add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Ogłoszenie o zamówieniu – Prokuratura Krajowa

ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY FIZYCZNEJ BUDYNKACH PROKURATUR REJONOWYCHW KIELCACH I OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

PROKURATURA OKRĘGOWA W KIELCACH

ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

w przepisach wydanych na podstawie art. 138 g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami)

 

 

Przedmiot zamówienia:

 

ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY FIZYCZNEJ BUDYNKACH PROKURATUR REJONOWYCH

W KIELCACH I OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

 

 

Kod CPV: 79710000-4

 

Nr sprawy PO VII WB 261.3.2019

 

Przedmiot zamówienia.
1)        Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie usługi całodobowej, bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej budynku administracyjnego oraz budynku techniczno-gospodarczego na zapleczu posesji Prokuratur Rejonowych Kielce Wschód i Zachód
w Kielcach (część 1) oraz Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu Świętokrzyskim (część 2) wspomaganej technicznymi środkami zabezpieczenia. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dla części 1: wykonanie w każdym dniu roboczym bezpośredniej ochrony fizycznej budynków
w godzinach 700-1600 przez dwóch pracowników. W dni robocze w godzinach 1600-700 oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta całodobowo – przez jednego pracownika.

2)         Dla części 2: : wykonanie w każdym dniu roboczym bezpośredniej ochrony fizycznej budynku
w godzinach 700-1600 przez jednego pracownika.

3)         Ochrona budynków prowadzona będzie zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie obiektów i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późniejszymi zmianami),  przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisami wydanymi przez Ministra Sprawiedliwości dotyczącymi obiektów prokuratur i wymogami Zamawiającego. Fizyczna ochrona obiektu prowadzona będzie przez ochroniarzy uzbrojonych w środki przymusu bezpośredniego. Organizacja i czasokres pracy poszczególnych osób podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.

 

2.      Termin i miejsce wykonania zamówienia

 

1)        Usługa realizowana będzie dla obu części od dnia 01.06.2019 r. do dnia 31.05.2021 r.

2)        Miejsce realizacji usługi:

Część 1:Prokuratura Rejonowa w Kielcach, ul. Sandomierska 106.

Część 2: Prokuratura Rejonowa w Ostrowcu Świętokrzyskim , ul. Wardyńskiego 15 C.

3.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:

 

1)        Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż posiada Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonanie usług ochrony osób
i mienia (zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia, Dz. U. z 2016r. poz. 1432 z późn. zm.).

2)        Przed podpisaniem umowy Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami, które uczestniczyć będą w sposób bezpośredni w wykonaniu zamówienia posiadającymi wpis na listę  kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, posiadać znajomość obsługi urządzeń i systemów zabezpieczenia technicznego. Wszyscy pracownicy przewidziani do wykonania zadania winni posiadać poświadczenie bezpieczeństwa o dostępie do informacji niejawnych uzyskane w drodze postępowania  sprawdzającego o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez Kierownika jednostki organizacyjnej. Ponadto wszyscy pracownicy ochrony winni być ubrani w jednolity ubiór (stosowny do pory roku), w sposób jednoznacznie określający, iż dana osoba jest pracownikiem ochrony. Pracownicy ochrony winni być wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego, które zapewnia Wykonawca.

 

4.      Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

1)        Oferty należy składać do dnia 28.03.2019 r. do godziny 10:00 w Prokuraturze Okręgowej
w Kielcach, ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce pok. Nr 13. Godziny przyjmowania korespondencji: w dni powszednie w godz. 7.45 do 15.45;

2)        Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 28.03.2019 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego – Prokuratury Okręgowej w Kielcach, ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
w sali konferencyjnej.

 

5.      Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia

 

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:    cena – 60 pkt

czas reakcji – 40 pkt

 

 

Wszelkie informacje potrzebne do złożenia oferty znajdują się w załączniku „Ogłoszenie  o zamówieniu (SIWZ)”.

 

Ponadto informuję, iż wszelkie informacje dotyczące zamówienia znajdują się na naszej stronie internetowej www.prokuratura.kielce.pl w zakładce „zamówienia publiczne”

 

Do pobrania: siwz

poprawiony załącznik nr 4

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia – wersja ostateczna

odpowiedz 2

odpowiedzi3

wykaz ofert

ogłoszenie o wyborze oferty

 

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Michał Siemaszko
Informację udostępnił: Michał Siemaszko
Data wytworzenia informacji: 2019-03-19
Data udostępnienia informacji: 2019-04-02
Liczba odsłon: 2 269

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj