z dnia  8  lutego  2019 roku Prokurator Okręgowy w Kielcach ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnika-stażysty w wymiarze 1 etatu w Prokuraturze Rejonowej w Końskich

O G Ł O S Z E N I E

 

z dnia  8  lutego  2019 roku Prokurator Okręgowy w Kielcach ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnika-stażysty w wymiarze 1 etatu w Prokuraturze Rejonowej w Końskich

1.         Nazwa i adres prokuratury przeprowadzającej konkurs: Prokuratura Okręgowa

w Kielcach, ul. Mickiewicza 7,  25-352 Kielce.
2.         Określenie wolnych stanowisk pracy: 1  etat.
3.         Praca w Prokuraturze Rejonowej w Końskich.

4.         Oznaczenie konkursu: PO IV WOS 1111.1.2019
5.         Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

ogół czynności kancelaryjno – biurowych wynikających z działania sekretariatów

w    powszechnych   jednostkach   organizacyjnych   prokuratury   określonych

w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie
organizacji  i  zakresu  działania  sekretariatów  oraz  innych  działów  administracji

w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, a w tym w szczególności:

– prowadzenie urządzeń ewidencyjnych funkcjonujących w powszechnych  jednostkach organizacyjnych prokuratury,

–  sporządzanie projektów pism,

–  zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzonych w prokuraturze

dokumentów, w tym pism procesowych.
6.         Wykształcenie:

preferowane wyższe pierwszego lub drugiego stopnia.
7.         Wymagania konieczne:

–  znajomość metod i techniki pracy kancelaryjno-biurowej, w tym umiejętność
posługiwania się sprzętem komputerowym i biurowym,

–  nieposzlakowana opinia,

–  umiejętność pracy w zespole.
8.         Wymagania pożądane:

znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych prokuratury (Dział I i II ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 ze zm.) oraz ogólnych zagadnień zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości z dnia  10 sierpnia 2017 r. poz. 174 ze zm.), a także:

–  odporność na stres,

–  dyspozycyjność,

–  komunikatywność,

–  wysoka kultura osobista,

–  kreatywność,

–  obowiązkowość.

9.         Wymagane dokumenty:

–  Curriculum Vitae wraz ze zdjęciem, wniosek o dopuszczenie do konkursu,

–  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenia lub kwalifikacje zawodowe,

–  oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

–  oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

–  oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

– oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
10.       Wymagane dokumenty z podaniem oznaczenia konkursu należy składać

w  siedzibie Prokuratury Okręgowej  w Kielcach pok. 109,  ul. Mickiewicza 7,

25-352 Kielce lub przesłać drogą pocztową   do dnia 25 lutego 2019 roku.
11.       Inne informacje:

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informacje dotyczące terminów

i miejsca kolejnych etapów konkursu wraz z listą osób, które zostały do nich
zakwalifikowane oraz ostateczna lista z imieniem i nazwiskiem kandydata wytypowanego zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.prokuratura.kielce.pl, podane do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Kielcach, ul. Mickiewicza 7.

 

Przewidywany termin obsadzenia stanowiska: 1 kwietnia 2019 roku.

 

Konkurs składa się z trzech etapów i przeprowadzony zostanie przez komisję powołaną

przez Prokuratora Okręgowego w Kielcach:

–  etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia
wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

–  etapu drugiego –  praktycznego sprawdzenia umiejętności,

–  etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Michał Siemaszko
Informację udostępnił: Michał Siemaszko
Data wytworzenia informacji: 2019-02-13
Data udostępnienia informacji: 2019-02-13
Liczba odsłon: 442