add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Sposób przyjmowania i załatwiania spraw – Prokuratura Krajowa

 

Godziny urzędowania

Prokuratura Regionalna w Katowicach urzęduje w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku – poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Przyjmowanie interesantów

Przyjmowanie interesantów przez wyznaczonych prokuratorów i pracowników w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach odbywa się (z wyjątkiem dni wolnych od pracy i świąt):

 1. w każdy poniedziałek od godziny 9.00 do 18.00,
 2. od wtorku do piątku od godziny 8.30 do 14.30.

Prokurator Regionalny lub wyznaczony przez niego prokurator przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 15.00 do godz. 18.00  (z wyjątkiem dni wolnych od pracy i świąt).

 

Sposób przyjmowania pism

Pisma wpływające do Prokuratury Regionalnej w Katowicach rejestrowane w kolejności wpływu, a następnie przekazywane do właściwych komórek organizacyjnych, zgodnie z podziałem zadań. Pisma w sprawach wcześniej niezarejestrowanych – podlegają rejestracji we właściwych urządzeniach ewidencyjnych i przekazaniu prokuratorom bądź innym pracownikom według aktualnego podziału czynności. Pisma w sprawach zarejestrowanych – przekazuje się wyznaczonym do załatwienia danej sprawy prokuratorom lub innym pracownikom.

Pisma w sprawach będących przedmiotem działania Prokuratury Regionalnej w Katowicach można składać:

 1. osobiście w biurze podawczym w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Katowicach,
 2. wysyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres prokuratury,
 3. przekazać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP,
 4. przesłać pocztą elektroniczną.

Dokumenty elektroniczne można przekazywać w następujący sposób:

 1. poprzez wypełnienie formularza „pisma ogólnego” bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika na stronie ePUAP.
 2. dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres: sekretariat@katowice.pr.gov.pl (wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.)
 3. dostarczenie dokumentów w godzinach 7.30 – 15.30 do biura podawczego Prokuratury Regionalnej w Katowicach na nośniku danych w postaci pamięci masowej USB lub płyty CD / DVD. Dostarczany informatyczny nośnik danych powinien być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację.

Dostarczane dokumenty elektroniczne:

 1. muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP,
 2. akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP,
 3. wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5 MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Zasady załatwiania spraw

Prokuratorzy oraz inni pracownicy podejmują czynności przewidziane przepisami prawa dla danego rodzaju spraw, dokonują oceny i decydują o sposobie załatwienia sprawy na podstawie odpowiednich przepisów. Sprawy są załatwiane i rozstrzygane – co do zasady – w terminach wynikających z przepisów prawa i niezwłocznie, gdy tylko w wyniku podjętych czynności (procesowych, dowodowych i innych) wyjaśnione są okoliczności danej sprawy w takim stopniu, aby możliwe było jej prawidłowe zakończenie. Wyjątkowo w sprawach o znacznym zakresie podmiotowo-przedmiotowym oraz wyższym stopniu skomplikowania, zawiłości bądź złożoności, w ramach zakreślonych ustawami, terminy te ulegają przedłużeniu na mocy decyzji uprawnionych podmiotów.

Informacja o sposobie realizacji przepisów ustawy z dnia 13 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2011.209.1243)

Prokuratura Regionalna w Katowicach zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się jako środki wspierające komunikowanie się udostępnia pocztę elektroniczną: z wykorzystaniem udostępnionych adresów mailowych lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej w ramach ePUAP oraz przesyłanie faksów.

W kontaktach z Prokuraturą Regionalną w Katowicach osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się z powodu dysfunkcji narządu słuchu, wzroku lub łącznego wystąpienia tych dysfunkcji, mają prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej (art. 7 ustawy).

Prokuratura Regionalna w Katowicach zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza migowego, lub tłumacza-przewodnika. Świadczenie jest bezpłatne (art. 10 ustawy).

Chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić co najmniej na trzy dni robocze przed tym zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać drogą pisemną bądź elektroniczną. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej wraz ze wskazaniem terminu i godziny w której zgłaszający zgłosi się w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach, wskazaniem wybranej metody komunikowania się oraz wskazaniem rodzaju sprawy, w jakiej zamierza stawić się w prokuraturze, a także wskazaniem sposobu kontaktu ze zgłaszającym. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Prokuratura Regionalna w Katowicach zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w ww. ustawie.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Dorota Wacławowicz
Informację udostępnił: Tomasz Liszka
Data wytworzenia informacji: 2017-12-14
Data udostępnienia informacji: 2016-03-08
Liczba odsłon: 6 915

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj