niedziela, 13 października 2019

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu

PO IV WOS 1111.7.2019

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu

Na podstawie art. 2, 3a, 3b ust. l i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.) oraz § 2, § 3, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 t.j. ze zm.)

ogłasza konkurs na staż urzędniczy
z przeznaczeniem na stanowisko informatyka
w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu

Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu
Liczba etatów: 1
Miejsce wykonywania pracy: Nowy Sącz

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 1. Wdrażanie i nadzorowanie systemów informatycznych eksploatowanych przez Prokuraturę Okręgową w Nowym Sączu i jednostki podległe,
 2. Szkolenie pracowników w zakresie wdrażanych systemów informatycznych i obowiązujących zasad bezpieczeństwa,
 3. Prowadzenie dokumentacji technicznej sprzętu komputerowego oraz dokumentacji określonej polityką bezpieczeństwa,
 4. Nadzorowanie i kontrola czynności serwisowych,
 5. Przeprowadzanie okresowej konserwacji sprzętu komputerowego,
 6. Dokonywanie napraw sprzętu komputerowego,
 7. Zapewnienie technicznej obsługi czynności związanych z zastosowaniem w postępowaniu karnym technik informatycznych,
 8. Prowadzenie strony internetowej i intranetowej Prokuratury Okręgowej,
 9. Konfiguracja stacji roboczych.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z
  oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie co najmniej średnie ze zdanym egzaminem maturalnym,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie zawodowe, w tym w administracji państwowej lub samorządowej,
 • bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows,
 • dobra znajomość zagadnień sieciowych: protokołu TCP/IP, firewalli, routerów, switchy, itp.,
 • wiedza umożliwiająca naprawę, rozbudowę komputera (znajomość budowy i zasad pracy urządzeń biurowych będzie dodatkowym atutem),
 • umiejętność serwisowania sprzętu,
 • znajomość zagadnień z zakresu tworzenia i administrowania serwisem internetowym oraz serwerem poczty,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej,
  umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dopuszczenie do konkursu (wg załączonego wzoru),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg załączonego wzoru),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów kierunkowych informatycznych pierwszego stopnia i uzyskania tytułu zawodowego lub odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów kierunkowych informatycznych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów kierunkowych informatycznych uznanych w Polsce albo zaświadczeń o zdanym egzaminie magisterskim,
 • oświadczenie kandydata (wg załączonego wzoru) o tym, że:
  – posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  – nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  – nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wg załączonego wzoru),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną wraz z klauzulą (wg załączonego wzoru),

Konkurs zostanie przeprowadzony w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400. j.t.).

 

Dokumenty można składać osobiście w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońska 56a, 33 – 300 Nowy Sącz (biuro podawcze) lub przesłać pocztą w terminie do dnia 8 listopada 2019 r. na adres:

Prokuratura Okręgowa
w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska
33 – 300 Nowy Sącz

W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Konkurs składa się z trzech etapów:

etap pierwszy – wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, przeprowadzona w oparciu o analizę przekazanych zgłoszeń,
etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności,
etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna, której przedmiotem będzie ocena umiejętności kandydata dotyczących wykorzystywania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Pierwszy etap konkursu odbędzie się w dniu 19 listopada 2019 roku.

Listy kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz termin i miejsce jego przeprowadzenia będą umieszczone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Wyłoniony w drodze konkursu kandydat, odbywa staż urzędniczy, który trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem. W okresie stażu wybrana osoba zatrudniona jest na czas określony.

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki może wyłonić rezerwową listę kandydatów.

Dokumenty osób niezakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu można będzie odebrać osobiście w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56a, 33-300 Nowy Sącz w godzinach od 8.00 do 15.00 w terminie do 14 dni od dnia zakończenia procedury konkursowej tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku konkursu na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Dokumenty kandydatów umieszczonych na ewentualnej liście rezerwowej są przechowywane do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż przez 12 miesięcy od przeprowadzenia konkursu. Po upływie tych terminów nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu za wyjątkiem oryginalnych dokumentów potwierdzających wykształcenie, zatrudnienie, które zostaną odesłane kandydatom.

Prokurator Okręgowy
Michał Trybus

JP/bm

_____________________________________________________________________________________________________________________

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu – I etap

Lista osób dopuszczonych do II etapu konkursu na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu:

1. Tomasz Haluch

Równocześnie informuję, iż II etap konkursu odbędzie się 22 listopada 2019 r. o godz 10:00 w Sali Konferencyjnej nr 310 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56a.

Sekretarz Komisji
Małgorzata Cegiełka

Nowy Sącz, dnia 15 listopada 2019 r.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu – II etap

Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu:

1. Tomasz Haluch

Równocześnie informuję, iż III etap konkursu odbędzie się 4 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej nr 310 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56a.

Sekretarz Komisji
Małgorzata Cegiełka

Nowy Sącz, dnia 22 listopada 2019 r.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Andrzej Piotr Płaneta
Informację udostępnił: Andrzej Piotr Płaneta
Data wytworzenia informacji: 2019-10-13
Data udostępnienia informacji: 2020-01-10
Liczba odsłon: 813

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj