Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora

OGŁOSZENIE

PROKURATOR OKREGOWY W KIELCACH

 

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Kielcach w Wydziale VI ds. Przestępczości Gospodarczej

Ilość etatów: 1

Asystentem Prokuratora w Wydziale VI do spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w

Kielcach może być osoba, która spełnia następujące wymogi:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

 2. jest nieskazitelnego charakteru;

 3. ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskała tytuł zawodowy magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;

 4. ukończyła 24 lata;

 5. ukończyła aplikację prokuratorską lub aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Od kandydata wymagane są następujące dokumenty:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;

 2. kwestionariusz osobowy;

 3. życiorys i informacja o zatrudnieniu i przebiegu pracy zawodowej;

 4. kopia dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;

 5. oryginał lub urzędowo poświadczone zaświadczenie o ukończeniu aplikacji prokuratorskiej lub dyplom ukończenia aplikacji ogólnej;

 6. oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;

 8. trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Kielcach przy ul. Mickiewicza 7, pokój 109 lub drogą pocztową na adres Prokuratury w terminie do dnia25 sierpnia 2014 roku.

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Wydziale VI ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Kielcach odbędzie się w dniu 22 września 2014 r. o godz. 1000 w siedzibie Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w  Kielcach przy ul. Sandomierskiej 106 (sala konferencyjna III  piętro).

Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej i składa się z dwóch części:

testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z  zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury;

dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia decyzji kończącej postępowanie przygotowawcze lub innej decyzji procesowej związanej z prowadzeniem lub nadzorowaniem postępowania przygotowawczego.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne i zostali dopuszczeni do konkursu opublikowana zostanie na stronie internetowej www.prokuratura.kielce.pl i zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Kielcach, ul. Mickiewicza 7.

PROKURATOR OKRĘGOWY

PAWEŁ SOKÓŁ

Otrzymują:

 1. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach

 2. Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Brak danych
Informację udostępnił: Michał Siemaszko
Data wytworzenia informacji: 2016-06-16
Data udostępnienia informacji: 2012-09-24
Liczba odsłon: 4 698