poniedziałek, 23 października 2017

Konkurs na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu.

PO IV WOS 1111.6.2017 Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu, na podstawie art. 3b ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998r. (t.j.Dz.U.2017.246 z późn. zm.), § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j.Dz.U.2014.400), ogłasza konkurs na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu.

Wymagania niezbędne do zajmowanego stanowiska – spełnia osoba, która:
– ma pełną zdolność do czynności prawnych,
– posiada nieposzlakowaną opinię,
nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
– posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
– posiada wykształcenie wyższe kierunkowe informatyczne pierwszego stopnia.

Główne obowiązki:
1. Wdrażanie i nadzorowanie systemów informatycznych eksploatowanych przez Prokuraturę Okręgową w Nowym Sączu i jednostki podległe
2. Szkolenie pracowników w zakresie wdrażanych systemów informatycznych i obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
3. Prowadzenie dokumentacji technicznej sprzętu komputerowego oraz dokumentacji określonej polityką bezpieczeństwa.
4. Nadzorowanie i kontrola czynności serwisowych.
5. Przeprowadzanie okresowej konserwacji sprzętu komputerowego.
6. Dokonywanie napraw sprzętu komputerowego.
7. Zapewnienie technicznej obsługi czynności związanych z zastosowaniem w postępowaniu karnym technik informatycznych.
8. Prowadzenie strony internetowej i intranetowej Prokuratury Okręgowej.
9. Konfiguracja stacji roboczych.

Wymagania pożądane:
– mile widziane doświadczenie zawodowe, w tym w administracji państwowej lub samorządowej,
– bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows,
– dobra znajomość zagadnień sieciowych: protokołu TCP/IP, firewalli, routerów, switchy, itp.,
– wiedza umożliwiająca naprawę, rozbudowę komputera (znajomość budowy i zasad pracy urządzeń biurowych będzie dodatkowym atutem),
– umiejętność serwisowania sprzętu, znajomość zagadnień z zakresu tworzenia i administrowania serwisem internetowym oraz serwerem poczty,
– znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej,
– umiejętność analitycznego myślenia,
– umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:
– wniosek o dopuszczenie do konkursu, – kwestionariusz osobowy (plik do pobrania),
– życiorys lub CV,
– kserokokopia dyplomu ukończenia studiów kierunkowych informatycznych pierwszego stopnia i uzyskania tytułu zawodowego lub odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów kierunkowych informatycznych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów kierunkowych informatycznych uznanych w Polsce albo zaświadczeń o zdanym egzaminie magisterskim,
– oświadczenia kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
– aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
– oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Konkurs składa się z trzech etapów:
etap pierwszy – wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, przeprowadzona w oparciu o analizę przekazanych zgłoszeń,
etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności,
etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Inne informacje dotyczące przebiegu konkursu:
Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56a, 33-300 Nowy Sącz,
Oznaczenie konkursu: PO IV WOS 1111.6.2017,

Określenie liczby wolnych stanowisk:
1 – pełny etat,
Termin składania zgłoszeń: 9 listopada 2017r.

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu – I etap: 13 listopada 2017r. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 9 listopada 2017r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu w godzinach 7.30 – 15.30 lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) do numeru PO IV WOS 1111.6.2017.

Komisja, po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu (selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych), ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu (praktycznego sprawdzianu umiejętności) ze wskazaniem daty, miejsca i godziny jego rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej tut. Prokuratury oraz w jej siedzibie nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

Komisja po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu:
1) dokonuje oceny każdego kandydata wyrażonej w skali punktowej od 1 do 10,
2) ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu ze wskazaniem liczby uzyskanych punktów uszeregowanych w porządku malejącym.
Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu (rozmowa kwalifikacyjna) ze wskazaniem daty, miejsca i godziny jego rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej tut. Prokuratury oraz w jej siedzibie nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu.
Na trzecim etapie konkursu przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.
Po przeprowadzeniu etapu trzeciego konkursu sekretarz komisji niezwłocznie sporządza protokół zawierający w szczególności:
1) listę kandydatów biorących udział w konkursie,
2) listę kandydatów wybranych na stanowisko, na które przeprowadzony był konkurs,
3) wyniki i oceny poszczególnych kandydatów.

Lista kandydatów wybranych na stanowisko, na które przeprowadzony był konkurs, podawana jest do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury, na stronie internetowej tejże prokuratury oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Całość dokumentacji z przebiegu konkursu sekretarz komisji przekaże prokuratorowi kierującemu właściwą jednostką organizacyjną prokuratury w terminie 7 dni od dnia sporządzenia protokołu. Protokół w części dotyczącej wyników i oceny kandydata udostępnia się na jego wniosek – w siedzibie prokuratury. Wyłoniony w drodze konkursu kandydat, odbywa staż urzędniczy, który trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem. W okresie stażu wybrana osoba zatrudniona jest na czas określony.

Prokurator Okręgowy
Michał Trybus

JP/dp


PO IV WOS 1111.6.2017  
  Nowy Sącz, dnia 15 listopada 2017r.

Komunikat w sprawie II etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu

Komisja Kwalifikacyjna informuje, że II etap konkursu na stanowisko informatyka  odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 roku  w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz Sala Konferencyjna nr 310.
Lista osób dopuszczonych do II etapu konkursu:

    
Godz. 10.oo

Rafał Basta

                                             

Sekretarz Komisji
                                                  Danuta Kruczek

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Michał Trybus
Informację udostępnił: Andrzej Piotr Płaneta
Data wytworzenia informacji: 2017-11-15
Data udostępnienia informacji: 2017-10-23
Liczba odsłon: 1 770

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj