add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Ogłoszenie o zamówieniu – Prokuratura Krajowa

ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY FIZYCZNEJ BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ W KIELCACH

PROKURATURA OKRĘGOWA W KIELCACH

ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

 

 

Przedmiot zamówienia:

 

ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY FIZYCZNEJ BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ W KIELCACH

 

 

Kod CPV: 79710000-4

 

Nr sprawy PO VII WB 261.4.2020

 

Przedmiot zamówienia.
1)         Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie usługi całodobowej, bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej budynku administracyjnego oraz budynku techniczno-gospodarczego (garaż) na zapleczu posesji Prokuratury Okręgowej w Kielcach,
ul. Mickiewicza 7 wspomaganej technicznymi środkami zabezpieczenia. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w każdym dniu tygodnia bezpośredniej ochrony fizycznej budynków przez jednego pracownika.

2)         Ochrona budynków prowadzona będzie zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie obiektów i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późniejszymi zmianami),  przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisami wydanymi przez Ministra Sprawiedliwości dotyczącymi obiektów prokuratur i wymogami Zamawiającego. Fizyczna ochrona obiektu prowadzona będzie przez ochroniarzy uzbrojonych w środki przymusu bezpośredniego. Organizacja i czasokres pracy poszczególnych osób podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.

 

2.      Termin i miejsce wykonania zamówienia

 

1)      Usługa realizowana będzie od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.06.2022 r.

2)      Miejsce realizacji usługi: Prokuratura Okręgowa w Kielcach, ul. Mickiewicza 7.

 

3.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:

 

1)        Posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, o ile wykonawca przedstawi koncesję ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonanie usług ochrony osób i mienia zgodnie z art. 15. ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,

2)        Dysponują osobami, które uczestniczyć będą w sposób bezpośredni w wykonaniu zamówienia posiadającymi wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, posiadać znajomość obsługi urządzeń i systemów zabezpieczenia technicznego. Wszyscy pracownicy przewidziani do wykonania zadania winni posiadać poświadczenie bezpieczeństwa o dostępie do informacji niejawnych uzyskane w drodze postępowania sprawdzającego o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej. Ponadto wszyscy pracownicy ochrony winni być ubrani w jednolity ubiór (stosowny do pory roku), w sposób jednoznacznie określający, iż dana osoba jest pracownikiem ochrony. Pracownicy ochrony winni być wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego, które zapewnia Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy, przedłożyć Zamawiającemu zaświadczenie właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji o dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób, o których mowa powyżej.

 

4.      Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

1)        Oferty należy składać do dnia 13.05.2020 r. do godziny 10:00 w biurze podawczym Prokuratury Okręgowej w Kielcach, ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce. Godziny przyjmowania korespondencji: w dni powszednie w godz. 7.45 do 15.45;

2)        Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 13.05.2020 r. o godzinie 10:15 w sali konferencyjnej Zamawiającego – Prokuratury Okręgowej w Kielcach, ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce.

 

 

UWAGA! W związku z sytuacją panującą w kraju informuję, iż w czasie publicznego otwarcia ofert wszystkie osoby przebywające na sali winny znajdować się w odległości min 1,5 m od siebie, mieć założone maseczki (lub inne osłony) na usta i nos, mieć założone na ręce jednorazowe rękawiczki ochronne oraz przejść przymusowe badanie temperatury i dezynfekcję rąk.

 

 

5.      Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia

 

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:    cena – 60 pkt

czas reakcji – 40 pkt

 

 

Wszelkie informacje potrzebne do złożenia oferty znajdują się w załączniku „Ogłoszenie o zamówieniu”.

 

Ogłoszenie o wyborze

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Michał Siemaszko
Informację udostępnił: Michał Siemaszko
Data wytworzenia informacji: 2020-05-05
Data udostępnienia informacji: 2020-06-26
Liczba odsłon: 744

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj