Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu ogłasza konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora w: Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - 1 etat, Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu - 1 etat.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w art. 180 § 1 – § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016r., poz.177 z późn. zm.) oraz w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016r., poz. 1838)
Wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska asystenta – określone w art. 176 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze spełnia ten, kto:
– posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
– jest nieskazitelnego charakteru;
– ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce; – ukończył 24 lata.

Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu.

Konkurs składa się z trzech etapów:
1) wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
2) testu, który obejmuje 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;
3) rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty:
1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;
2) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) oświadczenie, o którym mowa w art. 180 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze;
5) oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
6) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
8) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby.
 Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

Informacje dotyczące konkursu:
Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56a, 33-300 Nowy Sącz
Oznaczenie konkursu: PO II K 1111.1.2017
Określenie liczby wolnych stanowisk asystenta prokuratora: 2 (dwa)
Miejsce wykonywania pracy:
1) Prokuratura Okręgowa w Nowym Sącz,
2) Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu.

Termin składania zgłoszeń:do dnia 9 lutego 2017r.
Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: pierwszy etap (wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu) – 15 lutego 2017r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Miejsce i sposób złożenia dokumentów:
Zgłoszenie na konkurs wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 9 lutego 2017r., w zaklejonej kopercie z oznaczeniem sygnatury konkursu oraz wskazaniem jednostki organizacyjne Prokuratury, której dotyczy zgłoszenie w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu, bądź przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56a, 33-300 Nowy Sącz. W przypadku przesłania zgłoszenia wraz z dokumentami za pośrednictwem operatora pocztowego, za datę jego złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu oraz ogłoszenie związane z jego przeprowadzeniem zostanie umieszczona – nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia tego etapu konkursu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. W taki sam sposób, po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu kandydaci dopuszczeni do etapu trzeciego zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia na co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę asystenta prokuratora odbywają staż asystencki, który trwa 6 miesięcy. Do czasu ukończenia stażu, asystenta prokuratora zatrudnia się na podstawie umowy o pracę na czas określony, z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Z obowiązku odbycia stażu są zwolnione osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016r., poz. 1838).

Osoby nie dopuszczone do udziału w drugim etapie konkursu, proszone są o osobisty odbiór dołączonych do zgłoszenia do konkursu oryginałów dokumentów. Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 18 4141029 w godzinach od 07:30 do 15:30.

Nowy Sącz, dnia 09-01-2017 r.

Prokurator Okręgowy
Michał Trybus

JP/dp


PO IV WOS 1111.1.2017

O g ł o s z e n i e

w sprawie listy kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu i Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu.

        Komisja konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu, stosownie do § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016, poz. 1838) stwierdza, że warunki formalne spełniają i zostają dopuszczeni do II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu i Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu, następujący kandydaci:

1. Bernaciak Anna
2. Bielecka-Kujawa Barbara
3. Chałupka Mateusz
4. Dębska Katarzyna
5. Górecka  Paulina
6. Kolasa Agnieszka
7. Kowalski Maciej
8. Kropisz Łukasz
9. Król Angela Klaudia
10. Kucharski Piotr
11. Kupka Katarzyna
12. Kuś Karolina
13. Postrożny Karolina
14. Skubisz Agata
15. Staszel Renata Magdalena
16. Zych Mateusz

    Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 9 marca 2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz.

    Kandydat winien okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Osoby bez dokumentu tożsamości nie zostaną dopuszczone do pracy konkursowej.

                                                   Przewodniczący Komisji

                                                                     Piotr Kapustka

                                                   Zastępca Prokuratora Okręgowego

 

/dp


PO IV WOS 1111.1.2017

O g ł o s z e n i e

w sprawie listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu i Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu.

        Na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016r. poz. 1838) informuję, że Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu i Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu ogłasza listę kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu:

 1. Kucharski Piotr
 2. Król Angela Klaudia
 3. Kuś Karolina
 4. Zych Mateusz
 5. Chałupka Mateusz
 6. Staszel Renata Magdalena

   
  Trzeci etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 20 marca 2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz.

    Kandydat winien okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Osoby bez dokumentu tożsamości nie zostaną dopuszczone do III etapu.

                                                   Prokurator Okręgowy

                                                                     Michał Trybus

 

RL/dp

/dp


PO IV WOS 1111.1.2017

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu i Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu

NNa podstawie § 10 i § 11 ust. 2 i ust. 3 oraz § 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016r. poz. 1838) Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu i Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu, ogłasza listę zakwalifikowanych do zatrudnienia:

 1. Piotr Kucharski uzyskał łącznie 47 punktów – zgodnie z dokonanym wyborem w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu.
 2. Karolina Kuś uzyskała łącznie 43,5 punktu – zgodnie z dokonanym wyborem w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu.

Lista rezerwowakandydatów na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu i Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu:

 1. Mateusz Zych – łącznie 43 punkty,
 2. Angela Klaudia Król – łącznie 42,5 punktu,
 3. Mateusz Chałupka – łącznie 36 punktów,
 4. Renata Magdalena Staszel – łącznie 34 punkty

Prokurator Okręgowy

Michał Trybus

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Michał Trybus
Informację udostępnił: Andrzej Piotr Płaneta
Data wytworzenia informacji: 2017-03-21
Data udostępnienia informacji: 2017-02-21
Liczba odsłon: 2 522