• Organy i osoby oraz ich kompetencje.

Prokurator Okręgowy: Dariusz Dryjas

sprawuje w szczególności: ogólny nadzór służbowy nad wszystkimi komórkami organizacyjnymi Prokuratury Okręgowej w Kielcach i jednostkami organizacyjnymi prokuratury  w okręgu oraz bezpośredni nadzór służbowy nad merytoryczną działalnością IV Wydziału Organizacyjnego – Sądowego , V Wydziału Budżetowo-Administracyjnego, I Wydziału Śledczego, II Wydziału Śledczego wraz wchodzącym Działem do Spraw Błędów Medycznych, III Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej, Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz, Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji niejawnych, Samodzielnego stanowiska pracy do spraw obronnych i Samodzielnego stanowiska pracy do spraw audytu wewnętrznego, reprezentuje prokuraturę wobec władz, organów państwowych i samorządowych oraz koordynuje działania w zakresie ścigania przestępstw prowadzone przez inne organy państwowe, podejmuje decyzje w sprawach kadrowych, przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków, kieruje wykonaniem budżetu Prokuratury Okręgowej;

Zastępcy Prokuratora Okręgowego:

Zastępca Prokuratora Okręgowego: Ewa Nowak

sprawuje w szczególności: bezpośredni nadzór wewnętrzny nad merytoryczną działalnością II Wydziału Postępowania Sądowego oraz prokuratur rejonowych, a zwłaszcza nad postępowaniami przygotowawczymi i innymi sprawami pozostającymi w zainteresowaniu prokuratur nadrzędnych oraz postępowaniami przygotowawczymi ze względu na ich rodzaj, charakter i skutki, przedłuża okresy śledztw, sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;

Zastępca Prokuratora Okręgowego: Robert Słowakiewicz

w szczególności: kieruje V Wydziałem Śledczym,, sprawuje bezpośredni nadzór wewnętrzny nad merytoryczną działalnością VI Wydziału ds. Przestępczości Gospodarczej , sprawuje nadzór nad działalnością Prokuratury Okręgowej i prokuratur rejonowych w zakresie zapobiegania przestępczości i innym naruszeniom prawa;

Naczelnik IV Wydziału Organizacyjnego – Sądowego: Marzena Wrześniewska

sprawuje w  szczególności nadzór nad pracą sekretariatu Prokuratury Okręgowej w zakresie biurowości, organizuje sprawozdawczość statystyczną, przygotowuje projekty decyzji Prokuratora Okręgowego w sprawach kadrowych oraz związanych z organizacją pracy, koordynuje zagadnienia dotyczące udostępniania informacji publicznej, organizuje konkursy na stanowiska urzędnicze i pracowników nie będących urzędnikami w zakresie zleconym przez Prokuratora Okręgowego.

Kierownik Działu Sądowego prokurator Lech Ozierów:

W szczególności kieruje całokształtem pracy wydziału i odpowiada za poziom czynności i opracowań prokuratorów oraz ich terminowość, uczestniczy i zleca prokuratorom udział w rozprawach i posiedzeniach przed sądem okręgowym, przyjmuje sprawozdania z przebiegu i wyników rozpraw (posiedzeń), ocenia zasadność apelacji prokuratorów prokuratury okręgowej;

Naczelnik II Wydziału Śledczego: Małgorzata Szuba

Kierownik Działu do Spraw Błędów Medycznych: Cezary Luciński

W szczególności kieruje całokształtem pracy wydziału i odpowiada za poziom czynności i opracowań prokuratorów oraz terminowość ich realizacji, przydziela zadania prokuratorom z zakresu sprawowanego zwierzchniego nadzoru służbowego oraz nadzoru instancyjnego a także kontroli służbowej spraw, sprawuje nadzór nad pracą sekretariatu wydziału, utrzymuje kontakt z organami uprawnionymi do prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz organami kontroli, opracowuje okresowe analizy, informacje i sprawozdania.

Naczelnik III Wydziału ds. Przestępczości Gospodarczej  Jarosław Sarba

w szczególności kieruje całokształtem pracy wydziału i odpowiada za poziom czynności i opracowań prokuratorów, ich terminowość oraz za postępowanie z dowodami rzeczowymi, przydziela śledztwa do prowadzenia poszczególnym prokuratorom wydziału, zleca prokuratorom udział w rozprawach i posiedzeniach sądowych, odbiera sprawozdania z ich przebiegu oraz ocenia zasadność zapadłych decyzji sądowych;

Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz

Kierownik działu prokurator Augustyn Pindziak

w szczególności koordynuje całokształt zagadnień należących do zakresu działania Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji, wykonuje obowiązki pełnomocnika do spraw informatyzacji i administratora bezpieczeństwa informacji oraz wykonuje zadania związane z administrowaniem przez Prokuratora Okręgowego danymi w systemach informatycznych, koordynuje wprowadzanie w prokuraturach okręgu kieleckiego Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra”;

VII Wydział Budżetowo-Administracyjny
Dyrektor Finansowo-Administracyjny Robert Stawiarz:

w szczególności kieruje całokształtem pracy wydziału oraz odpowiada za sprawną organizację pracy podległych pracowników i prawidłową realizację zadań służbowych, opracowuje roczny preliminarz dochodów i wydatków budżetowych i nadzoruje jego realizację, sporządza plany remontów bieżących lokali i budynków użytkowanych przez prokuratury, które są w trwałym zarządzie Prokuratury Okręgowej, sporządza plany inwestycyjne adaptacji i modernizacji lokali będących siedzibą prokuratur oraz plany zakupów inwestycyjnych;

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej prokurator Daniel Prokopowicz

tel. (041) 364-96-60, tel. 881-957-378, rzecznik@prokuratura.kielce.pl

Ponadto funkcje sprawują:

prokurator  Dariusz Rakoczy  – wizytator

prokurator  Leszek Jaworski – wizytator 

Marzena Lipczyńska – główny księgowy

Wiesława Kupis – st. inspektor ds. biurowości

Justyna Ciopińska – kierownik sekretariatu prokuratury

Małgorzata Sarnat – Szybalska – kierownik kancelarii tajnej

Zygmunt Król – pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Michał Siemaszko
Informację udostępnił: Paweł Sokół
Data wytworzenia informacji: 2016-10-20
Data udostępnienia informacji: 2013-09-16
Liczba odsłon: 12 786

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj