Sygnatura konkursu: PO IV WOS 1111.3.2018

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w:

1) Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu – 2 etaty,
2) Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu – 1 etat,
3) Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach – 1 etat.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w art. 180 § 1 – § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2017.1767 j.t. ze zm.) oraz w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2016.1838).

Wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska asystenta – określone w art. 176 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze spełnia ten, kto:
– posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
– jest nieskazitelnego charakteru;
– ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce;
– ukończył 24 lata.

Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu.

Konkurs składa się z trzech etapów:
1) wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
2) testu, który obejmuje 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;
3) rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty:
1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;
2) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) oświadczenie, o którym mowa w art. 180 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze;
5) oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
6) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
8) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

Informacje dotyczące konkursu:
Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56a, 33-300 Nowy Sącz
Oznaczenie konkursu: PO IV WOS 1111.3.2018
Określenie liczby wolnych stanowisk asystenta prokuratora: 4 (cztery)
Miejsce wykonywania pracy:
1) Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu,
2) Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu,
3) Prokuratura Rejonowa w Gorlicach.

Termin składania zgłoszeń: do dnia 9 kwietnia 2018r.
Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: pierwszy etap (wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu) – 12 kwietnia 2018r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Miejsce i sposób złożenia dokumentów:
Zgłoszenie na konkurs wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 9 kwietnia 2018r., w zaklejonej kopercie z oznaczeniem sygnatury konkursu w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu, bądź przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56a, 33 ? 300 Nowy Sącz. W przypadku przesłania zgłoszenia wraz z dokumentami za pośrednictwem operatora pocztowego, za datę jego złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu oraz ogłoszenie związane z jego przeprowadzeniem zostanie umieszczona – nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia tego etapu konkursu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. W taki sam sposób, po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu kandydaci dopuszczeni do etapu trzeciego zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia na co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.
Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę asystenta prokuratora odbywają staż asystencki, który trwa 6 miesięcy. Do czasu ukończenia stażu, asystenta prokuratora zatrudnia się na podstawie umowy o pracę na czas określony, z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Z obowiązku odbycia stażu są zwolnione osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.
Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2016.1838).

Osoby nie dopuszczone do udziału w drugim etapie konkursu, proszone są o osobisty odbiór dołączonych do zgłoszenia do konkursu oryginałów dokumentów. Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 18 4141029 w godzinach od 07:30 do 15:30.

Prokurator Okręgowy
Michał Trybus

JP/dp

____________________________________________________________________________


Listy kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu oraz w Prokuraturach Rejonowych w Gorlicach i w Nowym Sączu

Komisja konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu, stosownie do § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016, poz. 1838) stwierdza, że warunki formalne spełniają i zostają dopuszczeni do II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu oraz w Prokuraturach Rejonowych w Gorlicach i w Nowym Sączu następujący kandydaci:

 1. Aneta Biedroń
 2. Karolina Dorula-Mamala
 3. Marlena Drzymała
 4. Justyna Duda-Książkiewicz
 5. Katarzyna Główczyk
 6. Wojciech Godniak
 7. Magdalena Grabowicz
 8. Patrycja Homa
 9. Sabina Kałużyński
 10. Karolina Olchawa
 11. Małgorzata Płachta
 12. Iwona Szołdrowska
 13. Joanna Zawlik

Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 11 maja 2018 roku o godz. 11.30 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz.

Kandydat winien okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Osoby bez dokumentu tożsamości nie zostaną dopuszczone do pracy konkursowej.

Przewodniczący Komisji
Piotr Kapustka
Zastępca Prokuratora Okręgowego

__________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko
asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu oraz
w Prokuraturach Rejonowych w Gorlicach i w Nowym Sączu

Komisja konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu, stosownie do § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016, poz. 1838) informuje, że do III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu oraz w Prokuraturach Rejonowych w Gorlicach i w Nowym Sączu dopuszczeni zostali następujący kandydaci:
1. Małgorzata Płachta
2. Magdalena Grabowicz
3. Justyna Duda-Książkiewicz
4. Patrycja Homa
5. Joanna Zawlik
6. Katarzyna Główczyk

Trzeci etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 25 maja 2018 roku od godz. 9.30 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz. Kandydaci winni stawić się w następujących godzinach:

1. Małgorzata Płachta – godz.: 9:30
2. Magdalena Grabowicz – godz.: 9:45
3. Justyna Duda-Książkiewicz – godz.: 10:00
4. Patrycja Homa – godz.: 10:15
5. Joanna Zawlik – godz.: 10:30
6. Katarzyna Główczyk – godz.: 10:45

Kandydat powinien posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem. Osoby bez dokumentu tożsamości nie zostaną dopuszczone do udziału w III etapie konkursu.

Przewodniczący Komisji
Piotr Kapustka
Zastępca Prokuratora Okręgowego

GJ/gj

__________________________________________________________________________________________________________________

Nowy Sącz, dnia 29 maja 2018 r.

O g ł o s z e n i e

w sprawie listy kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia na stanowisku
asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu oraz
w Prokuraturach Rejonowych w Gorlicach i w Nowym Sączu.

Komisja konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu, stosownie do § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016, poz. 1838) informuje, że do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu oraz w Prokuraturach Rejonowych w Gorlicach i w Nowym Sączu zakwalifikowani zostali następujący kandydaci:

 1. Małgorzata Płachta – uzyskany wynik 47,9 pkt
 2. Magdalena Grabowicz – uzyskany wynik 43,8 pkt
 3. Katarzyna Główczyk – uzyskany wynik 42,8 pkt
 4. Justyna Duda-Książkiewicz – uzyskany wynik 41 pkt

Ponadto Komisja Konkursowa wyłoniła listę rezerwową kandydatów:

1. Joanna Zawlik  – uzyskany wynik 38 pkt

Prokurator Okręgowy
Michał Trybus

GJ/gj

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Andrzej Piotr Płaneta
Informację udostępnił: Andrzej Piotr Płaneta
Data wytworzenia informacji: 2018-03-08
Data udostępnienia informacji: 2018-05-29
Liczba odsłon: 10 369

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj