środa, 29 sierpnia 2018

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko inspektora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu.

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.7.2018

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu

Na podstawie art. 2, 3a, 3b ust. l i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.) oraz § 2, § 3, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 t.j. ze zm.)

ogłasza
konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko inspektora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu

 1. Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu
 2. Liczba etatów: 1
 3. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Sącz

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • ubezpieczenie mienia prokuratury,
 • administrowanie budynkami prokuratury,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z inwestycjami i remontami jednostki.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 j.t. ze zm.), ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t. ze zm.), ustawy o rachunkowości (Dz.U.2018. 395. j.t. ze zm.) oraz przepisów regulujących ustrój prokuratury,
 • znajomość zasad gospodarowania finansami jednostki budżetowej,
 • dobra organizacja pracy,
 • rzetelność połączona z umiejętnością planowania, podejmowania decyzji i organizowania pracy własnej,
 • skrupulatność i terminowość w wykonywaniu zadań,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • znajomość pakietu MS Office (Word, Excel) i innych, FK-7, płace,
 • dokładność i odpowiedzialność,
 • dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie pracy w księgowości.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dopuszczenie do konkursu (wg załączonego wzoru),
 • kwestionariusz osobowy (wg załączonego wzoru),
 • życiorys lub CV,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o tym, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu wraz z klauzulą informacyjną (wg załączonego wzoru).Konkurs zostanie przeprowadzony w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400. j.t.).Dokumenty z oznaczeniem „Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko inspektora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu” oraz wskazaniem sygnatury konkursu PO IV WOS 1111.7.2018, można składać osobiście w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońska 56a, 33-300 Nowy Sącz (biuro podawcze) lub przesłać pocztą w terminie do dnia 12 września 2018 r. na adres: Prokuratura Okręgowa
  w Nowym Sączu
  ul. Jagiellońska 56a
  33-300 Nowy Sącz
  W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.Konkurs składa się z trzech etapów:

  1. etap pierwszy – wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
  2. etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności,
  3. etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna, której przedmiotem będzie ocena umiejętności kandydata dotyczących wykorzystywania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.


  Pierwszy etap konkursu odbędzie się w dniu 14 września 2018 roku.

  Listy kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz termin i miejsce jego przeprowadzenia będą umieszczone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

  Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki może wyłonić rezerwową listę kandydatów.

  Dokumenty osób niezakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu można będzie odebrać osobiście w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56a, 33-300 Nowy Sącz w godzinach od 8.00 do 15.00 w terminie do 14 dni od dnia zakończenia procedury konkursowej tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku konkursu na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu. Dokumenty kandydatów umieszczonych na ewentualnej liście rezerwowej są przechowywane do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż przez 12 miesięcy od przeprowadzenia konkursu. Po upływie tych terminów nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu za wyjątkiem oryginalnych dokumentów potwierdzających wykształcenie, zatrudnienie, które zostaną odesłane kandydatom.

  Zastępca Prokuratora Okręgowego
  Piotr Kapustka

___________________________________________________________________

Konkurs na stanowisko stażysty w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu – II etap

Komisja Kwalifikacyjna informuje, że II etap konkursu na stanowisko stażysty odbędzie się w dniu 1 października 2018 roku w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz Sala Konferencyjna nr 310.

Lista osób dopuszczonych do II etapu konkursu:

Godz. 10.oo
1. Figuła Paulina,
2. Hećko Anna,
3. Jurecka Sylwia,
4. Kołek Mateusz,
5. Listwan Beata,
6. Niedźwiedź-Bieda Joanna,
7. Prusak Olga,
8. Roman Agnieszka.

Sekretarz Komisji
Danuta Kruczek

__________________________________________________________________

Konkurs na stanowisko stażysty w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu – III etap

Komisja Konkursowa informuje, że III etap konkursu na stanowisko stażysty odbędzie się w dniu 10 października 2018 roku w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz Sala Konferencyjna nr 310.

Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu:

1. Figuła Paulina – 9.00
2. Jurecka Sylwia – 9.15
3. Listwan Beata – 9.30

Nowy Sącz, dnia 1 października 2018r.

Sekretarz Komisji
Danuta Kruczek

____________________________________________________________________

Konkurs na stanowisko stażysty w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu – ogłoszenie wyników

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na staż urzędniczy – przyszłe stanowisko inspektora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 40/18 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu przedstawia, iż osoba wytypowana do zatrudnienia na w/w stanowisku, to:

1. Listwan Beata

Jednocześnie Komisja wyłoniła listę rezerwową na staż urzędniczy – przyszłe stanowisko inspektora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu i postanowiła umieścić na niej Panią Paulinę Figuła.

Nowy Sącz, dnia 10 października 2018r.

Prokurator Okręgowy
Michał Trybus

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Andrzej Piotr Płaneta
Informację udostępnił: Andrzej Piotr Płaneta
Data wytworzenia informacji: 2018-08-29
Data udostępnienia informacji: 2018-10-10
Liczba odsłon: 4 161

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj