Konkurs na wolne stanowisko urzędnika-stażysty – docelowo Inspektora Ochrony Danych w wymiarze 1/2 etatu w Prokuraturze Okręgowej w Kielcach

O G Ł O S Z E N I E

z dnia 2 lipca   2021 roku
Prokurator Okręgowy w Kielcach ogłasza konkurs na wolne stanowisko
urzędnika-stażysty – docelowo Inspektora Ochrony Danych w wymiarze 1/2 etatu w Prokuraturze Okręgowej w Kielcach

1.    Nazwa i adres prokuratury przeprowadzającej konkurs: Prokuratura Okręgowa w Kielcach, ul. Mickiewicza 7,  25-352 Kielce.
2.    Określenie wolnych stanowisk pracy: 1/2  etatu.
3.    Praca w Prokuraturze Okręgowej w Kielcach.
4.    Oznaczenie konkursu: PO IV WOS 1111.7.2021
5.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
– wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury okręgu kieleckiego,
– identyfikacja, analiza i ocena procesów przetwarzania danych osobowych, pod kątem ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych,
– podejmowanie działań zwiększających świadomość w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych,
-weryfikowanie zgodności stanu rzeczywistego z przyjętymi politykami bezpieczeństwa IT ochrony danych,

-prowadzenie analiz związanych z bezpieczeństwem zasobów,
– nadzorowanie opracowywania, tworzenia i aktualizacji regulacji wewnętrznych dotyczących ochrony danych osobowych,
– aktualizowanie dokumentacji bezpieczeństwa (polityki, procedury, standardy),
– koordynowanie wypełnienia obowiązków w zakresie poufności, prywatności, ochrony tożsamości,
-monitorowanie zgodności działań jednostki z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
-prowadzenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych,
-przedstawienie do zatwierdzania Dyrektorowi jednostki wniosków oraz udzielenie upoważnień do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora Danych Osobowych, prowadzenie rejestru upoważnień,
– prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych,
-realizacja audytów stanu ochrony danych osobowych, w tym w systemach informatycznych jednostki,
-nadzór nad procesem przetwarzania danych osobowych zewnętrznym podmiotom;
-nadzór nad procesem oceny skutków ochrony danych osobowych,
-pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych oraz osób, których dane dotyczą,
-nadzór nad procesem obsługi naruszeń ochrony danych osobowych.
6.    Wykształcenie:
wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia.
7.    Wymagania konieczne:
-minimum 1 rok doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa informacji i ochrony danych;
– znajomość przepisów, standardów i dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa        informacji i ochrony danych,
-pełna zdolność do czynności prawnych,
-nieposzlakowana opinia,
-bardzo dobra znajomość obsługi komputera.
8.    Wymagania pożądane:
-znajomość przepisów regulujących ustrój i organizację prokuratury,
– odporność na stres,
– dyspozycyjność,
-komunikatywność,
-wysoka kultura osobista,
-kreatywność,
-obowiązkowość.
9.    Wymagane dokumenty:
-Curriculum Vitae wraz ze zdjęciem, wniosek o dopuszczenie do konkursu,

-kopie dokumentów potwierdzających wykształcenia lub kwalifikacje zawodowe,
-oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
-oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
-oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
-oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
10. Wymagane dokumenty z podaniem oznaczenia konkursu należy składać  na Biurze Podawczym Prokuratury Okręgowej w Kielcach ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce  lub przesłać drogą pocztową   do  dnia 19 lipca  2021 r.
11.    Inne informacje:
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informacje dotyczące terminów i miejsca kolejnych etapów konkursu wraz z listą osób, które zostały do nich zakwalifikowane oraz ostateczna lista z imieniem i nazwiskiem kandydata wytypowanego zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.prokuratura.kielce.pl , podane do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Kielcach, ul. Mickiewicza 7.

Przewidywany termin obsadzenia stanowiska: wrzesień 2021 roku.

Konkurs składa się z trzech etapów i przeprowadzony zostanie przez komisję powołaną przez Prokuratora Okręgowego w Kielcach:
–  etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia
wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
–  etapu drugiego –  praktycznego sprawdzenia umiejętności,
–  etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Michał Siemaszko
Informację udostępnił: Michał Siemaszko
Data wytworzenia informacji: 2021-07-02
Data udostępnienia informacji: 2021-07-02
Liczba odsłon: 443