REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA:

– prowadzone są zgodnie z przepisami zawartymi w:

Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości  z dnia 3 marca 2016

w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów i innych działów administracji

w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury

wyciąg z przepisów:

Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych

§ 65. 1. W poszczególnych jednostkach dla ewidencjonowania spraw z zakresu ustawowych zadań prokuratury prowadzi się urządzenia ewidencyjne:

2. W Prokuraturze Krajowej prowadzi się następujące urządzenia:

1) repertoria z działalności:

a) karnej: „Ds”,

b) administracyjnej: „Pa”,

c) cywilnej: „Pc”;

2) rejestry samodzielne z zakresu działalności:

a) (2) karnej: „Ak”, „Di”, „Dsn”, „Ko”, „Ksk”, „Kw”, „Ntk”, „Opk”, „Oz.o”, „Oz.w”, „Pp” i „Sn”,

b) administracyjnej: „Ip” i „Ko”,

c) (3) cywilnej: „Ko” i „Sn”,

d) strzeżenia praworządności: „Cor”, „TK”, „U”, „Zp” i „Zt”,

e) (4) kontroli i odpowiedzialności dyscyplinarnej/służbowej: „RD”, „SD” i „Wl”,

f) „DE”;

3) rejestry uzupełniające do „Ds”: „Archiwum”, „Drz”, „Ds.u”, „Nps”, „Opz”, „Ps”, „Psz”, „Ta”, „Rz”, „Zm” i „Zpj”;

4) wykazy kontrolne samodzielne: „Pk”, „W”;

5) wykazy kontrolne uzupełniające do „Ds”: „ENA.P.w”, „ENO.P.w”, „Pm”, „Oz.w”;

6) wykaz kontrolny „Wz.s”, uzupełniający do „SD”.

3. W prokuraturach regionalnych prowadzi się urządzenia:

1) repertoria z działalności:

a) karnej: „Ds”,

b) administracyjnej: „Pa”,

c) cywilnej: „Pc”;

2) rejestry samodzielne z zakresu działalności:

a) (5) karnej: „Ak”, „Di”, „Dsn”, „Ko”, „Kw”, „Ntk”, „Opk”, „Osn”, „Oz.o” i „Pp”,

b) administracyjnej: „Ip”, „Ko” i „Pp”,

c) (6) cywilnej: „Ko”, „Osn” i „Pp”,

d) strzeżenia praworządności: „Cor” i „Zt”,

e) kontroli i odpowiedzialności dyscyplinarnej/służbowej: „RD” i „Wl”,

f) „DE”;

3) rejestry uzupełniające do „Ds”: „Archiwum”, „Drz”, „Ds.u”, „Nps”, „Opz”, „Ps”, „Psz”, „Ta”, „Rz”, „Zm” i „Zpj”;

4) wykaz kontrolny samodzielny: „W”;

5) wykazy kontrolne uzupełniające do „Ds”: „ENA.P.w”, „ENO.P.w”, „Pm”, „Oz.w”, „Wu”;

4. W prokuraturach okręgowych prowadzi się urządzenia:

1) repertoria z działalności:

a) karnej: „Ds”,

b) administracyjnej: „Pa”,

c) cywilnej: „Pc”;

2) rejestry samodzielne z zakresu działalności:

a) (7) karnej: „Ak”, „Di”, „Dsn”, „ENA.P.r”, „ENA.UE”, „ENO.P.r”, „ENO.UE”, „Ko”, „Kw”, „Ns”, „Ntk”, „Opk”, „Osn”, „Oz.o”, „Oz.r”, „Pn” i „Pp”,

b) administracyjnej: „Ip”, „Ko” i „Pp”,

c) (8) cywilnej: „Ko”, „Osn” i „Pp”,

d) strzeżenia praworządności: „Cor” i „Zt”,

e) kontroli: „Wl”,

f) „DE”;

3) rejestry uzupełniające do „Ds”: „Archiwum”, „Drz”, „Ds.u”, „Nps”, „Opz”, „Ps”, „Psz”, „Ta”, „Rz”, „Zm” i „Zpj”;

4) wykaz kontrolny samodzielny: „W”;

5) wykazy kontrolne uzupełniające do „Ds”: „ENA.P.w”, „ENO.P.w”, „Pm”, Oz.w”, „Wu”.

5. W prokuraturach rejonowych prowadzi się urządzenia:

1) repertoria z działalności:

a) karnej: „Ds”,

b) administracyjnej: „Pa”,

c) cywilnej: „Pc”;

2) rejestry samodzielne z zakresu działalności:

a) (9) karnej: „Di”, „ENO.UE.r”, „Ko”, „Kw”, „Ntk”, „Opk”, „Osn”, „Oz”, „Pn” i „Pp”,

b) administracyjnej: „Ip”, „Ko” i „Pp”,

c) (10) cywilnej: „Ko”, „Osn” i „Pp”,

d) strzeżenia praworządności: „Cor”, „Zo” i „Zt”,

e) „DE”;

3) rejestry uzupełniające do „Ds”: „Archiwum”, „Drz”, „Ds.u”, „Nps”, „Opz”, „Ps”, „Psz”, „Ta”, „Rz”, „Zm” i „Zpj”;

4) wykaz kontrolny samodzielny: „W”;

5) wykazy kontrolne uzupełniające do „Ds”: „ENO.P.w”, „Pm”, „Wu”.

 

§ 66. 1. 1. Karty urządzeń ewidencyjnych prowadzonych w tradycyjnym systemie papierowym powinny być przed rozpoczęciem wpisów ponumerowane, a ich liczba odnotowana na ostatniej stronie, ostatniej karty urządzenia, z podaniem daty tej czynności i podpisem osoby wykonującej.

2. Ewidencjonowanie spraw w każdym, kolejnym roku kalendarzowym rozpoczyna się od nr 1 i dokonywana jest z zachowaniem kolejności zapisów. Niewykorzystane karty urządzeń ewidencyjnych należy wykorzystać w roku następnym, poprzedzając dokonanie wpisu bieżących spraw w kolejnym roku, odnotowaniem sygnatur spraw niezakończonych w latach poprzednich. Sygnatury te wykreśla się systematycznie, po zakończeniu danej sprawy.

§ 67. W sytuacjach tego wymagających, np. zmiany zakresu i sposobu zapisów w urządzeniach ewidencyjnych prowadzi się je tylko do końca roku kalendarzowego, niezależnie od liczby zarejestrowanych w nich spraw.

. . .

Biblioteki

§ 200. 1. Biblioteki prowadzi się w Prokuraturze Krajowej, prokuraturach regionalnych i okręgowych.

2. Pracownicy innych działów administracji realizujący zadania w zakresie prowadzenia bibliotek podlegają kierownikom komórek do spraw administracyjnych.

§ 201. Do prowadzenia bibliotek mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908, z 2013 r. poz. 829 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1086) i wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.

§ 202. Materiałami bibliotecznymi są materiały w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 201, czyli w szczególności dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza: dokumenty graficzne (piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne i muzyczne), dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne.

 

§ 203. 1. Szczegółowe zasady organizacji biblioteki oraz udostępniania materiałów bibliotecznych i elektronicznych systemów informacji prawnej reguluje zarządzenie kierownika jednostki uwzględniające również sposób dokumentowania posiadanych licencji dostępowych do tych systemów.

2. Zarządzenie kierownika jednostki szczebla okręgowego uwzględnia sposób korzystania z zasobów bibliotecznych przez prokuratorów i pracowników podległych prokuratur rejonowych.

. . .

Archiwa zakładowe

Archiwa zakładowe prowadzone się zgodnie z:

Zarządzeniem nr 37/18 prokuratora Generalnego z dnia 31.12.2018

w sprawie okresów przechowywania akt z zakresu realizacji ustawowych zadań prokuratury

i prokuratorów oraz urządzeń ewidencyjnych i pomocniczych prowadzonych

w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury

Na podstawie art. 13 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017r. poz. 1767, ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r. poz. 217, ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.1 Zarządzenie reguluje okresy przechowywania:

  1. akt spraw zakończonych z zakresu ustawowych zadań prokuratury i prokuratorów postępowań prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratora, postępowań w których prokurator bierze udział, w tym postępowań karnych, administracyjnych i cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i opiekuńczych, a także akt spraw z zakresu strzeżenia praworządności, kontroli oraz odpowiedzialności służbowej i dyscyplinarnej, zwanych dalej „aktami prokuratorskimi”, w tym zawierających informacje niejawne;
  2. urządzeń ewidencyjnych i pomocniczych określonych zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016r w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz. Urz. MS z 2017r. poz. 174, ze zm.), zwanych dalej „urządzeniami ewidencyjnymi”.

2. Przepisów zarządzenia nie stosuje się do akt prokuratorskich w sprawach wykreślonych jako załatwione na podstawie postanowień o zawieszeniu śledztwa lub dochodzenia.

. . .

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Mirosława Kalinowska-Zajdak
Informację udostępnił: Mirosława Kalinowska-Zajdak
Data wytworzenia informacji: 2008-06-13
Data udostępnienia informacji: 2010-06-09
Liczba odsłon: 7 356