czwartek, 25 maja 2017

Konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu.

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.4.2017 Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu Na podstawie art. 2, 3a, 3b ust.l i 2 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2017 r., poz. 246 t.j.) oraz § 2, § 3, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) ogłasza konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu Liczba etatów: 1 Miejsce wykonywania pracy: Nowy Targ

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 • prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych w Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości z 2016 r., poz. 83 ze zm.);
 • wykonywanie wszystkich prac kancelaryjno – biurowych i pomocniczych w sprawach prowadzonych przez prokuratorów w ramach ich ustawowych kompetencji oraz zleconych czynności formalnoprawnych przewidzianych w ustawach, jeżeli do ich wykonania nie jest uprawniony wyłącznie prokurator;
 • wykonywanie czynności z zakresu administracji Prokuratora Rejonowego;
 • prowadzenie korespondencji, redagowanie pism;
 • zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzanych w prokuraturze dokumentów procesowych i innych pism oraz ich ewidencjonowanie i rejestrowanie;
 • obsługa wszystkich urządzeń biurowych.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie co najmniej średnie ze zdanym egzaminem maturalnym,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

Wymagania pożądane:

 • znajomość metod i techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,
 • odporność na stres,
 • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, kreatywność, komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • wysoka kultura osobista,
 • dyspozycyjność,
 • wiedza ogólna oraz dotycząca organizacji i funkcjonowania prokuratury.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys lub CV,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o tym, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.

Konkurs zostanie przeprowadzony w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2017 r., poz. 246 t. j.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014 r., poz. 400 j. t.).

Dokumenty w zamkniętych kopertach z oznaczeniem ?Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu oraz wskazaniem sygnatury Konkursu PO IV WOS 1111.4.2017, można składać osobiście w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońska 56a, 33 – 300 Nowy Sącz (biuro podawcze), lub przesłać pocztą w terminie do dnia 9 czerwca 2017 r. na adres:

Prokuratura Okręgowa
w Nowym Sączu

ul. Jagiellońska
33 – 300 Nowy Sącz

W przypadku przesłania dokumentów droga pocztowa, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. etap pierwszy – wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 2. etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności,
 3. etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna, której przedmiotem będzie ocena umiejętności kandydata dotyczących wykorzystywania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Pierwszy etap konkursu odbędzie się w dniu 14 czerwca 2017 roku

Listy kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz termin i miejsce jego przeprowadzenia będą umieszczone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki może wyłonić rezerwową listę kandydatów.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane będą mogły odebrać dokumenty w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 56a.

Prokurator Okręgowy
Michał Trybus

JP/dp


PO IV WOS 1111.4.2017                      Nowy Sącz, dnia 14 czerwca 2017r.

Komunikat w sprawie II etapu konkursu na stanowisko stażysty  w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu

Komisja Kwalifikacyjna informuje, że II etap konkursu na stanowisko stażysty odbędzie się w dniu 23 czerwca 2017 roku  w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a,
33–300 Nowy Sącz Sala Konferencyjna nr 310.
Lista osób dopuszczonych do II etapu konkursu:

Godz. 10.oo
1. Bryja Danuta
2. Chałupka Mateusz
3. Furca Maria
4. Glińska Joanna

Godz.  10.30   
5. Huzior Zuzanna
6. Postrożny Karolina
7. Remiasz Wioletta
8. Zajączkowska Aleksandra

Sekratarz Komisji

Danuta Kruczek


PO IV WOS 1111.4.2017

O g ł o s z e n i e

Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko urzędnicze stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu:

1. Postrożny Karolina
2. Furca Maria
3. Remiasz Wioletta

Równocześnie informuję, iż III etap konkursu odbędzie się w dniu 3 lipca 2017 r. od godz 10.00 w Sali Konferencyjnej nr 310 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56a

Sekretarz Komisji

Danuta Kruczek


PO IV WOS 1111.4.2017

Ogłoszenie

      W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze – stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu , Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 32/2017 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu przedstawia, iż osoba wytypowana do zatrudnienia na w/w stanowisku, to:

 1.    Karolina Postrożny

Jednocześnie Komisja wyłoniła listę rezerwową na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu i postanowiła umieścić na niej Panią Marię Furca

Nowy Sącz, dnia 04.07.2017 r.
                        
                            Prokurator Okręgowy
                                    Michał Trybus

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-07-04
Data udostępnienia informacji: 2017-05-25
Liczba odsłon: 1 733