IK 110/26/15 Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu ogłasza konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora: w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - 1 etat.

Wymagania:

 • obywatelstwo polskie,
 • korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • nieskazitelny charakter,
 • ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce,
 • ukończenie 24 lat.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora,
 • kwestionariusz osobowy (plik do pobrania w formie PDF) – na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu (adres: www.nowy-sacz.po.gov.pl),
 • życiorys i informacja o zatrudnieniu i przebiegu pracy zawodowej,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

  Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

  Dokumenty, ze wskazaniem sygnatury konkursu, należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56a, 33 -300 Nowy Sącz lub nadsyłać drogą pocztową w terminie do dnia 16 października 2015 roku.
  W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

  Test zostanie przeprowadzony w dniu 5 listopada 2015 roku o godz. 10.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56a, 33 -300 Nowy Sącz.

  Inne informacje:

  1. Konkurs przeprowadzany jest w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2015r., poz. 1436).

  2. Konkurs składa się z trzech etapów:

  1) wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
  2) testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;
  3) rozmowy kwalifikacyjnej.

  Pierwszy etap konkursu polega na ocenie:
  a) czy zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne określone w § 3 ust. 1 cyt. rozporządzenia oraz czy zostało złożone w terminie;
  b) czy kandydat spełnia wymogi formalne określone w art. 100a ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze.
  c) Komisja konkursowa ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i umieszcza ją w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu,
  d) lista, o której mowa w ppkt c, zawiera imiona i nazwiska kandydatów.

  Drugi etap konkursu trwa 90 minut i odbędzie się w sali konferencyjnej w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56a, 33-300 Nowy Sącz.
  a) Opuszczenie sali w trakcie konkursu jest dopuszczalne w wyjątkowych wypadkach, pod nadzorem członka komisji wskazanego przez przewodniczącego komisji,
  b) prace konkursowe oznacza się indywidualnym kodem. Każdy kandydat losuje kopertę z numerem kodu. Numer ten kandydat wpisuje w prawym górnym rogu na pierwszej stronie swojego egzemplarza testu. Z koperty kandydat wyjmuje czystą kartkę, na której zapisuje swoje imię i nazwisko, a następnie kartkę tę umieszcza z powrotem w kopercie, którą zakleja i – przed przystąpieniem do rozwiązywania testu – oddaje członkowi komisji. Koperty – do czasu rozkodowania prac – przechowuje przewodniczący komisji. Prace konkursowe są rozkodowywane po sprawdzeniu wszystkich prac,
  c) każda praca konkursowa jest sprawdzana przez dwóch członków komisji. Za każde prawidłowe rozwiązanie zadania testowego komisja przyznaje 1 punkt. Pracę pisemną kandydata komisja ocenia w skali od 0 do 9 punktów, biorąc pod uwagę wykazaną znajomość przepisów prawa w dziedzinach wskazanych w § 6 ust. 1 pkt 2, umiejętność stosowania przepisów prawa, poprawność językową i logiczną wywodu oraz poprawność argumentacji prawniczej.

  Do trzeciego etapu konkursu są dopuszczani kandydaci, którzy uzyskali dotychczas co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej cztery punkty z pracy pisemnej.
  a) Podczas trzeciego etapu konkursu komisja sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zadań asystenta prokuratora i ocenia je w skali od 0 do 9 punktów, biorąc pod uwagę umiejętność szybkiego podejmowania decyzji dotyczących postępowania w dochodzeniu, poprawność formułowania wniosków w zakresie planowania czynności w dochodzeniu, umiejętność oceny prawidłowości kierunków postępowania w dochodzeniu oraz zakresu przedmiotowego i podmiotowego dochodzenia oraz umiejętność oceny prawidłowości wszczynania dochodzenia.

  3. Po zakończeniu konkursu komisja ustala niezwłocznie liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i wskazuje kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów.

  4. Do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora zostaje zakwalifikowany kandydat, który w trakcie konkursu uzyskał najwyższą liczbę punktów. W razie uzyskania przez kilku kandydatów tej samej liczby punktów komisja dokonuje wyboru kandydata, biorąc pod uwagę doświadczenie w stosowaniu prawa oraz wynikające z dokumentów dołączonych do zgłoszenia dodatkowe kwalifikacje przydatne do wykonywania pracy na stanowisku asystenta prokuratora.

  5. Informacja o wynikach konkursu zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu oraz publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Prokurator Okręgowy

  Janusz Iwiński

  JP/dp


2015-10-26

Ogłoszenie

w sprawie listy kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko
asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu.

IK 110/26/15

Komisja konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu, stosownie do § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1436) stwierdza, że warunki formalne spełniają i zostają dopuszczeni do II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu, następujący kandydaci:

 1. Barbara Agata Bielecka-Kujawa,
 2. Rafał Chećko,
 3. Karolina Anna Dorula-Mamala,
 4. Maria Zofia Furca,
 5. Maciej Tomasz Grabowski,
 6. Stanisław Groń,
 7. Aneta Anna Jurek,
 8. Paulina Weronika Konieczna,
 9. Piotr Józef Kucharski,
 10. Małgorzata Kurczyńska,
 11. Olga Pakuła,
 12. Katarzyna Dorota Romanowska-Tokarczyk,
 13. Anita Milena Rykała,
 14. Aleksandra Dorota Warcholak,
 15. Anna Wołowiec,
 16. Przemysław Piotr Woźniak.

Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 5 listopada 2015 roku o godz. 10.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz.

Kandydat winien okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Osoby bez dokumentu tożsamości nie zostaną dopuszczone do pracy konkursowej.

 Przewodniczący Komisji

Jerzy Pietryga
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

JP/dp


2015-11-20

Informacja

o wynikach konkursu mającego na celu nabór na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu.

 

        Na podstawie przepisu art. 100c ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze (t. j. Dz. U. z 2011 roku Nr 270, poz. 1599 ze zm.) informuję, że po przeprowadzeniu w okresie od 22 października do 19 listopada 2015 roku w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu konkursu mającego na celu nabór na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu do zatrudnienia na to stanowisko zakwalifikowała się Pani Anita Rykała, która w przebiegu całego konkursu uzyskała 45 punktów.

         Sporządzona została lista rezerwowa kandydatów, na której umieszczeni zostali trzej kandydaci z kolejnymi co liczby uzyskanych punktów wynikami:

 1. Stanisław Groń – 44 punkty,
 2. Piotr Kucharski – 41 punktów,
 3. Przemysław Woźniak – 40 punktów.

Prokurator Okręgowy

Janusz Iwiński

JG/ jg


 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Janusz Iwińśki
Informację udostępnił: Andrzej Piotr Płaneta
Data wytworzenia informacji: 2015-11-20
Data udostępnienia informacji: 2015-10-26
Liczba odsłon: 3 310