REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA:

– prowadzone są zgodnie z przepisami zawartymi w:

Zarządzeniu Nr 5/10

Prokuratora Generalnego z dnia31 marca 2010r.

w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów i innych działów administracji

w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury

wyciąg z przepisów:

Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych

§ 58.1. W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury dla rejestracji określonych kategorii spraw prowadzi się następujące repertoria i rejestry według ustalonych wzorów:

1) repertoria:

 • „Ds” – dla postępowań i czynności w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia prowadzonych przez prokuratora, Policję i inne organy uprawnione do prowadzenia postępowań,
 • ,,Opz” – dla spraw dotyczących odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
 • „Pn” – dla postępowań w sprawach nieletnich (o czyny karalne rozpoznawane przez sąd rejonowy – wydział rodzinny i nieletnich) oraz dla środków odwoławczych w tych sprawach,
 • „Pc” – dla spraw cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i opiekuńczych, a także spraw gospodarczych i innych spraw wynikających z podejmowanej działalności poza-karnej, prowadzonych w prokuraturach, a w prokuraturach apelacyjnych i okręgowych – także dla spraw tego rodzaju nadzorowanych przez prokuratora nadrzędnego,
 • „Pc/PG” – dla spraw cywilnych w prokuraturze Generalnej,
 • „Pa”-dla spraw administracyjnych łącznie ze sprawami rozpatrywanymi przez wojewódzki i Naczelny Sąd Administracyjny, prowadzonych w prokuraturach, a w Prokuraturze Generalnej, w prokuraturach apelacyjnych i okręgowych – także dla spraw tego rodzaju nadzorowanych przez prokuratora nadrzędnego,
 • „U” – dla spraw, w których wszczęto postępowanie o ułaskawienie,
 • „TK” – dla spraw podlegających rozpoznaniu przez Trybunał Konstytucyjny.

2) rejestry:

 • Ns” – dla spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz spraw o stwierdzenie nieważności orzeczeń,
 • „Ds/z/s-pn” – dla środków odwoławczych rozpoznawanych przez sąd oraz prokuratora nadrzędnego,
 • „Ds/z” – dla środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora bezpośrednio przełożonego nad prokuratorem, prowadzącym lub nadzorującym postępowanie oraz dla zażaleń rozpoznawanych przez prokuratora sprawującego nadzór nad postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez Policję lub inny organ uprawniony do jego prowadzenia,
 • „Ds/u” – dla czynności wykonywanych w związku z postanowieniem sądu wydanym na podstawie art. 397 § 1 kpk,
 • „Dsn” – dla nadzorowanych przez prokuratora nadrzędnego spraw karnych prowadzonych w prokuraturach podległych,
 • „Dsa” – dla spraw niepodlegającychj wpisowi do rejestrów „Dsn”, i „Ko”, w których prokurator nadrzędny dokonał analizy materiału aktowego i zajął w nich pisemne stanowisko,
 • „Nsp” – dla skarg na narusznie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez zbędnej zwłoki,
 • „Nps-ps” – dla postępowań sądowych w sprawach skarg na naruszenie prawa strony do rozponania sprawy w postępowaniu przygotowawczym bez nieuzasadnionej zwłoki,
 • „Ap” – dla środków odwoławczych oraz wniosków o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem w sprawach karnych,
 • „K” – dla kasacji oraz odpowiedzi na kasację innej strony,
 • „KSU” – dla wniosków prezesa sądu lub prokuratora o wniesienie kasacji w sprawach karnych w trybie art. 521 k.p.k.
 • „KSK” – dla wniosków innych podmiotów o wniesienie kasacji w sprawach karnychw trybie 521 k.p.k.
 • „WP” – dla spraw karnych, w których Sąd Najwyższy rozpoznaje wnioski om wznowienie postępowania,
 • „KP” – dla zagadnień prawnych rozpoznawanych w Izbie Karnej Sądu Najwyższego,
 • „CP” – dla zagadnień prawnych rozpoznawancyh w Izbie Cywilnej, Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznycjh i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oraz wystąpień do Sądu Najwyższego, a także zbadania zasadności sposobu załatwienia spraw cywilnych przez prokuratora apelacyjnego,
 • „Oz” – dla korespondencji z zakresu obrotu prawnego z zagranicą,
 • „Ko” – dla korespondencji ogólnej w sprawach karnych, cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych, opiekuńczych i o czyny karalne rozpoznawane przez sąd rodzinny oraz korespondencji w sprawach profilaktycznych i innych, nie rejestrowanej w pozostałych urządzeniach ewidencyjnych,
 • „Ko/kks” – dla spraw karnych skarbowych, które nie podlegają rejestracji w repertorium „Ds”,
 • „Ko/kw” – dla spraw o wykroczenia, nie podlegających rejestracji
  w repertorium „Ds”,
 • „A” – dla osób tymczasowo aresztowanych w toku śledztwa lub dochodzenia,
 • „ENA-P” – dla osób, wobec których skierowano do sądu wniosek na postawie art. 607a kpk o wydanie europejskiego nakazu aresztowania,
 • „ENA-UE” – dla osób, wobec których europejskie nakazy aresztowania wystawiły i skierowały do Polski właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • „Drz” – dla dowodów rzeczowych,
 • „Drz/p” – dla przedmiotów stanowiących poręczenie majątkowe oraz dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów mechanicznych, zatrzymanych paszportów lub innych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy,
 • „IP” – dla spraw o udostępnienie informacji publicznej,
 • „IP/O” – dla środków odwoławczych od decyzji w pzredmiocie udostępnienia informacji publicznej,
 • „SD” – dla spraw Sądu Dyscyplinarnego dla Prokuratorów
  I instancji,
 • „OSD” – dla spraw Sądu Dyscyplinarnego dla Prokuratorów II instancji.

2. W odpowiednich komórkach organizacyjnych prokuratury prowadzi się wykazy kontrolne:

 • „Pm” – dla spraw skierowanych do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego,
 • „Wz” – dla spraw, w których postępowanie zawieszono,
 • „Dor” – dla wpływających do prokuratury akt głównych i podręcznych postępowania przygotowawczego, akt sądowych i akt administracyjnych,
 • „E” – dla ekspedycji pism i przesyłek,
 • „Ww” – dla wykazywania opłat i innych wydatków ponoszonych
  w postępowaniu przygotowawczym.
 • „PK” – dla spraw karnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu kasacyjnym.

3. Ponadto w prokuraturach prowadzi się:

 • kontrolkę formularzy związanych z obsługą Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
 • wykaz kart rejestracyjnych i zapytań do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
 • kontrolkę wniosków o zastosowanie przez sąd tymczasowego aresztowania,
 • kontrolkę zabezpieczeń majątkowych,
 • kontrolkę dla spraw dotyczących odpowiedzialności podmiotów zbiorowych,
 • kontrolkę wniosków o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym,
 • kontrolkę wniosków o zajęcie przez prokuratora stanowiska co do zamiaru pobrania komórek, tkanek, narządów ze zwłok osób, których zgon mógł być następstwem czynu zabronionego,
 • wykaz biegłych, tłumaczy i specjalistów,
 • kontrolkę wydanych poleceń wyjazdu służbowego,
 • kontrolkę wystawionych legitymacji służbowych i legitymacji ubezpieczeniowych.

4. Niezależnie od wykazów i kontrolek wskazanych w ust. 3, w prokuraturach mogą być prowadzone kontrolki aresztów ekstradycyjnych i wniosków o wydanie europejskich nakazów aresztowania.

5. Kierownicy jednostek mogą zarządzić stałe lub okresowe prowadzenie innych wykazów i kontrolek niż wymienione w ust. 2, 3 i 4, jeżeli przyczyni się to do usprawnienia kierowania jednostką.

6. Dla ułatwienia opracowania sprawozdań statystycznych sekretariaty prowadzą pomocnicze wykazy statystyczne.

§ 59. W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury prowadzi się następujące repertoria i rejestry:

 1. w Prokuraturze Krajowej – TK, U, SD, OSD, Ds, Opz, Ds/z/s-pn, Ds/z, Ds/u, Dsn, Ap, K, Pc, Pa, Oz, Ko, A, Drz, Drz/P, ENA-P, ENA-UE, IP,
 2. w prokuraturach apelacyjnych – Dsn, Opz, Ap, K, Pc, Pa, Ds/z, Ko, IP,
 3. w prokuraturach okręgowych – Ds, Opz, Pn, Pc, Pa, Ds/z/s-pn, Ds/z, Ds/u, Dsn, Ap, K, A, Oz, Ko, Drz, Drz/P, IP, ENA-P, ENA-UE , IP,
 4. w prokuraturach rejonowych – Ds, Opz, Pn, Pc, Pa, Ds/z/s-pn, Ds/z, Ds/u, A, Ko, Ko/kks, Ko/kw, Drz, Drz/P, IP.

§ 60. Dla spraw rejestrowanych w repertoriach prowadzi się skorowidz. Dla spraw rejestrowanych w rejestrach, może być prowadzony skorowidz.

. . .

Biblioteki

§ 126. Księgozbiory składają się przede wszystkim z książek i czasopism i dokumentów elektronicznych z dziedziny prawa i dziedzin pokrewnych, z roczników Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz dzienników urzędowych organów administracji.

. . .

§ 130.1. Księgozbiory bibliotek podręcznych powinny być ujęte w księdze inwentarzowej biblioteki prokuratury okręgowej.

2. W bibliotece podręcznej prokuratury rejonowej księgozbiór ewidencjonuje się w dwóch zeszytach: zeszycie wpływu książek i zeszycie wpływu czasopism.

3. Karty zeszytów numeruje się i zaznacza na ostatniej stronie liczbę kart.

4. Książki i czasopisma oznacza się kolejnymi numerami zeszytu wpływu.

. . .

Archiwa zakładowe

§ 151.1. Dokumentacja przechowywana w archiwum zakładowym objęta jest prowadzoną na bieżąco ewidencją.

2. Ewidencję zasobu archiwum zakładowego stanowią:

 1. spisy zdawczo-odbiorcze materiałów przekazanych do archiwum zakładowego,
 2. wykazy spisów zdawczo-odbiorczych,
 3. kartoteka udostępnienia akt,
 4. spisy zdawczo-odbiorcze materiałów archiwalnych przekazanych do archiwum państwowego,
 5. spisy akt wybrakowanych i przekazanych do zniszczenia, wraz
  z protokołami brakowania akt kategorii „B” i wydanymi przez państwowe archiwum zezwoleniami na zniszczenie akt.

. . .

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Mirosława Kalinowska-Zajdak
Informację udostępnił: Mirosława Kalinowska-Zajdak
Data wytworzenia informacji: 2008-06-13
Data udostępnienia informacji: 2010-06-09
Liczba odsłon: 6 524