach;
 8. w ramach sprawowanego bezpośredniego nadzoru nad pracą Wydziału I i Wydziału II przyjmuje od Naczelników Wydziałów I i II oraz prokuratorów prowadzących i nadzorujących postępowania przygotowawcze referaty dotyczące poszczególnych spraw, a w razie potrzeby zapoznaje się z aktami oraz zatwierdza do wypłaty koszty postępowania ustalone w toku postępowań przygotowawczych prowadzonych w nadzorowanych Wydziałach;
 9. w ramach wewnętrznego nadzoru służbowego zapoznaje się z niejawnymi aktami postępowań, dokumentując tę czynność zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.
 10. na wniosek prokuratorów wykonujących czynności w Wydziale I i w Wydziale II, w sprawach przez nich prowadzonych, podejmuje decyzje w zakresie przedłużenia okresu trwania śledztwa na okres do roku;
 11. kieruje do Prokuratora Krajowego wnioski prokuratorów z Wydziału I i z Wydziału II o przedłużenie okresu trwania śledztwa na okres powyżej roku, w sprawach przez nich nadzorowanych lub prowadzonych;
 12. rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wydanych przez prokuratorów wykonujących czynności w Wydziale I i w Wydziale II, w zakresie przewidzianym w kpk;
 13. na bieżąco zapoznaje się z decyzjami prokuratorów wykonujących czynności w Wydziale I oraz w Wydziale II dotyczącymi:
  1. przedłużenia okresu trwania śledztwa na czas powyżej 3 miesięcy do roku;
  2. zastosowania, przedłużenia, uchylenia bądź zmiany tymczasowego aresztowania na inny środek zapobiegawczy w sprawach prowadzonych w Wydziale I oraz w Wydziale II;
  3. wyłączenia materiałów do odrębnego postępowania i przekazania innym prokuraturom do dalszego prowadzenia;
 14. zawiadamia Prokuratora Krajowego o każdym przypadku przedłużenia tymczasowego aresztowania na okres powyżej 1 roku w sprawach prowadzonych w Wydziale I oraz w Wydziale II;
 15. przesyła do właściwego sądu akty oskarżenia w sprawach zakończonych taką decyzją w Wydziale I oraz w Wydziale II;
 16. uzgadnia wnioski o wymiar kar i środków karnych, przyjmuje referaty posesyjne z rozpraw i posiedzeń, na których zapadły orzeczenia;
 17. kieruje do Prokuratora Generalnego wnioski o uchylenie w trybie art. 328 § 1 kpk niezasadnego prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego w stosunku do osoby, która występowała w charakterze podejrzanego w zakresie objętym pkt 1;
 18. kieruje do sądu okręgowego wnioski o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w Wydziale I oraz w Wydziale II, a po jego wydaniu przekazuje go organowi sądowemu państwa wykonania nakazu;
 19. podpisuje wnioski o udzielenie międzynarodowej pomocy prawnej oraz korespondencję do urzędów konsularnych, przedstawicielstw dyplomatycznych oraz organów wymiaru sprawiedliwości państw obcych w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w Wydziale I i w Wydziale II;
 20. decyduje o objęciu zwierzchnim nadzorem służbowym postępowań przygotowawczych prowadzonych lub nadzorowanych w podległych prokuraturach okręgowych i rejonowych na zasadach określonych w § 71 Regulaminu oraz wyznacza prokuratorów do sprawowania tego nadzoru w zakresie objętym pkt 1-3 niniejszego zarządzenia;
 21. podejmuje decyzje w przedmiocie przedłużenia okresu trwania śledztwa na czas powyżej roku, w sprawach prowadzonych bądź nadzorowanych przez prokuratorów wykonujących czynności służbowe w podległych prokuraturach okręgowych;
 22. informuje Prokuratora Krajowego w trybie § 70 Regulaminu o sprawach o szczególnej wadze lub zawiłości, a także ze względu na możliwy społeczny oddźwięk sprawy lub prowadzonych w jej toku czynności w sprawach prowadzonych w podległych prokuraturach okręgowych i rejonowych;
 23. opiniuje przekazane przez podległych prokuratorów okręgowych wnioski o wyrażenie zgody przez Prokuratora Generalnego na wystąpienie do sądu o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka koronnego w zakresie objętym pkt 1 niniejszego zarządzenia;
 24. sporządza lub nadzoruje sporządzanie w Wydziale I oraz w Wydziale II opracowań analitycznych, informacji, uwag i spostrzeżeń z zakresu objętego jego właściwością;
 25. sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych w sprawach prowadzonych w Wydziale I oraz w Wydziale II;
 26. na bieżąco informuje Prokuratora Regionalnego o wynikach pracy Wydziału I oraz Wydziału II jak również o ważniejszych problemach faktycznych i prawnych związanych z ich merytoryczną działalnością;
 27. uczestniczy w postępowaniu sądowym wywołanym skargą na przewlekłość postępowania przygotowawczego w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratorów Wydziału I oraz Wydziału II lub wyznacza innego prokuratora;
 28. przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków;
 29. realizuje zadania obronne wynikające z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Prokuratury Regionalnej ujęte w kartach realizacji zadań operacyjnych;
 30. wykonuje zadania określone w § 5 ust. 1 pkt 23-33 zarządzenia o strukturze;
 31. zapewnia w zakresie swoich kompetencji funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w nadzorowanych i kierowanych komórkach organizacyjnych;
 32. ponosi odpowiedzialność za nadzorowanie i kontrolowanie procesów zachodzących w nadzorowanych i kierowanych komórkach, w sposób dający Prokuratorowi Regionalnemu w Katowicach racjonalne zapewnienie, że:
  1. działania podległych komórek organizacyjnych są zgodne z przepisami prawa, zasadami (procedurami) przyjętymi w prokuraturze oraz ze standardami kontroli zarządczej,
  2. zasoby majątkowe i rzeczowe (codziennego użytku), jakimi dysponuje komórka organizacyjna są używane oszczędnie i gospodarnie, a zadania są realizowane na oczekiwanym poziomie,
  3. zasoby (włączając w to pracowników, systemy, dane, informacje i reputacje) są dostatecznie zabezpieczone (nadzorowane),
  4. w komórce organizacyjnej przestrzegane są wartości etyczne,
  5. ryzyka związane z realizacją zadań są na bieżąco identyfikowane i monitorowane w celu podejmowania działań zaradczych lub korygujących,
  6. dane i informacje publikowane lub udostępniane są rzetelne, wiarygodne i aktualne.
 33. podpisuje pisma – w ramach posiadanych uprawnień – sporządzane w nadzorowanych komórkach organizacyjnych.

 

Naczelnik Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej – Ewa Kordula:

 1. kieruje całokształtem pracy Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej, w tym Działu Koordynacji i Nadzoru, i jako zwierzchnik służbowy sprawuje nadzór służbowy nad pracą prokuratorów wykonujących czynności służbowe w tym Wydziale;
 2. planuje i organizuje pracę Wydziału I, przydziela sprawy do ich prowadzenia i nadzorowania przez poszczególnych prokuratorów, koordynuje i nadzoruje realizację zleconych im czynności oraz czuwa nad terminowością ich wykonania;
 3. kontroluje bieg postępowań przygotowawczych m. in. odbierając od prokuratorów bieżące informacje o biegu prowadzonych lub nadzorowanych postępowań oraz konsultując z nimi ich główne kierunki;
 4. dokonuje, na bieżąco, oceny wniosków oraz decyzji prokuratorów wykonujących swoje obowiązki w Wydziale I, w tym:
  1. w przedmiocie zastosowania, przedłużenia, uchylenia lub zamiany na inny środek zapobiegawczy tymczasowego aresztowania;
  2. w przedmiocie przedłużenia okresu trwania śledztwa na dalszy czas oznaczony;
  3. w zakresie wymiaru kary i środków karnych w sprawach zarejestrowanych w Wydziale I;
  4. w przedmiocie wywiedzenia lub odstąpienia od wywiedzenia środków odwoławczych od wyroków sądów I instancji w sprawach zarejestrowanych w Wydziale I;
  5. wniosków o udzielenie pomocy prawnej w sprawach prowadzonych w Wydziale I;
  6. wniosków o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach prowadzonych w Wydziale I;
  7. wniosków o wyrażenie zgody przez Prokuratora Generalnego na wystąpienie do sądu o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka koronnego;
  8. o wyłączeniu materiałów do odrębnego postępowania i przekazaniu innym prokuraturom do dalszego prowadzenia;
  9. w ramach wewnętrznego nadzoru służbowego, w razie wydania powtórnego postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia albo powtórnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego w sprawie, w której sąd uchylił pierwsze postanowienie tego samego rodzaju, zapoznaje się z aktami postępowania, dokumentując tę czynność w aktach podręcznych;
  10. w ramach wewnętrznego nadzoru służbowego zapoznaje się z niejawnymi aktami postępowań, dokumentując tę czynność zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.
 5. przyjmuje referaty posesyjne z rozpraw i posiedzeń, na których nie zapadły orzeczenia;
 6. informuje Prokuratora Regionalnego lub właściwego Zastępcę o ważniejszych problemach prawnych i faktycznych związanych z merytoryczną działalnością Wydziału I;
 7. monitoruje funkcjonowanie wydziałów śledczych oraz wydziałów do spraw przestępczości gospodarczej w obszarze właściwości Prokuratur Okręgowych w: Bielsku-Białej, Częstochowie i Gliwicach i w tym zakresie utrzymuje bezpośrednie kontakty z Prokuratorami Okręgowymi;
 8. utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem: Zarządu CBŚP w Katowicach, Wydziału Postępowań Karnych Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach, Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach oraz właściwych Wydziałów KWP w Katowicach;
 9. nadzoruje prawidłowość działań podejmowanych w sprawach zawieszonych, w celu ich merytorycznego zakończenia;
 10. nadzoruje prawidłowość realizacji obowiązków wynikających z wdrożenia, na zasadach określonych odrębnymi zarządzeniami, w Wydziale I Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” i na bieżąco kontroluje prawidłowość danych wprowadzanych w sprawach objętych właściwością tego Wydziału;
 11. koordynuje i nadzoruje prawidłowość przekazywanych przez prokuratorów informacji do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej;
 12. parafuje przedkładane do podpisu Prokuratorowi Regionalnemu lub właściwemu Zastępcy pisma, postanowienia i zarządzenia w zakresie spraw prowadzonych w Wydziale I;
 13. odpowiada za ochronę informacji niejawnych związanych z działalnością Wydziału I;
 14. kontroluje realizację zadań przez asystentów prokuratorów wykonujących czynności w Wydziale I;
 15. sporządza informacje, sprawozdania i analizy z zakresu problematyki objętej właściwością Wydziału I, bądź nadzoruje ich sporządzanie przez podległych prokuratorów;
 16. informuje Zastępcę Prokuratora Regionalnego o każdym przypadku tymczasowego aresztowania, którego czas trwania przekroczył 9 miesięcy;
 17. przedstawia Zastępcy Prokuratora Regionalnego propozycje dotyczące przejęcia przez Wydział I do dalszego prowadzenia spraw z podległych jednostek organizacyjnych prokuratury;
 18. wyznacza prokuratorów do pełnienia dyżurów związanych z działaniem Biura SIRENE;
 19. realizuje, przewidziane odrębnym zarządzeniem, zadania z zakresu kontroli zarządczej;
 20. realizuje zadania obronne wynikające z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Prokuratury Regionalnej ujęte w kartach realizacji zadań operacyjnych;
 21. wykonuje czynności związane z powierzeniem zadań określonych w § 3 ust. 1 i 2 zarządzenia o strukturze;
 22. bierze udział w postępowaniu sądowym w innych sprawach zarejestrowanych w Prokuraturze Regionalnej rozstrzyganych w I i II instancji;
 23. wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Regionalnego lub Zastępcę Prokuratora Regionalnego.
 24. sprawuje ogólny nadzór nad pracą w SDA prokuratorów wykonujących obowiązki służbowe w Wydziale I, w tym czuwa nad prawidłowością i terminowością digitalizacji akt w sposób określony w odrębnym zarządzeniu.

 

Naczelnik Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo–Skarbowej – Jolanta Piecha-Cimalla:

 1. kieruje całokształtem pracy Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej, w tym Działu Koordynacji i Nadzoru, i jako zwierzchnik służbowy sprawuje nadzór służbowy nad pracą prokuratorów wykonujących czynności służbowe w tym Wydziale;
 2. planuje i organizuje pracę Wydziału II, przydziela sprawy do ich prowadzenia i nadzorowania przez poszczególnych prokuratorów, koordynuje i nadzoruje realizację zleconych im czynności oraz czuwa nad terminowością ich wykonania;
 3. kontroluje bieg postępowań przygotowawczych m. in. odbiera od prokuratorów bieżące informacje o biegu prowadzonych lub nadzorowanych postępowań oraz konsultuje z nimi ich główne kierunki;
 4. dokonuje, na bieżąco, oceny wniosków oraz decyzji prokuratorów wykonujących swoje obowiązki w Wydziale II, w tym:
  1. w przedmiocie zastosowania, przedłużenia, uchylenia lub zamiany na inny środek zapobiegawczy tymczasowego aresztowania;
  2. w przedmiocie przedłużenia okresu trwania śledztwa na dalszy czas oznaczony;
  3. w zakresie wymiaru kary i środków karnych w sprawach zarejestrowanych w Wydziale II;
  4. w przedmiocie wywiedzenia lub odstąpienia od wywiedzenia środków odwoławczych od wyroków Sądów I instancji w sprawach zarejestrowanych w Wydziale II;
  5. wniosków o udzielenie pomocy prawnej w sprawach prowadzonych w Wydziale II;
  6. wniosków o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach prowadzonych w Wydziale II;
  7. wniosków o wyrażenie zgody przez Prokuratora Generalnego na wystąpienie do sądu o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka koronnego;
  8. o wyłączeniu materiałów do odrębnego postępowania i przekazaniu innym prokuraturom do dalszego prowadzenia;
  9. w ramach wewnętrznego nadzoru służbowego, w razie wydania powtórnego postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia albo powtórnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego w sprawie, w której sąd uchylił pierwsze postanowienie tego samego rodzaju, zapoznaje się z aktami postępowania, dokumentując tę czynność w aktach podręcznych;
  10. w ramach wewnętrznego nadzoru służbowego zapoznaje się z niejawnymi aktami postępowań, dokumentując tę czynność zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.
 5. przyjmuje referaty posesyjne z rozpraw i posiedzeń, na których nie zapadły orzeczenia;
 6. monitoruje funkcjonowanie wydziałów prowadzących i nadzorujących postępowania przygotowawcze w obszarze właściwości Prokuratur Okręgowych w: Katowicach i Sosnowcu i w tym zakresie utrzymuje bezpośrednie kontakty z właściwymi Prokuratorami Okręgowymi;
 7. informuje Prokuratora Regionalnego lub właściwego Zastępcę Prokuratora Regionalnego o ważniejszych problemach prawnych i faktycznych związanych z merytoryczną działalnością Wydziału II;
 8. utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem: Zarządu CBŚP w Katowicach, Wydziału Postępowań Karnych Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach, Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach oraz właściwych Wydziałów KWP w Katowicach;
 9. nadzoruje prawidłowość działań podejmowanych w sprawach zawieszonych, w celu ich merytorycznego zakończenia;
 10. nadzoruje prawidłowość realizacji obowiązków wynikających z wdrożenia, na zasadach określonych odrębnymi zarządzeniami, w Wydziale II Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” i na bieżąco kontroluje prawidłowość danych wprowadzanych w sprawach objętych właściwością tego Wydziału;
 11. koordynuje i nadzoruje prawidłowość przekazywanych przez prokuratorów informacji do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej;
 12. parafuje przedkładane do podpisu Prokuratorowi Regionalnemu lub właściwemu Zastępcy Prokuratora Regionalnego pisma, postanowienia i zarządzenia w zakresie spraw prowadzonych w Wydziale II;
 13. odpowiada za ochronę informacji niejawnych związanych z działalnością Wydziału II;
 14. kontroluje realizację zadań przez asystentów prokuratorów wykonujących czynności w Wydziale II;
 15. sporządza informacje, sprawozdania i analizy z zakresu problematyki objętej właściwością Wydziału II, bądź nadzoruje ich sporządzanie przez podległych prokuratorów;
 16. informuje Zastępcę Prokuratora Regionalnego o każdym przypadku tymczasowego aresztowania, którego czas trwania przekroczył 9 miesięcy;
 17. przedstawia Zastępcy Prokuratora Regionalnego propozycje dotyczące przejęcia przez Wydział II do dalszego prowadzenia spraw z podległych jednostek organizacyjnych prokuratury;
 18. wyznacza prokuratorów do pełnienia dyżurów związanych z działaniem Biura SIRENE;
 19. realizuje, przewidziane odrębnym zarządzeniem, zadania z zakresu kontroli zarządczej;
 20. realizuje zadania obronne wynikające z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Prokuratury Regionalnego ujęte w kartach realizacji zadań operacyjnych;
 21. wykonuje zadania określone w § 4 ust. 1 i 2 zarządzenia o strukturze;
 22. bierze udział w postępowaniu sądowym w innych sprawach zarejestrowanych w Prokuraturze Regionalnej rozstrzyganych w I i II instancji;
 23. wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Regionalnego lub Zastępcę Prokuratora Regionalnego.
 24. sprawuje ogólny nadzór nad pracą w SDA prokuratorów wykonujących obowiązki służbowe w Wydziale II, w tym czuwa nad prawidłowością i terminowością digitalizacji akt w sposób określony w odrębnym zarządzeniu.

Naczelnik Wydziału III Organizacyjno – Sądowego Violetta Guia:

 1. kieruje całokształtem pracy Wydziału III Organizacyjno – Sądowego i jako zwierzchnik służbowy sprawuje nadzór służbowy nad pracą prokuratorów wykonujących czynności służbowe w tym Wydziale;
 2. planuje i organizuje pracę Wydziału III, przydziela sprawy do ich prowadzenia i nadzorowania przez poszczególnych prokuratorów, koordynuje i nadzoruje realizację zleconych im czynności oraz czuwa nad terminowością ich wykonania;
 3. kontroluje bieg postępowań przygotowawczych m. in. odbiera od prokuratorów bieżące informacje o biegu prowadzonych lub nadzorowanych postępowań oraz konsultuje z nimi ich główne kierunki;
 4. dokonuje, na bieżąco, oceny wniosków oraz decyzji prokuratorów wykonujących swoje obowiązki w Wydziale III, w tym:
  1. w przedmiocie zastosowania, przedłużenia, uchylenia lub zamiany na inny środek zapobiegawczy tymczasowego aresztowania;
  2. w przedmiocie przedłużenia okresu trwania śledztwa na dalszy czas oznaczony;
  3. w zakresie wymiaru kary i środków karnych w sprawach zarejestrowanych w Wydziale III;
  4. w przedmiocie wywiedzenia lub odstąpienia od wywiedzenia środków odwoławczych od wyroków Sądów I instancji w sprawach zarejestrowanych w Wydziale III;
  5. wniosków o udzielenie pomocy prawnej w sprawach prowadzonych w Wydziale III;
  6. wniosków o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach prowadzonych w Wydziale III;
  7. wniosków o wyrażenie zgody przez Prokuratora Generalnego na wystąpienie do sądu o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka koronnego;
  8. o wyłączeniu materiałów do odrębnego postępowania i przekazaniu innym prokuraturom do dalszego prowadzenia;
 5. w ramach wewnętrznego nadzoru służbowego, w razie wydania powtórnego postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia albo powtórnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego w sprawie, w której sąd uchylił pierwsze postanowienie tego samego rodzaju, zapoznaje się z aktami postępowania, dokumentując tę czynność w aktach podręcznych;
 6. w ramach wewnętrznego nadzoru służbowego zapoznaje się z niejawnymi aktami postępowań, dokumentując tę czynność zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.
 7. przyjmuje referaty posesyjne z rozpraw i posiedzeń, na których nie zapadły orzeczenia;
 8. monitoruje funkcjonowanie komórek do spraw organizacyjnych i sądowych podległych prokuratur okręgowych i w tym zakresie utrzymuje bezpośrednie kontakty z prokuratorami okręgowymi;
 9. informuje Prokuratora Regionalnego o ważniejszych problemach prawnych i faktycznych związanych z merytoryczną działalnością Wydziału III;
 10. nadzoruje prawidłowość działań podejmowanych w sprawach zawieszonych, w celu ich merytorycznego zakończenia;
 11. nadzoruje prawidłowość realizacji obowiązków wynikających z wdrożenia, na zasadach określonych odrębnymi zarządzeniami, w Wydziale III Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” i na bieżąco kontroluje prawidłowość danych wprowadzanych w sprawach objętych właściwością tego Wydziału;
 12. parafuje przedkładane do podpisu Prokuratorowi Regionalnemu pisma dotyczące spraw prowadzonych w Wydziale III;
 13. odpowiada za ochronę informacji niejawnych związanych z działalnością Wydziału III;
 14. kontroluje realizację zadań przez asystentów prokuratorów wykonujących czynności w Wydziale III;
 15. sporządza informacje, sprawozdania i analizy z zakresu problematyki objętej właściwością Wydziału III, bądź nadzoruje ich sporządzanie przez podległych prokuratorów
 16. informuje Prokuratora Regionalnego o każdym przypadku tymczasowego aresztowania, którego czas trwania przekroczył 9 miesięcy;
 17. przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu propozycje dotyczące przejęcia przez Wydział III do dalszego prowadzenia spraw z podległych jednostek organizacyjnych prokuratury;
 18. wykonuje zadania określone w § 5 ust. 1 zarządzenia o strukturze;
 19. bierze udział w postępowaniu sądowym w innych sprawach zarejestrowanych w Prokuraturze Regionalnej rozstrzyganych w I i II instancji;
 20. wyznacza prokuratorów do pełnienia dyżurów zdarzeniowych;
 21. realizuje, przewidziane odrębnym zarządzeniem, zadania z zakresu kontroli zarządczej;
 22. realizuje zadania obronne wynikające z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Prokuratury Regionalnego ujęte w kartach realizacji zadań operacyjnych;
 23. planuje i organizuje pracę Wydziału III, dokonuje rozdziału zadań pomiędzy pracowników, koordynuje i nadzoruje realizację zleconych im czynności, czuwa nad terminowością wykonania zadań;
 24. koordynuje czynności związane z opracowywaniem planu pracy Prokuratury Regionalnej i czuwa nad terminowym realizowaniem ustalonych zadań;
 25. opracowuje projekty zarządzeń, wytycznych i pism ogólnych;
 26. odpowiada za ochronę informacji niejawnych związanych z działalnością Wydziału III;
 27. prowadzi sprawy kadrowe związane z obsadą stanowisk prokuratorskich i nadzoruje obsadę stanowisk urzędniczych i innych pracowników; w tym zakresie sporządza osobiście jak również akceptuje projekty umów, wniosków, decyzji i innych pism w sprawach osobowych pracowników w zakresie zleconym przez Prokuratora Regionalnego;
 28. nadzoruje przygotowanie posiedzeń Zgromadzenia Prokuratorów w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach, Kolegium Prokuratury Regionalnej oraz narad służbowych;
 29. koordynuje działania związane z udostępnianiem informacji publicznej w Prokuraturze Regionalnej;
 30. sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań z zakresu sprawozdawczości i statystyki;
 31. sprawuje nadzór nad biurowością i pracą sekretariatu Prokuratury Regionalnej;
 32. dokonuje akceptacji zakupów prenumeraty czasopism, periodyków, orzecznictwa i książek,
 33. przygotowuje roczny plan urlopów prokuratorów wykonujących czynności służbowe w Prokuraturze Regionalnej oraz podległych prokuratorów okręgowych;
 34. sprawuje nadzór nad postępowaniami w sprawie skarg i wniosków;
 35. koordynuje i nadzoruje opracowywanie uwag do przekazywanych do zaopiniowania aktów normatywnych;
 36. na polecenie Prokuratora Regionalnego sporządza informacje i sprawozdania z zakresu problematyki objętej właściwością Wydziału III, bądź nadzoruje ich sporządzanie przez podległych prokuratorów.
 37. sprawuje ogólny nadzór nad pracą w SDA prokuratorów wykonujących obowiązki służbowe w Wydziale III, w tym czuwa nad prawidłowością i terminowością digitalizacji akt w sposób określony w odrębnym zarządzeniu.

 

Prokurator Ireneusz Kunert – Kierownik VII Samodzielnego Działu do Spraw Błędów Medycznych:

 1. kieruje całokształtem pracy VII Samodzielnego Działu do Spraw Błędów Medycznych i jako zwierzchnik służbowy sprawuje nadzór służbowy nad pracą prokuratorów wykonujących czynności służbowe w tym Dziale;
 2. planuje i organizuje pracę VII Samodzielnego Działu, przydziela sprawy do ich prowadzenia i nadzorowania przez poszczególnych prokuratorów, koordynuje i nadzoruje realizację zleconych im czynności oraz czuwa nad terminowością ich wykonania;
 3. wykonuje zadania określone w § 7 ust. 1 zarządzenia o strukturze;
 4. kontroluje bieg postępowań przygotowawczych m. in. odbiera od prokuratorów bieżące informacje o biegu prowadzonych lub nadzorowanych postępowań oraz konsultuje z nimi ich główne kierunki;
 5. dokonuje, na bieżąco, oceny wniosków oraz decyzji prokuratorów wykonujących swoje obowiązki w VII Samodzielnym Dziale, w tym:
  1. w przedmiocie zastosowania, przedłużenia, uchylenia lub zamiany na inny środek zapobiegawczy tymczasowego aresztowania;
  2. w przedmiocie przedłużenia okresu trwania śledztwa na dalszy czas oznaczony;
  3. w zakresie wymiaru kary i środków karnych w sprawach zarejestrowanych w VII Samodzielnym Dziale do Spraw Błędów Medycznych;
  4. w przedmiocie wywiedzenia lub odstąpienia od wywiedzenia środków odwoławczych od wyroków Sądów I instancji w sprawach zarejestrowanych w VII Samodzielnym Dziale;
  5. wniosków o udzielenie pomocy prawnej w sprawach prowadzonych w VII Samodzielnym Dziale;
  6. wniosków o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach prowadzonych w VII Samodzielnym Dziale;
  7. wniosków o wyrażenie zgody przez Prokuratora Generalnego na wystąpienie do sądu o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka koronnego;
  8. o wyłączeniu materiałów do odrębnego postępowania i przekazaniu innym prokuraturom do dalszego prowadzenia;
 6. w ramach wewnętrznego nadzoru służbowego, w razie wydania powtórnego postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia albo powtórnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego w sprawie, w której sąd uchylił pierwsze postanowienie tego samego rodzaju, zapoznaje się z aktami postępowania, dokumentując tę czynność w aktach podręcznych;
 7. w ramach wewnętrznego nadzoru służbowego zapoznaje się z niejawnymi aktami postępowań, dokumentując tę czynność zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.
 8. przyjmuje referaty posesyjne z rozpraw i posiedzeń na których nie zapadły orzeczenia; uzgadnia z prokuratorami wykonującymi czynności służbowe w VII Samodzielnym Dziale decyzje dotyczące przedłużenia, na wniosek prokuratorów okręgowych okresu trwania śledztwa na czas powyżej roku, w sprawach prowadzonych bądź nadzorowanych przez prokuratorów wykonujących czynności służbowe w podległych prokuraturach okręgowych;
 9. prowadzi działalność analityczną w regionie katowickim dot. postępowań o przestępstwa polegające na narażeniu człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez lekarza lub inne osoby z personelu medycznego, będące gwarantem bezpieczeństwa osoby zagrożonej ze skutkiem w postaci zgonu pacjenta albo spowodowania u niego ciężkiego uszkodzenia ciała;
 10. koordynuje sprawowany przez prokuratorów działu nadzór służbowy nad postępowaniami prowadzonymi w obszarze właściwości Prokuratur Okręgowych w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Katowicach i Sosnowcu;
 11. w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobiście analizuje wnioski prokuratorów okręgowych o przedłużenie okresu trwania śledztwa na czas powyżej roku w sprawach dotyczących błędów medycznych i przygotowuje projekty decyzji w przedmiocie jego przedłużenia oraz uzgadnia z prokuratorami wykonującymi czynności służbowe w Dziale decyzje dotyczące przedłużenia, na wniosek prokuratorów okręgowych okresu trwania śledztwa na czas powyżej roku, w sprawach dotyczących błędów medycznych, prowadzonych bądź nadzorowanych przez prokuratorów wykonujących czynności służbowe w podległych prokuraturach okręgowych;
 12. monitoruje funkcjonowanie podległych prokuratur okręgowych w sprawach dotyczących błędów medycznych i w tym zakresie utrzymuje bezpośrednie kontakty z prokuratorami okręgowymi;
 13. informuje Prokuratora Regionalnego lub właściwego Zastępcę o ważniejszych problemach prawnych i faktycznych związanych z merytoryczną działalnością VII Samodzielnego Działu;
 14. utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem: Zarządu CBŚP w Katowicach, Wydziału Postępowań Karnych Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach, Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach oraz właściwych Wydziałów KWP w Katowicach;
 15. nadzoruje prawidłowość działań podejmowanych w sprawach zawieszonych, w celu ich merytorycznego zakończenia;
 16. nadzoruje prawidłowość realizacji obowiązków wynikających z wdrożenia, na zasadach określonych odrębnymi zarządzeniami, w VII Samodzielnym Dziale Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” i na bieżąco kontroluje prawidłowość danych wprowadzanych w sprawach objętych właściwością tego Wydziału;
 17. koordynuje i nadzoruje prawidłowość przekazywanych przez prokuratorów informacji do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej;
 18. parafuje przedkładane do podpisu Prokuratorowi Regionalnemu lub właściwemu Zastępcy pisma, postanowienia i zarządzenia w zakresie spraw prowadzonych w VII Samodzielnym Dziale;
 19. odpowiada za ochronę informacji niejawnych związanych z działalnością VII Samodzielnego Działu;
 20. kontroluje realizację zadań przez asystentów prokuratorów wykonujących czynności w VII Samodzielnym Dziale;
 21. sporządza informacje, sprawozdania i analizy z zakresu problematyki objętej właściwością VII Samodzielnego Działu, bądź nadzoruje ich sporządzanie przez podległych prokuratorów;
 22. informuje Prokuratora Regionalnego lub właściwego Zastępcę o każdym przypadku tymczasowego aresztowania, którego czas trwania przekroczył 9 miesięcy;
 23. przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu lub właściwemu Zastępcy propozycje dotyczące przejęcia przez VII Samodzielny Dział do dalszego prowadzenia spraw z podległych jednostek organizacyjnych prokuratury, a także podejmuje decyzje w tym przedmiocie;
 24. wyznacza prokuratorów do pełnienia dyżurów związanych z działaniem Biura SIRENE;
 25. realizuje, przewidziane odrębnym zarządzeniem, zadania z zakresu kontroli zarządczej;
 26. realizuje zadania obronne wynikające z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Prokuratury Regionalnej ujęte w kartach realizacji zadań operacyjnych;
 27. wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Regionalnego lub Zastępców Prokuratora Regionalnego.
 28. sprawuje ogólny nadzór nad pracą w SDA prokuratorów wykonujących obowiązki służbowe w VII Samodzielnym Dziale, w tym czuwa nad prawidłowością i terminowością digitalizacji akt w sposób określony w odrębnym zarządzeniu.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Dorota Wacławowicz
Informację udostępnił: Tomasz Liszka
Data wytworzenia informacji: 2017-09-19
Data udostępnienia informacji: 2019-06-07
Liczba odsłon: 21 355

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj