czwartek, 21 maja 2020

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej

PO IV WOS 1111.1.2020

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu

Na podstawie art. 2, 3a, 3b ust. l i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.) oraz § 2, § 3, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 t.j. ze zm.)

ogłasza konkurs na staż urzędniczy
z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta
w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej

Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej
Liczba etatów: 1
Miejsce wykonywania pracy: Limanowa

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 • prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych w Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz.Urz.M.S.2017.174 j.t. ze zm.);
 • wykonywanie wszystkich prac kancelaryjno – biurowych i pomocniczych w sprawach prowadzonych przez prokuratorów w ramach ich ustawowych kompetencji oraz zleconych czynności formalnoprawnych przewidzianych w ustawach, jeżeli do ich wykonania nie jest uprawniony wyłącznie prokurator;
 • wykonywanie czynności z zakresu administracji Prokuratora Rejonowego;
 • prowadzenie korespondencji, redagowanie pism;
 • zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzanych w prokuraturze dokumentów procesowych i innych pism oraz ich ewidencjonowanie i rejestrowanie;
 • obsługa wszystkich urządzeń biurowych.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie co najmniej średnie ze zdanym egzaminem maturalnym,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

Wymagania pożądane:

 • znajomość metod i techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,
 • odporność na stres,
 • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, kreatywność, komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • wysoka kultura osobista,
 • dyspozycyjność,
 • wiedza ogólna oraz dotycząca organizacji i funkcjonowania prokuratury.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dopuszczenie do konkursu (wg załączonego wzoru),
 • kwestionariusz osobowy (wg załączonego wzoru),
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o tym, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu wraz z klauzulą informacyjną (wg załączonego wzoru).

Konkurs zostanie przeprowadzony w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400. j.t.).
Dokumenty z oznaczeniem „Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej” oraz wskazaniem sygnatury konkursu PO IV WOS 1111.1.2020, można składać osobiście w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońska 56a, 33-300 Nowy Sącz (biuro podawcze) lub przesłać pocztą w terminie do dnia 10 czerwca 2020 r. na adres:

Prokuratura Okręgowa
w Nowym Sączu

ul. Jagiellońska 56a
33 – 300 Nowy Sącz

W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. etap pierwszy – wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 2. etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności,
 3. etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna, której przedmiotem będzie ocena umiejętności kandydata dotyczących wykorzystywania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Pierwszy etap konkursu odbędzie się w dniu 17 czerwca 2020 roku.

Listy kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz termin i miejsce jego przeprowadzenia będą umieszczone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki może wyłonić rezerwową listę kandydatów.

Dokumenty osób niezakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu można będzie odebrać osobiście w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56a, 33-300 Nowy Sącz w godzinach od 8.00 do 15.00 w terminie do 14 dni od dnia zakończenia procedury konkursowej tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku konkursu na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Dokumenty kandydatów umieszczonych na ewentualnej liście rezerwowej są przechowywane do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż przez 12 miesięcy od przeprowadzenia konkursu. Po upływie tych terminów nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu za wyjątkiem oryginalnych dokumentów potwierdzających wykształcenie, zatrudnienie, które zostaną odesłane kandydatom.

Prokurator Okręgowy
Michał Trybus

JP/bm

_____________________________________________________________________________________________________________________

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej – I etap

Komisja konkursowa informuje, że II etap konkursu odbędzie się w dniu 2 lipca 2020 r. w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz – w Sali Konferencyjnej nr 310.

Lista osób dopuszczonych do II etapu konkursu:

godz 09:30

 1. Gorlińska Klaudia
 2. Homoncik Monika
 3. Jurecka Sylwia

godz 10:00

 1. Majerska Kornelia
 2. Postrożny Joanna

Sekretarz Komisji
Danuta Kruczek

Nowy Sącz, dnia 19 czerwca 2020 r.
_____________________________________________________________________________________________________________________

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej – II etap

Komisja Konkursowa informuje, że III etap konkursu na staż urzędniczy odbędzie się w dniu 10 lipca 2020r. godz. 14.30 w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a ,33-300 Nowy Sącz, sala konferencyjna nr 310.

Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu:

 1. Gorlińska Klaudia
 2. Homoncik Monika
 3. Postrożny Joanna

Sekretarz Komisji
Danuta Kruczek

Nowy Sącz, dnia 02 lipca 2020 r.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej – III etap.

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu informuje, że III etap konkursu na staż urzędniczy zaplanowany na dzień 10 lipca 2020r. na godz. 14.30 w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz Sala został odwołany.

Nowy termin III etapu konkursu zostanie podany w kolejnym ogłoszeniu w terminie późniejszym.

Zastępca Prokuratora Okręgowego
Piotr Kapustka

PK/bm

Nowy Sącz, dnia 10 lipca 2020 r.

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej – III etap

Komisja Konkursowa informuje, że III etap konkursu na staż urzędniczy odbędzie się w dniu 28 lipca 2020 r. godz. 9.30 w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz, sala konferencyjna nr 310.

Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu:

 1. Gorlińska Klaudia
 2. Homoncik Monika
 3. Postrożny Joanna

Sekretarz Komisji
Danuta Kruczek

Nowy Sącz, dnia 21 lipca 2020 r.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej – ogłoszenie wyników.

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze – stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 30/2020 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu przedstawia, iż osoba wytypowana do zatrudnienia na w/w stanowisku, to:

1. Klaudia Gorlińska

Michał Trybus
Prokurator Okręgowy

Nowy Sącz, dnia 28.07.2020 r.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Andrzej Piotr Płaneta
Informację udostępnił: Andrzej Piotr Płaneta
Data wytworzenia informacji: 2020-05-21
Data udostępnienia informacji: 2020-07-29
Liczba odsłon: 1 341

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj