Prokurator Okręgowy w Kielcach ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnika-stażysty w wymiarze 1/2 etatu w Prokuraturze Rejonowej w Końskich

O G Ł O S Z E N I E

 

z dnia 8  marca  2021 roku

Prokurator Okręgowy w Kielcach ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnika-stażysty w wymiarze 1/2 etatu w Prokuraturze Rejonowej w Końskich

1.         Nazwa i adres prokuratury przeprowadzającej konkurs: Prokuratura Okręgowa w Kielcach, ul. Mickiewicza 7,  25-352 Kielce.
2.         Określenie wolnych stanowisk pracy: 1/2  etatu.
3.         Praca w Prokuraturze Rejonowej w Końskich.

4.         Oznaczenie konkursu: PO IV WOS 1111.3.2021
5.         Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

ogół czynności kancelaryjno – biurowych wynikających z działania sekretariatów w    powszechnych   jednostkach   organizacyjnych   prokuratury   określonych w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie organizacji  i  zakresu  działania  sekretariatów  oraz  innych  działów  administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, a w tym w szczególności:

– prowadzenie urządzeń ewidencyjnych funkcjonujących w powszechnych  jednostkach organizacyjnych prokuratury,

–  sporządzanie projektów pism,

–  zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzonych w prokuraturze dokumentów, w tym pism procesowych.

6.         Wykształcenie:

preferowane wyższe pierwszego lub drugiego stopnia.

7.         Wymagania konieczne:

–  znajomość metod i techniki pracy kancelaryjno-biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym i biurowym,

–  nieposzlakowana opinia,

–  umiejętność pracy w zespole.

8.         Wymagania pożądane:

znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych prokuratury (Dział I i II ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 740 ze zm.) oraz ogólnych zagadnień zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości z dnia  10 sierpnia 2017 r. poz. 174 ze zm.), a także:

–  odporność na stres,

–  dyspozycyjność,

–  komunikatywność,

–  wysoka kultura osobista,

–  kreatywność,

–  obowiązkowość.

9.         Wymagane dokumenty:

–  Curriculum Vitae wraz ze zdjęciem, wniosek o dopuszczenie do konkursu,

–  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenia lub kwalifikacje zawodowe,

–  oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

–  oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

–  oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

– oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

10.       Wymagane dokumenty z podaniem oznaczenia konkursu należy składać

w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Kielcach ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce na Biurze Podawczym lub przesłać drogą pocztową   do  dnia  23  marca  2021 r.

 

11.       Inne informacje:

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informacje dotyczące terminów i miejsca kolejnych etapów konkursu wraz z listą osób, które zostały do nich zakwalifikowane oraz ostateczna lista z imieniem i nazwiskiem kandydata wytypowanego zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.prokuratura.kielce.pl, podane do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Kielcach, ul. Mickiewicza 7.

 

Przewidywany termin obsadzenia stanowiska: 19 kwietnia 2021 roku.

 

Konkurs składa się z trzech etapów i przeprowadzony zostanie przez komisję powołaną przez Prokuratora Okręgowego w Kielcach:

–  etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia
wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

–  etapu drugiego –  praktycznego sprawdzenia umiejętności,

–  etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Michał Siemaszko
Informację udostępnił: Michał Siemaszko
Data wytworzenia informacji: 2021-03-09
Data udostępnienia informacji: 2021-03-09
Liczba odsłon: 301