add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); PROKURATURA OKRĘGOWA W KIELCACH – Prokuratura Krajowa

PROKURATURA OKRĘGOWA W KIELCACH
ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce

Ogłoszenie o zamówieniu

o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 138 g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami)

Przedmiot zamówienia:

ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY FIZYCZNEJ BUDYNKU
PROKURATURY OKRĘGOWEJ W KIELCACH

Kod CPV: 79710000-4

Nr sprawy PO VII WB 261.8.2018

1. Przedmiot zamówienia.

1) Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie usługi całodobowej, bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej budynku administracyjnego oraz budynku techniczno-gospodarczego (garaż) na zapleczu posesji Prokuratury Okręgowej w Kielcach,
ul. Mickiewicza 7 wspomaganej technicznymi środkami zabezpieczenia. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w każdym dniu tygodnia bezpośredniej ochrony fizycznej budynków przez jednego pracownika.
2) Ochrona budynków prowadzona będzie zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie obiektów i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późniejszymi zmianami), przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisami wydanymi przez Ministra Sprawiedliwości dotyczącymi obiektów prokuratur i wymogami Zamawiającego. Fizyczna ochrona obiektu prowadzona będzie przez ochroniarzy uzbrojonych w środki przymusu bezpośredniego. Organizacja i czasokres pracy poszczególnych osób podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.

2. Termin i miejsce wykonania zamówienia

1) Usługa realizowana będzie od dnia 01.07.2018 r. do dnia 30.06.2020 r.
2) Miejsce realizacji usługi: Prokuratura Okręgowa w Kielcach, ul. Mickiewicza 7.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:

1) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż posiada Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonanie usług ochrony osób
i mienia (zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia, Dz. U. z 2016r. poz. 1432 z późn. zm.).
2) Przed podpisaniem umowy Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami, które uczestniczyć będą w sposób bezpośredni w wykonaniu zamówienia posiadającymi wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, posiadać znajomość obsługi urządzeń i systemów zabezpieczenia technicznego. Wszyscy pracownicy przewidziani do wykonania zadania winni posiadać poświadczenie bezpieczeństwa o dostępie do informacji niejawnych uzyskane w drodze postępowania sprawdzającego o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez Kierownika jednostki organizacyjnej. Ponadto wszyscy pracownicy ochrony winni być ubrani w jednolity ubiór (stosowny do pory roku), w sposób jednoznacznie określający, iż dana osoba jest pracownikiem ochrony. Pracownicy ochrony winni być wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego, które zapewnia Wykonawca.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) Oferty należy składać do dnia 12.06.2018 r. do godziny 10:00 w Prokuraturze Okręgowej
w Kielcach, ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce pok. Nr 13. Godziny przyjmowania korespondencji: w dni powszednie w godz. 7.45 do 15.45;
2) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 12.06.2018 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego – Prokuratury Okręgowej w Kielcach, ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
w sali konferencyjnej.

5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: cena – 60 pkt
czas reakcji – 40 pkt

Wszelkie informacje potrzebne do złożenia oferty znajdują się w załączniku „Ogłoszenie o zamówieniu”.

Załącznik

odpowiedzi 1

odpowiedzi 2

ogłoszenie o wyborze

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Michał Siemaszko
Informację udostępnił: Michał Siemaszko
Data wytworzenia informacji: 2018-05-28
Data udostępnienia informacji: 2018-06-19
Liczba odsłon: 6 234

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj