piątek, 22 maja 2020

Konkurs na na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu i Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem

PO IV WOS 1111.2.2020

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu
w trybie i na zasadach określonych w art. 180 § 1 – § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2019.740 t.j. ze zm.) oraz w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2016.1838) ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w:
1. Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu – 1 etat,
2. Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem – 1 etat.

Wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska asystenta – określone w art. 176 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze spełnia ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce; ukończył 24 lata.

Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. etap drugi – test, który obejmuje 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;
 3. etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;
 • życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 180 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze;
  oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu wraz z klauzulą informacyjną (wg załączonego wzoru);
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

Informacje dotyczące konkursu:
Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56a, 33-300 Nowy Sącz
Oznaczenie konkursu: PO IV WOS 1111.2.2020
Określenie liczby wolnych stanowisk asystenta prokuratora: 2 (dwa).
Miejsce wykonywania pracy:
1) Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu,
2) Prokuratura Rejonowa w Zakopanem.

Termin składania zgłoszeń: do dnia 19 czerwca 2020r. Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: pierwszy etap (wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu) – 24 czerwca 2020r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Miejsce i sposób złożenia dokumentów:
Zgłoszenie na konkurs wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 19 czerwca 2020r., w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56a, bądź przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56a, 33-300 Nowy Sącz.
W przypadku przesłania zgłoszenia wraz z dokumentami za pośrednictwem operatora pocztowego, za datę jego złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu oraz ogłoszenie związane z jego przeprowadzeniem zostanie umieszczona – nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia tego etapu konkursu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
W taki sam sposób, po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu kandydaci dopuszczeni do etapu trzeciego zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia na co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Prokurator Okręgowy po przeprowadzeniu III etapu umieści informację o wynikach konkursu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę asystenta prokuratora odbywają staż asystencki, który trwa 6 miesięcy. Do czasu ukończenia stażu, asystenta prokuratora zatrudnia się na podstawie umowy o pracę na czas określony, z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Z obowiązku odbycia stażu są zwolnione osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.
Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2016.1838).
Dokumenty osób niezakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu można będzie odebrać osobiście w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56a, 33-300 Nowy Sącz w godzinach od 8.00 do 15.00 w terminie do 14 dni od dnia zakończenia procedury konkursowej tj. od dnia zamieszczenia informacji o wynikach konkursu.
Dokumenty kandydatów umieszczonych na ewentualnej liście rezerwowej są przechowywane do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż przez 12 miesięcy od przeprowadzenia konkursu. Po upływie tych terminów nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu za wyjątkiem oryginalnych dokumentów potwierdzających wykształcenie, zatrudnienie, które zostaną odesłane kandydatom.

Nowy Sącz, dnia 22-05-2020 r.

Prokurator Okręgowy
Michał Trybus

JP/dp

_____________________________________________________________________________________________________________________

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu i w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem – I etap

Komisja konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu stosownie do §7 ust.2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora ( Dz. U. 2016 poz. 1838) stwierdza, że warunki formalne spełniają i zostają dopuszczeni do II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu i w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem następujący kandydaci :

 1. Boral – Góźdź Angelika
 2. Duda Ewa
 3. Filar Justyna
 4. Kałuziński Sabina
 5. Kamińska Ewelina
 6. Kochan Jarosław
 7. Olszewska Kinga
 8. Pawlikowski Michał
 9. Popławska Weronika
 10. Staszel Renata
 11. Śpiewak Nina
 12. Zahia Gracja

Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 6 lipca 2020r. o godz. 10.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 56a.

Kandydat winien wylegitymować się dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Osoby bez dokumentu tożsamości nie zostaną dopuszczone do pracy konkursowej.

Przewodniczący Komisji
Piotr Kapustka
Z-ca Prokuratora Okręgowego

Nowy Sącz, dnia 25 czerwca 2020 r.

KP/kp

_____________________________________________________________________________________________________________________

Konkurs na na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu i Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem – II etap

Na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora ( Dz. U. 2016 poz. 1838) informuję, że Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu i w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem ogłasza listę kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu:

 1. Filar Justyna
 2. Popławska Weronika
 3. Staszel Renata
 4. Śpiewak Nina
 5. Zahia Gracja

Trzeci etap konkursu zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 56a w dniu 15 lipca 2020r. w godzinach:

 1. 14:30 – Filar Justyna
 2. 15:00 – Popławska Weronika
 3. 15:30 – Staszel Renata
 4. 16:00 – Śpiewak Nina
 5. 16:30 – Zahia Gracja

Kandydat winien wylegitymować się dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Osoby bez dokumentu tożsamości nie zostaną dopuszczone do III etapu konkursu.

Przewodniczy Komisji
Piotr Kapustka
Zastępca Prokuratora Okręgowego

KP/kp

Nowy Sącz, dnia 7 lipca 2020 r.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Konkurs na na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu i Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem – III etap

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu informuje, że III etap konkursu na stanowisko asystenta prokuratora zostanie przeprowadzony w dniu 28 lipca 2020r. w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz w godzinach:

 1. 15:00 – Filar Justyna
 2. 15:30 – Popławska Weronika
 3. 16:00 – Staszel Renata
 4. 16:30 – Śpiewak Nina
 5. 17:00 – Zahia Gracja

 

Kandydat winien wylegitymować się dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Osoby bez dokumentu tożsamości nie zostaną dopuszczone do III etapu konkursu.

Przewodniczy Komisji
Piotr Kapustka
Zastępca Prokuratora Okręgowego

PK/bm

Nowy Sącz, dnia 20 lipca 2020 r.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Konkurs na na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu i Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem – ogłoszenie wyników.

Na podstawie §10 i §11 ust.2 i ust.3 oraz §13 ust. ł i ust.2 pkt li2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. 2016.1838 tj.) Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu oraz w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem ogłasza listę zakwalifikowanych do zatrudnienia:

 1. Filar Justyna uzyskała łącznie 42 punkty – zgodnie z dokonanym wyborem w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu,
 2. Śpiewak Nina uzyskała łącznie 35,5 punktu – zgodnie z dokonanym wyborem w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem

Lista rezerwowa kandydatów na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu oraz w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem :

Staszel Renata – uzyskała łącznie 34 punkty.

Przewodniczy Komisji
Piotr Kapustka
Zastępca Prokuratora Okręgowego

Nowy Sącz, dnia 29 lipca 2020 r.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Andrzej Piotr Płaneta
Informację udostępnił: Andrzej Piotr Płaneta
Data wytworzenia informacji: 2020-05-22
Data udostępnienia informacji: 2020-07-29
Liczba odsłon: 1 965

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj