czwartek, 24 marca 2016

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu

PO IK 110.8.2016   

O g ł o s z e n i e

                        Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu na podstawie art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1241) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy:

 

 • w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu, na które dysponuje jednym wolnym etatem,

 

Na stanowisku pracy, co do którego ogłoszono konkurs, do zakresu zadań należy: przepisywanie na komputerze decyzji i innych pism, obsługa aplikacji biurowych oraz Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” w zakresie repertoriów , rejestrów          i kontrolek, porządkowanie materiału aktowego, archiwizowanie akt, przygotowywanie ekspedycji, obsługa kserokopiarki i faksu, protokołowanie przesłuchań.

Konkurs zostanie przeprowadzony przez czteroosobową Komisję, która zostanie powołana na podstawie zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu.

Wymagania niezbędne:

reguluje art. 2 pkt 1-6 ustawy wskazanej na wstępie.

 

Na staż urzędniczy może zostać przyjęta osoba:

• która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
• o nieposzlakowanej opinii,
• która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

•która posiada wykształcenie średnie wraz ze zdanym egzaminem maturalnym,
•posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe

• zdolności analityczne,
• znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,
• kreatywność,
• komunikatywność,
• odporność na stres,
• wiedza ogólna oraz dotycząca organizacji i funkcjonowania prokuratury,
• umiejętność pracy w zespole,

• kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• wniosek o dopuszczenie do konkursu,

• kwestionariusz osobowy,

• życiorys lub CV,

• oświadczenia kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata, że przeciwko niemu nie jest prowadzone postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

• kopia egzaminu maturalnego lub kopia dyplomu ukończenia studiów,

• ewentualne kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Dokumenty i oświadczenia należy składać w terminie do dnia 8 kwietnia 2016 roku w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu mieszczącej się pod adresem: ul. Jagiellońska 56a, 33–300 Nowy Sącz – Dziennik Podawczy lub nadsyłać drogą pocztową na adres Prokuratury, ze wskazaniem oznaczenia konkursu (decyduje data złożenia w siedzibie Prokuratury lub data stempla pocztowego w przypadku nadania dokumentów pocztą).

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 12 – 30 kwietnia 2016 roku, przy czym będzie składał się z trzech etapów:

– etap I – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

– etap II – praktyczny sprawdzian umiejętności,

– etap III – rozmowa kwalifikacyjna.

 

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego i trzeciego etapu konkursu będą powiadamiani poprzez umieszczenie ich listy oraz wskazanie terminu i miejsca kolejnego etapu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu adres: www.nowy-sacz.po.gov.pl, co najmniej 7 dni przed terminem kolejnego etapu.

 

Spośród kandydatów zostanie przyjęta na staż urzędniczy osoba, która uzyska najlepszy wynik w toku konkursu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone publicznie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu adres: www.nowy-sacz.po.gov.pl po przeprowadzeniu III etapu.

 

 

                       Prokurator Okręgowy
                     Janusz Iwiński

JP/dp


PO IK 110.8.2016

O  g  ł  o  s  z  e  n  i  e

Lista osób dopuszczonych do II  etapu konkursu na stanowisko urzędnicze – stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu, w dniu 28 kwietnia 2016r.:

 

Godz. 10.00

 1. Dudek Joanna
 2. Florek Joanna
 3. Kania Joanna
 4. Kiesiewicz Małgorzata

 

Godz. 10.45

 1. Kurowska Agata
 2. Michalik Adrianna
 3. Mirek Adrianna
 4. Pietrasik Jolanta

 

Godz. 11.30

 1. Rylewicz Agnieszka
 2. Stanek Andrzej
 3. Zwolińska Małgorzata

 

       Równocześnie  informuję , iż II etap konkursu odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2016r.  od godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej  w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56a.

  

                  

Nowy Sącz , dnia  19 kwietnia 2016r.  

 

                                                                                                                                                                                                                                              Sekretarz Komisji

                                                                                       Halina Król


PO I K 110.8.2016

O  g  ł  o  s  z  e  n  i  e

 

Lista osób dopuszczonych do III  etapu konkursu na stanowisko urzędnicze – stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu, w dniu 9 maja 2016r:

 1. Zwolińska Małgorzata
 2. Kiesiewicz Małgorzata
 3. Michalik Adrianna

                Równocześnie  informuję , iż III etap konkursu odbędzie się w dniu   9 maja 2016r. o godz.  10.00 w Sali Konferencyjnej  w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56a.

                                                                        

 Nowy Sącz , dnia  28 kwietnia 2016r.                                                                                                                                             

Sekretarz Komisji

Halina Król

 


PO I K 110.8.2016

 

 O g ł o s z e n i e

 

                  W związku z przeprowadzonym naborem  kandydatów na stanowisko urzędnicze – stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu, Komisja Konkursowa  powołana Zarządzeniem Nr 21/16 z dnia   13.04.2016 i zmieniona    Zarządzeniem Nr 23/16 z dnia 4.05.2016r. Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu, przedstawia , iż osoba wytypowana do zatrudnienia na w/w  stanowisku, to:

 

        – Pani  Małgorzata  Kiesiewicz

 

                                                                                       

Prokurator Okręgowy

Michał Trybus

Nowy Sącz 9 maja 2016r.

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Janusz Iwiński
Informację udostępnił: Andrzej Piotr Płaneta
Data wytworzenia informacji: 2016-05-12
Data udostępnienia informacji: 2016-03-24
Liczba odsłon: 2 428