Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Krakowie

I. Rafał Babiński – Prokurator Okręgowy, Prokurator Prokuratury Regionalnej
w Krakowie.

1.   Sprawuje ogólne kierownictwo nad całokształtem pracy Prokuratury Okręgowej w Krakowie i podległych Prokuratur Rejonowych, wykonując między innymi uprawnienia określone w art. 8 Ustawy Prawo o Prokuraturze.

2.  Ustala kierunki działania i wytycza zadania Prokuratury Okręgowej i podległych   prokuratur rejonowych.

3.  Dekretuje sprawy do Wydziałów oraz podejmuje decyzje o przejęciu spraw do prowadzenia przez te Wydziały z prokuratur rejonowych.

4.  Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału V Organizacyjnego, a w szczególności:

a.   określa zakresy podziału czynności pracowników orzeczniczych, urzędników i innych pracowników Prokuratury Okręgowej,

b.   ustala podział etatów orzeczniczych, urzędników i innych pracowników w komórkach organizacyjnych Prokuratury Okręgowej i podległych prokuraturach  rejonowych,

c.   sporządza roczne harmonogramy działań Prokuratury Okręgowej,

d.  podejmuje decyzje w sprawach kadrowych, a w szczególności w sprawach określonych w § 90 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,

e.   wyznacza kierunki szkolenia asesorów, prokuratorów, urzędników i innych pracowników, w tym w zakresie informatyzacji,

f.   sprawuje bezpośredni nadzór nad postępowaniami przygotowawczymi zarejestrowanymi w Wydziałach,

5.  Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Kierownika Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz, a w szczególności:

a.   nadzoruje administrowanie danymi w systemach informatycznych i wprowadzanie do praktyki w prokuraturach rejonowych i Prokuraturze Okręgowej ogólnopolskich oraz lokalnych systemów informatycznych,

b.   nadzoruje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w Prokuraturze Okręgowej i prokuraturach rejonowych,

6.  Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału VII Budżetowo –Administracyjnego, a w szczególności:

a.   kieruje wykonaniem budżetu Prokuratury Okręgowej,

b.   zatwierdza i podpisuje projekty budżetu przygotowywane w tym Wydziale,

c.   zatwierdza plany i sprawozdania budżetowo – finansowe,

d.   nadzoruje prowadzenie gospodarki finansowej i oszczędne gospodarowanie mieniem prokuratury,

e.   nadzoruje zadania realizowane w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych,

7.   Sprawuje nadzór nad pracą Samodzielnego Działu Ochrony Informacji Niejawnych i odpowiada za ochronę przetwarzanych informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej, a w szczególności za zorganizowanie i zapewnienie tej ochrony.

8.   Sprawuje nadzór nad realizacją zadań z zakresu obronności oraz czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów prokuratury.

9.   Współdziała w realizacji audytu i zapoznaje się z wynikami pracy audytora wewnętrznego.

10.   Sprawuje nadzór nad realizacją zadań z zakresu BHP.

11.  Nadzoruje pracę Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej i za jego pośrednictwem lub osobiście utrzymuje kontakt ze środkami społecznego przekazu.

12.  Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

13.  Zwołuje posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej i zarządza wybory członków Kolegium.

14.  Podejmuje decyzje o zawieszeniu w czynnościach, wnioskuje obniżenie wynagrodzenia, kieruje wnioski o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych oraz stosuje kary porządkowe.

15.  Rozpatruje skargi na czynności prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Krakowie
i Kierowników jednostek organizacyjnych.

16.  Rozpatruje skargi na czynności urzędników i innych pracowników Prokuratury Okręgowej.

17.  Reprezentuje Prokuraturę na zewnątrz wobec organów administracji państwowej i samorządowej działających na terenie właściwości Prokuratury Okręgowej, utrzymuje kontakty z kierownictwem Sądu Okręgowego, Komendantem Wojewódzkim Policji, Dyrektorem Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i innymi jednostkami.

18.  Wykonuje obowiązki nałożone przepisem art. 19, 19a, 19b Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi oraz sprawuje nadzór nad czynnościami prokuratorów wynikającymi z powołanej ustawy i rozporządzenia.

19.  Wykonuje zadania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny wynikające z realizacji zadań ujętych w planie operacyjnym funkcjonowania Prokuratury Okręgowej w Krakowie (karty realizacji zadań).

20.  Wykonuje zadania określone w art. 4 i 5 Ustawy Prawo o Prokuraturze.

21.  Podpisuje:

•   pisma wychodzące na zewnątrz, prezentujące w swej treści stanowisko kierownictwa Prokuratury lub adresowane do organów centralnych albo naczelnych,

•  pisma adresowane do Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego ich zastępców oraz Dyrektorów Departamentów,

•   pisma do Prokuratora Regionalnego oraz Naczelników Wydziałów Prokuratury Regionalnej,

•    wnioski do Sądu Okręgowego o zastosowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wraz z wnioskami o zastosowanie środków zapobiegawczych.

 

II. Maria Zębala – Zastępca Prokuratora Okręgowego, Prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

1.   Sprawuje bezpośredni nadzór nad czynnościami związanymi ze zwierzchnim nadzorem służbowym nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych, oraz nadzorem instancyjnym w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego, rozstrzygania sporów kompetencyjnych i w związku z powyższym:

a.   wykonuje zadania bezpośrednio przełożonego przewidziane w kodeksie postępowania karnego, ustawie o prokuraturze i innych przepisach w tym w szczególności w Dziale II Rozdziale 2 Oddziale 2 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,

b. wykonuje uprawnienia określone w art. 8 Ustawy Prawo o Prokuraturze,

c. rozstrzyga w przedmiocie wyłączenia podległych prokuratorów od udziału w postępowaniach sądowych, rozpoznawania spraw bądź dokonywania poszczególnych czynności,

d.   występuje do Prokuratora Regionalnego o skierowanie do Prokuratora Krajowego wniosku o uchylenie w trybie art. 328 § 1 kpk prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego prowadzonego w prokuraturach rejonowych w stosunku do osoby, która występowała w charakterze podejrzanego,

e.    podejmuje decyzje w przedmiocie przedłużenia śledztw prowadzonych
w prokuraturach rejonowych na czas powyżej 1 roku,

f.     podejmuje decyzje w przedmiocie wznowienia postępowania w zakresie spraw prowadzonych w prokuraturach rejonowych, w trybie określonym w art. 327 § 2 kpk,

g.   sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Działu Oz w zakresie spraw prowadzonych w prokuraturach rejonowych i Prokuraturze Okręgowej,

2.  Podejmuje decyzje o objęciu nadzorem służbowym postępowań przygotowawczych prowadzonych przez prokuratury rejonowe i przyjmuje referaty dotyczące decyzji merytorycznych w sprawach objętych nadzorem służbowym.

3.  Sprawuje bezpośredni nadzór na pracą Wydziału VI Postępowania Sądowego, w tym:

•       przesyła kasacje do Sądu Najwyższego w sprawach karnych oraz skargi kasacyjne w sprawach cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych oraz ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych,

•       przesyła wnioski lub skargi o wznowienie postępowania sądowego,

•       przesyła wnioski drogą służbową do Prokuratora Generalnego w sprawach określonych w § 369 ust. 1 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,

•       dekretuje sprawy do Wydziału VI Postępowania Sądowego i sprawuje bezpośredni nadzór nad postępowaniami przygotowawczymi zarejestrowanymi w tym Wydziale

4.  Sprawuje bieżący nadzór i kontrolę nad pracą Wydziału VII Budżetowo – Administracyjnego w zakresie spraw nie wymagających decyzji Prokuratora Okręgowego.

5.  Wykonuje obowiązki nałożone przepisem art. 19, 19a, 19b Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi oraz sprawuje nadzór nad czynnościami prokuratorów wynikającymi z powołanej ustawy i rozporządzenia.

6.  Wykonuje zadania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, wynikające z realizacji zadań ujętych w planie operacyjnym funkcjonowania Prokuratury Okręgowej w Krakowie (karty realizacji zadań).

7.  Wykonuje zadania, o  których mowa w treści art. 4 i 5 Ustawy Prawo o Prokuraturze.

8.  Zastępuje Prokuratora Okręgowego w czasie Jego nieobecności.

9.  Zastępuje Zastępcę Prokuratora Okręgowego w czasie Jego nieobecności.

 

III. Marcin Lichosik – Zastępca Prokuratora Okręgowego, Prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

1.  Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału I Śledczego, Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej oraz Wydziału III do Spraw Przestępczości Gospodarczej, a w szczególności:

a.        wykonuje zadania bezpośrednio przełożonego przewidziane w kodeksie postępowania karnego, ustawie Prawo o prokuraturze i innych przepisach
w tym w szczególności w Dziale II Rozdziale 2 Oddziale 2 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury,

b.        przedłuża okres śledztwa i kieruje wnioski o przedłużenie okresu śledztwa na czas powyżej 1 roku na podstawie § 130 ust. 3 Regulaminu,

c.        kieruje wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania i wnioski o przedłużenie tymczasowego aresztowania na okres do 12 miesięcy,

d.        rozpoznaje zażalenia na postanowienia, zarządzenia oraz inne czynności prokuratorów podejmowane w toku postępowań przygotowawczych,

e.        występuje do Prokuratora Regionalnego o skierowanie do Prokuratora Generalnego wniosku w trybie art. 328 § 1 kpk, o uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego w stosunku do osoby, która występowała w charakterze podejrzanego, w sprawach Wydziału I, II i III,

f.         rozstrzyga w przedmiocie wyłączenia podległych prokuratorów od prowadzenia spraw bądź wykonywania poszczególnych czynności.

2.  Dekretuje sprawy do Wydziałów I, II i III oraz podejmuje decyzje o przejęciu spraw do prowadzenia przez te Wydziały z prokuratur rejonowych.

3.  Kontroluje na bieżąco bieg postępowań przygotowawczych prowadzonych w nadzorowanych Wydziałach.

4.  Konsultuje decyzje w przedmiocie środków odwoławczych w sprawach  prowadzonych w nadzorowanych Wydziałach.

5.  Konsultuje w ramach działania Wydziału I, II i III – decyzje w przedmiocie stosowania środków zapobiegawczych.

6.  Kieruje pracami analitycznymi dotyczącymi stanu przestępczości i postępowań przygotowawczych.

7.  Wykonuje uprawnienia określone w art. 8 Ustawy Prawo o prokuraturze.

8.  Na bieżąco informuje Prokuratora Okręgowego o najpoważniejszych postępowaniach prowadzonych i nadzorowanych w Wydziałach, ich biegu i planowanych czynnościach.

9.  Wykonuje obowiązki nałożone przepisem art. 19, 19a, 19b Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi oraz sprawuje nadzór nad czynnościami prokuratorów wynikającymi z powołanej ustawy i rozporządzenia.

10.  Wykonuje zadania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny wynikające z realizacji zadań ujętych w planie operacyjnym funkcjonowania Prokuratury Okręgowej w Krakowie (karty realizacji zadań).

11.  Wykonuje zadania, o których mowa w treści art. 4 i 5 Ustawy Prawo o Prokuraturze.

12.  Zastępuje Prokuratora Okręgowego w czasie Jego nieobecności.

13.  Zastępuje Zastępcę Prokuratora Okręgowego w czasie Jej nieobecności.

IV.    płk. Jacek Kowalski – Zastępca Prokuratora Okręgowego do Spraw Wojskowych

I.       Kieruje pracą Wydziału i wykonuje czynności bezpośrednio związane z realizacją zadań ustawowych prokuratur, a w szczególności:

1.      Bezpośrednio lub poprzez poszczególne osoby funkcyjne, wyznacza zadania prokuratorom i pracownikom oraz wydaje stosowne polecenia;

2.      Sprawuje nadzór instancyjny poprzez wydawanie postanowień zastrzeżonych dla prokuratora nadrzędnego w sprawach prowadzonych w działach do spraw wojskowych poszczególnych prokuratur rejonowych, leżących we właściwości terytorialnej Wydziału – w sprawach pozostających we właściwości sądów wojskowych i Żandarmerii Wojskowej;

3.      Zapoznaje się z treścią zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa wpływających do Wydziału;

4.      Dekretuje bieżącą korespondencję i przydziela sprawy;

5.      Przyjmuje referaty prokuratorów o przebiegu postępowania w poszczególnych sprawach;

6.      Udziela pomocy instruktarzowej prokuratorom;

7.      Zapoznaje się z aktami postępowań o szczególnym znaczeniu;

8.      Wydaje zalecenia dotyczące toku prowadzonych postępowań przy uwzględnieniu zasad określonych w art. 7 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. prawo o prokuraturze (Dz.U.z 2019 r. poz. 740 z późn. zm.) i udziela pisemnych wytycznych w opracowaniu planów śledztw oraz właściwych kierunków działania;

9.      Podejmuje decyzje określone w art. 8 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 740 z późn. zm.) w odniesieniu do spraw prowadzonych w Wydziale;

10.   Podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu śledztwa na okres do roku w postępowaniach karnych prowadzonych osobiście w Wydziale;

11.   Kieruje do Departamentu Do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej wnioski o przedłużenie okresu prowadzonego w Wydziale śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku;

12.   Konsultuje decyzje o umorzeniu postępowania prowadzonego przeciwko osobie w przypadku stosowania wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania, o przekazaniu sprawy lub jej części do dalszego prowadzenia innej jednostce organizacyjnej prokuratury oraz o zawieszeniu postępowania w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w Wydziale;

13.   Kieruje do sądu akty oskarżenia i wnioski o warunkowe umorzenie postępowania, akceptuje uzgodnienia dokonane w trybie art. 335 k.p.k. i art. 387 k.p.k. w sprawach prowadzonych w Wydziale, przyjmuje sprawozdania z przebiegu postępowań sadowych oraz przekazuje do rozpoznania właściwemu sądowi lub prokuratorowi nadrzędnemu środki zaskarżenia na orzeczenia i zarządzenia wydane przez prokuratorów Wydziału, w razie konieczności ze stanowiskiem co do zasadności tych środków;

14.   Wyznacza prokuratorów do uczestnictwa w rozprawach i posiedzeniach przed sądem;

15.   Zapoznaje się i zatwierdza ocenę orzeczeń sądowych – w sprawach pozostających we właściwości sądów wojskowych i Żandarmerii Wojskowej;

16.   Rozpoznaje zażalenia w trybie art. 302 § 3 kpk;

17.   Rozpoznaje skargi;

18.   Kieruje wnioski w postępowaniu przygotowawczym w sprawach dot. stosunków międzynarodowych w tym wnioski o wydanie europejskiego nakazu aresztowania;

19.   Sprawuje nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno – rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U z 2020 r., poz. 431 t.j.);

20.   Sprawuje nadzór nad sporządzeniem opracowań problemowych dotyczących zagadnień należących do kompetencji Wydziału;

21.   Sprawuje bieżący nadzór nad działalnością funkcjonującego w ramach Wydziału Oddziału Kancelarii Tajnej Prokuratury Okręgowej w Krakowie;

22.   Zatwierdza plan urlopów;

23.   Udziela urlopów i podejmuje decyzje o konieczności odwołania z urlopu;

24.   Wyznacza zastępstwa w razie nieobecności kierowników, wizytatorów, prokuratorów i pracowników;

25.   Ustala bieżący sposób wykorzystania pomieszczeń, mienia ruchomego oraz środków transportu Wydziału;

26.   Kieruje do wnioski o wyróżnienie prokuratorów i pracowników;

27.   Podejmuje działania zmierzające do zapewnienia właściwej obsady etatowej;

28.   Rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy działami do spraw wojskowych poszczególnych prokuratur rejonowych leżących w zakresie właściwości terytorialnej Wydziału – w zakresie właściwości sądów wojskowych i Żandarmerii Wojskowej;

29.   Przyjmuje interesantów;

30.   We współpracy z Rzecznikiem Prasowym Prokuratury Okręgowej w Krakowie odpowiada za kontakty z mediami;

31.   Na bieżąco informuje Prokuratora Okręgowego w Krakowie i za pośrednictwem, Dyrektora Departamentu do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej, Zastępcę Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych o wszystkich ważniejszych postępowaniach przygotowawczych lub zaistniałych zdarzeniach;

32.   Pełni dyżury;

33.   Wyznacza prokuratora na czas swojej nieobecności, który pełni w zastępstwie obowiązki, przy czym w pierwszej kolejności do zastępstwa wyznacza kierownika Działu I lub II. W razie ich nieobecności obowiązki Zastępcy Prokuratora Okręgowego do Spraw Wojskowych , pełni prokurator będący oficerem lub oficerem rezerwy. Zastępstwa nie obejmują realizacji czynności wskazanych w art. 31 i 33 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U z 2020 r., poz. 431 t.j.);

34.   Wykonuje inne czynności zlecone przez Zastępcę Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych i Prokuratora Okręgowego w Krakowie.

35.   Zastępuje podczas nieobecności ppłk Wojciecha Bigaj oraz mjr Karola Czubę.

NACZELNICY WYDZIAŁÓW:

 Wydział I Śledczy wraz z wchodzącym w jego skład Działem do Spraw dotyczących Błędów Medycznych, skutkujących ciężkim uszkodzeniem ciała człowieka:

Naczelnik Wydziału – prokurator Grzegorz Derwisz

Kierownik Działu– Małgorzata Sajkiewicz

Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej wraz z wchodzącym w jego skład Działem do Spraw o Przestępstwa z Wykorzystaniem Internetu oraz Zaawansowanych Technologii i Systemów Informatycznych.

P.O. Naczelnika Wydziału – prokurator Michał Węglowski

P.O. Kierownika Działu – prokurator Paweł Jędrusiak

Wydział III do Spraw Przestępczości Gospodarczej wraz z wchodzącym w jego skład Działem do Spraw Obrotu Prawnego z Zagranicą.

Naczelnik Wydziałuprokurator Jan Kościsz

Kierownik Działu – prokurator

Wydział VI Sądowy wraz z wchodzącym w jego skład Działem do Spraw Cywilnych, Administracyjnych i Nieletnich

Naczelnik Wydziałuprokurator Krzysztof Urbaniak

Kierownik Działu – prokurator Agnieszka Gajda-Więcek

Wydział V Organizacyjny wraz z wchodzącym w jego skład Działem do Spraw Informatyzacji i Analiz

Naczelnik Wydziałuprokurator Mirosław Mazur

Kierownik Działu – prokurator Janusz Hnatko

Wydział VII Budżetowo-Administracyjny wraz z wchodzącym w jego skład Działem Finansowo-Księgowym

 Dyrektor Finansowo-Administracyjny mgr Dawid Chmura

Główny Księgowy – mgr Magdalena Piwowar

 

Ponadto funkcje sprawują:

 –  w ramach Wydziału V:

prokurator Prokuratury Okręgowej – Janusz Hnatko – rzecznik prasowy, kierownik ds. szkolenia

prokurator Prokuratury Okręgowej – Jacek Para – wizytator

prokurator Prokuratury Okregowej – Krzysztof Dratwa – wizytator

prokurator Prokuratury Okręgowej –  Leszek Brzegowy – wizytator

mgr Katarzyna Ćwiek-Wodecka – st. inspektor ds. biurowości

mgr Marta Kuciel – kierownik sekretariatu prokuratury

Agnieszka Pasztaleniec-Woźniak – z-ca kierownika sekretariatu

  – samodzielni pracownicy:

mgr Jolanta Kula – audytor

mgr Paweł Cichostępski – specjalista ds. BHP

Marek Ryś – kierownik kancelarii tajnej

Kazimierz Kamiński – pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Zbigniew Ścieżyński – z-ca kierownika kancelarii tajnej

mgr Agnieszka Prasiel –  Inspektor Ochrony Danych

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje w podległych Prokuraturach Rejonowych zostały wymienione w zakładce „Jednostki podległe”.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Redaktor BIP
Informację udostępnił: Małgorzata Kreft
Data wytworzenia informacji: 2016-06-16
Data udostępnienia informacji: 2012-05-15
Liczba odsłon: 32 936

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj