Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w: Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem – 1 etat, Prokuraturze Rejonowej w Limanowej – 1 etat Sygnatura konkursu: PO IV WOS 1111.3.2017 Konkurs zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w art. 180 § 1 - § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016r., poz.177 z późn. zm.) oraz w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016r., poz. 1838) Wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska asystenta - określone w art. 176 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze spełnia ten, kto: - posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego; - jest nieskazitelnego charakteru; - ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce; - ukończył 24 lata. Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu. Konkurs składa się z trzech etapów: wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu; testu, który obejmuje 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego; rozmowy kwalifikacyjnej. Wymagane dokumenty: 1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora; 2) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej; 3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej; 4) oświadczenie, o którym mowa w art. 180 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze; 5) oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 6) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych; 7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu; 8) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby.  Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego. Informacje dotyczące konkursu: Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56a, 33-300 Nowy Sącz Oznaczenie konkursu: PO IV WOS 1111.3.2017 Określenie liczby wolnych stanowisk asystenta prokuratora: 2 (dwa) Miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Rejonowa w Zakopanem, Prokuratura Rejonowa w Limanowej. Termin składania zgłoszeń: do dnia 19 maja 2017r. Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: pierwszy etap (wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu) - 26 maja 2017r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu. Miejsce i sposób złożenia dokumentów: Zgłoszenie na konkurs wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 19 maja 2017r., w zaklejonej kopercie z oznaczeniem sygnatury konkursu w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu, bądź przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56a, 33 – 300 Nowy Sącz. W przypadku przesłania zgłoszenia wraz z dokumentami za pośrednictwem operatora pocztowego, za datę jego złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu oraz ogłoszenie związane z jego przeprowadzeniem zostanie umieszczona - nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia tego etapu konkursu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. W taki sam sposób, po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu kandydaci dopuszczeni do etapu trzeciego zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia na co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem. Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę asystenta prokuratora odbywają staż asystencki, który trwa 6 miesięcy. Do czasu ukończenia stażu, asystenta prokuratora zatrudnia się na podstawie umowy o pracę na czas określony, z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Z obowiązku odbycia stażu są zwolnione osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski. Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016r., poz. 1838). Osoby nie dopuszczone do udziału w drugim etapie konkursu, proszone są o osobisty odbiór dołączonych do zgłoszenia do konkursu oryginałów dokumentów. Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 18 4141029 w godzinach od 07:30 do 15:30. Nowy Sącz, dnia 19 – 04 – 2017 r. Prokurator Okręgowy Michał Trybus JP/dp


O g ł o s z e n i e

w sprawie listy kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko
asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem i Prokuraturze Rejonowej w Limanowej

Komisja konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu, stosownie do § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016, poz. 1838) stwierdza, że warunki formalne spełniają i zostają dopuszczeni do II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem i Prokuraturze Rejonowej w Limanowej następujący kandydaci:

 1. Chałupka Mateusz

 2. Duda Justyna

 3. Jurczak Anna

 4. Komar Katarzyna

 5. Król Angela Klaudia

 6. Kukla Janusz Jan

 7. Pietranowicz Magdalena

 8. Solarczyk Anna

 9. Staszel Renata Magdalena

 10. Tomaszek Paulina

Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 7 czerwca 2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz.

Kandydat winien okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Osoby bez dokumentu tożsamości nie zostaną dopuszczone do pracy konkursowej.

Przewodniczący Komisji

Piotr Kapustka

Zastępca Prokuratora Okręgowego

 


PO IV WOS 1111.3.2017

O g ł o s z e n i e

w sprawie listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko
asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej  w Zakopanem i Prokuraturze Rejonowej w Limanowej

          Na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016r. poz. 1838) informuję, że Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem i Prokuraturze Rejonowej w Limanowej ogłasza listę kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu:
 1.    Magdalena Pietranowicz,
 2.    Justyna Duda,
 3.    Mateusz Chałupka,
 4.    Katarzyna Komar,
 5.    Anna Solarczyk,
 6.    Paulina Tomaszek.

Trzeci etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 20 czerwca 2017 roku o godz. 9:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz.
Kandydat winien okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Osoby bez dokumentu tożsamości nie zostaną dopuszczone do III etapu.

Prokurator Okręgowy

Michał Trybus

RR/rr


PO IV WOS 1111.3.2017

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora
w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem i Prokuraturze Rejonowej w Limanowej

Na podstawie § 10 i § 11 ust. 2 i ust. 3 oraz § 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016r. poz. 1838) Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem i Prokuraturze Rejonowej w Limanowej, ogłasza listę zakwalifikowanych do zatrudnienia:

 • Magdalena Pietranowicz uzyskała łącznie 50 punktów – zgodnie z dokonanym wyborem w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej,
 • Anna Solarczyk uzyskała łącznie 40 punktów – zgodnie z dokonanym wyborem w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem.

Lista rezerwowa kandydatów na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem i Prokuraturze Rejonowej w Limanowej:

  1. Justyna Duda – łącznie 42 punkty,
  2. Mateusz Chałupka – łącznie 39 punktów.

Prokurator Okręgowy
Michał Trybus

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Michał Trybus
Informację udostępnił: Andrzej Piotr Płaneta
Data wytworzenia informacji: 2017-06-26
Data udostępnienia informacji: 2017-04-19
Liczba odsłon: 2 514