wtorek, 16 lutego 2016

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach.

PO IK 110.4.2016

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach, na które dysponuje jednym wolnym etatem.

Na stanowisku pracy, co do którego ogłoszono konkurs, do zakresu zadań należy: przepisywanie na komputerze decyzji i innych pism, obsługa aplikacji biurowych oraz Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” w zakresie repertoriów, rejestrów i kontrolek, porządkowanie materiału aktowego, archiwizowanie akt, przygotowywanie ekspedycji, obsługa kserokopiarki i faksu, protokołowanie przesłuchań.

Konkurs zostanie przeprowadzony przez czteroosobową Komisję, która zostanie powołana na podstawie zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu.

Wymagania niezbędne:
reguluje art. 2 pkt 1-6 ustawy wskazanej na wstępie.

Na staż urzędniczy może zostać przyjęta osoba:

 • która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • która posiada wykształcenie średnie wraz ze zdanym egzaminem maturalnym,
 • posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

  Wymagania dodatkowe

 • zdolności analityczne,
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,
 • kreatywność,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • wiedza ogólna oraz dotycząca organizacji i funkcjonowania prokuratury,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kultura osobista.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys lub CV,
 • oświadczenia kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że przeciwko niemu nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopia egzaminu maturalnego lub kopia dyplomu ukończenia studiów,
 • ewentualne kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

  Dokumenty i oświadczenia należy składać w terminie do dnia 29 lutego 2016 roku w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu mieszczącej się pod adresem: ul. Jagiellońska 56a, 33-300 Nowy Sącz – Dziennik Podawczy lub nadsyłać drogą pocztową na adres Prokuratury, ze wskazaniem oznaczenia konkursu (decyduje data złożenia w siedzibie Prokuratury lub data stempla pocztowego w przypadku nadania dokumentów pocztą).

  Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 1 do 31 marca 2016 roku, przy czym będzie składał się z trzech etapów:

 • etap I – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 • etap II – praktyczny sprawdzian umiejętności,
 • etap III – rozmowa kwalifikacyjna.

  Kandydaci zakwalifikowani do drugiego i trzeciego etapu konkursu będą powiadamiani poprzez umieszczenie ich listy oraz wskazanie terminu i miejsca kolejnego etapu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu adres: www.nowy-sacz.po.gov.pl, co najmniej 7 dni przed terminem kolejnego etapu.

  Spośród kandydatów zostanie przyjęta na staż urzędniczy osoba, która uzyska najlepszy wynik w toku konkursu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone publicznie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu adres: www.nowy-sacz.po.gov.pl po przeprowadzeniu III etapu.

  Prokurator Okręgowy
  Janusz Iwiński

JP/dp


07 marca 2016

PO I K 110.4.2016

O  g  ł  o  s  z  e  n  i  e

 

Lista osób dopuszczonych do II  etapu konkursu na stanowisko urzędnicze – stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach, w dniu 15 marca 2016r:

Godz. 10.00

 1. Burny Kinga
 2. Libront Natalia
 3. Markowicz Dominika
 4. Olchawska Małgorzata

Godz.  10.45

 1. Pyka Martyna
 2. Wałęga Danuta
 3. Wędrychowicz Radosław

 

                Równocześnie  informuję , iż II etap konkursu odbędzie się w dniu   15 marca 2016r. od godz.  10.00 w Sali Konferencyjnej  w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56a.

                                                                                                                                                                                                                      Sekretarz Komisji

                                                                        Halina Król

 


15 marca 2016

PO I K 110.4.2016

O  g  ł  o  s  z  e  n  i  e

 

Lista osób dopuszczonych do III  etapu konkursu na stanowisko urzędnicze – stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach, w dniu 22 marca 2016r:

 1. Libront Natalia
 2. Olchawska Małgorzata
 3. Wędrychowicz Radosław

                Równocześnie  informuję , iż II etap konkursu odbędzie się w dniu   22 marca 2016r. od godz.  10.00 w Sali Konferencyjnej  w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56a.

                                                                                                                                                                                                                      Sekretarz Komisji

                                                                        Halina Król


23 marca 2016

PO I K 110.4.2016

O  g  ł  o  s  z  e  n  i  e

 

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze – stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 20/16 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu przedstawia, iż osoba wytypowana do zatrudnienia na w/w stanowisku, to:

 1.   Pani  Natalia  Libront

      

Prokurator Okręgowy

Janusz Iwiński

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Janusz Iwiński
Informację udostępnił: Andrzej Piotr Płaneta
Data wytworzenia informacji: 2016-03-23
Data udostępnienia informacji: 2016-02-16
Liczba odsłon: 2 826