Prokurator Okręgowy w Kielcach ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnika-stażysty – docelowo Inspektora Ochrony Danych w wymiarze 1/2 etatu w Prokuraturze Okręgowej w Kielcach

O G Ł O S Z E N I E

 

z dnia 28  maja  2021 roku

Prokurator Okręgowy w Kielcach ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnika-stażysty – docelowo Inspektora Ochrony Danych w wymiarze 1/2 etatu w Prokuraturze Okręgowej w Kielcach

1.         Nazwa i adres prokuratury przeprowadzającej konkurs: Prokuratura Okręgowa

w Kielcach, ul. Mickiewicza 7,  25-352 Kielce.
2.         Określenie wolnych stanowisk pracy: 1/2  etatu.
3.         Praca w Prokuraturze Okręgowej w Kielcach.

4.         Oznaczenie konkursu: PO IV WOS 1111.6.2021
5.         Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

–        wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury okręgu kieleckiego,

–        identyfikacja, analiza i ocena procesów przetwarzania danych osobowych, pod kątem ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych,

–        podejmowanie działań zwiększających świadomość w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych,

–        weryfikowanie zgodności stanu rzeczywistego z przyjętymi politykami bezpieczeństwa IT ochrony danych,

–        prowadzenie analiz związanych z bezpieczeństwem zasobów,

–        nadzorowanie opracowywania, tworzenia i aktualizacji regulacji wewnętrznych dotyczących ochrony danych osobowych,

–        aktualizowanie dokumentacji bezpieczeństwa (polityki, procedury, standardy),

–        koordynowanie wypełnienia obowiązków w zakresie poufności, prywatności, ochrony tożsamości,

–        monitorowanie zgodności działań jednostki z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

–        prowadzenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych,

–        przedstawienie do zatwierdzania Dyrektorowi jednostki wniosków oraz udzielenie upoważnień do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora Danych Osobowych, prowadzenie rejestru upoważnień,

–        prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych,

–        realizacja audytów stanu ochrony danych osobowych, w tym w systemach informatycznych jednostki,

–        nadzór nad procesem przetwarzania danych osobowych zewnętrznym podmiotom;

–        nadzór nad procesem oceny skutków ochrony danych osobowych,

–        pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych oraz osób, których dane dotyczą,

–        nadzór nad procesem obsługi naruszeń ochrony danych osobowych.

 

 

 

6.         Wykształcenie:

wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia.

7.         Wymagania konieczne:

–        minimum 1 rok doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa informacji i ochrony danych;

–        znajomość przepisów, standardów i dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa        informacji i ochrony danych,

–        pełna zdolność do czynności prawnych,

–        nieposzlakowana opinia,

–        bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

8.         Wymagania pożądane:

–     znajomość przepisów regulujących ustrój i organizację prokuratury,

–     odporność na stres,

–     dyspozycyjność,

–     komunikatywność,

–     wysoka kultura osobista,

–     kreatywność,

–     obowiązkowość.

9.         Wymagane dokumenty:

–          Curriculum Vitae wraz ze zdjęciem, wniosek o dopuszczenie do konkursu,

–          kopie dokumentów potwierdzających wykształcenia lub kwalifikacje zawodowe,

–          oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

–          oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

–          oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

–          oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

10.       Wymagane dokumenty z podaniem oznaczenia konkursu należy składać

na Biurze Podawczym Prokuratury Okręgowej w Kielcach ul. Mickiewicza 7,    25-352 Kielce  lub przesłać drogą pocztową   do  dnia 15 czerwca 2021 r.

11.       Inne informacje:

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informacje dotyczące terminów i miejsca kolejnych etapów konkursu wraz z listą osób, które zostały do nich
zakwalifikowane oraz ostateczna lista z imieniem i nazwiskiem kandydata wytypowanego zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.prokuratura.kielce.pl, podane do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Kielcach, ul. Mickiewicza 7.

 

Przewidywany termin obsadzenia stanowiska: lipec 2021 roku.

 

 

Konkurs składa się z trzech etapów i przeprowadzony zostanie przez komisję powołaną przez Prokuratora Okręgowego w Kielcach:

–  etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia
wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

–  etapu drugiego –  praktycznego sprawdzenia umiejętności,

–  etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Michał Siemaszko
Informację udostępnił: Michał Siemaszko
Data wytworzenia informacji: 2021-05-31
Data udostępnienia informacji: 2021-05-31
Liczba odsłon: 360